ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stack

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stack-, *stack*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stack(n) กองที่ซ้อนกัน, See also: กองสิ่งของที่ซ้อนกันอยู่, Syn. heap, load, pile
stack(n) กองหญ้า, See also: กองฟาง, Syn. haystack, rick
stack(n) ปล่องควัน, See also: ปล่องไฟ, Syn. chimney, smokestack
stack(n) จำนวนมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: จำนวนมากมาย, Syn. mass, large amount
stack(n) หิ้วหนังสือในห้องสมุด, Syn. bookshelf
stack(vi) วางตั้งซ้อนกัน, See also: กองซ้อนกัน, Syn. accumulate, heap up, pile
stack(vt) วางตั้งซ้อนกัน, See also: กองซ้อนกัน, Syn. accumulate, heap up, pile
stack up(phrv) สุมจนท่วม, See also: กองจนสูง, กองจนท่วม
stack up(phrv) ได้รับเงิน
stack up(phrv) เดินโซเซรอบ, See also: ส่ายไปมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stack(สแทคฺ) n. กองที่ซ้อนกัน, ซุ้มปืน, สุม, จำนวนมากมาย, กลุ่มปล่องไฟบนหลังคา vt., vi. กอง, ลุม, ก่ายขึ้น, จัดไพ่เพื่อโกง เรียงทับซ้อนใช้ในเรื่องโครงสร้างการเก็บข้อมูล หมายถึง การเก็บข้อมูลโดยเรียงทับซ้อนกันเป็นชั้น ๆ การเรียงทับแบบนี้จะทำให้เกิดภาวะเข้าก่อน ออกหลัง เพราะกว่าจะออกมาได้ ก็ต้องรื้อกองที่ทับซ้อนอยู่ ออกไปให้หมดเสียก่อน, Syn. bundle, pile, gather
haystackn. กองหญ้าแห้ง
smokestackn. ปล่องไฟ, ปล่องไฟใหญ่, ปล่องควัน., Syn. stack

English-Thai: Nontri Dictionary
stack(n) กองข้าว, กองฟาง, กองหญ้า, กองฟืน, ซุ้มปืน
haystack(n) กองหญ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stack๑. เรียงทับซ้อน๒. กองซ้อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
stackเกาะหินโด่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
stack architectureสถาปัตยกรรมแบบกองซ้อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
stack cuttingการตัดชิ้นงานซ้อน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
stack effect; chimney effectปรากฏการณ์ลมลอยตัว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
stacked pattern; raster patternแบบคลื่นเรียงแนวตั้ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stackชั้นหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Stackเกาะหินโด่ง หรือเกาะหินชะลูด, Example: เกาะโขดหินขนาดเล็กที่แยกออกจากผืนแผ่นดินใหญ่ หรือเกาะที่อยู่ใกล้เคียง เกิดจากแหลมหินที่ยื่นออกไปในทะเล และถูกคลื่นเซาะทั้ง 2 ข้าง จน ส่วนปลายแหลมที่ตัดออกเป็นเกาะลักษณะเหมือนปล่องเรือเรียงราย เช่น เขาตะปู ในอุทยานแห่งชาติทางทะเลอ่าวพังงา [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stack[Sa-tak] (n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, slang, vulgar, org, uniq) Baseline

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, Red, can you hand me a stack of 1040s?Hey, แดง, คุณสามารถมือฉันกองของยุค 1040? The Shawshank Redemption (1994)
Trade skills and hobbies. Goes under Educational. The stack behind you.ทักษะการค้าและงานอดิเรก ไปตามการศึกษา กองอยู่ข้างหลังคุณ The Shawshank Redemption (1994)
You're always blowing' your stacks over some guy that fanned.คุณกำลังลอยเสมอ 'สแต็คของคุณมากกว่าคนที่แต่งตัวประหลาดบางอย่างที่พัด 12 Angry Men (1957)
Anyone in his right mind would blow his stack.ใครในใจขวาของเขาจะพัดแต็คของเขา 12 Angry Men (1957)
Now I suggest that we stack the bodies in the cellar, lock it, leave quietly one at a time, and pretend that none of this has ever happened.ตอนนี้ผมขอแนะนำว่าเรา ขนศพไปไว้ในห้องใต้ดิน ล็อคมัน แล้วออกไปอย่างเงียบๆ ทีละคน คิดซะว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่นี่ Clue (1985)
We'll stack the bodies in the cellar, lock it, leave quietly, one at a time, and forget that any of this ever happened.เราจะเอาศพไว้ในห้องใต้ดินล็อคมันซะ ออกจากบ้านอย่างเงียบๆ ทีละคน และลืมว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่นี่ Clue (1985)
From the racks and stacks, it's the best on wax.จากชั้นวางและมากมายก่ายกอง นี่คือที่สุดของวันนี้ Stand by Me (1986)
Hey, from the racks and stacks it's the best on wax.เฮ้ จากชั้นวางและมากมายก่ายกอง ที่สุดของวันนี้ Stand by Me (1986)
Hey, from the racks and stacks it's the best on wax.เฮ้ จากชั้นวางและมากมายก่ายกอง ที่สุดของวันนี้ Stand by Me (1986)
You have no money! You have a stack of bills!นายไม่มีเงิน แถมมีค่าใช้จ่ายอีกเยอะ Field of Dreams (1989)
Even Stacks Edwards got in on it.แม้แต่ สแต็ค เอดเวิร์ดก็มาร่วมด้วย Goodfellas (1990)
He used to hang around the lounge and play guitar. Everybody loved Stacks.เขาเป็นมือกีตาร์อยู่ที่เลาจน์ ทุกๆคนชอบเขา Goodfellas (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stackIf you stack the dishes up by the sink, I'll do them later.
stackIt turned out that the cards were stacked against her from the beginning of the game.
stackOnly one stack had a real bill on top.
stackThe books were in stacks on his desk.
stackThen she found several stacks of thousand-dollar bills under a bush and put them in her basket.
stackWhen you get into a commuter train, you see the briefcases neatly stacked on the racks.
stackYou stand the axis on the base and then proceed to stack up each part, staggering their position.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟาง[fāng] (n) EN: straw ; stack  FR: paille [ f ] ; chaume [ m ]
กอง[køng] (n) EN: pile ; heap ; stack ; group ; crowd ; lot  FR: pile [ f ] ; tas [ m ] ; monceau [ m ] ; amas [ m ] ; lot [ m ]
กอง[køng] (v) EN: pile ; heap ; stack ; accumulate  FR: empiler ; entasser ; accumuler
ลอมฟาง[løm fāng] (n) EN: haystack  FR: meule de paille [ f ] ; meule de foin [ f ] ; pailler [ m ]
พูน[phūn] (v) EN: heap up ; pile up ; accumulate ; stack  FR: amasser ; entasser ; empiler
สุม[sum] (v) EN: pile up ; heap up ; accumulate ; stack up ; amass ; assemble  FR: entasser ; empiler
วางซ้อนทับ[wāng søn thap] (v, exp) EN: stack

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
stack
stacks
stacked
stacker
stacking
stackpole
stackhouse

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stack
stacks
stacked
stacking

WordNet (3.0)
stack(n) an orderly pile
stack(v) load or cover with stacks
stack(v) arrange in stacks, Syn. heap, pile
stack(v) arrange the order of so as to increase one's winning chances
stacker(n) a laborer who builds up a stack or pile
stacks(n) storage space in a library consisting of an extensive arrangement of bookshelves where most of the books are stored
batch(n) (often followed by `of') a large number or amount or extent, Syn. good deal, lot, spate, stack, deal, mess, pile, raft, flock, mountain, mickle, tidy sum, pot, mint, sight, muckle, passel, heap, quite a little, wad, great deal, slew, plenty, hatful, peck, mass
smokestack(n) a large tall chimney through which combustion gases and smoke can be evacuated, Syn. stack

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Stack

n. [ Icel. stakkr; akin to Sw. stack, Dan. stak. Cf. Stake. ] 1. A large and to some degree orderly pile of hay, grain, straw, or the like, usually of a nearly conical form, but sometimes rectangular or oblong, contracted at the top to a point or ridge, and sometimes covered with thatch. [ 1913 Webster ]

But corn was housed, and beans were in the stack. Cowper. [ 1913 Webster ]

2. Hence: An orderly pile of any type of object, indefinite in quantity; -- used especially of piles of wood. A stack is usually more orderly than a pile [ 1913 Webster +PJC ]

Against every pillar was a stack of billets above a man's height. Bacon. [ 1913 Webster ]

3. Specifically: A pile of wood containing 108 cubic feet. [ Eng. ] [ 1913 Webster ]

4. Hence: A large quantity; as, a stack of cash. [ Informal ] [ PJC ]

5. (Arch.) (a) A number of flues embodied in one structure, rising above the roof. Hence: (b) Any single insulated and prominent structure, or upright pipe, which affords a conduit for smoke; as, the brick smokestack of a factory; the smokestack of a steam vessel. [ 1913 Webster ]

6. (Computer programming) (a) A section of memory in a computer used for temporary storage of data, in which the last datum stored is the first retrieved. (b) A data structure within random-access memory used to simulate a hardware stack; as, a push-down stack. [ PJC ]

7. pl. The section of a library containing shelves which hold books less frequently requested. [ PJC ]


Stack of arms (Mil.), a number of muskets or rifles set up together, with the bayonets crossing one another, forming a sort of conical self-supporting pile. --
to blow one's stacks to become very angry and lose one's self-control, and especially to display one's fury by shouting.
[ 1913 Webster +PJC ]

Stack

v. t. [ imp. & p. p. Stacked p. pr. & vb. n. Stacking. ] [ Cf. Sw. stacka, Dan. stakke. See Stack, n. ] 1. To lay in a conical or other pile; to make into a large pile; as, to stack hay, cornstalks, or grain; to stack or place wood. [ 1913 Webster ]

2. Specifically: To place in a vertical arrangement so that each item in a pile is resting on top of another item in the pile, except for the bottom item; as, to stack the papers neatly on the desk; to stack the bricks. [ PJC ]

3. To select or arrange dishonestly so as to achieve an unfair advantage; as, to stack a deck of cards; to stack a jury with persons prejudiced against the defendant. [ PJC ]


To stack arms (Mil.), to set up a number of muskets or rifles together, with the bayonets crossing one another, and forming a sort of conical pile.
[ 1913 Webster ]

Stackage

n. 1. Hay, grain, or the like, in stacks; things stacked. [ R. ] [ 1913 Webster ]

2. A tax on things stacked. [ R. ] Holinshed. [ 1913 Webster ]

Stacket

n. [ Cf. F. estacade and E. stockade. ] (Mil.) A stockade. [ Scot. ] Sir W. Scott. [ 1913 Webster ]

Stack-guard

n. A covering or protection, as of canvas, for a stack. [ 1913 Webster ]

Stacking

a. & n. from Stack. [ 1913 Webster ]


Stacking band,
Stacking belt
, a band or rope used in binding thatch or straw upon a stack. --
Stacking stage, a stage used in building stacks.
[ 1913 Webster ]

Stackstand

n. A staging for supporting a stack of hay or grain; a staddle{ 2 }; a rickstand. [ 1913 Webster ]

Stackyard

n. A yard or inclosure for stacks of hay or grain. A. Smith. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
堆栈[duī zhàn, ㄉㄨㄟ ㄓㄢˋ,   /  ] stack (data structure) #90,008 [Add to Longdo]
[yǔ, ㄩˇ, ] stack of grain; dry measure equivalent to 16 斗 dou3 or 160 liter [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, ] stack grain stalks evenly [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Achsabstand { m }stack centres [Add to Longdo]
Blechpaket { n } [ techn. ]stack of sheets; bundle of laminations [Add to Longdo]
Kellerspeicher { m }stack register [Add to Longdo]
Papierstapel { m }stack of paper [Add to Longdo]
Stapelzeiger { m } [ comp. ]stack pointer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
重ね[かさね, kasane] (n) (1) pile; heap; layers (e.g. of clothing); set (e.g. of boxes); course (e.g. of stones); (ctr) (2) counter for things that are stacked, piled up (or layered, etc.) (after a word from the "hito-futa-mi" counting system) #4,178 [Add to Longdo]
煙突(P);烟突[えんとつ, entotsu] (n) (1) chimney; smokestack; funnel (of a ship); stovepipe; (2) (sl) carrying a passenger without turning on the taximeter; (P) #13,277 [Add to Longdo]
ステッカー[sutekka-] (n) (1) sticker; (2) stacker; (P) #14,878 [Add to Longdo]
重なり[かさなり, kasanari] (n) overlapping; piling; stacking #19,388 [Add to Longdo]
カードスタッカ[ka-dosutakka] (n) { comp } card stacker [Add to Longdo]
スタッキングパーム[sutakkingupa-mu] (n) stacking permanent wave [Add to Longdo]
スタック[sutakku] (n) (1) stack; (2) { comp } pushdown list; pushdown stack; (n, vs) (3) stuck [Add to Longdo]
スタックウェア[sutakkuuea] (n) { comp } stackware [Add to Longdo]
スタックオブジェクト[sutakkuobujiekuto] (n) stack-object [Add to Longdo]
スタックセグメント[sutakkusegumento] (n) { comp } stack segment [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カードスタッカ[かーどすたっか, ka-dosutakka] card stacker [Add to Longdo]
スタック[すたっく, sutakku] pushdown list, (pushdown) stack [Add to Longdo]
スタックトレース[すたっくとれーす, sutakkutore-su] stack trace [Add to Longdo]
スタックハブ[すたっくはぶ, sutakkuhabu] stack(able) hub [Add to Longdo]
スタックポインタ[すたっくぽいんた, sutakkupointa] stack pointer, stack indicator [Add to Longdo]
ディレクトリスタック[でいれくとりすたっく, deirekutorisutakku] directory stack [Add to Longdo]
フォームスタッカー[ふぉーむすたっかー, fo-musutakka-] form stacker [Add to Longdo]
プロトコルスタック[ぷろとこるすたっく, purotokorusutakku] protocol stack [Add to Longdo]
後入れ先出しリスト[あといれさきだしリスト, atoiresakidashi risuto] pushdown list, (pushdown) stack [Add to Longdo]
後入れ先出し記憶装置[あといれさきだしきおくそうち, atoiresakidashikiokusouchi] pushdown storage, stack (storage) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top