ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -唐-, *唐*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[唐, táng, ㄊㄤˊ] the Tang dynasty; Chinese; empty, exaggerated; surname
Radical: Decomposition: 广 (guǎng ㄍㄨㄤˇ)  肀 (yù ㄩˋ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Children learning how to read 口 and write 肀 in school 广,  Rank: 973

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Táng, ㄊㄤˊ, ] Tang dynasty (618-907); surname Tang, #3,850 [Add to Longdo]
[Táng shān, ㄊㄤˊ ㄕㄢ, ] Tang Shan prefecture level city in Hebei, #11,579 [Add to Longdo]
[huāng táng, ㄏㄨㄤ ㄊㄤˊ, ] beyond belief; preposterous; absurd; intemperate; dissipated, #13,877 [Add to Longdo]
[Táng dài, ㄊㄤˊ ㄉㄞˋ, ] Tang dynasty (618-907), #14,201 [Add to Longdo]
[Táng cháo, ㄊㄤˊ ㄔㄠˊ, ] Tang dynasty (618-907), #15,468 [Add to Longdo]
[Táng Sòng, ㄊㄤˊ ㄙㄨㄥˋ, ] the Tang (618-907) and Song (960-1279) dynasties, #25,147 [Add to Longdo]
[Táng shī, ㄊㄤˊ ㄕ, / ] Tang poetry; a Tang poem, #26,448 [Add to Longdo]
山市[Táng shān shì, ㄊㄤˊ ㄕㄢ ㄕˋ, ] Tangshan prefecture level city in Hebei, #26,504 [Add to Longdo]
家璇[Táng Jiā xuán, ㄊㄤˊ ㄐㄧㄚ ㄒㄩㄢˊ, ] Tang Jiaxuan (1938-), politican and diplomat, #30,305 [Add to Longdo]
人街[táng rén jiē, ㄊㄤˊ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝ, ] Chinatown, #35,710 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[とう, tou] (n) T'ang-Dynasty (China 618-907); (P) [Add to Longdo]
;韓;漢[から, kara] (n,n-pref) (arch) China (sometimes also used in ref. to Korea or other foreign countries) [Add to Longdo]
の芋[とうのいも, tounoimo] (n) (See 里芋・さといも) var. of taro with long purple stalks [Add to Longdo]
[からくら;からぐら, karakura ; karagura] (n) (See 大和鞍) Chinese-style ritual saddle [Add to Longdo]
[からぎぬ, karaginu] (n) short coat for noblewomen (Nara and Heian period) [Add to Longdo]
衣;韓衣[からころも, karakoromo] (n) ancient Chinese clothes [Add to Longdo]
芋;[とういも(芋);からいも, touimo ( tou imo ); karaimo] (n) (See 薩摩芋) sweet potato (Ipomoea batatas) [Add to Longdo]
[からいわし;カライワシ, karaiwashi ; karaiwashi] (n) (uk) Hawaiian ladyfish (Elops hawaiensis) [Add to Longdo]
[からうす, karausu] (n) mortar [Add to Longdo]
[とうおん;とういん, touon ; touin] (n) T'ang reading of Chinese characters [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Are you going to let this fried chicken go begging?この鶏の揚げをそのままにしておくのですか。
Every one of us who ridiculed his business plan as a bunch of hokum should be embarrassed we did.無稽と皆に言われた彼のビジネスプランだけど、今となっては我々の不明を恥じるしかないのかね。
He was confused by a sudden question.突な質問に彼は泡を食った。
She looked puzzled at the abrupt question posed by a reporter.彼女は記者に突きつけられた突な質問に当惑した様子だった。
You're an arrogant dirty foreigner who claims their dictionary is correct even though they don't understand the nuances of Japanese.日本語のニュアンスが分からないくせに、自分の辞書のほうが正しいと言い張る傲慢な毛だ。
In woodworking we classify wood as hardwood, softwood or exotic wood.木工芸では、木を、硬木、軟木と、木に分類します。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This "born king" bollocks isn't good for anyone.[JA] 荒無稽な噂が 広がっている King Arthur: Legend of the Sword (2017)
No, I wouldn't. The whole thing's too absurd.[CN] 我才不要 这件事太荒 The Lady Vanishes (1938)
We're really from the Great Tang Dynasty. We conquer demons.[JA] 私共は大より参り 魔物を退治します Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
Well, if you're a Don Juan, then I'm a Cleopatra.[CN] 如果你是磺 那么我就是个克娄巴特拉 One Hour with You (1932)
Get off those steps, you trashy wench! Get off this land! You can't speak that way to my wife.[CN] 太荒了,那是夏先生的表 Gone with the Wind (1939)
What are they firing at? I never heard of anything so stupid.[CN] 没听过如此荒之事 Foreign Correspondent (1940)
This cockeyed station of yours has practically brained my friend.[CN] 你这个荒的车站 让我朋友受惊了 The Lady Vanishes (1938)
Monk Tang.[JA] 僧! Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
But just humor me for the night.[CN] 我知道听起来很荒, Johnny, Bordertown (1935)
It seems absurd when we've known each other such a short time, but I'm serious.[CN] 这看起来很荒,尤其我们只认识了对方 如此短的的时间,但我是认真的 The Mummy (1932)
I'm afraid if I do something wrong or make any sudden movements that you're gonna disappear again.[JA] 変な事したり 突な行動を取ったら― またママが 消える気がして不安 Care (2016)
- Monk Tang has something to say.[JA] - 僧が話があると Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とう, tou] -China [Add to Longdo]
[とう, tou] T'ang-Dynastie (in China,618-907) [Add to Longdo]
[からよう, karayou] chinesischer_Stil [Add to Longdo]
[とうとつ, toutotsu] ploetzlich, abrupt [Add to Longdo]
草模様[からくさもよう, karakusamoyou] Arabeske [Add to Longdo]
[とうし, toushi] chinesische_Gedichte (T'ang_Dynastie) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top