ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -垛-, *垛*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[垛, duǒ, ㄉㄨㄛˇ] heap, pile; to heap, to pile
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  朵 (duǒ ㄉㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 4,009

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duǒ, ㄉㄨㄛˇ, ] battlement; target, #36,729 [Add to Longdo]
[duò, ㄉㄨㄛˋ, ] pile, #36,729 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, it's very homey.[CN] 硂獶盽 Τ產畑稰 The Shining (1980)
Hmm?[CN]  The Starving Games (2013)
Right. It's a beautiful place.[CN] 硂ㄠ痷琌簘獹よ The Shining (1980)
Well, then. Place is very nicely self-contained.[CN] 硂ぐ或狥﹁常霍 The Shining (1980)
Now, this is the storeroom.[CN] 硂琌纗旅 The Shining (1980)
Nick Grivett didn't find any body... on a burning haystack![CN] Nick Grivett压根就没有从... 什么燃烧的干草旁边发现任何尸体! Invasion of the Body Snatchers (1956)
Do you find him attractive? Oh, yes.[CN] 琌 и谋眔癵 In the Realm of the Senses (1976)
Two stacks, please.[CN] 请来两 Dead Reckoning (1947)
- Yeah.[CN] -  Food for Thought (2014)
At night she frequently ran about on the battlements... without causing me any surprise, because there was actual contact.[CN] 夜裏她經常在城上亂跑... ...這並不使我驚奇 因為這是真實存在的 The Fearless Vampire Killers (1967)
Turned up in a burning haystack... on Mike Gessner's south pasture two hours ago.[CN] 出现在一个燃烧的草旁边... 就两个多小时前 在Mike Gessner南边的牧场 Invasion of the Body Snatchers (1956)
What's disgusting about us?[CN] , ぱ边碞琌ウ In the Realm of the Senses (1976)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top