หรือคุณหมายถึง meß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mess

M EH1 S   
170 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mess-, *mess*, mes
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
MessagingMessaging

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mess[N] สภาพรกรุงรัง, See also: สภาพสกปรกและไม่เรียบร้อย, Syn. muddle
mess[N] คนไม่เรียบร้อย, See also: คนสกปรก
messy[ADJ] ซึ่งไม่เรียบร้อยและสกปรก, See also: ซึ่งไม่เป็นระเบียบ, ซึ่งยุ่งเหยิง, Syn. untidy, sloppy, Ant. neat, tidy
messy[ADJ] ซึ่งยุ่งยากใจ, See also: สับสน, ซึ่งลำบากใจ
Messrs[ABBR] คำนำหน้าชื่อหรือตำแหน่งทางธุรกิจ (ใช้เหมือนกับเป็นคำพหูพจน์ของ Mr), Syn. Messrs.
mess up[PHRV] ทำให้สกปรก, See also: ทำให้รก, ทำให้ไม่เป็นระเบียบ, Syn. dirty up, foul up
mess up[PHRV] ทำให้สูญเสียโดยประมาท, Syn. ball up, bitch up
message[N] ข่าวสาร, See also: ข่าวคราว, ข้อความ, สาร, Syn. new, document, letter, note
message[N] ประเด็น, See also: เนื้อความ, เนื้อหา, ความหมาย
Messiah[N] พระเจ้า, Syn. Saviour, god

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mess(เมส) n. ภาวะที่ยุ่งเหยิง,ความสับสน,สถานการณ์ที่ลำบากใจ,บุคคลที่กำลังมีเรื่องยุ่ง. vt. ทำยุ่ง,ทำให้สกปรกหรือไม่เป็นระเบียบ. vi. ร่วมรับประทานอาหาร,ทำสกปรกหรือทำยุ่ง. -Phr. (mess around (about) เที่ยวยุ่ง ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์)
message(เมส'ซิจฺ) n. สาร,ข่าวสาร,ข่าวคราว,จุดหมายหรือคำพูดที่ฝากไปให้บุคคลอื่น,ความหมาย,ถ้อยคำ (โทรเลขหรือโทรศัพท์)
message boxกรอบแสดงข้อความหมายถึง ช่องหรือวินโดว์เล็ก ๆ ที่จะแสดงบนจอภาพ พร้อมด้วยข้อความบางอย่าง อาจเป็นคำถาม อาจเป็นข้อมูลให้เลือก หรืออาจเป็นคำเตือนก็ได้ คล้าย ๆ กับกรอบสนทนา (dialog box)
messaline(เมสซะไลน์) n. ผ้าไหมนิ่มชนิดหนึ่ง
messenger(เมส'เซินเจอะ) n. ผู้ส่งสาร,ผู้ถือจดหมาย,ผู้นำข่าว,ทูตสวรรค์,เครื่องชี้บ่ง,ลาง
messiah(มีไซ'อะ) n. ผู้มาโปรดโลก,ผู้มาโปรดชนชาวยิว,พระเยซูคริสต์. -Messianic adj. -Messionically adv., Syn. Jesus Christ
messieurs(เมส'เซอซ) พหูพจน์ของ Mr.
messy(เมส'ซี) adj. สกปรก,ไม่เป็นระเบียบหรือยุ่งเหยิง,ยุ่งยากใจ,ลำบากใจ., See also: messily adv. messiness n., Syn. untidy,
error messsageข้อความระบุความผิดพลาดหมายถึงข้อความที่เตือนบนจอภาพเพื่อบอกให้รู้ว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้นมีอะไรผิด อาจเป็นไปได้ว่า ผู้ใช้ใช้คำสั่งผิด หรือทำผิดขั้นตอน สำหรับเครื่องแมคอินทอช ถ้าเป็นความผิดรุนแรง อาจเห็นเป็นลูกระเบิดบนจอภาพ ในกรณีที่เป็นเช่นนี้ จะต้องเริ่มต้นใหม่หมด

English-Thai: Nontri Dictionary
mess(n) ความสับสน,ความไม่เป็นระเบียบ,ความยุ่งเหยิง,อาหารจานหนึ่ง
message(n) ข่าวสาร,ความหมาย,ถ้อยคำ
messaline(n) แพรต่วน,ผ้าไหม
messenger(n) ผู้ส่งข่าว,ทูตสวรรค์,ผู้ส่งสาร,เครื่องบ่งชี้,ลาง
messy(adj) ยุ่ง,สกปรก,ไม่เป็นระเบียบ,ลำบากใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
messageสาร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
messageสาร, สาสน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
messageสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
messageสาร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
message, budgetสารนำเสนองบประมาณ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
messengerผู้แจ้งข่าว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
messenger RNAอาร์เอ็นเอนำรหัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
messuageบ้านที่มีบริเวณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Message ข้อความ [คอมพิวเตอร์]
Messageสาร หรือข่าวสาร [การจัดการความรู้]
Messageสาร, ข่าวสาร [การแพทย์]
Message, Physiologicalข่าวสารทางสรีรวิทยา [การแพทย์]
messenger RNA (mRNA)อาร์เอ็นเอนำรหัส, อาร์เอ็นเอที่ถูกสร้างขึ้นจากดีเอ็นเอเพื่อนำเอารหัสในการสร้างโปรตีนออกมาสร้างโปรตีนที่ไซโทพลาซึม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Messenger Theory, Secondทฤษฎีการเป็นตัวนำข่าวที่สอง [การแพทย์]
Messenger, Firstผู้สื่อข่าวที่หนึ่ง, ตัวนำข่าวที่หนึ่ง, ตัวนำข่าวตัวที่หนึ่ง [การแพทย์]
Messenger, Secondตัวนำข่าวที่สอง, ตัวนำข่าวตัวที่สอง, ผู้สื่อข่าวที่สอง [การแพทย์]
Messenger, Secondaryสารสื่อตัวที่สอง [การแพทย์]
Messengersบริการรับส่งเอกสาร [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mess hall (n ) โรงอาหาร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm a mess.ฉันมีปัญหา Don't Fear the Scott (2012)
May I take a message?ท่านจะฝากข้อความถึงไหมครับ The Great Dictator (1940)
- It's a message. - What's it say?มันเป็นข้อความ มันเป็นสิ่งที่ พูด? Pinocchio (1940)
Oh, nonsense. Finish up that mess, and we'll get along.ไม่เป็นไรเลย ทานให้เสร็จเเล้วเราค่อยไปกัน Rebecca (1940)
Are you absolutely sure you left those messages for Mr. De Winter?เเน่ใจนะว่าเธอฝากข้อความ ไว้ให้คุณเดอ วินเทอร์เเล้ว Rebecca (1940)
A message flutters to the ground. Will it be found?ข้อความที่ปลิวร่วงลงพื้นดิน จะมีใครได้อ่านหรือ? Night and Fog (1956)
I run a messenger service.ผมเรียกใช้บริการส่งสาร 12 Angry Men (1957)
Have you been messing with me in my kip?วุ่นวายกับฉันในกีบของฉันใช่ไหม Help! (1965)
Where's Paul? Come on, Paul, stop messing about.มาสิ พอล หยุดล้อเล่นเกี่ยวกับ Help! (1965)
You can tell by the sweat and the mess on his uniform.และระเบียบที่เขาทำจาก เครื่องแบบของเขา ไม่เห็นสวยเป็นเขาครับ? How I Won the War (1967)
Losing one mess tin.การสูญเสียระเบียบดีบุก How I Won the War (1967)
Are you what we were, before we learned to talk and made a mess of everything?เธอเป็นเหมีอนบรรพบุรุษเรา ก่อนเราจะหัดพูดได้ เรียนรู้ทุก ๆ สิ่งรึเปล่า Beneath the Planet of the Apes (1970)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
messWho's going to clear up all this mess?
messShe is the messenger.
messFrank left a message by means of a secret code.
messI'll give him your message when he comes.
messIf rain was enough to get phone-lines crossed then Japan would be in a right mess, wouldn't it?
messThere is an urgent message for you.
messThe heavy rain made a mess of the bonsai.
messThese messages have to be read between the lines.
messThe messenger left for London in secret.
messI relayed the message to her.
messERROR: No message body!
messHe sent a message by wireless.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาสน์[N] message, See also: letter, word, tidings, Syn. สาสน, Example: กองบัญชาการทหารสูงสุดสัมพันธมิตรเอเชียอาคเนย์ได้ส่งสาสน์ให้ขบวนการเสรีไทยส่งคณะฑูตทหารออกไปเจรจาทางทหารที่ศรีลังกา, Thai definition: จดหมายของประมุขของประเทศ หรือประมุขสงฆ์ที่ใช้ในการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ
อีรุงตุงนัง[ADV] messily, See also: disorderly, untidily, Syn. อีนุงตุงนัง, ยุ่ง, รุงรัง, Example: บนโต๊ะเต็มไปด้วยหนังสือและหนังสือพิมพ์ยุ่งอีรุงตุงนังไปหมด
ข่าวคราว[N] news, See also: message, information, Syn. ข่าวสาร, ข้อมูล, ข่าว, Example: เราไม่ได้ข่าวคราวจากทางบ้านมาหลายเดือนแล้ว, Count unit: เรื่อง, ข่าว, Thai definition: คำบอกเล่าเรื่องทุกข์สุขความเป็นไปของชีวิต
ผู้ส่งข่าว[N] messenger, See also: courier, delivery boy, emissary, errand-boy, herald, Syn. ผู้ส่งสาส์น, ผู้บอกข่าว, Example: เขาเป็นผู้ส่งข่าวที่มีความรวดเร็วฉับไวมากทีเดียว, Count unit: คน
ผู้ส่งสาส์น[N] messenger, See also: courier, delivery boy, emissary, errand-boy, herald, Syn. ผู้ส่งจดหมาย, ผู้บอกข่าว, ผู้ส่งข่าว, Example: นายมั่นเป็นผู้ส่งสาส์นที่เจ้าเมืองไว้ใจที่สุด, Count unit: คน
ม้าเร็ว[N] messenger, See also: mounted scout, Syn. ผู้ส่งจดหมาย, ผู้ส่งสาส์น, ผู้บอกข่าว, ผู้ส่งข่าว, Example: ม้าเร็วแจ้งว่าข้าศึกเดินทัพมาทางด่านพระเจดีย์สามองค์, Count unit: คน, Thai definition: คนขี่ม้าซึ่งกองทัพจัดไว้สำหรับสืบเหตุการณ์ข่าวคราวของข้าศึก แล้วต้องรีบมาแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ในกองทัพของตน, Notes: (โบราณ), (สำนวน)
ม้าใช้[N] messenger, See also: dispatch rider, mounted messenger, Example: โจโฉคอยฟังข่าวจากม้าใช้, Count unit: คน, Thai definition: คนขี่ม้าสำหรับรับใช้, คนเร็วสำหรับส่งข่าวสาร, คนรับใช้ติดต่อ, Notes: (ปาก)
ม้าใช้[N] messenger, See also: dispatch rider, mounted messenger, Example: โจโฉคอยฟังข่าวจากม้าใช้, Count unit: คน, Thai definition: คนขี่ม้าสำหรับรับใช้, คนเร็วสำหรับส่งข่าวสาร, คนรับใช้ติดต่อ, Notes: (ปาก)
ม้าเร็ว[N] messenger, See also: mounted scout, Syn. ผู้ส่งสาร, ผู้ส่งจดหมาย, ผู้ส่งสาส์น, ผู้บอกข่าว, ผู้ส่งข่าว, Example: ม้าเร็วแจ้งว่าข้าศึกเดินทัพมาทางด่านพระเจดีย์สามองค์, Count unit: คน, Thai definition: คนขี่ม้าซึ่งกองทัพจัดไว้สำหรับสืบเหตุการณ์ข่าวคราวของข้าศึก แล้วต้องรีบมาแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ในกองทัพของตน, Notes: (สำนวน)
ระเกะระกะ[ADV] scatteredly, See also: messily, disorderedly, untidy, Syn. ระกะ, เกะกะ, Ant. เป็นระเบียบ, Example: ภายในหมู่บ้านมีหัววัวควาย หัวหมู และหัวไก่ทิ้งอยู่ระเกะระกะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกฝาก[v. exp.] (bøk fāk) FR: laisser un message
เดินป้าย[v.] (doēnpāi) EN: deliver a document ; send messages   
ฝากข้อความ[v. exp.] (fāk khøkhwām) EN: leave a message   
อีเมล = อีเมล์[n.] (īmēl = īmēn = īmēo) EN: email ; e-mail ; electronic mail ; e-mail address   FR: courrier électronique [m] ; message électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m] ; mail [m] (anglic.) ; e-mail [m] (anglic.) ; adresse électronique [f]
จดข้อความไว้[v. exp.] (jot khøkhwām wai) EN: take a message   FR: prendre un message
กะเปิ๊บกะป๊าบ[adv.] (kapoēpkapāp) EN: in a messy manner ; like a ragamuffin ; like a bum   
เกะกะ[adv.] (keka) EN: jumblingly ; disorderly ; untidily ; obstructedly ; roughly ; in confusion ; in disorder ; in a mess ; in the way   FR: en désordre
คำมั่น[n.] (khamman) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant ; undertaking   FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m]
คำมั่นสัญญา[n.] (khamman sanyā) EN: promise ; vow ; pledge ; oath ; swearer   FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m]
คำสัญญา[n.] (khamsanyā) EN: promise   FR: promesse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MESS    M EH1 S
MESSA    M EH1 S AH0
MESSY    M EH1 S IY0
MESSEL    M EH1 S AH0 L
MESSED    M EH1 S T
MESSES    M EH1 S AH0 Z
MESSRS    M EH1 S ER0 Z
MESSER    M EH1 S ER0
MESSIAH    M AH0 S AY1 AH0
MESSAGE    M EH1 S AH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mess    (v) mˈɛs (m e1 s)
messy    (j) mˈɛsiː (m e1 s ii)
Messrs    (n) mˈɛsəz (m e1 s @ z)
messed    (v) mˈɛst (m e1 s t)
messes    (v) mˈɛsɪz (m e1 s i z)
Messiah    (n) mˈɪsˈaɪə (m i1 s ai1 @)
Messina    (n) mˈɛsˈiːnə (m e1 s ii1 n @)
mess-up    (n) mˈɛs-ʌp (m e1 s - uh p)
message    (n) mˈɛsɪʤ (m e1 s i jh)
messier    (j) mˈɛsɪəʴr (m e1 s i@ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杂乱[zá luàn, ㄗㄚˊ ㄌㄨㄢˋ, / ] mess, #21,599 [Add to Longdo]
贺词[hè cí, ㄏㄜˋ ㄘˊ, / ] message of congratulation, #38,301 [Add to Longdo]
音信[yīn xìn, ㄒㄧㄣˋ, ] message, #46,904 [Add to Longdo]
传递者[chuán dì zhě, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] messenger; transmitter (of information), #106,850 [Add to Longdo]
信差[xìn chāi, ㄒㄧㄣˋ ㄔㄞ, ] messenger, #109,605 [Add to Longdo]
丧门神[sàng mén shén, ㄙㄤˋ ㄇㄣˊ ㄕㄣˊ, / ] messenger of death (cf Irish banshee); person bringing bad luck, #154,322 [Add to Longdo]
丧门星[sàng mén xīng, ㄙㄤˋ ㄇㄣˊ ㄒㄧㄥ, / ] messenger of death (cf Irish banshee); person bringing bad luck, #177,268 [Add to Longdo]
音耗[yīn hào, ㄏㄠˋ, ] message, #487,858 [Add to Longdo]
传话人[chuán huà rén, ㄔㄨㄢˊ ㄏㄨㄚˋ ㄖㄣˊ, / ] messenger; communicator; relay [Add to Longdo]
弥赛亚[Mí sài yà, ㄇㄧˊ ㄙㄞˋ ㄧㄚˋ, / ] Messiah [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Messe(n) |die, pl. Messen| ตลาดนัดประจำปี, นิทรรศการขนาดใหญ่มักเป็นการชุมนุมเพื่อเปิดตัวสินค้าหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ
Messer(n) |das, pl. Messer| มีด
Strommesser(n) |der, pl. Strommesser| เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า, See also: S. Amperometer,
Spannungsmesser(n) |der, pl. Spannungsmesser| เครื่องมือวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า, See also: S. Voltmeter,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Messstab {m}งี่เง่า เต่าตุ่น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mess-, Steuer- und Regeltechnik {f} (MSR)measurement and control technology [Add to Longdo]
Mess...measuring [Add to Longdo]
Messapparatur {f}measuring apparatus [Add to Longdo]
Messbarkeit {f}measurability [Add to Longdo]
Messbecher {m}measuring cup [Add to Longdo]
Messbereich {m}effective range [Add to Longdo]
Messbereichschalter {m}range switch [Add to Longdo]
Messbildverfahren {n}photogrammetry [Add to Longdo]
Messbuch {n}missal [Add to Longdo]
Messdatenauswertung {f}measurement data evaluation [Add to Longdo]
Messdatenerfassung {f}(measurement) data logging [Add to Longdo]
Messdatenverarbeitung {f}measurement data processing [Add to Longdo]
Messdorn {m}plug gauge [Add to Longdo]
Messe {f} | eine Messe besuchen | eine Messe eröffnen | eine Messe organisierenfair | to visit a fair | to open a fair | to organize a fair [Add to Longdo]
Messe {f} [relig.] | zur Messe gehenmass | to go to Mass [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM [Add to Longdo]
PM[ピーエム, pi-emu] (n) (1) (abbr) {comp} (See プライベートメッセージ) private message; PM; (n-t) (2) post-meridiem; afternoon [Add to Longdo]
mRNA[エムアールエヌエー, emua-ruenue-] (n) (See メッセンジャーRNA) messenger RNA; mRNA [Add to Longdo]
お告げ[おつげ, otsuge] (n) oracle; revelation; divine message [Add to Longdo]
お使い;御使い;御遣い;お遣い;お使(io)[おつかい, otsukai] (n) (1) (pol) (See 使い・つかい・1) errand; mission; going as envoy; (2) (pol) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (pol) (hon) familiar spirit [Add to Longdo]
くちゃくちゃ[, kuchakucha] (adv,adv-to,adj-na) (on-mim) crunching; crumpling; messy [Add to Longdo]
こね回す;捏ね回す;捏回す[こねまわす, konemawasu] (v5s,vt) to knead; to mix; to complicate; to turn into a mess [Add to Longdo]
こね返す;捏ね返す;捏返す[こねかえす, konekaesu] (v5s,vt) to knead; to mix; to complicate; to turn into a mess [Add to Longdo]
ごしゃごしゃ[, goshagosha] (adj-no,adj-na,adv,adv-to,vs) jumbled; disarrayed; messy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP [Add to Longdo]
エラーメッセージ[えらーめっせーじ, era-messe-ji] error message [Add to Longdo]
キープアライブメッセージ[きーぷあらいぶめっせーじ, ki-puaraibumesse-ji] keep alive message [Add to Longdo]
コントロールメッセージ[こんとろーるめっせーじ, kontoro-rumesse-ji] control message [Add to Longdo]
シグナリングメッセージ[しぐなりんぐめっせーじ, shigunaringumesse-ji] signalling message [Add to Longdo]
スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages) [Add to Longdo]
セットアップメッセージ[せっとあっぷめっせーじ, settoappumesse-ji] SETUP message [Add to Longdo]
バッチ型オンライン処理プログラム[バッチけいオンラインしょりプログラム, bacchi kei onrain shori puroguramu] BMP, Batch Message Processing Program [Add to Longdo]
フレーム[ふれーむ, fure-mu] flame (abusive or threatening message), frame [Add to Longdo]
ヘルプメッセージ[へるぷめっせーじ, herupumesse-ji] help message [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
測る[はかる, hakaru] messen [Add to Longdo]
測定[そくてい, sokutei] Messung [Add to Longdo]
測量[そくりょう, sokuryou] Messung, Vermessung [Add to Longdo]
[けい, kei] Messen, Plan, Summe [Add to Longdo]
計る[はかる, hakaru] messen, rechnen [Add to Longdo]
量る[はかる, hakaru] messen, wiegen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mess \Mess\ (m[e^]s), n.
   Mass; church service. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mess \Mess\ (m[e^]s), n. [OE. mes, OF. mets, LL. missum, p. p.
   of mittere to put, place (e. g., on the table), L. mittere to
   send. See {Mission}, and cf. {Mass} religious service.]
   1. A quantity of food set on a table at one time; provision
    of food for a person or party for one meal; as, a mess of
    pottage; also, the food given to a beast at one time.
    [1913 Webster]
 
       At their savory dinner set
       Of herbs and other country messes.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A number of persons who eat together, and for whom food is
    prepared in common; especially, persons in the military or
    naval service who eat at the same table; as, the wardroom
    mess. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A set of four; -- from the old practice of dividing
    companies into sets of four at dinner. [Obs.] --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   4. The milk given by a cow at one milking. [U.S.]
    [1913 Webster]
 
   5. [Perh. corrupt. fr. OE. mesh for mash: cf. muss.] A
    disagreeable mixture or confusion of things; hence, a
    situation resulting from blundering or from
    misunderstanding; as, he made a mess of it. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mess \Mess\, v. i. [imp. & p. p. {Messed}; p. pr. & vb. n.
   {Messing}.]
   To take meals with a mess; to belong to a mess; to eat (with
   others); as, I mess with the wardroom officers. --Marryat.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mess \Mess\, v. t.
   1. To supply with a mess.
    [1913 Webster]
 
   2. To make a mess[5] of; to disorder or muddle; to muss; to
    jumble; to disturb; to mess up.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
       It was n't right either to be messing another man's
       sleep.                --Scribner's
                          Mag.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mess
   n 1: a state of confusion and disorderliness; "the house was a
      mess"; "she smoothed the mussiness of the bed" [syn:
      {mess}, {messiness}, {muss}, {mussiness}]
   2: informal terms for a difficult situation; "he got into a
     terrible fix"; "he made a muddle of his marriage" [syn:
     {fix}, {hole}, {jam}, {mess}, {muddle}, {pickle}, {kettle of
     fish}]
   3: soft semiliquid food; "a mess of porridge"
   4: a meal eaten in a mess hall by service personnel
   5: a (large) military dining room where service personnel eat or
     relax [syn: {mess}, {mess hall}]
   6: (often followed by `of') a large number or amount or extent;
     "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot of money";
     "he made a mint on the stock market"; "see the rest of the
     winners in our huge passel of photos"; "it must have cost
     plenty"; "a slew of journalists"; "a wad of money" [syn:
     {batch}, {deal}, {flock}, {good deal}, {great deal},
     {hatful}, {heap}, {lot}, {mass}, {mess}, {mickle}, {mint},
     {mountain}, {muckle}, {passel}, {peck}, {pile}, {plenty},
     {pot}, {quite a little}, {raft}, {sight}, {slew}, {spate},
     {stack}, {tidy sum}, {wad}]
   v 1: eat in a mess hall
   2: make a mess of or create disorder in; "He messed up his room"
     [syn: {mess}, {mess up}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Mess... /mɛs/
  measuring

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top