ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pileus

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pileus-, *pileus*, pileu
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pileus มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pileus*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pileup[SL] รถชนกันหลายคัน, See also: อุบัติเหตุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pileusหมวกเห็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pileusไพลิอัส (pil) [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right,people.We've got three M.V.C.S rolling in back-to-back from a multicar pileup.ตกลง,ทุกคน เรามีอุบัติเหตุ 3 เคส ชนต่อเนื่องกันหลายคัน A Change Is Gonna Come (2007)
A 3-car pileup on the 66รถชนกัน 3 คันบนถนนสาย 66 Mosley Lane (2010)
There was a pileup on the highway.มีทางแยกบนทางหลวง Beyond the Reach (2014)
There was a pileup on I-20.มีรถชนบนทางหลวงสาย 20 Project Reborn (2016)
Primo pileum meum sumo et capiti meo impolo.Primo pileum meum sumo... et capiti meo impolo, Wild Strawberries (1957)
Accipe pileum libertatis spectateque virtutis.Accipe pileum libertatis spectate que virtutis, Wild Strawberries (1957)

CMU English Pronouncing Dictionary
PILEUP    P AY1 L AH2 P

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pileus \Pi"le*us\, n.; pl. {Pilei}. [L., a felt cap.]
   1. (Rom. Antiq.) A kind of skull cap of felt.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) The expanded upper portion of many of the fungi.
    See {Mushroom}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) The top of the head of a bird, from the bill to
    the nape.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pileus
   n 1: a fruiting structure resembling an umbrella or a cone that
      forms the top of a stalked fleshy fungus such as a mushroom
      [syn: {cap}, {pileus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top