Search result for

ทับถม

(33 entries)
(0.0369 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทับถม-, *ทับถม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทับถม[V] pile up, See also: pile charge upon, heap up, over whelm, Syn. พอก, โปะ, ถม, พูน, สุม, Example: แม่น้ำพาดินไปทับถมกันที่ปลายสาย, Thai definition: เพิ่มซับซ้อนกันเข้ามามากมาย
ทับถม[V] defame, See also: incriminate, criticize, defame, slander, Syn. ซ้ำเติม, Example: สมศรีทับถมเพื่อนเมื่อรู้ว่าเขาทำความผิด, Thai definition: กล่าวซ้ำเติมให้เขาเสียหายหนักขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทับถมก. เพิ่มซับซ้อนกันเข้ามามากมาย
ทับถมโดยปริยายหมายความว่ากล่าวซํ้าเติมให้เขาเสียหายหนักขึ้น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
These strata are the accumulated shells of those billions and billions of micro-organisms.ชั้นหินเหล่านี้คือเปลือกที่ทับถมกัน ของสิ่งมีชีวิตนับพันล้านของพันล้านตัว Home (2009)
told you not to answer it. - i'll deal with it later. - the messes are piling up.เรื่องยุ่งๆ ทับถมกันเต็มไปหมด โดดเดี่ยว ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัย สมบูรณ์แบบ The Getaway (2009)
The accumulated filth of all their sex and murder will foam up around their waists and all the whores and politicians will look up and shout, "Save us."ความโสโครกที่ทับถม ของเซ็กส์และฆาตกรรม จะเป็นฟองผุดรอบตัวพวกมัน บรรดาอีตัวและนักการเมือง จะแหงนหน้าและร้องตะโกนว่า "ช่วยด้วย" Watchmen (2009)
The planet's laced with naquadria deposits.ดวงดาวที่มีแต่แร่นาควาดาห์ทับถมกัน Incursion: Part 1 (2010)
I'm doing some actual good out here, and all I get are these bullshit accusations!ผมทำเรื่องบางอย่างที่นี่ อยู่ในเวลานี้ให้ดี และทั้งหมดที่ผมได้รับ คือข้อทับถมกล่าวหาตอแหลนี่ Más (2010)
Trash men-- they come every other day, and then it's off to the landfill, body never to be seen.รถขนขยะ- - พวกเขามา ตามตารางกำหนด แล้วนำขยะไปทับถม ในหลุมขยะต่อไป The Body and the Bounty (2010)
Now, the process is called vacuum metal deposition.เอาล่ะ กระบวนการนี้เรียกว่า การดูดสสารที่ทับถมกัน ในรูปของโลหะ The Bones That Weren't (2010)
Don't think it was a landslide, if it makes you feel better.อย่าคิดว่าเป็นการทับถมกันเลยนะ ถ้ามันจะทำให้เธอรู้สึกดีขึ้น Beastly (2011)
Look, I gave him the cologne like you told me to... and I don't think we should really just dance on his grave.ผมให้โคโลญเขาอย่างที่คุณบอกแล้ว ผมว่าเราไม่ควรไปทับถมเขาอีก Crazy, Stupid, Love. (2011)
Each year, sand and sediment cover up the remains, creating layers on the ocean floor.ในแต่ละปี ทรายและตะกอน จะทับถมพวกซากต่างๆ ทำให้เกิดชั้นต่างๆของพื้นมหาสมุทร Big Sea (2011)
Is it too soon to say "I told you so"?เร้วไปไหมถ้าจะทับถมว่า "ผมบอกคุณแล้ว" Where There's a Will (2011)
You're here because for once, you're the one in the happy relationship, and you just couldn't wait to rub my face in it.เธอเป็นคนที่มีความสุขในสัมพันธภาพ และเธอสามารถที่จะ รอเพื่อที่จะทับทับถมฉันไง Watch While I Revise the World (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทับถม[v.] (thapthom) EN: pile up ; pile charge upon charge ; attack persistently   FR: entasser ; empiler

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deposit[VT] ทับถม, See also: สะสม, Syn. leave, lay down
pile up[VI] ทับถม, See also: ทับถม, พอก, โปะ, ถม, พูน, Syn. heap up, stack up
walk on[PHRV] เหยียบย่ำ, See also: ทับถม, Syn. step on, trample on, tread on, walk over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alluvium(อะลู' เวียม) n. (pl. -viums, -via) ชั้นของดิน โคลนและอื่น ๆ ที่น้ำพัดพามา, สิ่งต่าง ๆ ที่นอนก้นทับถมอยู่เมื่อไม่นานมา.
bottomlandn. พื้นดินที่เกิดจากดินทรายที่น้ำพัดมาทับถม
deposit(ดิพอส'ซิท) {deposited,depositing,deposits} vt. ทับถม,สะสม,กอง,ฝากไว้,ฝากเงิน,วางไข่ vi. ฝากไว้. n. สิ่งที่ทับถม,การฝาก,ที่เก็บเงินฝาก,เงินมัดจำ
deposition(เดพพะซิช'เชิน) n. การปลดออกจากตำแหน่งหรืองาน,การให้ออกจากราชสมบัติ,สิ่งที่ถูกปลด,การให้การเป็นพยาน,หนังสือให้การเป็นพยาน,การทับถม,การสะสม,การนอนก้นของตะกอน,การฝากเงิน
diluvium(ดิลู'เวียม) n. ชั้นน้ำท่วมสะสม,น้ำท่วมทับถมกัน, Syn. diluvion -pl. -diluvia,diluviums
pile(ไพล) n. กอง,กองไม้,จำนวนมาก,หม้อแบตเตอรี่แห้ง,หม้อไฟฟ้า,ตอม่อสะพาน,เสาเข็ม,เสาปัก,ขน,ขนนิ่ม,ขนสัตว์, (มักใช้ในรูปpiles) โรคริดสีดวงทวาร,หัวริดสีดวง vt. กอง,รวม,ถม,ทับถม,สะสม,เบียด,ทะลัก,ก่ายกอง,ใส่เสาเข็ม,ใส่ตอม่อ
sedimentation(เซดดะเมนเท'เชิน) n. การตกตะกอน,การทับถมเป็นตะกอน
stratification(สแทรททะฟิเค'เชิน) n. การแบ่งออกเป็นชั้น ๆ ,ลักษณะเป็นชั้น ๆ ,ชนชั้นของสังคม,การเกิดเป็นชั้น ๆ ,การจมทับถมกันเป็นชั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
deposition(n) การฝากเงิน,การสะสม,การปลดออกจากตำแหน่ง,การทับถม
heap(vt) รวมเป็นกอง,ทับถม,สุม,สะสม
multiply(vt) คูณ,ทับทวี,ทับถม,เพิ่มจำนวน,ทวีคูณ
pile(vi,vt) กอง,รวม,ทับถม,สะสม

German-Thai: Longdo Dictionary
Ablagerung(n) |die, pl. Ablagerungen| ตะกอน, สิ่งที่ทับถมกันเป็นตะกอน, See also: R. Niederschlag

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top