Search result for

put together

(40 entries)
(0.0259 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -put together-, *put together*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
put together[PHRV] ทำให้รวมกัน, Syn. lay together
put together[PHRV] รวมกันเป็นหนึ่งเดียว
put together[PHRV] รวบรวม (สิ่งที่กระจัดกระจาย)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Whom God hath put together, let no one tear asunder.ไม่ว่าในยามสุขรึยามทุกข์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
you.. saw.. put together.คุณ.. น่าจะรู้ Passengers (2008)
Right here in the Frost file, which we put together as part of our general preparations.อยู่ตรงแฟ้มฟรอสต์ เราเอาใส่เข้าไปแล้ว เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมพร้อมของเรา Frost/Nixon (2008)
Well I remind the audience that Slayers was put together with a full cooperation and approval, of the United States Federal government.ผมย้ำให้ผู้ชมอีกครั้งนึงทราบนะครับ ว่าเกมสเลเยอร์ส Nได้รับความร่วมมือ.. และเห็นชอบ จากรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา Gamer (2009)
I need you to put together a briefing packet on Starkwood.เอกสารย่อๆเกี่ยวกับสตาร์ควูด Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
I need you to go back to your office and put together your personal things.ดิฉันต้องการให้คุณกลับไปที่ออฟฟิสของคุณ แล้วเก็บทรัพย์สินส่วนตัวของคุณ Up in the Air (2009)
How this is put together is open to debate.รวบรวมสิ่งนี้ด้วยกัน และโต้แย้งกันได้อย่างไร The Fourth Kind (2009)
We've put together a list of incident reports prior to 2006.พวกคุณน่าจะต้องการตามเรื่องนี้ Cold Comfort (2009)
also, put together a go bag.แล้วก็ เก็บกระเป๋าเดินทางด้วย. The Big Wheel (2009)
Let me take a picture of you guys. My mom wants me to put together, like, a scrapbook full of memories.ขอถ่ายรูปทุกคนหน่อยนะพอดีแม่ฉันอยากให้ฉันสะสมภาพ The Twilight Saga: New Moon (2009)
Well, I figured it was time to get back to work, so I put together a speaking tour--ผมคิดว่าน่าจะถึงเวลากลับไปทำงานแล้ว ผมเลยจะออกทัวร์พูดที่ Marry Me a Little (2009)
It sounds to me like what Serena put together was delightful.อืม ฉันรู้สึกเหมือนว่าสิ่งที่เซรีน่าทำนั้น มันดีมากๆ Remains of the J (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
put togetherAll the money put together still won't be enough.
put togetherHe could put together words from his word list, or spell out words letter by letter.
put togetherHe knew more than all the school put together.
put togetherHe's got more books than all the others put together.
put togetherI love to spend time trying to put together a puzzle.
put togetherJapan's population is larger than that of Britain and France put together.
put togetherLets put together a pro-soccer team for Nagasaki!
put togetherSome furniture is put together with glue.
put togetherThe ages of the two children put together was equivalent to that of their father.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปะติดปะต่อ[V] put together, See also: link up, join together, Example: เราเอากิ่งไม้มาปะติดปะต่อทำกระท่อมเล็กๆ บนต้นไม้ได้สำเร็จ, Thai definition: เอาสิ่งเล็กๆ น้อยๆ มาติดมาต่อกัน
ผสมผเส[V] put together, See also: gather together, mix, Syn. ปนเป, ผสม, ผสมผสาน, Example: แม้แต่คุณป้าภรรยาของแกเองก็ยังผสมผเสหัวเราะตามเขาไปด้วย, Thai definition: ปนเปกัน
ประกอบ[V] assemble, See also: put together, fit together, form, Syn. ประสม, ก่อรูป, รวมตัวกันขึ้น, Example: บริษัทต้องการจ้างพนักงานมาประกอบรถจักรยานยนต์, Thai definition: เอาชิ้นส่วนต่างๆ มารวมหรือคุมกันเข้าเป็นรูปร่างตามที่ต้องการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประกอบ[v.] (prakøp) EN: put together ; assemble ; fit together ; join ; combine ; bring together ; compose   FR: assembler ; monter ; réunir ; joindre ; composer
ประสม[v.] (prasom) EN: mix ; combine ; mingle ; amalgamate ; add ; compound ; put together   FR: mélanger ; combiner ; allier ; mêler
รวบรวม[v.] (rūaprūam) EN: compile ; gather ; collect ; accumulate ; put together ; amass ; save up ; mobilise   FR: rassembler ; collectionner ; accumuler ; amasser ; collecter ; réunir ; regrouper ; compiler ; mobiliser

Japanese-English: EDICT Dictionary
寄せ集める[よせあつめる, yoseatsumeru] (v1,vt) to put together; to gather; to collect; to scrape together [Add to Longdo]
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P) [Add to Longdo]
取り合わせる;取合わせる;取りあわせる[とりあわせる, toriawaseru] (v1) to put together; to assemble [Add to Longdo]
取り混ぜる;取混ぜる[とりまぜる, torimazeru] (v1,vt) to mix; to put together [Add to Longdo]
取り揃える;取揃える[とりそろえる, torisoroeru] (v1,vt) to assemble of goods (into a set); to gather; to put together [Add to Longdo]
組み上げる[くみあげる, kumiageru] (v1,vt) to compose; to put together [Add to Longdo]
組む[くむ, kumu] (v5m) (1) to cross (legs or arms); to link (arms); (2) to put together; to construct; to assemble; to produce (e.g. TV program); (3) to braid; to plait; (4) to grapple; to wrestle; (5) to unite; to link up; to form an alliance; (6) to set (e.g. type); (7) to issue (e.g. money order); (P) [Add to Longdo]
纏め上げる[まとめあげる, matomeageru] (v1) to compile; to bring together; to weave; to put together [Add to Longdo]
連ねる(P);列ねる[つらねる, tsuraneru] (v1,vt) (1) to line up; to put in a row; (2) (See 名を連ねる・なをつらねる,袂を連ねる・たもとをつらねる) to add (to a group); to accept (as a member of an organization, etc.); to join (e.g. a list); (3) (See 美辞麗句を連ねる・びじれいくをつらねる,書き連ねる・かきつらねる) to link; to put together; to string together (e.g. compliments); to enumerate; (4) to take along with; to bring with; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 put together
   v 1: create by putting components or members together; "She
      pieced a quilt"; "He tacked together some verses"; "They
      set up a committee" [syn: {assemble}, {piece}, {put
      together}, {set up}, {tack}, {tack together}] [ant: {break
      apart}, {break up}, {disassemble}, {dismantle}, {take
      apart}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top