Search result for

(50 entries)
(0.2314 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -元-, *元*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[もと、げん, moto , gen] (n) แหล่งกำเนิด รากฐาน ที่มา
[げんき, genki] (adj) มีสุขภาพดี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[もともと, ] แต่เดิม , เดิมที , แต่ไหนแต่ไร
請け[もとうけ, ] ผู้ยื่นข้อตกลง, ผู้สัญญา (เป็นคำพูดที่มักใช้ในข้อสัญญา ข้อตกลง มักจะใช้คู่กับ 下請け=したうけ=Subcontractor=ผู้รับข้อตกลง) , See also: A. 下請け, R. 下請け
[もとちょう, ] สมุดบัญชีแยกประเภท
[げんそ, ] (n ) ธาตุ (เคม๊) , See also: R. element
[がんじつ, ] (n ) วันขึ้นปีใหม่
の所[Motto no tokoro, ] ที่เดิม , See also: S. オリジナル,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[がんねん, gannen] Thai: ปีที่หนึ่ง (ปีแรก) ในการครองราชย์ของกษัตริย์ญี่ปุ่นองค์หนึ่ง English: first year (of a specific reign)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[元, yuán, ㄩㄢˊ] first; dollar; origin; head
Radical: Decomposition: 二 (èr ㄦˋ)  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [pictographic] A man 儿 with two lines emphasizing their head 二

Japanese-English: EDICT Dictionary
[げん, gen] (n) (1) {math} unknown (e.g. in an equation); (2) {math} element (of a set); (3) yuan (monetary unit of China); (4) Yuan dynasty (China) [Add to Longdo]
(P);本(P);素;基[もと, moto] (n) (1) (usu. ) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) ( only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P) [Add to Longdo]
;旧;故[もと, moto] (n,adj-no,n-adv,n-pref) former; ex- [Add to Longdo]
々(P);本々(P);;本本[もともと, motomoto] (adv,adj-no) originally; by nature; from the start; (P) [Add to Longdo]
[もとい, motoi] (int) (1) (uk) (See へ) (in calisthenics) return to your original position!; (2) er, rather (used in speech to correct yourself) [Add to Longdo]
が掛かる[もとがかかる, motogakakaru] (exp,v5r) to be expensive; to cost much [Add to Longdo]
に戻す[もとにもどす, motonimodosu] (exp,v5s) to go back to the start; to reset; to restore; to return to the point (of a discussion); to reconstitute [Add to Longdo]
の所に納める[もとのところにおさめる, motonotokoroniosameru] (exp,v1) to put (a thing) back in its place [Add to Longdo]
の鞘に収まる[もとのさやにおさまる, motonosayaniosamaru] (exp,v5r) to bury the hatchet; to make up [Add to Longdo]
の通り[もとのとおり, motonotoori] (n) as it was before [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
「ごきげんいかがですか」「おかげさまで気です」"How are you?" "I am fine, thank you."
気にならなくっちゃ」禎子は心の中で思った。"I must get well," Sadako said to herself.
気を出しなさい」と彼女は私に言いました。"Cheer up," she said to me.
1週間田舎にいてすっかり気になったような気がする。I feel completely restored after a week in the country.
2、3日したらどおり気になるよ。You will be all right again in a couple of days.
70歳にしては、彼はいまだに驚くほど気である。For a man of seventy he still has surprising vigour.
アッ、太郎!久しぶり!気?Hey Taro! It sure has been a while! How're you doing?
あなたの訪問で彼は気になりました。Your visit has cheered him.
あなたはとても気そうですね。You're looking very well.
あなたは間もなく気になるでしょう。You will soon get well.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuán, ㄩㄢˊ, ] Chinese monetary unit; dollar; primary; first; the Yuan or Mongol dynasty (1279-1368); surname Yuan [Add to Longdo]
世祖[Yuán Shì zǔ, ㄩㄢˊ ㄕˋ ㄗㄨˇ, ] Kublai Khan [Add to Longdo]
[Yuán dài, ㄩㄢˊ ㄉㄞˋ, ] the Yuan or Mongol dynasty (1279-1368) [Add to Longdo]
[yuán jiàn, ㄩㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, ] element; component [Add to Longdo]
本本[yuán yuán běn běn, ㄩㄢˊ ㄩㄢˊ ㄅㄣˇ ㄅㄣˇ, ] from start to finish [Add to Longdo]
[yuán xūn, ㄩㄢˊ ㄒㄩㄣ, / ] leading light; founding father; principal proponent; also written 勳|[Add to Longdo]
[yuán xūn, ㄩㄢˊ ㄒㄩㄣ, / ] leading light; founding father; principal proponent [Add to Longdo]
古代[Yuán gǔ dài, ㄩㄢˊ ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ, ] Proterozoic (geological era 2500-540m years ago) [Add to Longdo]
古宙[Yuán gǔ zhòu, ㄩㄢˊ ㄍㄨˇ ㄓㄡˋ, ] pre-Cambrian (geological eon 2500-645m) [Add to Longdo]
[Yuán shǐ, ㄩㄢˊ ㄕˇ, ] History of the Yuan dynasty, twenty third of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Song Lian 宋濂 in 1370 during the Ming dynasty, 210 scrolls [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[もと, moto] YUEAN (CHINA) [Add to Longdo]
[もと, moto] Yuean (China) [Add to Longdo]
[もと, moto] Grund, Ursache [Add to Longdo]
[げんすい, gensui] Feldmarschall [Add to Longdo]
[がんねん, gannen] das_erste_Jahr (einer_Zeitrechnung) [Add to Longdo]
[がんじつ, ganjitsu] Neujahrstag, 1.Januar [Add to Longdo]
[げんき, genki] gesund, munter [Add to Longdo]
[がんそ, ganso] Stammvater, Vater, Urheber, Erfinder [Add to Longdo]
[げんそ, genso] Element, Grundstoff, Urstoff [Add to Longdo]
[げんろう, genrou] kaiserlicher_Berater [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top