ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一堆

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一堆-, *一堆*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一堆[yī duī, ㄧ ㄉㄨㄟ, ] pile, #5,756 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Load up an old hooker like this full of that blooming stuff and what is she?[CN] 在一艘破船上装满一堆这样的东西 那又是什么,炸弹而已 The Long Voyage Home (1940)
Build a fire?[CN] 生一堆 Saboteur (1942)
Yeah, I know, saving a bunch of gamblers and women.[CN] 我知道 去救一堆赌徒和女人 Red River (1948)
Or maybe - maybe you don't like the idea of helping - helping a bunch of-[CN] 或是你根本就不想帮忙 帮一堆 Red River (1948)
I'm fed up with that office anyway.[CN] 我本来也在那儿待够了 一堆疯子 The Whole Town's Talking (1935)
Pop[CN] 你做了个恶梦 然后想像出一堆事情来 The Window (1949)
Come, we make a nice fire and we cook some of the fish. - A fire![CN] 来,燃上一堆火 我们可以把一些鱼煮了来吃 Pinocchio (1940)
A little knot of people around one of the lifeboats.[CN] 一堆人在救生艇旁 Lifeboat (1944)
I'd get me a bunch of boys together, the real hard-muscled kind.[CN] 我会招募一堆男孩在一起,真正的肌肉男那种 Saratoga Trunk (1945)
Bunch of what?[CN] 一堆什么 Red River (1948)
They found what was left of a neat pile of shavings.[CN] 找到一堆整齐的碎纸 Double Indemnity (1944)
We throw them out and leave a bunch off behind to hold the fort.[CN] 我们把他们扔出来,然后留一堆在后面来守着阵地 Saratoga Trunk (1945)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top