ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-pile-

P AY1 L   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pile, *pile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pile[VT] สุม, See also: ทับ, กอง, ซ้อน, รวมกันไว้, สุมไว้เป็นกอง, เอามาสุมไว้, วางซ้อนๆกันขึ้นไป, Syn. accumulate, amass, assemble
pile[VT] ชุมนุม, See also: แออัด, จับกลุ่ม, ยัด, อัด, เบียด, ดัน
pile[N] กอง, See also: กลุ่ม, Syn. batch, flock, mound
pile[N] จำนวนมาก, See also: ปริมาณมาก, Syn. quantity, mass, plenty
pile[N] กองเหล็กสำหรับหลอมเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู
pile[N] กลุ่มหรือสิ่งปลูกสร้างที่สูงใหญ่
pile[N] เงินจำนวนมาก
pile[VT] ใส่เสาเข็ม, See also: ลงเสาเข็ม
pile[N] ตอม่อสะพาน
pile[N] ขนกำมะหยี่, See also: ขนพรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pile(ไพล) n. กอง,กองไม้,จำนวนมาก,หม้อแบตเตอรี่แห้ง,หม้อไฟฟ้า,ตอม่อสะพาน,เสาเข็ม,เสาปัก,ขน,ขนนิ่ม,ขนสัตว์, (มักใช้ในรูปpiles) โรคริดสีดวงทวาร,หัวริดสีดวง vt. กอง,รวม,ถม,ทับถม,สะสม,เบียด,ทะลัก,ก่ายกอง,ใส่เสาเข็ม,ใส่ตอม่อ

English-Thai: Nontri Dictionary
pile(n) กอง,กองไม้,เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู,เสาเข็ม,ตอม่อ
pile(vi,vt) กอง,รวม,ทับถม,สะสม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We all go end up unemployed driving around in this pile of junk to work everyday.เรากำลังจะขับรถไปรอบ ๆ ว่างงานในกองขยะนี้ในการทำงานในชีวิตประจำวัน Hidden Figures (2016)
Preferably ones sitting on a pile of dirty Saudi money that's funding bin Laden.โดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกับเงินสกปรก ที่สนับสนุนเงินทุนให้กับบิล ลาเดน Snowden (2016)
Stuff piles up.เก็บของเสร็จแล้ว Elle (2016)
Good riddance, you filthy pile of pebbles.ไปให้พ้นๆ ได้ซะก็ดี เจ้าจอมจุ้น Moana (2016)
Yeah, that's it. Just step over the pile of bones.ใช่ นั้นแหละ เดินเข้ามา ฝ่ากองกระดูกมาเลย The Secret Life of Pets (2016)
He's sleeping on a pile of rags on the floor.เขานอนบนกองผ้าขี้ริ้วบนพื้น Fences (2016)
More bodies are gonna pile up.จะมีศพเพิ่มมากขึ้น Live by Night (2016)
This guy should be nothing more than a pile of goo.นายคนนี้ไม่มีทางเป็นอะไรไปได้นอกจากสัตว์เซลล์เดียว Restoration (2015)
Now it's a pile of space rocks.ตอนนี้มันเป็นแต่กองหินอวกาศ A Wanted (Inhu)Man (2015)
It's a pile of rust.ขนลุกว่ะ A Wanted (Inhu)Man (2015)
Well, I'm a little disappointed the train station isn't a smoldering pile of ash.ฉันผิดหวังนิดหน่อย สถานีรถไฟไม่เป็นกองระอุของเถ้า Green Arrow (2015)
Three dudes just kind of crumbled into piles of kosher salt?ผู้ชายสามคน เพิ่งกลายเป็นกองเกลือ The Needs of the Many (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pileDivide the pile of documents equally, and take them one by one to either side of the room.
pileExamine the pile of documents in advance.
pileHis assistant examined the pile of papers over and over again.
pileI always buy the English-language books I come across at bookstores. But since I never read them, all they do is pile up.
pileI haven't had time to do the dishes for two days; they are in a pile in the kitchen sink.
pileI only missed one day of work because of a cold and my desk is piled high with papers.
pileI ran after him with a pile of papers that he'd left behind.
pileI reached into the pile and felt soft fabric.
pileKeiko deftly piles up the cutlery and takes them to the sink.
pileLooking at the pile of laundry, I sighed.
pileSnow falls silently and piles up ... on top of me.
pileThe bags were piled up behind him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พะเนิน[N] pile, See also: mound, heap, Syn. กองพะเนิน, พะเนินเทินทึก, Example: เด็กๆ ลิดก้านใบมะพร้าวได้กองพะเนินแล้วก็เอามาเสียบลูกชิ้นปิ้งกันอย่างเอาจริงเอาจัง, Thai definition: ของมากกองสุมกันขึ้นไปจนสูง
ตั้ง[CLAS] pile, See also: wad, pack, stack, slab, Syn. ปึก, กอง, Example: นักเรียนช่วยจัดเรียงหนังสือที่คนนำมาบริจาคให้ห้องสมุดเป็นตั้งๆ จำแนกตามหมวดหมู่, Thai definition: ลักษณนามเรียกของที่วางซ้อนกันมากๆ
กอง[V] pile, See also: pile up, heap up, accumulate, stack up, Syn. สุม, Example: เด็กๆ กองของเล่นไว้บนโต๊ะ, Thai definition: ทำให้รวมสุมกันไว้
กอง[N] pile, See also: heap, stack, Example: เพราะฉันไม่ได้เกิดในกองเงินกองทองจึงต้องทำงานหาเลี้ยงตัวเอง, Count unit: กอง, Thai definition: สิ่งที่สุมรวมกัน
กอง[CLAS] pile, See also: heap, Example: มีขยะหลายกองที่หน้าบ้าน, Thai definition: สิ่งที่สุมรวมกัน
เมะ[V] pile, See also: pile up, Syn. สุม, โปะ, หมก, ถม, Thai definition: เอาไปวางสุมไว้

CMU English Pronouncing Dictionary
PILE    P AY1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pile    (v) pˈaɪl (p ai1 l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一堆[yī duī, ㄧ ㄉㄨㄟ, ] pile, #5,756 [Add to Longdo]
[duò, ㄉㄨㄛˋ, ] pile, #36,729 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Menge {f}; Masse {f}; Pulk {m} | eine Menge Arbeit | jede Menge Ärgerpile | a great pile of work | piles of trouble [Add to Longdo]
Sandhaufen {m}pile of sand [Add to Longdo]
Scheißhaufen {m} [ugs.]pile of shit [coll.] [Add to Longdo]
Scherbenhaufen {m}pile of broken ragments [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pile \Pile\, n. [L. pilum javelin. See {Pile} a stake.]
   The head of an arrow or spear. [Obs.] --Chapman.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pile \Pile\, n. [AS. p[imac]l arrow, stake, L. pilum javelin;
   but cf. also L. pila pillar.]
   1. A large stake, or piece of timber, pointed and driven into
    the earth, as at the bottom of a river, or in a harbor
    where the ground is soft, for the support of a building, a
    pier, or other superstructure, or to form a cofferdam,
    etc.
    [1913 Webster]
 
   Note: Tubular iron piles are now much used.
      [1913 Webster]
 
   2. [Cf. F. pile.] (Her.) One of the ordinaries or
    subordinaries having the form of a wedge, usually placed
    palewise, with the broadest end uppermost.
    [1913 Webster]
 
   {Pile bridge}, a bridge of which the roadway is supported on
    piles.
 
   {Pile cap}, a beam resting upon and connecting the heads of
    piles.
 
   {Pile driver}, or {Pile engine}, an apparatus for driving
    down piles, consisting usually of a high frame, with
    suitable appliances for raising to a height (by animal or
    steam power, the explosion of gunpowder, etc.) a heavy
    mass of iron, which falls upon the pile.
 
   {Pile dwelling}. See {Lake dwelling}, under {Lake}.
 
   {Pile plank} (Hydraul. Eng.), a thick plank used as a pile in
    sheet piling. See {Sheet piling}, under {Piling}.
 
   {Pneumatic pile}. See under {Pneumatic}.
 
   {Screw pile}, one with a screw at the lower end, and sunk by
    rotation aided by pressure.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pile \Pile\, n. [L. pilus hair. Cf. {Peruke}.]
   1. A hair; hence, the fiber of wool, cotton, and the like;
    also, the nap when thick or heavy, as of carpeting and
    velvet.
    [1913 Webster]
 
       Velvet soft, or plush with shaggy pile. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A covering of hair or fur.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pile \Pile\, v. t.
   To drive piles into; to fill with piles; to strengthen with
   piles.
   [1913 Webster]
 
   {To sheet-pile}, to make sheet piling in or around. See
    {Sheet piling}, under 2nd {Piling}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pile \Pile\, v. t. [imp. & p. p. {Piled}; p. pr. & vb. n.
   {Piling}.]
   1. To lay or throw into a pile or heap; to heap up; to
    collect into a mass; to accumulate; to amass; -- often
    with up; as, to pile up wood. "Hills piled on hills."
    --Dryden. "Life piled on life." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       The labor of an age in piled stones. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To cover with heaps; or in great abundance; to fill or
    overfill; to load.
    [1913 Webster]
 
   {To pile arms} {To pile muskets} (Mil.), to place three guns
    together so that they may stand upright, supporting each
    other; to stack arms.
    [1913 Webster] Pileate

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pile \Pile\, n. [F. pile, L. pila a pillar, a pier or mole of
   stone. Cf. {Pillar}.]
   1. A mass of things heaped together; a heap; as, a pile of
    stones; a pile of wood.
    [1913 Webster]
 
   2. A mass formed in layers; as, a pile of shot.
    [1913 Webster]
 
   3. A funeral pile; a pyre. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. A large building, or mass of buildings.
    [1913 Webster]
 
       The pile o'erlooked the town and drew the fight.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. (Iron Manuf.) Same as {Fagot}, n., 2.
    [1913 Webster]
 
   6. (Elec.) A vertical series of alternate disks of two
    dissimilar metals, as copper and zinc, laid up with disks
    of cloth or paper moistened with acid water between them,
    for producing a current of electricity; -- commonly called
    {Volta's pile}, {voltaic pile}, or {galvanic pile}.
    [1913 Webster]
 
   Note: The term is sometimes applied to other forms of
      apparatus designed to produce a current of electricity,
      or as synonymous with battery; as, for instance, to an
      apparatus for generating a current of electricity by
      the action of heat, usually called a thermopile.
      [1913 Webster]
 
   7. [F. pile pile, an engraved die, L. pila a pillar.] The
    reverse of a coin. See {Reverse}.
    [1913 Webster]
 
   {Cross and pile}. See under {Cross}.
 
   {Dry pile}. See under {Dry}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Piles \Piles\, n. pl. [L. pila a ball. Cf. {Pill} a medicine.]
   (Med.)
   The small, troublesome tumors or swellings about the anus and
   lower part of the rectum which are technically called
   {hemorrhoids}. See {Hemorrhoids}.
 
   Note: [The singular {pile} is sometimes used.]
      [1913 Webster]
 
   {Blind piles}, hemorrhoids which do not bleed.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pile
   n 1: a collection of objects laid on top of each other [syn:
      {pile}, {heap}, {mound}, {agglomerate}, {cumulation},
      {cumulus}]
   2: (often followed by `of') a large number or amount or extent;
     "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot of money";
     "he made a mint on the stock market"; "see the rest of the
     winners in our huge passel of photos"; "it must have cost
     plenty"; "a slew of journalists"; "a wad of money" [syn:
     {batch}, {deal}, {flock}, {good deal}, {great deal},
     {hatful}, {heap}, {lot}, {mass}, {mess}, {mickle}, {mint},
     {mountain}, {muckle}, {passel}, {peck}, {pile}, {plenty},
     {pot}, {quite a little}, {raft}, {sight}, {slew}, {spate},
     {stack}, {tidy sum}, {wad}]
   3: a large sum of money (especially as pay or profit); "she made
     a bundle selling real estate"; "they sank megabucks into
     their new house" [syn: {pile}, {bundle}, {big bucks},
     {megabucks}, {big money}]
   4: fine soft dense hair (as the fine short hair of cattle or
     deer or the wool of sheep or the undercoat of certain dogs)
     [syn: {down}, {pile}]
   5: battery consisting of voltaic cells arranged in series; the
     earliest electric battery devised by Volta [syn: {voltaic
     pile}, {pile}, {galvanic pile}]
   6: a column of wood or steel or concrete that is driven into the
     ground to provide support for a structure [syn: {pile},
     {spile}, {piling}, {stilt}]
   7: the yarn (as in a rug or velvet or corduroy) that stands up
     from the weave; "for uniform color and texture tailors cut
     velvet with the pile running the same direction" [syn:
     {pile}, {nap}]
   8: a nuclear reactor that uses controlled nuclear fission to
     generate energy [syn: {atomic pile}, {atomic reactor},
     {pile}, {chain reactor}]
   v 1: arrange in stacks; "heap firewood around the fireplace";
      "stack your books up on the shelves" [syn: {stack}, {pile},
      {heap}]
   2: press tightly together or cram; "The crowd packed the
     auditorium" [syn: {throng}, {mob}, {pack}, {pile}, {jam}]
   3: place or lay as if in a pile; "The teacher piled work on the
     students until the parents protested"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 pile /pil/ 
  1. pile; stack
  2. battery (of electrovoltiac cells)
  3. pier (of wall or structure)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top