ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*pile*

P AY1 L   
510 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pile, -pile-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pile[VT] สุม, See also: ทับ, กอง, ซ้อน, รวมกันไว้, สุมไว้เป็นกอง, เอามาสุมไว้, วางซ้อนๆกันขึ้นไป, Syn. accumulate, amass, assemble
pile[VT] ชุมนุม, See also: แออัด, จับกลุ่ม, ยัด, อัด, เบียด, ดัน
pile[N] กอง, See also: กลุ่ม, Syn. batch, flock, mound
pile[N] จำนวนมาก, See also: ปริมาณมาก, Syn. quantity, mass, plenty
pile[N] กองเหล็กสำหรับหลอมเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู
pile[N] กลุ่มหรือสิ่งปลูกสร้างที่สูงใหญ่
pile[N] เงินจำนวนมาก
pile[VT] ใส่เสาเข็ม, See also: ลงเสาเข็ม
pile[N] ตอม่อสะพาน
pile[N] ขนกำมะหยี่, See also: ขนพรม
pile[N] ริดสีดวงทวาร, Syn. hemorrhoid
piled[ADJ] เป็นขน
piles[N] ริดสีดวงทวาร, Syn. hemorrhoids
pileup[SL] รถชนกันหลายคัน, See also: อุบัติเหตุ
compile[VT] แปลให้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์
compile[VT] รวบรวม, Syn. collect, gather, amass
pile in[PHRV] สะสม, See also: กองรวมกัน, เบียดเสียด, Syn. pile into
pile in[PHRV] เข้าร่วม (กิจกรรมเช่นโจมตี,ทานอาหาร) (คำไม่เป็นทางการ), Syn. tuck in
pile on[PHRV] กองรวมกัน, See also: สะสม
pile on[PHRV] กองไว้บน, Syn. heap on, heap with
pile on[PHRV] ให้เกียรติ, See also: ยกย่อง, ให้กับ, Syn. heap on, heap with
pile up[VT] สะสม, See also: รวบรวม
pile up[VI] ทับถม, See also: ทับถม, พอก, โปะ, ถม, พูน, Syn. heap up, stack up
pile up[VT] ทำให้เพิ่มพูน, See also: ทำให้มากขึ้น, รวบรวม, สะสม, Syn. accumulate, conglomerate, compile
pile up[PHRV] กองรวมกัน, Syn. heap up
pile up[PHRV] ชนกัน, See also: กระแทก
pile up[PHRV] ทำให้เกิดขึ้น, See also: ทำให้เกิด, นำมาซึ่ง, Syn. heap up
pile-up[N] กองสุม
pile-up[N] อุบัติเหตุรถชนกันหลายคันซ้อน
pile-up[N] การรวบรวมงาน, Syn. accumulation
pileous[ADJ] มีขนอ่อน, See also: มีขนนิ่ม
compiler[N] ผู้แปล
epilepsy[N] โรคลมบ้าหมู
pile off[PHRV] เบียดเสียดกันออกมา, See also: ทะลักออกมา
pile out[PHRV] เบียดกันออก, See also: แย่งกันออก
woodpile[N] กองฟืน, Syn. firewood
pile into[PHRV] กองรวมใน, See also: เก็บรวมใน, Syn. pile in, crowd into
pile into[PHRV] เข้าร่วม (คำไม่เป็นทางการ), Syn. tuck into
pile onto[PHRV] สุมไว้บน, See also: กองไว้บน, Syn. heap on, heap with
pile onto[PHRV] ให้ (บางสิ่ง) จำนวนมากกับ, Syn. heap on, heap with
pile with[PHRV] อัดใส่ (จำนวนมาก), See also: สุมกอง, Syn. heap on, heap with
pile with[PHRV] ให้ (จำนวนมาก), Syn. heap on, heap with
stockpile[VI] เก็บสะสมไว้ในคลังสินค้า, Syn. accumulate, hoard, store
stockpile[VT] เก็บสะสมไว้ในคลังสินค้า, Syn. accumulate, hoard, store
stockpile[N] คลังสินค้า, See also: คลังอาวุธ, Syn. heap, mass, store
pile in on[PHRV] ห้อมล้อม, See also: โอบล้อม, จู่โจม
pile it on[PHRV] ขยายเกินจริง (คำไม่เป็นทางการ)
stockpiler[N] ผู้เก็บสะสมของไว้ในคลังสินค้า
make a pile[IDM] ทำเงินได้มาก (คำสแลง)
pile driver[N] เครื่องตอกเสาเข็ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compile(คัมไพล์') {compiled,compiling,compiles} vt. รวบรวม,เรียบเรียง แปลโปรแกรมหมายถึง แปลโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาแนวมนุษย์ (human oriented language) ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาซี (C) ภาษา โคบอล (COBOL) ซึ่งเป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจ ให้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) ซึ่งเป็นภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจได้ การแปลนั้น คอมพิวเตอร์จะอ่านโปรแกรมทั้งหมดเข้าไปแล้วจึงจะลงมือแปล เมื่อเข้าใจแล้ว คอมพิวเตอร์จึงจะปฏิบัติตามคำสั่งในโปรแกรมได้
compile timeเวลาแปลโปรแกรมบางทีใช้ compilation time หมายถึงระยะเวลาที่เครื่องใช้ในการแปลโปรแกรมแต่ละโปรแกรมก่อนที่จะลงมือทำตามคำสั่งในโปรแกรมนั้นดู compile ประกอบ
compiler(คัมไพ'เลอะ) n. ผู้รวบรวม,ผู้เรียบเรียง ตัวแปลโปรแกรมคอมไพเลอร์หมายถึง โปรแกรมที่แปลโปรแกรมภาษาต่าง ๆ เช่นภาษา FORTRAN, COBOL ฯ เป็นภาษาเครื่อง (machine language) การแปลโดยใช้โปรแกรมแปลนี้ จะใช้วิธีแปลทั้งโปรแกรม นำคำแปลเก็บไว้ในหน่วยความจำ แล้วจึงลงมือปฏิบัติการ (execute) ไปทีละคำสั่ง ถ้ามีการสั่งให้ทำบางคำสั่งซ้ำ ก็ไม่จำเป็นต้องแปลใหม่ดู translator ประกอบดู interpreter เปรียบเทียบ
epilepsy(เอพ'พะเลพซี) n. โรคลมบ้าหมู, See also: epileptoid adj. ดูepilepsy
epilepticadj.,n. (คนที่) เกี่ยวกับอาการของโรคลมบ้าหมู
funeral pilen. กองฟืนสำหรับเผาศพ,เมรุเผาศพ
incremental compilerตัวแปลโปรแกรมส่วนเพิ่มหมายถึง โปรแกรมพิเศษที่ทำหน้าที่เป็นตัวแปลคำสั่งในโปรแกรมให้เป็นรหัสภาษาเครื่องในทันทีที่พิมพ์ข้อความที่เป็นคำสั่งเต็มบรรทัด ตัวแปลโปรแกรมส่วนเพิ่มตัวนี้จะทำหน้าที่แปลในขณะที่เราพิมพ์คำสั่งแต่ละคำสั่ง ผิดกับตัวแปลอื่นที่จะรอจนพิมพ์โปรแกรมเสร็จหมดจึงจะลงมือแปล การแปลแบบหลังนี้ เราจะต้องรอสักนิดหนึ่ง เมื่อการแปลเสร็จสิ้นแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์จึงจะลงมือทำงาน ดู interpreter ประกอบ
pile(ไพล) n. กอง,กองไม้,จำนวนมาก,หม้อแบตเตอรี่แห้ง,หม้อไฟฟ้า,ตอม่อสะพาน,เสาเข็ม,เสาปัก,ขน,ขนนิ่ม,ขนสัตว์, (มักใช้ในรูปpiles) โรคริดสีดวงทวาร,หัวริดสีดวง vt. กอง,รวม,ถม,ทับถม,สะสม,เบียด,ทะลัก,ก่ายกอง,ใส่เสาเข็ม,ใส่ตอม่อ
pileous(ไพ'เลียส) adj. มีขนอ่อน,มีขนนิ่ม
piles(ไพลฺซ) n.,pl. หัวริดสีดวง
stockpile(สทอค'ไพลฺ) n. คลังพัสดุ,คลังสินค้า,คลังแสง,คลังอาวุธยุทธภัณฑ์. vi. เก็บไว้ในคลังดังกล่าว -stockpiler n., Syn. stock,stock
woodpile(วูด'ไพลฺ) n. กองฟืน

English-Thai: Nontri Dictionary
compile(vt) รวบรวม,รวม,เรียบเรียง
compiler(n) ผู้เรียบเรียง,ผู้รวบรวม
epilepsy(n) ลมบ้าหมู,โรคลมชัก
epileptic(adj) เป็นลมบ้าหมู,เป็นโรคลมชัก
epileptic(n) คนเป็นลมบ้าหมู
pile(n) กอง,กองไม้,เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู,เสาเข็ม,ตอม่อ
pile(vi,vt) กอง,รวม,ทับถม,สะสม
piles(n) โรคริดสีดวงทวาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
piles; haemorrhoids; hemorrhoidsโรคริดสีดวงทวาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pileusหมวกเห็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sickness, falling; epilepsyโรคลมชัก, โรคลมบ้าหมู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
metacompilerเมทาคอมไพเลอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
compileแปลโปรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
compiler๑. ตัวแปลโปรแกรม๒. โปรแกรมแปลโปรแกรม, คอมไพเลอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
compiler๑. ตัวแปลโปรแกรม๒. โปรแกรมแปลโปรแกรม, คอมไพเลอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compiler diagnosticsข้อวินิจฉัยโดยตัวแปลโปรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
compiler-compilerคอมไพเลอร์-คอมไพเลอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cross compiler๑. ตัวแปลโปรแกรมข้ามเครื่อง๒. โปรแกรมแปลโปรแกรมข้ามเครื่อง, คอมไพเลอร์ข้ามเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
decompilerโปรแกรมแปลกลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
falling sickness; epilepsyโรคลมชัก, โรคลมบ้าหมู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
epilepsy; sickness, fallingโรคลมชัก, โรคลมบ้าหมู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
epileptic๑. -โรคลมชัก, -โรคลมบ้าหมู๒. ผู้ป่วยโรคลมชัก, ผู้ป่วยโรคลมบ้าหมู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
epileptiformคล้ายโรคลมชัก, คล้ายโรคลมบ้าหมู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
haemorrhoids; pilesโรคริดสีดวงทวาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compilerตัวแปลโปรแกรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Compilerผู้รวบรวม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Compiler (computer program)คอมไพเลอร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [คอมพิวเตอร์]
Compilers (Computer programs)ตัวแปลชุดคำสั่ง (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Epilepsyโรคลมชัก [TU Subject Heading]
Compilerคอมไพเลอร์, คอมไพเลอร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Compilerโปรแกรมแปลโปรแกรม [เศรษฐศาสตร์]
Status epilepticus ภาวะชักแบบต่อเนื่อง [TU Subject Heading]
Ahchor pile เสาเข็ม
เสาที่ตอกหรือหล่ออยู่ในดินเพื่อรับน้ำหนัก บรรทุกของอาคาร [สิ่งแวดล้อม]
Aerated Static Pile Composting การกองสุมหมักปุ๋ยแบบใช้อากาศ
การหมักปุ๋ยโดยกองสุมไว้ เป่าอากาศเข้าไปในกองโดยไม่มีการพลิกกลับ [สิ่งแวดล้อม]
Pile Load กำลังแบกทานของเสาเข็ม
ความสามารถที่เสาเข็มจะรับน้ำหนักได้โดยมีการ ทรุดตัว ไม่เกินอัตราที่กำหนดใว้ในกฏกระทรวงนี้ [สิ่งแวดล้อม]
Pile Load กำลังแบกทานของดิน
ความสามารถที่ดินจะรับน้ำหนักได้ โดยมีการทรุดตัวขนาดที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร [สิ่งแวดล้อม]
Antiepileptic Propertiesคุณสมบัติต้านอาการชัก [การแพทย์]
Dementia, Epilepticการเสื่อมของเชาว์ปัญญา [การแพทย์]
Epilepsyลมบ้าหมู,โรค,ลมชัก,โรค,ลมบ้าหมู,โรคลมชัก,โรคลมบ้าหมู,อาการชัก,ลมบ้าหมู,การชักกระตุก [การแพทย์]
Epilepsy, Childhoodโรคลมชักในเด็ก [การแพทย์]
Epilepsy, Essentialลมบ้าหมูชนิดไม่ทราบสาเหตุ [การแพทย์]
Epilepsy, Focalจุดที่ทำให้ชัก [การแพทย์]
Epilepsy, Grand Malโรคลมบ้าหมูชนิดรุนแรง [การแพทย์]
Epilepsy, Idiopathicลมบ้าหมูชนิดไม่ทราบสาเหตุ [การแพทย์]
Epilepsy, Psychomotorลมชักแบบไซโคมอเตอร์ [การแพทย์]
Epileptic Fits, Repeatedอาการชักติดต่อกัน [การแพทย์]
Epileptiform Attacksอาการลักษณะคล้ายโรคลมบ้าหมู [การแพทย์]
Pileusไพลิอัส (pil) [อุตุนิยมวิทยา]
end bearing pileend bearing pile, เสาเข็มดาล [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
friction pilefriction pile, เสาเข็มเสียดทาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
compilerโปรแกรมแปลภาษา, โปรแกรมที่ทำหน้าที่แปลโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ให้เป็นรหัสที่อยู่ในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ ตัวอย่างของโปรแกรมแปลภาษา เช่น ตัวแปลภาษาจาวา ตัวแปลภาษาซี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Epilepsy.Epilepsie. Stigmata (1999)
Papa PapaPapa Papilein... The Devil's Miner (2005)
Epilepsy.Epilepsie. The Mysteries of the Rosary (2014)
What a pile of dirty dishes!สิ่งที่กองจานสกปรก! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A fearful lot of stuff piled up while Maxim was away.- มีงานสุมเป็นกองพะเนิน ตอนที่เเม็กซิมไม่อยู่ Rebecca (1940)
Wait till we get them silly bastards down in that rock pile.รอให้พวกโง่นั่นไปถึงเเนวโขดหินก่อนเถอะ Jaws (1975)
That's not a pile of junk out there.นั่นไม่ใช่กองขยะออกมี 2010: The Year We Make Contact (1984)
You want me to salute that pile of walking pus?จะให้ผมตะเบ๊ะมันเหรอ? Day of the Dead (1985)
Tomorrow morning, we're going inside that corral, and we ain't comin' out... till every one of those rotten piles of garbage has been wasted.พรุ่งนี้เช้า เราจะเข้าไปข้างในนั้น และจะไม่ออกมา จนกว่าผีดิบทั้งหมด จะถูกกำจัด Day of the Dead (1985)
You four-eyed pile of shit.นายมันไอ้สี่ตา ขี้เท่อ Stand by Me (1986)
The "pile of shit" has 1,000 eyes.เออ ขี้เท่อ แต่รู้เห็นทุกเรื่องนะโว้ย Stand by Me (1986)
What do you care what a fat old pile of shit like him says about your dad?นายจะไปสนกับตาแก่อ้วนบ้า ที่มันว่าพ่อแกทำไมกันวะ? Stand by Me (1986)
Do you think that pile of shit was at Normandy?นายว่าเรื่องบ้านั่นมันเป็น ที่นอร์มังดีจริงๆ เหรอ Stand by Me (1986)
Pile on!รุมเลย! Stand by Me (1986)
-Pile on!- รุมเลย! Stand by Me (1986)
Of this pile of rubble.บนเศษก้อนหินพวกนี้ Akira (1988)
It's called, Goober, the Forgotten Pile."กูเบอร์ กองที่ถูกลืม" Punchline (1988)
Skeleton Jack is now a pile of dust.แจ๊ค... ตอนนี้เป็นผุยผงไปแล้วหละ The Nightmare Before Christmas (1993)
Yet such a small pile of hinges.แล้วทำไมได้แค่นี้ Schindler's List (1993)
stockpile the Expectane for when the F.D.A. does approve clinical trials.เราเก็บสะสมเอ็กซ์เพกเทนเผื่อเวลา อ.ย.อนุมัติ ให้คลีนิกทดลอง Junior (1994)
Bodies piled two, three feet high off the gutter.ซากศพกองทับกันตั้งสองสามฟุตเกลื่อนไปหมด In the Mouth of Madness (1994)
It's probably lying in a big pile of......กำลังอ่อนลงนะ ก้อได้ ผมเขวี้ยงทิ้งไปแล้วในถ้ำ จะเอาอะไรนักหนาจากผม Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
- Pig pile!- ก้นหมูมาแล้ว Toy Story (1995)
- That's the life for me - It's no pile of dirt.- นั่นคือชีวิตของฉัน James and the Giant Peach (1996)
Would you do an old man a favor and go out to the woodpile and fill the sack with woodchips?ทำอะให้คนแก่สักอย่างได้ไหม? ออกไปข้างนอก แล้ว เดิมขี้เลื้อยใส่ถุงให้ลุงหน่อยได้ไหม The Education of Little Tree (1997)
It looks like piles of poop. - lt looks like Zippy´s walking around, ju-- just crapping all over the place.เหมือนซิปปี้เดินลากอึเรี่ยราด Nothing to Lose (1997)
No career yet, but records pile up.งานยังไม่มี แต่มันก็จะเป็นการรับงานซ้อนกัน Platonic Sex (2001)
And she goes, "If she applied, I'd slip it to the top o' the pile." You know what I'm sayin'?She goes, " lf she applied, l'd slip it to the top of the pile." Maid in Manhattan (2002)
This is our private stockpile for the Ice age.นี่เป็นเสบียงส่วนตัวสำหรับยุคน้ำแข็ง. Ice Age (2002)
- I'll put the white meat in one pile and...- ฉันจะเอาเนื้อขาวๆกองไว้... Ice Age (2002)
You are the ruler of nothing but a pile of rocks and sand.เจ้าไม่ได้ปกครองอะไรเลย นอกจากก้อนหินเเละทราย The Scorpion King (2002)
It's great for an epileptic. Come on, you gotta get pelvic with it.เหมาะเลยถ้าเป็นลมบ้าหมู Bringing Down the House (2003)
We opened up the ceiling, and a pile of trash fell downแค่เราเปิดเพดาน /N ขยะกองโตก็ถล่มลงมาแล้ว Uninvited (2003)
One day we found a big pile of Nikes internal pricing documents.วันหนึ่ง เราก็เจอเอกสารปึกใหญ่ เป็นการคำนวณตัวเลขภายในของไนกี้ The Corporation (2003)
You're sitting in a big pile of shit.แบรด ไม่เป็นไร เชื่อฉันสิไม่เป็นไร I Heart Huckabees (2004)
Run three yards, fall down, pile up, Run three yards, fall down, pile up, I mean, you know, four months of that, I'm ready to put a gun to my head,วิ่งไป 3 หลา ล้ม ทับๆกัน วิ่งไปอีก 3 หลา ล้ม ทับกันอีก ก็น่าจะรู้นี่ ถ้าทำอย่างนั้น 4 เดือน ผมต้องเอาปืนจ่อหัวแน่ Shall We Dance (2004)
Compile a family-and-friends list. Closest relative first.ดูครอบครัว เพื่อนสนิทก่อน. National Treasure (2004)
Oh, my God. It's her dream come true, diving into a big pile of girls.โอ้ ไม่นะ ฝันของเธอเป็นจริงแล้ว กระโดดใส่กลุ่มผู้หญิง Mean Girls (2004)
And Mrs. Chen, she's been really bitter because her husband lost a pile of money on the stock marketส่วนเจ๊เฉิน นี่ยิ่งแล้วใหญ่... ..เพราะคุณสามีเสียเงินไปจมหู ก็เล่นหุ้นนั่นแหละ Saving Face (2004)
- There is one with an epilepticจะให้ผมระเบิดรถถังมันหรือ ให้ไปเอาตัวผู้บัญชาการมันมาก็ได้ Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
There's inventory piled up...มีสินค้ากองเป็นภูเขาเลากา... Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
So tomorrow, these babies are gonna chop him up along with all his buddies and every other walking pile of junk I'm sick of looking at.พรุ่งนี้เจ้าหนูน้อยนี่ก็จะออก ตามสับไอ้เจ้านั่นพร้อมทั้งเพื่อนๆ ของมัน รวมทั้งหุ่นขยะตกรุ่นน่าสมเพชให้หมดทุกตัว Robots (2005)
Mr. Coles gave me a dollar to cut the whole pile... and not half.คุณโคลส์ จะให้ชั้น 1 ดอลล่าร์ ค่าตัดไม้กองนี้ ไม่ใช่แค่ครึ่งเดียว Walk the Line (2005)
Winter is almost over, and things do pile up when you've been gone a hundred years.ทุกสิ่งกำลังจะดีขึ้นหลังจากหายไปเป็น 100 ปี The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
But look at Turley push the pile.ดูสิครับเทอร์ลี่โกยคนทั้งกอง The Longest Yard (2005)
There's a dogpile in the backfield. The refs are trying to sort it out.ทุกคนโดดทับกันเพื่อแย่งลูก กรรมการพยายามเเยก The Longest Yard (2005)
This is for someone who's pregnant. So please pile it on!ตับนี้ผมซื้อไปให้คนท้องนะครับ แล้วมันดียังไงเหรอครับ Jenny, Juno (2005)
Woods got the weight pile.พวก Woods คุมที่ยกน้ำหนัก Pilot (2005)
That's one big pile of concrete.ปูนนี่หนาปึ้กเลยนะ Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
I compiled all the death certification for the burn victims, like you asked.ฉันรวบรวมใบมรณะบัตรของเหยื่อ ที่ถูกเผาอย่างที่คุณขอแล้ว The Key and the Clock (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pileThe snow that had piled up on the roof at night came down with a thud.
pileKeiko deftly piles up the cutlery and takes them to the sink.
pileYou should stockpile necessary supplies in case of a big earthquake.
pileThe data hasn't been compiled yet.
pileThere was a neat pile of books in the corner of the room.
pileWe used to compile survey results using spreadsheet programs but recently we feel that database software's summing methods are quicker so we use databases to total them.
pileI have tried to compile the ideas that you proposed prior to the meeting, so that we can use them as the base for the discussion.
pileThe magazines are piled up next to the table.
pileI always buy the English-language books I come across at bookstores. But since I never read them, all they do is pile up.
pileWe spend piles of money on the things we don't really use.
pileLooking at the pile of laundry, I sighed.
pileHis assistant examined the pile of papers over and over again.
pileHe compiled a Japanese folklore anthology for use in schools.
pileI only missed one day of work because of a cold and my desk is piled high with papers.
pileDivide the pile of documents equally, and take them one by one to either side of the room.
pileI haven't had time to do the dishes for two days; they are in a pile in the kitchen sink.
pileJapan's national budget for a new fiscal year is normally compiled in December.
pileThe comic books were piled on the desk.
pileThe bags were piled up behind him.
pileThey found out truth while examining a pile of relevant documents.
pileExamine the pile of documents in advance.
pileI ran after him with a pile of papers that he'd left behind.
pileSnow falls silently and piles up ... on top of me.
pileI reached into the pile and felt soft fabric.
pileThe race developed into a free-for-all but Shinomiya lapped the group and in the final stage steadily piled on points with good timing to achieve victory.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัดเก็บ[V] store, See also: hoard, gather, collect, stash, stockpile, accumulate, Example: การนำไมโครคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เป็นที่แพร่หลายอย่างมากทั้งนี้เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูลและบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและรวดเร็ว
กองพะเนินเทินทึก[V] pile up, See also: pile on, heap up, Syn. กองเป็นภูเขาเลากา, กองสุม, Example: โกดังเก็บของมีสินค้ากองพะเนินเทินทึก, Thai definition: สุมกันอยู่มากมาย
พะเนินเทินทึก[ADV] in a heap, See also: in a pile, Syn. พะเนิน, Example: บนชานชาลามีบุหรี่สิบซองห่อกระดาษสีน้ำตาลกองไว้พะเนินเทินทึก, Thai definition: อย่างมากมายก่ายกอง
คอมพายเลอร์[N] compiler, Syn. เครื่องแปล, ตัวแปล, Example: คอมไพล์เลอร์ ต้องแปลทุกคำสั่งในโปรแกรมให้เป็นภาษาเครื่อง, Thai definition: โปรแกรมพิเศษที่ใช้แปลโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาระดับสูง ให้เป็นโปรแกรมภาษาของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะแปลโปรแกรมทั้งโปรแกรมได้ในครั้งเดียว, โปรแกรมที่ใช้แปลภาษา ซึ่งดัดแปลงไปจากภาษาของเครื่องคอมพิวเตอร์, Notes: (อังกฤษ)
คอมไพล์[V] compile, See also: gather, collect, arrange, organize, Syn. รวบรวม, เรียบเรียง, Example: ถ้าหากคุณต้องการที่จะสามารถคอมไพล์โปรแกรมที่มีขนาดใหญ่แล้วละก็ควรจะมี RAM เพิ่ม, Notes: (อังกฤษ)
รวบรวม[V] compile, See also: gather, collect, accumulate, put together, amass, Syn. สะสม, เก็บ, Example: หอวรรณกรรมรวบรวมผลงานวรรณกรรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน, Thai definition: นำสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจเอามารวมกันได้มากๆ มารวมกันไว้
สุม[V] pile up, See also: heap up, accumulate, stack up, amass, assemble, Syn. ทับ, Example: เขาตักข้าวสุมลงไปจนเต็มจาน ทำเหมือนอดโซมาหลายวัน, Thai definition: วางทับซ้อนๆ กันลงไปจนสูงเป็นกอง
พอกพูน[V] accumulate, See also: pile up, amass, Ant. ลดน้อย, Example: หนี้สินของชาวนาพอกพูนขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ต้องขายที่ดินเพื่อใช้หนี้, Thai definition: เพิ่มขึ้นโดยลำดับ
พะเนิน[N] pile, See also: mound, heap, Syn. กองพะเนิน, พะเนินเทินทึก, Example: เด็กๆ ลิดก้านใบมะพร้าวได้กองพะเนินแล้วก็เอามาเสียบลูกชิ้นปิ้งกันอย่างเอาจริงเอาจัง, Thai definition: ของมากกองสุมกันขึ้นไปจนสูง
พูน[V] pile up, See also: heap, accumulate, Example: เขาพูนดินให้สูงขึ้นกว่าเดิมเพื่อกันน้ำท่วม, Thai definition: เพิ่มให้สูงขึ้นให้มากขึ้น
มูน[V] heap up, See also: accumulate, pile the earth up, increase, accrue, hoard up to a mound, Syn. พอกพูน, พอก, ถม, Example: ต้องมูนทรายให้สูงสักสามฟุตจึงจะกันน้ำได้
มูลดิน[N] earthwork, See also: pile of earth, mould, knoll, Syn. งานดิน, Example: ฉันเห็นตัวอ้นหยุดยืนอยู่ข้างมูลดิน, Thai definition: ดินที่สัตว์ขุดคุ้ยสูงขึ้นเป็นโขด
ลมบ้าหมู[N] epilepsy, Thai definition: อาการหมดสติเป็นครั้งคราว และมักมีอาการชักเกร็ง น้ำลายเป็นฟอง มือเท้ากำ เป็นผลเนื่องจากสมองทำงานผิดปกติ
ลอม[V] pile up, See also: heap up, Thai definition: รวมตะล่อมกันขึ้นไปให้เป็นจอม
เสาเข็ม[N] foundation pile, Syn. เข็ม, ไม้ค้ำยัน, ตอม่อ, เสาหลัก, Example: ช่างก่อสร้างกำลังขุดดินเพื่อวางรากเสาเข็ม, Count unit: เสา, ต้น, Thai definition: ไม้ที่เสี้ยมให้แหลมหรือวัตถุอื่นที่มีลักษณะเช่นนั้นสำหรับฝังเป็นรากสิ่งก่อสร้างกันทรุด
ตอม่อ[N] prop, See also: foundation post, foundation pillar, a post which supports a beam-pile, footing, Syn. ตะม่อ, ตอหม้อ, เสา, เสาเข็ม, เสาหลัก, Example: ใต้สะพานทุกสะพานต้องมีตอม่อไว้ค้ำยัน, Count unit: ต้น, Thai definition: เสาสั้นสำหรับรับรอดหรือโคนเสาเป็นต้น
ตะล่อม[V] pile up, See also: heap up, gather, garner, Syn. กอง, รวม, Ant. เกลี่ย, Example: พวกเขาช่วยกันตะล่อมข้าวที่กระจัดกระจายอยู่เต็มลานเข้าด้วยกัน, Thai definition: ทำให้รวมกันเข้ามาเป็นกอง, ทำให้กลมเข้า
ตัวแปลภาษา[N] compiler, See also: collector, editor, translator, interpreter, Example: ตัวแปลภาษาจะช่วยให้ความสะดวกรวดเร็วในการแปลภาษาได้มากขึ้น
ตัวแปลภาษา[N] compiler, Example: ตัวแปลภาษาจะช่วยให้ความสะดวกรวดเร็วในการแปลภาษาได้มากขึ้น
ตั้ง[CLAS] pile, See also: wad, pack, stack, slab, Syn. ปึก, กอง, Example: นักเรียนช่วยจัดเรียงหนังสือที่คนนำมาบริจาคให้ห้องสมุดเป็นตั้งๆ จำแนกตามหมวดหมู่, Thai definition: ลักษณนามเรียกของที่วางซ้อนกันมากๆ
ตัวแปลภาษา[N] compiler, Example: ตัวแปลภาษาจะช่วยให้ความสะดวกรวดเร็วในการแปลภาษาได้มากขึ้น
ทับถม[V] pile up, See also: pile charge upon, heap up, over whelm, Syn. พอก, โปะ, ถม, พูน, สุม, Example: แม่น้ำพาดินไปทับถมกันที่ปลายสาย, Thai definition: เพิ่มซับซ้อนกันเข้ามามากมาย
บ้าหมู[N] epilepsy, Syn. ลมบ้าหมู, Example: บางครั้งน้องมีอาการลมบ้าหมู แม่เลยไม่ให้ไปเข้าค่าย, Thai definition: อาการหมดสติเป็นครั้งคราว และมักมีอาการชักเกร็ง น้ำลายเป็นฟอง มือเท้ากำ เป็นผลเนื่องจากสมองทำงานผิดปกติ
บุญราศี[N] pile of merit, Syn. กองบุญ
รจิต[V] arrange, See also: compile, Syn. เรียบเรียง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ประเด[V] overwhelm, See also: heap, pile, load, crowd, give someone the whole amount, Syn. ทุ่มเท, ทุ่มโถม, ประดัง, มอบให้หมด, Example: ข้าราชการที่ทำงานแข็งขันมักจะถูกประเดงานให้ทำ
ปฏิกรณ์[N] reactor, See also: atomic pile, chain reactor, nuclear reactor, Syn. เครื่องปฏิกรณ์, เตาแยกปรมาณู, Example: ขีปนาวุธนำวิถีของสหรัฐจะถล่มเป้าหมายใหญ่คือฐานเรดาร์และศูนย์สื่อสาร โรงไฟฟ้าปฏิกรณ์ปรมาณูและโรงงานผลิตอาวุธ, Thai definition: เครื่องที่ใช้สำหรับก่อให้เกิดปฏิกิริยาแตกสลายทางนิวเคลียร์อย่างสม่ำเสมอและควบคุมได้ เพื่อผลิตพลังงาน สารกัมมันตรังสี เครื่องชนิดนี้มีหลายแบบ และใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ซึ่งมักเป็นแท่งยูเรเนียม
ปริเฉท[N] chapter, See also: classification, division, compiled and classified articles, Syn. บริเฉท, Example: หนังสือที่ดีจะแบ่งเรื่องราวไว้เป็นสัดส่วนในปริเฉท, Thai definition: ข้อความที่รวบรวมเอามาจัดเป็นตอนๆ, ข้อความที่กำหนดไว้เป็นหมวดๆ
ประมวล[V] codify, See also: collect, compile, combine, gather, systematize, Syn. ประมวญ, รวบรวม, รวมเล่ม, เข้าเล่ม, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประมวลเรื่องราวตามที่ได้สืบพยานหลายคนเพื่อสรุปคดี, Thai definition: รวบรวมให้เข้าระเบียบเป็นหมวดหมู่
ประมวญ[V] codify, See also: collect, compile, combine, gather, systematize, Syn. ประมวล, รวบรวม, รวมเล่ม, Notes: (โบราณ)
ซ้อน[V] overlap, See also: pile up, superimpose, Syn. ทับกัน, ซ้ำ, วางทับกัน, Example: การเรียงหนังสือเยอะขนาดนี้ จะต้องซ้อนกันขึ้นไปถึงจะได้
กร่ำ[N] bush pile for catching fish, Syn. กล่ำ, Example: ชาวนาใช้กร่ำดักปลาในคันนา, Thai definition: เครื่องดักปลาชนิดหนึ่งที่ล่อปลาให้เข้าไปอยู่ ใช้ไม้ปักตามชายฝั่งลำแม่น้ำ เป็นรูปกลมบ้าง รีบ้าง ภายในสุมด้วยกิ่งไม้เพื่อล่อให้ปลาเข้าอาศัย เมื่อเวลาจะจับก็เอาเฝือกหรืออวนล้อม แล้วเอาไม้ที่สุมนั้นออก
การทับถม[N] alluvion, See also: heap, pile, mass, sediment, Syn. การซ้อนกัน, Example: การทับถมของตะกอน โคลนตมที่กระแสน้ำพัดมาทำให้เกิดปุ๋ยตามธรรมชาติ, Thai definition: การเพิ่มซับซ้อนกันเข้ามามากมาย
กอง[V] pile, See also: pile up, heap up, accumulate, stack up, Syn. สุม, Example: เด็กๆ กองของเล่นไว้บนโต๊ะ, Thai definition: ทำให้รวมสุมกันไว้
กอง[N] pile, See also: heap, stack, Example: เพราะฉันไม่ได้เกิดในกองเงินกองทองจึงต้องทำงานหาเลี้ยงตัวเอง, Count unit: กอง, Thai definition: สิ่งที่สุมรวมกัน
กอง[CLAS] pile, See also: heap, Example: มีขยะหลายกองที่หน้าบ้าน, Thai definition: สิ่งที่สุมรวมกัน
กองบุญ[N] pile of merit, Syn. บุญราศี
กองบุญ[N] pile of merit, Syn. บุญราศี
กองพะเนิน[ADV] pile high, See also: pile up mountain high, Example: งานมีมากเสียจนสุมเป็นกองพะเนิน, Count unit: กอง
เทิน[N] mound, See also: pile, heap, knoll, hillock, bulwark, rampart, Syn. เนิน, เนินดิน
เมะ[V] pile, See also: pile up, Syn. สุม, โปะ, หมก, ถม, Thai definition: เอาไปวางสุมไว้
รวมเล่ม[V] compile, See also: gather together, collect together, bind together, Example: สำนักพิมพ์รวมเล่มนิทานอีสปเพื่อนำออกจำหน่าย, Thai definition: นำเนื้อหามารวมไว้ในเล่มเดียวกัน
หมักหมม[V] leave (dirty clothes) in a heap, See also: lie in a heap, pile up, Example: ผ้าที่ยังไม่ได้ซักหมักหมมอยู่ในตู้เสื้อผ้า, Thai definition: ซับซ้อนก้นด้วยการที่ค้างอยู่มาก, ปนคละกันไม่เป็นระเบียบ
เรียบเรียง[V] compile, See also: write, edit, compose, Syn. รจิต, แต่ง, Example: ในพ.ศ.2430 ม.ร.ว.เปียมาลากุลได้เรียบเรียงพระราชพงศาวดารย่อสำหรับนักเรียนขึ้น, Thai definition: เขียนโดยอาศัยข้อมูลต่างๆ
หมักหมม[V] leave (dirty clothes) in a heap, See also: lie in a heap, pile up, Example: ผ้าที่ยังไม่ได้ซักหมักหมมอยู่ในตู้เสื้อผ้า, Thai definition: ซับซ้อนก้นด้วยการที่ค้างอยู่มาก, ปนคละกันไม่เป็นระเบียบ
คั่งค้าง[V] be overdue, See also: be in a bottleneck, be piled up (and awaiting action), Syn. ค้าง, ทับถม, Example: จำนวนบุคลากรที่ทำงานประจำอยู่จะเริ่มมีงานล้นมือ ทำให้เกิดมีงานคั่งค้างอยู่ค่อนข้างมาก, Thai definition: ติดค้างทับถมอยู่, ตกค้างทับถมอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาขนออก[v. exp.] (ao khon øk) FR: plumer ; épiler
แบตเตอรี่[n.] (baettoērī) EN: battery ; accumulator   FR: batterie (électrique) [f] ; pile [f]
บ้าหมู[n.] (bāmū) EN: epilepsy   
ชะนีเอี๊ยมดำ[n. exp.] (chanī īem dam) EN: Pileated Gibbon ; Crown Gibbon   
ชะนีมงกุฎ[n. exp.] (chanī mongkut) EN: Pileated Gibbon ; Crown Gibbon   
ด้านหลัง[adv.] (dān lang) FR: côté pile [m] ; côté inférieur [m] ; bas [m] ; verso [m]
หัวหรือก้อย[xp] (hūa reū køi) FR: pile ou face
จัดทำ[v.] (jattham) EN: make ; do ; create ; compile ; provide   FR: manier ; manoeuvrer
จูปิเลอร์[TM] (Jūpiloē) EN: Jupiler   FR: Jupiler [f]
โขลก[X] (khlōk) EN: pound ; stamp ; pulverize ; pestle   FR: broyer ; concasser ; piler ; pulvériser
คอมไพล์[v.] (khømphāi) EN: compile ; gather ; collect ; arrange ; organize   FR: compiler
คอมไพเลอร์ = คอมไพล์เลอร์[n.] (khømphailoē) EN: compiler   FR: compilateur [m]
กอง[n.] (køng) EN: pile ; heap ; stack ; group ; crowd ; lot   FR: pile [f] ; tas [m] ; monceau [m] ; amas [m] ; lot [m]
กอง[n.] (køng) EN: [classifier : piles or heaps of things (stones, rocks ...), divisions in the Thai army]   FR: [classificateur : piles ou tas]
กอง[v.] (køng) EN: pile ; heap ; stack ; accumulate   FR: empiler ; entasser ; accumuler
กองบุญ[n. exp.] (køng bun) EN: pile of merit   
กองขยะ[n. exp.] (khøng khaya) EN: pile of garbage ; garbage dump   FR: tas d'ordures [m]
กระทุ้ง[v.] (krathung) EN: knock ; tamp ; pound ; ram ; drive out ; clash ; beat ; strike ; dash ; poke ; jab ; stab ; nudge   FR: battre ; frapper ; secouer ; broyer ; piler
กวนโทสะ[v. exp.] (kūan thōsa) EN: irritate ; infuriate   FR: exaspérer ; exacerber ; horripiler
ลอม[v.] (løm) EN: pile up   FR: amonceler ; empiler ; entasser
ลมบ้าหมู[n.] (lombāmū) EN: epilepsy   FR: épilepsie [f]
หมู่[n.] (mū) EN: group ; collection ; squad ; bevy ; crowd ; party ; pile ; lot   FR: groupe [m] ; ensemble [m] ; collection [f] ; classe [f] ; lot [m]
แหนบ[n.] (naēp) EN: tweezers   FR: pince à épiler [f]
นกกระทา [n. exp.] (nok krathā) EN: Aluminum plant ; Watermelon pilea   
ปฏิกรณ์[n.] (patikøn) EN: reactor ; atomic pile ; chain reactor ; nuclear reactor   FR: réacteur [m]
เป็ดหางแหลม[n. prop.] (pet hāng laēm) EN: Northern Pintail ; Common Pintail   FR: Canard pilet [m] ; Canard acuticaude [m] ; Canard à longue queue [m] ; Canard queue d’hirondelle [m] ; Canard faisan [m] ; Pointard [m]
เป็ดเปีย[n. exp.] (pet pīa) EN: Tufted Duck   FR: Fuligule morillon [m] ; Morillon fuligule [m] ; Canard morillon [m] ; Noiret [m] ; Pilet huppé [m] ; Jacobin [m]
พอดี[adv.] (phødī) EN: just enough ; good enough ; just sufficient ; just right ; at the right moment ; just in time   FR: exactement ; précisément ; justement ; tout juste ; pile (fam.)
พริกป่น[n. exp.] (phrik pon) EN: ground dried chillies ; ground chilli ; paprika ; Cayenne pepper   FR: piment pilé [m]
ผู้จัดทำ [n.] (phūjattham) EN: organizer ; manager ; producer ; creator ; compiler   
พูน[v.] (phūn) EN: heap up ; pile up ; accumulate ; stack   FR: amasser ; entasser ; empiler
ปลาแดก[n. exp.] (plā daēk) FR: poison sec pilé [m]
แปลโปรแกรม[v.] (plaē prōkraēm) EN: compile   FR: compiler
ป่น[v.] (pon) EN: pound ; grind ; powder ; crush ; pulverize   FR: piler ; écraser ; moudre
ประมวล[v.] (pramūan) EN: codify ; collect ; compile ; combine ; gather ; systematize   FR: compiler ; codifier ; rassembler
เรียบเรียง[v.] (rīeprīeng) EN: compile ; edit ; write ; compose   FR: composer ; écrire ; éditer
ริดสีดวงทวาร[n.] (ritsīdūang thawān) EN: haemorrhoids ; hemorrhoids (Am.) ; piles   FR: hémorroïde [f] ; hémorroïdes [fpl]
รวมกอง[v. exp.] (rūam køng) FR: entasser ; empiler
รวมเล่ม[v. exp.] (rūam lem) EN: compile ; gather together ; collect together ; bind together   FR: compiler
รวบรวม[v.] (rūaprūam) EN: compile ; gather ; collect ; accumulate ; put together ; amass ; save up ; mobilise   FR: rassembler ; collectionner ; accumuler ; amasser ; collecter ; réunir ; regrouper ; compiler ; mobiliser
รวบรวม[adj.] (rūaprūam) EN: compiled   
สยอง[v.] (sayøng) EN: terrify ; frighten ; scare   FR: horripiler
เซลล์สุริยะ[n. exp.] (sel suriya) EN: solar cell   FR: cellule photovoltaïque [f] ; photopile [f] ; cellule solaire [f]
ซ้อน[v.] (søn) EN: overlap ; pile up ; superimpose   FR: superposer ; recouvrir
สุม[v.] (sum) EN: pile up ; heap up ; accumulate ; stack up ; amass ; assemble   FR: entasser ; empiler
แตน[n.] (taēn ) EN: hornet   FR: frelon [m] ; guêpe [f] ; pompile [m]
ตำ[v.] (tam) EN: pestle ; pound ; pulverize   FR: piler ; pilonner
ตำข้าว[v. exp.] (tam khāo) EN: pound half-milled rice ; pound rice (with a pestle in a mortar)   FR: piler le riz
ตั้ง[n.] (tang) EN: pile ; pack   
ตั้งเป็นกอง[v. exp.] (tang pen køng) FR: entasser ; empiler

CMU English Pronouncing Dictionary
PILE    P AY1 L
PILES    P AY1 L Z
PILED    P AY1 L D
PILEUP    P AY1 L AH2 P
COMPILE    K AH0 M P AY1 L
PILEGGI    P IH0 L EH1 JH IY0
PILECKI    P IH0 L EH1 K IY0
COMPILED    K AH0 M P AY1 L D
WOODPILE    W UH1 D P AY0 L
EPILEPSY    EH1 P IH0 L EH2 P S IY0
COMPILES    K AH0 M P AY1 L Z
PILEVSKY    P IH0 L EH1 V S K IY0
COMPILER    K AH0 M P AY1 L ER0
STOCKPILE    S T AA1 K P AY2 L
EPILEPTIC    EH2 P IH0 L EH1 P T IH0 K
COMPILERS    K AH0 M P AY1 L ER0 Z
WOODPILES    W UH1 D P AY0 L Z
EPILEPSIES    EH1 P IH0 L EH2 P S IY0 Z
STOCKPILED    S T AA1 K P AY2 L D
STOCKPILES    S T AA1 K P AY2 L Z
EPILEPTICS    EH2 P IH0 L EH1 P T IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pile    (v) pˈaɪl (p ai1 l)
piled    (v) pˈaɪld (p ai1 l d)
piles    (v) pˈaɪlz (p ai1 l z)
compile    (v) kˈəmpˈaɪl (k @1 m p ai1 l)
pile-up    (n) pˈaɪl-ʌp (p ai1 l - uh p)
compiled    (v) kˈəmpˈaɪld (k @1 m p ai1 l d)
compiler    (n) kˈəmpˈaɪlər (k @1 m p ai1 l @ r)
compiles    (v) kˈəmpˈaɪlz (k @1 m p ai1 l z)
epilepsy    (n) ˈɛpɪlɛpsiː (e1 p i l e p s ii)
pile-ups    (n) pˈaɪl-ʌps (p ai1 l - uh p s)
woodpile    (n) wˈudpaɪl (w u1 d p ai l)
compilers    (n) kˈəmpˈaɪləz (k @1 m p ai1 l @ z)
epileptic    (n) ˌɛpɪlˈɛptɪk (e2 p i l e1 p t i k)
stockpile    (n) stˈɒkpaɪl (s t o1 k p ai l)
woodpiles    (n) wˈudpaɪlz (w u1 d p ai l z)
stockpiled    (n) stˈɒkpaɪld (s t o1 k p ai l d)
epileptics    (n) ˌɛpɪlˈɛptɪks (e2 p i l e1 p t i k s)
stockpiles    (n) stˈɒkpaɪlz (s t o1 k p ai l z)
pile-driver    (n) pˈaɪl-draɪvər (p ai1 l - d r ai v @ r)
pile-drivers    (n) pˈaɪl-draɪvəz (p ai1 l - d r ai v @ z)
pile-dwelling    (n) pˈaɪl-dwɛlɪŋ (p ai1 l - d w e l i ng)
pile-dwellings    (n) pˈaɪl-dwɛlɪŋz (p ai1 l - d w e l i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
编辑[biān jí, ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ, / ] edit; compile; (assistant) editor; compiler, #1,518 [Add to Longdo]
[biān, ㄅㄧㄢ, / ] weave; plait; organize; group; arrange; edit; compile; write; compose; fabricate, #2,316 [Add to Longdo]
[mǎ, ㄇㄚˇ, / ] a weight; number; yard (unit of length equal to 0.914 m.); pile; stack, #3,378 [Add to Longdo]
[duī, ㄉㄨㄟ, ] a pile; a mass; heap; stack, #4,589 [Add to Longdo]
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, / ] item; stump; stake; pile, #5,208 [Add to Longdo]
一堆[yī duī, ㄧ ㄉㄨㄟ, ] pile, #5,756 [Add to Longdo]
编写[biān xiě, ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄝˇ, / ] compile, #8,685 [Add to Longdo]
储存[chǔ cún, ㄔㄨˇ ㄘㄨㄣˊ, / ] stockpile; to store; to stockpile; storage, #8,707 [Add to Longdo]
汇集[huì jí, ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧˊ, / ] to collect; to compile; to converge, #11,064 [Add to Longdo]
[hāng, ㄏㄤ, ] drive piles, #15,173 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, / ] gather up; collect; edit; compile, #15,272 [Add to Longdo]
堆放[duī fàng, ㄉㄨㄟ ㄈㄤˋ, ] to pile up; to stack, #16,133 [Add to Longdo]
癫痫[diān xián, ㄉㄧㄢ ㄒㄧㄢˊ, / ] epilepsy, #16,625 [Add to Longdo]
[luò, ㄌㄨㄛˋ, ] pile up, #18,308 [Add to Longdo]
[zhù, ㄓㄨˋ, / ] to store; to save; stockpile, #18,599 [Add to Longdo]
编造[biān zào, ㄅㄧㄢ ㄗㄠˋ, / ] compile; draw up; work out; fabricate; invent; concoct; make up; cook up; create out of the imagination, #18,734 [Add to Longdo]
[lěi, ㄌㄟˇ, ] lumpy; rock pile; uneven, #19,256 [Add to Longdo]
编者[biān zhě, ㄅㄧㄢ ㄓㄜˇ, / ] editor; compiler, #19,519 [Add to Longdo]
堆满[duī mǎn, ㄉㄨㄟ ㄇㄢˇ, / 滿] pile up, #22,145 [Add to Longdo]
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, ] compose; compile, #23,528 [Add to Longdo]
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, / ] compose; compile; discourse in praise, #23,528 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] piles; hemorrhoid, #24,621 [Add to Longdo]
汇编[huì biān, ㄏㄨㄟˋ ㄅㄧㄢ, / ] collection; compilation; compile; also written 彙編|汇编, #24,958 [Add to Longdo]
汇编[huì biān, ㄏㄨㄟˋ ㄅㄧㄢ, / ] collection; compilation; compile, #24,958 [Add to Longdo]
编纂[biān zuǎn, ㄅㄧㄢ ㄗㄨㄢˇ, / ] compile, #26,647 [Add to Longdo]
编撰[biān zhuàn, ㄅㄧㄢ ㄓㄨㄢˋ, / ] to compile; to edit, #30,163 [Add to Longdo]
编著[biān zhù, ㄅㄧㄢ ㄓㄨˋ, / ] to compile; to write, #30,793 [Add to Longdo]
堆砌[duī qì, ㄉㄨㄟ ㄑㄧˋ, ] lit. to pile up (bricks); to pack; fig. to pad out (writing with fancy phrases); ornate rhetoric, #34,249 [Add to Longdo]
著述[zhù shù, ㄓㄨˋ ㄕㄨˋ, ] writing; to write; to compile, #34,326 [Add to Longdo]
[duò, ㄉㄨㄛˋ, ] pile, #36,729 [Add to Longdo]
编印[biān yìn, ㄅㄧㄢ ㄧㄣˋ, / ] compile and print; publish, #37,735 [Add to Longdo]
积存[jī cún, ㄐㄧ ㄘㄨㄣˊ, / ] to stockpile, #38,495 [Add to Longdo]
本草纲目[běn cǎo gāng mù, ㄅㄣˇ ㄘㄠˇ ㄍㄤ ㄇㄨˋ, / ] Compendium of medical herbs 1596, compiled by Lǐ Shízhēn 李時珍|李时珍, #40,781 [Add to Longdo]
[zuǎn, ㄗㄨㄢˇ, ] compile, #41,736 [Add to Longdo]
四库全书[sì kù quán shū, ㄙˋ ㄎㄨˋ ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨ, / ] Siku Quanshu (collection of books compiled during Qing dynasty), #44,968 [Add to Longdo]
明史[Míng shǐ, ㄇㄧㄥˊ ㄕˇ, ] History of the Ming dynasty, twenty fourth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Zhang Tingyu 張廷玉|张廷玉 in 1739 during the Qing dynasty, 332 scrolls, #46,492 [Add to Longdo]
山海经[Shān Hǎi Jīng, ㄕㄢ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄥ, / ] Classic of Mountain and Sea, probably compiled c. 500 BC-200 BC, contains wide range of geography, mythology, witchcraft, popular customs etc, #49,020 [Add to Longdo]
[xián, ㄒㄧㄢˊ, / ] epilepsy; insanity, #55,634 [Add to Longdo]
晋书[Jìn shū, ㄐㄧㄣˋ ㄕㄨ, / ] History of the Jin dynasty, fifth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Fang Xuanling 房玄齡 in 648 during Tang dynasty 唐朝, 130 scrolls, #59,469 [Add to Longdo]
合编[hé biān, ㄏㄜˊ ㄅㄧㄢ, / ] to compile in collaboration with; to merge and reorganize (army units etc), #61,918 [Add to Longdo]
编修[biān xiū, ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄡ, / ] to compile and edit, #62,917 [Add to Longdo]
旧唐书[Jiù Táng shū, ㄐㄧㄡˋ ㄊㄤˊ ㄕㄨ, / ] History of the Early Tang Dynasty, sixteenth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Liu Xu 劉昫|刘昫 in 945 during Later Jin 後晉|后晋 of the Five Dynasties, 200 scrolls, #63,033 [Add to Longdo]
元史[Yuán shǐ, ㄩㄢˊ ㄕˇ, ] History of the Yuan dynasty, twenty third of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Song Lian 宋濂 in 1370 during the Ming dynasty, 210 scrolls, #67,982 [Add to Longdo]
编选[biān xuǎn, ㄅㄧㄢ ㄒㄩㄢˇ, / ] select and edit; compile, #70,964 [Add to Longdo]
宋书[Sòng shū, ㄙㄨㄥˋ ㄕㄨ, / ] History of Song of the Southern dynasties 南朝宋 or Liu Song 劉宋|刘宋, sixth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled by Shen Yue 沈約 in 488 during Liang of the Southern dynasties 南朝梁, 100 scrolls; (not to be confused with 宋史), #72,561 [Add to Longdo]
吴承恩[Wú Chéng ēn, ㄨˊ ㄔㄥˊ ㄣ, / ] Wu Cheng'en (1500-1582), author (or compiler) of novel Journey to the West 西遊記|西游记, #76,339 [Add to Longdo]
许慎[Xǔ Shèn, ㄒㄩˇ ㄕㄣˋ, / ] Xu Shen (-147) the compiler of the original Han dynasty dictionary Shuowen Jiezi 說文解字|说文解字, #80,401 [Add to Longdo]
房玄龄[Fáng Xuán líng, ㄈㄤˊ ㄒㄩㄢˊ ㄌㄧㄥˊ, / ] Fang Xuanling (579-648), Tang dynasty historian, compiler of History of Jin dynasty 晉書|晋书, #83,277 [Add to Longdo]
编译器[biān yì qì, ㄅㄧㄢ ㄧˋ ㄑㄧˋ, / ] compiler, #89,810 [Add to Longdo]
故纸堆[gù zhǐ duī, ㄍㄨˋ ㄓˇ ㄉㄨㄟ, / ] a pile of old books, #93,068 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
積む[つむ, tsumu] Thai: วางกอง English: to pile up
積もる[つもる, tsumoru] Thai: กองทับถม English: to pile up
積み重ねる[つみかさねる, tsumikasaneru] Thai: วางซ้อนกัน English: to be piled up
重なる[かさなる, kasanaru] Thai: วางซ้อน English: to be piled up
重ねる[かさねる, kasaneru] Thai: วางซ้อน English: to pile up

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abraum {m}; Abraumhalde {f} (Kohlebergwerk)overburden; spoile pile [Add to Longdo]
Compiler {m} [comp.] | Compiler {pl}compiler | compilers [Add to Longdo]
Dämmmatte {f}dolphin pile [Add to Longdo]
Epileptiker {m} | Epileptiker {pl}epileptic | epileptics [Add to Longdo]
Fremdcompilierer {m}cross compiler [Add to Longdo]
Häufchen {n}; Häuflein {n} (Kot)(pile of) ... muck [Add to Longdo]
Haufen {m}; Stapel {m}; Stoß {m}pile [Add to Longdo]
Holzhaufen {m} | Holzhaufen {pl}woodpile | woodpiles [Add to Longdo]
Massenkarambolage {f}(multiple) pile-up; multiple smash-up [Add to Longdo]
Meiler {m}; Kohlenmeiler {m}charcoal pile; charcoal-kiln [Add to Longdo]
Meiler {m}; Atommeiler {m}; Atomreaktor {m}nuclear reactor; pile [Add to Longdo]
Menge {f}; Masse {f}; Pulk {m} | eine Menge Arbeit | jede Menge Ärgerpile | a great pile of work | piles of trouble [Add to Longdo]
Pfahl {m}pile [Add to Longdo]
Pfahlbau {m}pile-dwelling [Add to Longdo]
Poller {m}bollard [Br.]; pile [Add to Longdo]
Ramme {f}pile-driver [Add to Longdo]
Sandhaufen {m}pile of sand [Add to Longdo]
Scheißhaufen {m} [ugs.]pile of shit [coll.] [Add to Longdo]
Scheiterhaufen {m} | auf dem Scheiterhaufen verbrannt werdenfuneral pile; (funeral) pyre | to be burnt at the stake [Add to Longdo]
Scherbenhaufen {m}pile of broken ragments [Add to Longdo]
Statistiken zusammenstellento compile statistics [Add to Longdo]
Stau {m}accumulation; pile-up [Add to Longdo]
Vermögen {n} | ein Vermögen machenfortune; pile | to make a fortune; to make a pile [Add to Longdo]
Vorübersetzer {m}precompiler [Add to Longdo]
anhäufen; horten; raffen | anhäufend; hortend; raffendto pile; to heap | piling [Add to Longdo]
anschichten; anhäufen | anschichtend; anhäufend | angeschichtet; angehäuftto pile up | piling up | piled up [Add to Longdo]
aufstapeln; aufschichtento pile up [Add to Longdo]
aufstapeln | aufstapelndto stockpile | stockpiling [Add to Longdo]
bereits kompiliertcompiled [Add to Longdo]
dekompilierento decompile [Add to Longdo]
ehrwürdiges Gebäudepile [Add to Longdo]
fallsüchtig {adv}epileptically [Add to Longdo]
geschichtet; häufte anpiled [Add to Longdo]
gestaltet umrecompiles [Add to Longdo]
gestaltete umrecompiled [Add to Longdo]
(ein Auto) kaputt fahrento pile (a car) [Add to Longdo]
kompilieren; compilieren; (Programm) übersetzen [comp.] | compiliert; übersetzt | compiliertto compile | compiled | compiles [Add to Longdo]
massenhaft zu tun habento have a pile of things to do [Add to Longdo]
(Holz; Kohle) nachlegen (aufs Feuer)to pile the fire up (with logs; coal) [Add to Longdo]
neu übersetzento recompile [Add to Longdo]
schichtetpiles [Add to Longdo]
stapeln; schichten | stapelnd; schichtendto pile | piling [Add to Longdo]
stoßweise; stapelweise {adv}; in Stapelnby the pile; in piles [Add to Longdo]
uncompiliertuncompiled [Add to Longdo]
einen Haufen Geld verdienento make a pile [Add to Longdo]
während der Übersetzung [comp.]at compile time [Add to Longdo]
nicht zusammengefasstuncompiled [Add to Longdo]
zusammenstellen; zusammentragen; erarbeitento compile [Add to Longdo]
Die Arbeit türmte sich auf.He let the work pile up. [Add to Longdo]
Er hat sein Schäfchen im Trockenen.He made his pile. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エフェクトコンパイラ[, efekutokonpaira] (n) {comp} effect compiler [Add to Longdo]
クロスコンパイラ[, kurosukonpaira] (n) {comp} cross compiler [Add to Longdo]
コンクリートパイル[, konkuri-topairu] (n) concrete pile [Add to Longdo]
コンパイラ;コンパイラー[, konpaira ; konpaira-] (n) {comp} compiler [Add to Longdo]
コンパイラー言語[コンパイラーげんご, konpaira-gengo] (n) compiler language [Add to Longdo]
コンパイラによる最適化[コンパイラによるさいてきか, konpaira niyorusaitekika] (n) {comp} compiler optimization [Add to Longdo]
コンパイラの最適化能力[コンパイラのさいてきかのうりょく, konpaira nosaitekikanouryoku] (n) {comp} compiler efficiency [Add to Longdo]
コンパイラコンパイラ[, konpairakonpaira] (n) {comp} compiler-compiler [Add to Longdo]
コンパイラ型言語[コンパイラかたげんご, konpaira katagengo] (n) {comp} compiler language [Add to Longdo]
コンパイラ言語[コンパイラげんご, konpaira gengo] (n) {comp} compiler languages [Add to Longdo]
コンパイラ指示命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] (n) {comp} compiler-directing statement [Add to Longdo]
コンパイル[, konpairu] (n,vs) {comp} compile [Add to Longdo]
コンパイルエラー[, konpairuera-] (n) {comp} compiler error [Add to Longdo]
コンパイル済みモジュール[コンパイルすみモジュール, konpairu sumi moju-ru] (n) {comp} precompiled module [Add to Longdo]
サンドパイル[, sandopairu] (n) sand pile [Add to Longdo]
シートパイル[, shi-topairu] (n) sheet piling (method of interlocking sheets of metal); sheet pile [Add to Longdo]
ジャクソン癲癇[ジャクソンてんかん, jakuson tenkan] (n) (uk) Jacksonian epilepsy [Add to Longdo]
ジャストインタイムコンパイラ[, jasutointaimukonpaira] (n) {comp} Just In Time Compiler [Add to Longdo]
デコンパイラ[, dekonpaira] (n) {comp} decompiler [Add to Longdo]
ネイティブコンパイラ[, neiteibukonpaira] (n) {comp} native compiler [Add to Longdo]
バイトコンパイル[, baitokonpairu] (n) {comp} byte-compile [Add to Longdo]
パイル[, pairu] (n) pile (fabric, nuclear reactor, structural support, etc.) [Add to Longdo]
パイルドライバー[, pairudoraiba-] (n) pile driver [Add to Longdo]
パイル織[パイルおり, pairu ori] (n) pile fabric [Add to Longdo]
ピレア[, pirea] (n) pilea (lat [Add to Longdo]
ピロティ[, pirotei] (n) pile (fre [Add to Longdo]
リコンパイル[, rikonpairu] (n) {comp} recompile [Add to Longdo]
ワンパス[, wanpasu] (adj-no) {comp} one-pass (e.g. compiler) [Add to Longdo]
一山[いっさん;ひとやま, issan ; hitoyama] (n) a mountain; a pile (of something) [Add to Longdo]
一盛り[ひともり, hitomori] (n) pile [Add to Longdo]
越前水母[えちぜんくらげ, echizenkurage] (n) (uk) Nomura's jellyfish (Nemopilema nomurai) [Add to Longdo]
塩花;潮花;鹽花(oK)[しおばな, shiobana] (n) (1) (塩花, 鹽花 only) (arch) purifying salt; (2) (塩花, 鹽花 only) pile of salt placed by the door of a shop or restaurant; (3) whitecap [Add to Longdo]
下積み[したづみ, shitadumi] (n) lowest social strata; goods piled beneath [Add to Longdo]
外傷性癲癇[がいしょうせいてんかん, gaishouseitenkan] (n) traumatic epilepsy [Add to Longdo]
核保有量[かくほゆうりょう, kakuhoyuuryou] (n) nuclear stockpile [Add to Longdo]
幾重;いく重[いくえ, ikue] (n) multiple layers; many piles [Add to Longdo]
玉(P);球;珠;弾[たま, tama] (n) (1) ball; sphere; globe; orb; (2) bead (of sweat, dew, etc.); drop; droplet; (3) (esp. 球) ball (in sports); (4) pile (of noodles, etc.); (5) (esp. 弾; also written as 弾丸) bullet; (6) (esp. 球) bulb (i.e. a light bulb); (7) lens (of glasses, etc.); (8) (esp. 玉,珠) bead (of an abacus); (9) (sl) (abbr) (esp. 玉) (See 金玉・きんたま) ball (i.e. a testicle); (10) (esp. 玉,珠; also written as 璧) gem; jewel (esp. spherical; sometimes used figuratively); pearl; (11) female entertainer (e.g. a geisha); (12) (derog) person (when commenting on their nature); character; (13) item, funds or person used as part of a plot; (n,n-suf) (14) (See 玉子・2) egg; (n-suf) (15) (usu. だま) coin; (16) precious; beautiful; excellent; (P) [Add to Longdo]
古風土記[こふどき, kofudoki] (n) (See 風土記) (as opposed to those compiled later) ancient fudoki compiled by imperial order in 713 CE [Add to Longdo]
抗てんかん薬;抗癲癇薬[こうてんかんやく, koutenkanyaku] (n) anticonvulsant; antiepileptic agent [Add to Longdo]
杭;杙[くい, kui] (n) stake; post; pile; picket [Add to Longdo]
杭周面摩擦力[くいしゅうめんまさつりょく, kuishuumenmasatsuryoku] (n) pile shaft friction [Add to Longdo]
杭打ち[くいうち, kuiuchi] (n) pile-driving; piling [Add to Longdo]
杭打設[くいうちせつ, kuiuchisetsu] (n) pile-driving [Add to Longdo]
降り積もる;降積もる[ふりつもる, furitsumoru] (v5r) to fall and pile up (e.g. snow); to lie thick [Add to Longdo]
再コンパイル[さいコンパイル, sai konpairu] (n,vs) {comp} recompile [Add to Longdo]
載る[のる, noru] (v5r,vi) (1) (See 乗る・のる・2) to be placed on; to be set on; to be piled on; to be loaded on; (2) to appear (in print); to be mentioned; to be recorded; to be reported; to be given; (P) [Add to Longdo]
在庫[ざいこ, zaiko] (n) inventory; stock; stockpile; (P) [Add to Longdo]
[やま, yama] (n,ctr) (1) mountain; hill; (2) mine (e.g. coal mine); (3) heap; pile; (n) (4) crown (of a hat); thread (of a screw); tread (of a tire); (5) climax; peak; critical point; (6) guess; speculation; (7) (used by policemen, crime reporters, etc.) criminal case; crime; (8) (See 山鉾) festival float (esp. one mounted with a decorative halberd); (n-pref) (9) wild; (P) [Add to Longdo]
山盛り;山盛(io)[やまもり, yamamori] (n,adj-no) heap; pile; stack; full measure [Add to Longdo]
山積[さんせき, sanseki] (n,vs) lying in piles; form into piles; forming a (huge) pile; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クロスコンパイラ[くろすこんぱいら, kurosukonpaira] cross compiler [Add to Longdo]
コンパイラ[こんぱいら, konpaira] compiler [Add to Longdo]
コンパイラー[こんぱいらー, konpaira-] compiler [Add to Longdo]
コンパイラー言葉[コンパイラーことば, konpaira-kotoba] compiler language [Add to Longdo]
コンパイラによる最適化[コンパイラによるさいてきか, konpaira niyorusaitekika] compiler optimization [Add to Longdo]
コンパイラ指示命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] compiler-directing statement [Add to Longdo]
コンパイル[こんぱいる, konpairu] compile (vs) [Add to Longdo]
コンパイルエラー[こんぱいるえらー, konpairuera-] compiler error [Add to Longdo]
コンパイル済みモジュール[コンパイルすみモジュール, konpairu sumi moju-ru] precompiled module [Add to Longdo]
デコンパイラ[でこんぱいら, dekonpaira] decompiler [Add to Longdo]
ネイティブコンパイラ[ねいていぶこんぱいら, neiteibukonpaira] native compiler [Add to Longdo]
バイトコンパイル[ばいとこんぱいる, baitokonpairu] byte-compile [Add to Longdo]
リコンパイル[りこんぱいる, rikonpairu] recompile [Add to Longdo]
再コンパイル[さいコンパイル, sai konpairu] recompile (vs) [Add to Longdo]
編者[へんじゃ, henja] editor (abbr), compiler [Add to Longdo]
翻訳コンパイラ指示文[ほんやくこんぱいらしじぶん, honyakukonpairashijibun] compiler directive [Add to Longdo]
翻訳ルーチン[ほんやくルーチン, honyaku ru-chin] compiler [Add to Longdo]
翻訳指示文[ほんやくしじぶん, honyakushijibun] compiler directing statement [Add to Longdo]
翻訳時[ほんやくじ, honyakuji] translation time, compile time [Add to Longdo]
翻訳単位のプログラム[ほんやくたんいのプログラム, honyakutan'ino puroguramu] separately compiled program [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pile \Pile\, n. [L. pilum javelin. See {Pile} a stake.]
   The head of an arrow or spear. [Obs.] --Chapman.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pile \Pile\, n. [AS. p[imac]l arrow, stake, L. pilum javelin;
   but cf. also L. pila pillar.]
   1. A large stake, or piece of timber, pointed and driven into
    the earth, as at the bottom of a river, or in a harbor
    where the ground is soft, for the support of a building, a
    pier, or other superstructure, or to form a cofferdam,
    etc.
    [1913 Webster]
 
   Note: Tubular iron piles are now much used.
      [1913 Webster]
 
   2. [Cf. F. pile.] (Her.) One of the ordinaries or
    subordinaries having the form of a wedge, usually placed
    palewise, with the broadest end uppermost.
    [1913 Webster]
 
   {Pile bridge}, a bridge of which the roadway is supported on
    piles.
 
   {Pile cap}, a beam resting upon and connecting the heads of
    piles.
 
   {Pile driver}, or {Pile engine}, an apparatus for driving
    down piles, consisting usually of a high frame, with
    suitable appliances for raising to a height (by animal or
    steam power, the explosion of gunpowder, etc.) a heavy
    mass of iron, which falls upon the pile.
 
   {Pile dwelling}. See {Lake dwelling}, under {Lake}.
 
   {Pile plank} (Hydraul. Eng.), a thick plank used as a pile in
    sheet piling. See {Sheet piling}, under {Piling}.
 
   {Pneumatic pile}. See under {Pneumatic}.
 
   {Screw pile}, one with a screw at the lower end, and sunk by
    rotation aided by pressure.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pile \Pile\, n. [L. pilus hair. Cf. {Peruke}.]
   1. A hair; hence, the fiber of wool, cotton, and the like;
    also, the nap when thick or heavy, as of carpeting and
    velvet.
    [1913 Webster]
 
       Velvet soft, or plush with shaggy pile. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A covering of hair or fur.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pile \Pile\, v. t.
   To drive piles into; to fill with piles; to strengthen with
   piles.
   [1913 Webster]
 
   {To sheet-pile}, to make sheet piling in or around. See
    {Sheet piling}, under 2nd {Piling}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pile \Pile\, v. t. [imp. & p. p. {Piled}; p. pr. & vb. n.
   {Piling}.]
   1. To lay or throw into a pile or heap; to heap up; to
    collect into a mass; to accumulate; to amass; -- often
    with up; as, to pile up wood. "Hills piled on hills."
    --Dryden. "Life piled on life." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       The labor of an age in piled stones. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To cover with heaps; or in great abundance; to fill or
    overfill; to load.
    [1913 Webster]
 
   {To pile arms} {To pile muskets} (Mil.), to place three guns
    together so that they may stand upright, supporting each
    other; to stack arms.
    [1913 Webster] Pileate

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pile \Pile\, n. [F. pile, L. pila a pillar, a pier or mole of
   stone. Cf. {Pillar}.]
   1. A mass of things heaped together; a heap; as, a pile of
    stones; a pile of wood.
    [1913 Webster]
 
   2. A mass formed in layers; as, a pile of shot.
    [1913 Webster]
 
   3. A funeral pile; a pyre. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. A large building, or mass of buildings.
    [1913 Webster]
 
       The pile o'erlooked the town and drew the fight.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. (Iron Manuf.) Same as {Fagot}, n., 2.
    [1913 Webster]
 
   6. (Elec.) A vertical series of alternate disks of two
    dissimilar metals, as copper and zinc, laid up with disks
    of cloth or paper moistened with acid water between them,
    for producing a current of electricity; -- commonly called
    {Volta's pile}, {voltaic pile}, or {galvanic pile}.
    [1913 Webster]
 
   Note: The term is sometimes applied to other forms of
      apparatus designed to produce a current of electricity,
      or as synonymous with battery; as, for instance, to an
      apparatus for generating a current of electricity by
      the action of heat, usually called a thermopile.
      [1913 Webster]
 
   7. [F. pile pile, an engraved die, L. pila a pillar.] The
    reverse of a coin. See {Reverse}.
    [1913 Webster]
 
   {Cross and pile}. See under {Cross}.
 
   {Dry pile}. See under {Dry}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Piles \Piles\, n. pl. [L. pila a ball. Cf. {Pill} a medicine.]
   (Med.)
   The small, troublesome tumors or swellings about the anus and
   lower part of the rectum which are technically called
   {hemorrhoids}. See {Hemorrhoids}.
 
   Note: [The singular {pile} is sometimes used.]
      [1913 Webster]
 
   {Blind piles}, hemorrhoids which do not bleed.
    [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 pile /pil/ 
  1. pile; stack
  2. battery (of electrovoltiac cells)
  3. pier (of wall or structure)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top