ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

editor

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -editor-, *editor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
editor(n) บรรณาธิการ, See also: บ.ก., Syn. director, supervisor
editor(n) โปรแกรมการจัดการข้อมูล (ของคอมพิวเตอร์)
editor(n) ผู้เรียบเรียง, Syn. proofreader, reviser, rewriter
editorial(adj) เกี่ยวกับบรรณาธิการ, See also: เกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาด
editorial(n) บทบรรณาธิการ, Syn. column, commentary
editorship(n) ตำแหน่งบรรณาธิการ, See also: งานบรรณาธิการ
editorialize(vi) เขียนบทบรรณาธิการ, See also: ลงบทความ, ใส่ข้อคิดเห็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
editor(เอด, 'ดิเทอะ) n. ผู้เรียบเรียง, ผู้รวบรวม, บรรณาธิการ
editor in chiefn. หัวหน้า บรรณาธิการ
editorial(เอดดิโท'เรียล) n., adj. (เกี่ยวกับ) บทบรรณาธิการ, บทนำ, บทความ., See also: editorialist n.
editorshipn. ตำแหน่งบรรณาธิการ, ที่ทำการบรรณาธิการ, งานบรรณาธิการ
coeditorn. บรรณาธิการร่วม
creditor(เครด'ดิทเทอะ) n. เจ้าหนี้, ผู้เป็นเจ้าหนี้
managing editorn. บรรณาธิการผู้จัดการ

English-Thai: Nontri Dictionary
editor(n) บรรณาธิการ, ผู้เรียบเรียง, ผู้รวบรวม
editorial(adj) เกี่ยวกับบรรณาธิการ, เกี่ยวกับบทความ, เกี่ยวกับบทบรรณาธิการ
editorial(n) หน้าบรรณาธิการ, บทนำ, บทความ, บทบรรณาธิการ
creditor(n) เจ้าหนี้, ผู้ให้เครดิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
editor๑. บรรณาธิกรณ์๒. บรรณาธิการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
editorialบทบรรณาธิการ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Editorบรรณาธิกร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Editorบรรณาธิการ หรือ โปรแกรมบรรณาธิการ [คอมพิวเตอร์]
Editorialบทบรรณาธิการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Editorialsบทบรรณาธิการ [TU Subject Heading]
Editorsบรรณาธิการ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why wouldn't a religious editor believe you?ทำไมบ.ก.เรื่องศาสนาไม่เชื่อคุณ Oh, God! (1977)
You can't think of any reason why a book editor called Katya Orlova should risk her neck to send you a manuscript?คุณไม่สามารถคิดว่าเหตุผลที่ว่าทำไมการแก้ไขหนังสือที่เรียกว่าคัทย่า Orlova ใด ๆ ควรจะเสี่ยงคอของเธอที่จะส่งต้นฉบับหรือไม่ The Russia House (1990)
Meet Leonard Carl Wicklow, our new editor of Soviet books.พบลีโอนาร์คาร์ลวิคโลว์บรรณาธิการของเราใหม่ของหนังสือโซเวียต The Russia House (1990)
Why is an editor keeping a lookout?ทำไมการแก้ไขการรักษาระวัง? The Russia House (1990)
My editor doesn't like that word.. บรรณาธิการของฉันไม่ชอบคำว่า ถ้า... The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
My word against his, my editor wouldn't go for it.เขียนเปิดโปงเขาหรือ บรรณาธิการไม่พิมพ์มันหรอก. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I don't have to explain how much my cameraman, editor, assignment editor and news director, to name a few, did to get me this award.หือ ทำไมมีมิสคอลเยอะจัง สวัสดีครับคุณนักสืบ อ่าครับ ผมทำงานพิเศษอยู่น่ะครับ ผมเลยไม่ได้พกโทรศัพท์ Hero (1992)
I was the youngest copy editor at the Chicago Sun-Times.ฉันเป็นผู้จัดการสำเนาที่อายุน้อยที่สุด/ของ ชิคาโก้ ซันไทม์ Never Been Kissed (1999)
This is Emmett Richmond, another associate... top three in his class... and former editor of "Harvard Law Review."นี่ เอมเม็ท ริชมอนด์ ผู้ร่วมงานเราอีกคน 1ใน 3 ของนักศึกษาเรียนดีในรุ่น อดีต บก.วารสารนิติศาสตร์ ฮาร์วาร์ด Legally Blonde (2001)
"Due to the controversial nature of this year's graduation address the editors have elected not to run the text in this issue of the Torch. "'เนื่องจากในปีนี้มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้น... - -... X-Ray (2001)
And because we put up a fight because we stood up to this big corporation and we stood up to your editors and we stood up to your lawyers.เพราะเรายืนหยัดไม่ยอมบรรษัทยักษ์ใหญ่แห่งนี้ เรายืนหยัดต่อสู้กับหัวหน้า เรายืนหยัดต่อสู้กับทนายความ The Corporation (2003)
- Editor Paley.-บ.ก.เพลี่ย์พูดครับ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
editorBill is on the editorial staff.
editorEditors often go to extremes in providing their readers with unimportant facts.
editorEditors would expect them to be typewritten.
editorShe is made to be an editor.
editorThe editor and publisher is my cousin.
editorThe editor and publisher of this magazine was criticized by some readers.
editorThe editor and the publisher are both my cousins.
editorThe editor and the publisher were present at the party.
editorThe editor glanced over the manuscript.
editorThe paper published a profile of its new editor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้แก้ไข(n) repairman, See also: editor, Syn. คนแก้ไข, Example: บทความที่พวกเราอ่านอยู่นี้ อาจารย์อัมพิกาเป็นผู้แก้ไข จนกระทั่งได้ภาษาที่สละสลวยเช่นนี้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ดัดแปลงให้ดีขึ้น
บ.ก.(n) editor, See also: Ed., Syn. บรรณาธิการ, Thai Definition: บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำ ตรวจแก้ คัดเลือก หรือควบคุมบทประพันธ์หรือสิ่งอื่นในหนังสือพิมพ์
สาราณียกร(n) editor, Example: ตอนนี้ข้าพเจ้ารับเป็นสาราณียกร จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกการประชุมสันนิบาตนักเรียนไทยในยุโรปครั้งที่ 2, Count Unit: คน, Thai Definition: ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของสมาคมหรือสถาบันการศึกษาเป็นต้น ทำหน้าที่อย่างบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ(n) publication department, See also: editorial department, Example: เมื่อเร็วๆ นี้ทางสำนักพิมพ์ได้มีการจัดประชุมกรรมการกองบรรณาธิการ, Count Unit: กอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรณาธิการ[bannāthikān] (n) EN: editor  FR: éditeur [ m ] ; directeur de publication [ m ] ; rédacteur en chef [ m ]
บรรณาธิการอำนวยการ[bannāthikān amnūaykān] (n, exp) EN: editor in chief
บรรณาธิการิณี[bannāthikārinī] (n) EN: editress ; woman editor  FR: directrice de publication [ f ] ; rédactrice en chef [ f ] ; éditrice [ f ]
บทบรรณาธิการ[botbannāthikān] (n) EN: leading article ; leader ; editorial  FR: éditorial [ m ]
บทนำ[botnam] (n) EN: editorial  FR: éditorial [ m ] ; préambule [ m ] ; introduction [ f ] ; prologue [ m ] ; chapitre introductif [ m ]
เจ้าหนี้[jaonī] (n) EN: creditor ; obligee  FR: créancier [ m ] ; créancière [ f ]
จดหมายถึงบรรณาธิการ[jotmāi theung bannāthikān] (n, exp) EN: letter to the editor
กองบรรณาธิการ[køng bannāthikān] (n, exp) EN: publication department ; editorial department
กองบ.ก.[køng bø kø] (n, exp) EN: editorial department  FR: rédaction éditoriale (presse)
หลบเจ้าหนี้[lop jaonī] (v, exp) EN: avoid meeting one's creditors

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
editor
editor
editors
editor's
editors'
editorial
editorials
editorship
editorial's
editorially

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
editor
editors
editorial
editorials

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主编[zhǔ biān, ㄓㄨˇ ㄅㄧㄢ,   /  ] editor #7,138 [Add to Longdo]
社论[shè lùn, ㄕㄜˋ ㄌㄨㄣˋ,   /  ] editorial (in a newspaper) #10,908 [Add to Longdo]
编者[biān zhě, ㄅㄧㄢ ㄓㄜˇ,   /  ] editor; compiler #19,519 [Add to Longdo]
编者按[biān zhě àn, ㄅㄧㄢ ㄓㄜˇ ㄢˋ,    /   ] editor's commentary #20,130 [Add to Longdo]
编辑器[biān jí qì, ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ ㄑㄧˋ,    /   ] editor (software) #49,988 [Add to Longdo]
社评[shè píng, ㄕㄜˋ ㄆㄧㄥˊ,   /  ] editorial (in a newspaper); also written 社論|社论 [Add to Longdo]
编辑室[biān jí shì, ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ ㄕˋ,    /   ] editorial office [Add to Longdo]
编辑家[biān jí jiā, ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ ㄐㄧㄚ,    /   ] editor; compiler [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsdatei { f } des Editors [ comp. ]editor workspace file [Add to Longdo]
Editiermenü { n }; Dateiaufbereitungsmenü { n }editor menu [Add to Longdo]
Editor { m }editor [Add to Longdo]
Editor { m }; Eingaberoutine { f }editor [Add to Longdo]
Herausgeber { m }; Herausgeberin { f } | Herausgeber { pl }; Herausgeberinnen { pl }editor | editors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
編集(P);編修;編輯[へんしゅう, henshuu] (n, vs, adj-no) editing; compilation; editorial (e.g. committee); (P) #47 [Add to Longdo]
監修[かんしゅう, kanshuu] (n, vs) (1) (editorial) supervision; general editorship; (n) (2) supervising director (of anime, TV series etc.); (P) #2,241 [Add to Longdo]
共編[きょうへん, kyouhen] (n, vs) joint editorship #6,237 [Add to Longdo]
デスク[desuku] (n) (1) desk; (2) copy editor; (P) #7,742 [Add to Longdo]
論説[ろんせつ, ronsetsu] (n) editorial; dissertation; (P) #18,332 [Add to Longdo]
アイコンエディタ[aikon'edeita] (n) { comp } icon editor [Add to Longdo]
エディター(P);エディタ[edeita-(P); edeita] (n) { comp } editor; (P) [Add to Longdo]
エディトリアル[edeitoriaru] (n) editorial [Add to Longdo]
エディトリアルデザイン[edeitoriarudezain] (n) editorial design [Add to Longdo]
エムエディタ[emuedeita] (n) { comp } EmEditor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エディター[えでいたー, edeita-] editor [Add to Longdo]
コンテクストエディタ[こんてくすとえでいた, kontekusutoedeita] context editor [Add to Longdo]
スクリーンエディタ[すくりーん'えでいた, sukuri-n ' edeita] screen editor [Add to Longdo]
テキストエディタ[てきすとえでいた, tekisutoedeita] text editor [Add to Longdo]
フルスクリーンエディタ[ふるすくりーん'えでいた, furusukuri-n ' edeita] full-screen editor [Add to Longdo]
ラインエディタ[らいん'えでいた, rain ' edeita] line editor [Add to Longdo]
リソースエディタ[りそーすえでいた, riso-suedeita] resource editor [Add to Longdo]
リンカ[りんか, rinka] linkage editor, linker [Add to Longdo]
リンケージエディタ[りんけーじえでいた, rinke-jiedeita] linkage editor [Add to Longdo]
視覚的エディタ[しかくてきエディタ, shikakuteki edeita] visual editor, vi [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Editor \Ed"i*tor\, n. [L., that which produces, from edere to
   publish: cf. F. ['e]diteur.]
   One who edits; esp., a person who prepares, superintends,
   revises, and corrects a book, magazine, or newspaper, etc.,
   for publication.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 editor
   n 1: a person responsible for the editorial aspects of
      publication; the person who determines the final content of
      a text (especially of a newspaper or magazine) [syn:
      {editor}, {editor in chief}]
   2: (computer science) a program designed to perform such
     editorial functions as rearrangement or modification or
     deletion of data [syn: {editor program}, {editor}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 editor
  publisher

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Editor /eːdiːtoːr/ 
  editor

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 editor
  publisher(eldonisto)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 editor /editɔr/
  1. editor
  2. editor

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top