ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -建-, *建*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[建, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] to build, to erect; to establish, to found
Radical: , Decomposition:   廴 [yǐn, ㄧㄣˇ]  聿 [, ㄩˋ]
Etymology: [pictophonetic] action, Rank: 244

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] to establish; to found; to set up; to build; to construct, #1,088 [Add to Longdo]
[jiàn shè, ㄐㄧㄢˋ ㄕㄜˋ, / ] to build; to construct; construction; constructive, #169 [Add to Longdo]
[jiàn lì, ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, ] creation; set up; construction; build; establish; set up, #449 [Add to Longdo]
[jiàn yì, ㄐㄧㄢˋ ㄧˋ, / ] to propose; to suggest; to recommend; proposal; suggestion; recommendation, #749 [Add to Longdo]
[jiàn zhù, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ, / ] building; to construct, #1,015 [Add to Longdo]
[jiàn chéng, ㄐㄧㄢˋ ㄔㄥˊ, ] establish; build, #2,323 [Add to Longdo]
[Fú jiàn, ㄈㄨˊ ㄐㄧㄢˋ, ] Fujian province (Fukien) in east China, abbr. 福 or 閩|闽, capital Fuzhou 福州, #3,531 [Add to Longdo]
[gòu jiàn, ㄍㄡˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] to construct (sth abstract), #3,600 [Add to Longdo]
[jiàn zào, ㄐㄧㄢˋ ㄗㄠˋ, ] construct; build, #3,940 [Add to Longdo]
[zǔ jiàn, ㄗㄨˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] organize; set up; establish, #3,969 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[けんせつ, kensetsu] (n) การก่อสร้าง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[けんちく, kenchiku] (n) การก่อสร้าง
[けんちく, kenchiku] (n) สถาปัตยกรรม,วิชาการก่อสร้าง,รูปแบบการก่อสร้าง
物正面[たてものしょうめん, tatemonoshoumen] สิ่งก่อสร้างแนวหน้า
造物[けんぞうぶつ, kenzoubutsu] โครงสร้าง,โครงร่าง,องค์ประกอบ,สิ่งก่อสร้าง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
てる[たてる, tateru] TH: สร้าง  EN: to build
[たつ, tatsu] TH: (สร้าง)ขึ้น  EN: to stand
[たつ, tatsu] TH: (อาคาร)ปลูก  EN: to be built

Japanese-English: EDICT Dictionary
ち絵図[たちえず, tachiezu] (n) building diagram [Add to Longdo]
[たつ, tatsu] (v5t,vi) to be erected; to be built; (P) [Add to Longdo]
[だて, date] (suf) (1) indicates storeys, structures, or materials used in a building; (2) indicates denomination (after a currency) [Add to Longdo]
て;[たて, tate] (n,n-suf,n-pref) contract; commitment [Add to Longdo]
てる[たてる, tateru] (v1,vt) to build; to construct; (P) [Add to Longdo]
て回す[たてまわす, tatemawasu] (v5s) to build around [Add to Longdo]
て掛け[たてかけ, tatekake] (n) under construction [Add to Longdo]
て込む;込む[たてこむ, tatekomu] (v5m,vi) (See 立て込む) to be built up; to be crowded with houses [Add to Longdo]
て前(P);前(P);立て前;立前;点て前;点前[たてまえ(P);てまえ(点前), tatemae (P); temae ( temae )] (n) (1) (て前, 前, 立て前, 立前 only) face; official stance; public position or attitude (as opposed to private thoughts); (2) (て前, 前 only) ceremony for the erection of the framework of a house; (3) (立て前, 立前, 点て前, 点前 only) tea ceremony procedures; tea ceremony etiquette; (P) [Add to Longdo]
て増す[たてます, tatemasu] (v5s,vt) to extend (building); to build on [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He said his father was an architect and that he wanted to be one too.「私の父は築家です。そして私も築家になりたいと思います」と彼は言った。
In 1958, the statue was built in the Hiroshima Peace Park.1958年、その記念碑は広島平和公園にてられた。
In 1995, Anode received architecture's most prestigious award.1995年、安藤氏は築におけるもっとも権威ある賞を受賞した。
All of a sudden the thirty-story skyscraper went up in flames.30階の超高層ビルが突然爆発炎上した。
The three boys opened the doors of the building.3人の少年達はその物の扉を開けました。
That building must be on fire.あそこの物が燃えているに違いない。
High-rises are going up all over the place.あたり一帯に超高層ビルがっています。
Your gift will go far towards helping to build the children's hospital.あなたの寄附は小児病院を設する補助として、大いに役立つでしょう。
And you are going to raise it in three days?あなたはそれを、3日でてるのですか。
How many floors does that building have?あのビルは何階てですか。
Look at that smoke. That building must be on fire.あの煙を見なさい。あそこの物が燃えているに違いない。
What is that huge building?あの巨大な物はなんですか。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Arch. Architecture.[CN] 弧形, A Farewell to Arms (1932)
- I'm an architect.[JP] 築家だ 12 Angry Men (1957)
This building department plan will show you the whole layout.[JP] 設課にあった 全体図だ He Walked by Night (1948)
Studying what? Architecture.[CN] A Farewell to Arms (1932)
This man who, despite humble beginnings, forged a place for himself, and earned the respect of his contemporaries, whose name is forever linked with phonograph history, this philanthropist, this great citizen...[CN] 是這位先生 歷盡艱難,才立了這個傳奇 也贏得了人們的尊敬 À Nous la Liberté (1931)
"A Salvation Army station had been set up here in town." "And it was ready for use on New Year's Eve."[CN] "在镇子里的这个地方,起了一个 救世军的旅社,旅社是在除夕开的业" The Phantom Carriage (1921)
That letter is a response to a tentative feeler sent out by you.[CN] 那封信是對你所提出的 試探性議的回應. Grand Hotel (1932)
In a word, my dear, architecture is the most ancient of the arts.[CN] 筑是最古老的艺术 正如你是最古老的珍宝 A Farewell to Arms (1932)
You were ordered to finish the work yesterday. Shut up![JP] 築材料の手配を 何故しなかったんだ? Tikhiy Don (1957)
Now, who's got something constructive to say?[JP] 設的な意見は? 12 Angry Men (1957)
That would be like erecting a tombstone.[JP] それは 墓標をてるに等しい Detour (1945)
I don't need advice, thanks very much.[CN] 我不需要什麼議, 非常感謝. Grand Hotel (1932)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たつ, tatsu] errichtet_werden [Add to Longdo]
てる[たてる, tateru] bauen [Add to Longdo]
[たてまえ, tatemae] Richtfest, Prinzip, Grundsatz [Add to Longdo]
[たてつぼ, tatetsubo] Bauflaeche, Grundflaeche [Add to Longdo]
[たてもの, tatemono] Gebaeude [Add to Longdo]
[こんりゅう, konryuu] das Errichten, das Bauen [Add to Longdo]
[けんちく, kenchiku] -Bau, Bauwerk, Gebaeude [Add to Longdo]
築家[けんちくか, kenchikuka] Architekt [Add to Longdo]
[けんせつ, kensetsu] Aufbau, -Bau, Errichtung [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top