ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เก็บ

   
113 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เก็บ-, *เก็บ*
Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
เมี้ยน (vt ) เก็บ

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก็บ[V] keep, See also: take in, put away, Example: เมื่อหยิบหนังสือมาจากชั้น ควรนำไปเก็บไว้ที่ชั้นตามเดิม เพื่อความเป็นระเบียบ, Thai definition: เอาเข้าที่
เก็บ[V] collect, See also: gather, keep, pick up, save, Syn. สะสม, รวบรวม, Example: เราพยายามให้มีการสร้างเขื่อนเพื่อเก็บน้ำไว้ทำฝนเทียม, Thai definition: รวบรวมไว้
เก็บ[V] pick, See also: pluck, gather, Example: แตงกวาที่วางขายอยู่ในกระจาดนี้ เพิ่งเก็บมาจากสวนเมื่อเช้านี้, Thai definition: เอาไปหรือเอามาจากที่
เก็บ[V] preserve, See also: store, keep, conserve, maintain, Syn. รักษา, Example: กระติกน้ำร้อนชนิดนี้สามารถเก็บความร้อนได้นานถึง 24 ชั่วโมง, Thai definition: รักษาไว้
เก็บกด[V] repress, See also: suppress, dissimulate, subdue, quench, conceal, Syn. เปิดเผย, Example: มนุษย์มักคิดว่าเราสามารถเก็บกด หรือกักขังอารมณ์ไว้ได้ แต่โดยธรรมชาติ ความรู้สึกที่เก็บกดมักปรากฏออกมาในรูปแบบอื่นที่แอบแฝง, Thai definition: ไม่แสดงความรู้สึก, ไม่แสดงอารมณ์
เก็บงำ[V] conceal, See also: hide, keep safely, put in a safe place, keep confidentially, Syn. ปิดบัง, ซ่อน, Ant. เปิดเผย, Example: พอทั้งสองพระองค์เสด็จฯ มาถึงเมืองไทย ความจงรักภักดีที่เก็บงำอยู่ในใจไม่มีโอกาสแสดงออกเป็นเวลานานก็พลุ่งโพลงขึ้น, Thai definition: รักษาไว้ให้มิดชิด, รักษาไว้ให้ดี
เก็บตก[V] pick, See also: collect, gather, Syn. เก็บ, Example: สิ่งน่าสนใจที่เราเก็บตกจากงาน BOI Fair 2000 ที่ผ่านมา คือ การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างคุณค่าทางจิตใจด้วย, Thai definition: เก็บสิ่งที่ยังคงหลงเหลืออยู่
เก็บผม[V] trim hair, See also: clip, shave or cut (hair), Syn. เล็มผม, Example: คนที่หล่อนเคยเฝ้าแอบดูเก็บผมสวยอย่างเคย มือหนึ่งถือสมุดอีกมือถือกุญแจรถ, Thai definition: เอากรรไตรเล็มผมให้เสมอกัน
เก็บกิน[V] earn, See also: obtain, deserve, pick up, harvest, reap, Example: ครอบครัวของคนยุคใหม่นิยมฝากเงินไว้กับธนาคารเพื่อเก็บกินดอกเบี้ย, Thai definition: เก็บผลประโยชน์
เก็บงาน[V] check, See also: examine, Syn. ตรวจงาน, Example: ก่อนลูกค้าจะมารับชุดที่สั่งตัดไว้ ช่างต้องเก็บงานเพื่อดูความเรียบร้อยก่อนทุกครั้ง, Thai definition: ตรวจสอบและทำเสริมให้เรียบร้อย, ดูความเรียบร้อยของงานเป็นครั้งสุดท้าย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เก็บก. เอาไปหรือเอามาจากที่ เช่น เก็บผ้า เก็บผลไม้, เอาเข้าที่ เช่น เอาหนังสือไปเก็บ เอารถไปเก็บ, เอาสิ่งของที่ตกหล่นอยู่ขึ้นมา เช่น เก็บของตก, รวบรวมไว้ เช่น เก็บคะแนน, เรียกเอา เช่น เก็บค่าเช่า เก็บค่านํ้า, รักษาไว้ เช่น ห้องเก็บของ.
เก็บว. ถ้าประกอบหลังคำนามหมายความว่า ที่เก็บไว้ เช่น ของเก็บ = ของที่เก็บไว้, เงินเก็บ = เงินที่ออมเก็บไว้, เมียเก็บ = เมียที่เก็บไว้ไม่ออกหน้าออกตา, หมากเก็บ = สิ่งที่เป็นเม็ดเป็นก้อนแข็ง เด็กใช้โยนเก็บขึ้นไว้ในมือ เป็นการเล่นชนิดหนึ่งของเด็ก.
เก็บน. วิธีบรรเลงเครื่องดนตรีดำเนินทำนองทั่วไปที่เพิ่มเติมเสียงสอดแทรกให้มีพยางค์ถี่ขึ้นมากกว่าทำนองเนื้อเพลงธรรมดา, ทำนองเก็บ หรือ ลูกเก็บ ก็เรียก.
เก็บกวาดก. เก็บข้าวของให้เข้าที่และกวาดทำความสะอาด.
เก็บกินก. เก็บผลประโยชน์เอาไว้ใช้สอยยังชีพ เช่น มีห้องแถวอยู่ ๒ ห้องได้อาศัยเก็บกินค่าเช่า.
เก็บข้าวก. เอาข้าวมาจากลูกหนี้แทนเงินที่ยืมไปใช้ก่อน, ใช้คู่กับคำ ตกข้าว.
เก็บข้าวตกก. เก็บรวงข้าวที่เก็บเกี่ยวตกหล่นในท้องนา.
เก็บความก. เลือกเอาแต่ข้อความที่สำคัญ.
เก็บงานก. ทำงานตอนสุดท้ายเพื่อเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยสมบูรณ์ เช่น งานนี้ใกล้จะเสร็จแล้วอยู่ในระหว่างเก็บงาน.
เก็บงำก. รักษาไว้ให้มิดชิด, รักษาไว้ให้ดี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
collectเก็บรวบรวม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Captureเก็บเกี่ยว [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Eggs Picking Upเก็บไข่ [การแพทย์]
Eggs Recoveryเก็บไข่ [การแพทย์]
Eggs Retrievalเก็บไข่ [การแพทย์]
Food-Stuffเก็บอาหาร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pack 'em up!เก็บของ! Peleliu Airfield (2010)
Take aim.เก็บมัน Kung Fu Panda 2 (2011)
And if you let me stay, I'll keep house for you.และถ้าคุณให้ฉันอยู่ ฉันจะเก็บบ้านสำหรับคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Вut they won't keeр in rhythmแต่มันจะไม่เก็บไว้ในจังหวะ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Maybe if I save my money I can have a barbershop some day.บางที่ถ้าฉันเก็บออมเงิน ฉันอาจมีร้านตัดผมของตัวเอง.. ซักวัน The Great Dictator (1940)
But I can never save. Money slips through my fingers.แต่ฉันไม่เคยเก็บออมได้เลย คนหาเช้ากินค่ำอย่างฉัน The Great Dictator (1940)
And if we work hard and don't eat much, we can save money and buy a chicken farm.และเราจะทำงานหนัก กินน้อยๆ เราจะเก็บเงินซักก้อน และซื้อฟาร์มไก่ The Great Dictator (1940)
All of you, pack my cases.ทั้งหมดเลย เก็บมัน The Great Dictator (1940)
You pack that.คุณเก็บนี่ The Great Dictator (1940)
Pack this and this.เก็บนี่ และนี่ The Great Dictator (1940)
Hold-a dis.เก็บไว้ The Great Dictator (1940)
Shelf after shelf of toys and--การเก็บรักษาหลังการเก็บรักษา ของของเล่นและ Pinocchio (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก็บ[v.] (kep) EN: collect ; pick ; gather   FR: ramasser ; collecter ; prélever ; débarasser
เก็บ[v.] (kep) EN: keep ; take in ; put away ; store ; preserve ; maintain ; conserve ; accumulate   FR: garder ; conserver ; accumuler
เก็บ[v.] (kep) EN: cull ; kill   
เก็บ ... ไว้[n. exp.] (kep ... wai) EN: keep ... (something)   FR: conserver ... (qch)
เก็บข้อมูล[v. exp.] (kep khømūn) EN: record data   FR: enregistrer des données ; conserver des informations
เก็บดอกไม้[v. exp.] (kep døkmāi) EN: pluck flowers   FR: cueillir des fleurs
เก็บดอกไม้[v. exp.] (kep døkmāi) EN: urinate   FR: uriner
เก็บตก[v.] (keptok) EN: pick ; collect ; gather ; gather up what someone else has left behind   FR: glaner
เก็บตก[v.] (keptok) EN: pick up information ; glean information   
เก็บตังค์[v. exp.] (kep tang) EN: collect money   FR: encaisser

English-Thai: Longdo Dictionary
MMC(abbrev uniq) ย่อมาจาก Multimedia Card อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้าย SD (Secure Digital) แต่บางกว่าเล็กน้อย นิยมใช้กับ PDA กล้อง Digital MP3 Player , flash memory, SD, CF, SM, MS, Digital Film
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory
CompactFlash memory(n uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ , flash memory, memory stick
SD(abbrev uniq) ย่อมาจาก Secure Digital อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้าย MMC (Multimedia Card) แต่หนากว่าเล็กน้อย นิยมใช้กับ PDA กล้อง Digital MP3 Player, flash memory, MMC, CF, SM, MS, digital film
tuck away(vt slang) ซ่อนอยู่, เก็บอยู่ เช่น I guess he's got quite a bit of money tucked away somewhere.
paste(vt) วาง, แปะ (ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถ เลือก text หรือ object อื่นๆ, ตัด (cut) ลบออก หรือ ทำสำเนา (copy) (ซึ่งจะนำเก็บเข้าในกระดานทด หรือ clipboard ไว้ด้วย) แล้ว วาง, แปะ (paste) ไปยังที่อื่นๆ เป็นการย้าย หรือทำสำเนา text, object นั้นๆ)
save(vt) บันทึก เก็บรักษา เช่น save data บันทึกข้อมูล
plaza(n) ด่าน เช่น toll plaza ด่านเก็บค่าผ่านทาง
withholding tax(n) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย; เป็นภาษีที่ผู้จ่ายต้องหักไว้จากยอดเงินที่เรียกเก็บ แล้วนำส่งให้กับกรมสรรพากร โดยต้องหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้รับเงิน; ข้อมูลเพิ่มเติม www.rd.go.th
collect call(n) โทรศัพท์เรียกเก็บเงินปลายทาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accumulate[VT] เก็บสะสม, See also: สะสม, เก็บ, สั่งสม, Syn. collect, heap, store
accumulate[VI] เก็บสะสม, See also: สะสม, เก็บ, สั่งสม
aside[ADV] สำรอง, See also: เก็บเอาไว้ใช้
backlog[VT] เก็บรวบรวมไว้, See also: ้สำรองไว้, Syn. reserve
bus[VT] เก็บจาน (ในร้านอาหาร)
be away[PHRV] เก็บในที่เก็บ, See also: ไว้ที่, เก็บที่
be back[PHRV] กลับมาอยู่ที่, See also: เก็บที่เดิม
be in[PHRV] เก็บเกี่ยว (พืชผล), Syn. take in
be on one's honour[IDM] ไว้ใจได้, See also: เก็บความลับได้, รักษาสัญญาได้, ไม่ฉ้อโกง, ไม่หลอกลวง, Syn. put on
bottle up[PHRV] ปิดกั้น (ความรู้สึก), See also: เก็บความรู้สึก, อดกลั้น, Syn. cork up, dam up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
access armก้านเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง อุปกรณ์ในหน่วยบันทึก มีลักษณะเป็นก้านที่ต่อกับหัวอ่าน/บันทึก (read / write head) ที่ใช้เจาะเข้าไปที่จานบันทึก เพื่ออ่านข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล หรือเพื่อบันทึกข้อมูลลงในจานบันทึก มีลักษณะคล้ายเข็มของเครื่องเล่นจานเสียง
access keyกุญแจการเข้าถึงหมายถึง รหัส หรือคำหลักที่ใช้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่มีเก็บไว้ได้ ข้อมูลบางอย่างต้องทำเป็นการเฉพาะ และจะยอมให้เรียกมาใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่ม จึงต้องมีกุญแจที่จะให้รู้กันเฉพาะคนในกลุ่ม ผู้ที่ไม่รู้กุญแจ ก็ไม่สามารถเรียกเอาข้อมูลออกมาดู หรือมาใช้หรือแก้ไขได้
access methodวิธีเข้าถึงโปรแกรมสำหรับเข้าถึงหมายถึง ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งสำหรับการเก็บและเรียกใช้ข้อมูลมี 2 วิธี คือ วิธีการเข้าถึงโดยตรง (direct) หรือโดยสุ่ม (random) และวิธีการเข้าถึงโดยอ้อม (indirect) หรือโดยลำดับ (sequential) ดู direct และ indirect access ประกอบ
access timeช่วงเวลาเข้าถึง (ข้อมูล) หมายถึง เวลาที่ใช้ในการที่หัวอ่าน (บางทีเรียกหัวเข็ม) ของหน่วยบันทึกจะสามารถอ่านแฟ้มข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล เช่น จากจานบันทึก หรือฮาร์ดดิสก์ หากใช้เวลาเข้าถึงข้อมูลน้อย ก็หมายความว่า อ่านได้เร็ว ดู direct access, indirect access, random access, sequential access, immediate access ประกอบ
accouchement(อะดูซมาน) fr. ระยะเก็บตัวในวัยเด็ก, การคลอด
accumulatorตัวสะสมเป็นหน่วยความจำ ซึ่งอยู่ในหน่วยคำนวณและตรรกะ (arithmetic and logical unit) ของคอมพิวเตอร์ เป็นที่ใช้สำหรับเก็บผลบวก หรือ การคำนวณอื่น ๆ และผลของการเปรียบเทียบเอาไว้ ถ้ามีหลายตัว มักเรียกว่า เรจิสเตอร์ (register) ดู register ประกอบ
album(แอล' บัม) n. สมุดหน้าเปล่าสำหรับเก็บภาพแสตมป์หรืออื่น ๆ ,แผ่นเสียงขนาดใหญ่, ชุดแผ่นเสียง, สมุดลงนามของผู้มาเยี่ยม
alias(เอ' ลิแอส) 1. n., (pl. -ases) นามแฝง, สมญานาม. -adv. มีนามแฝงว่า, Syn. pseudonym) 2. สมนาม คอมพิวเตอร์แมคอินทอชที่ใช้ System 7 มีคำสั่ง Make Alias ใต้เมนู File คำสั่งนี้ใช้สำหรับสร้างสัญรูป (icon) อีกอันหนึ่งของแฟ้มข้อมูลที่เลือกไว้ แฟ้มใหม่นี้จะมีคำ alias ต่อท้ายชื่อเดิม หากเมื่อใดมีการแก้ไขแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง โดยเรียกมาทำในจอภาพ แล้วสั่งบันทึกเก็บลงในจานบันทึก การแก้ไขนั้นก็จะมีผลต่อแฟ้มสมนามนั้นด้วย ทั้งนี้เพราะอันที่จริงแล้ว สัญรูปสมนามนั้นไม่ว่าจะมีสักกี่อัน จะโยงถึงแฟ้มข้อมูลอันเดียวกันทั้งสิ้น ดู duplicate เปรียบเทียบ
alphabetic codeรหัสตัวอักษร <คำแปล>เป็นรหัสตัวอักษรที่ส่งเข้าคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์สามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำได้ ตัวอักษร 1 ตัวจะใช้รหัสเป็นชุดของบิต 1 ชุดเรียกว่า "ไบต์" (byte) ดู byte ประกอบ
alphabetic stringสายตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระหลาย ๆ ตัวที่เมื่อนำมาต่อกันแล้วสื่อความหมายบางอย่างและสามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสื่อชนิดต่าง ๆ ได้มีความหมายเหมือน character string

English-Thai: Nontri Dictionary
accumulate(vi,vt) เก็บสะสม,รวบรวม,เพิ่มพูน,เพิ่มขึ้น
accumulation(n) การเก็บสะสม,การรวบรวม
agglomerate(vi) รวบรวม,จับเป็นก้อน,เกาะกัน,เก็บ
archives(n) เอกสารสำคัญ,บันทึกสำคัญ,ห้องเก็บเอกสาร
archivist(n) ผู้เก็บเอกสารสำคัญ,พนักงานเก็บหนังสือ
ashman(n) คนเก็บขยะ
assess(vt) เก็บเงิน,กำหนดราคา,ตีราคา,ประเมินราคา
assessment(n) การประเมินราคา,การตีราคา,การกำหนด,เงินที่เก็บได้
bodega(n) ร้านขายของชำ,โรงเก็บของ
bunker(n) ที่เก็บถ่านหินในเรือ,มูนดิน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
salvageableเก็บกู้(สิ่งมีค่าจากความเสียหาย, การทำลาย หรือ การสูญเสีย)
salvageable (adj ) เก็บกู้(สิ่งมีค่าจากความเสียหาย, การทำลาย หรือ การสูญเสีย)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
貯める[ためる, tameru] (vt) เก็บออมเงิน
保温(する)[ほおん(する), hoon ( suru )] (vt ) เก็บความร้อน, ช่วยให้อุ่นตลอดเวลา

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
秘蔵[ひぞう, hizou] Thai: เก็บเป็นสมบัติ English: treasure (vs)
秘蔵[ひぞう, hizou] Thai: เก็บไว้อย่างดี English: cherish
下げる[さげる, sageru] Thai: เก็บ(ถ้วยชามภาชนะ)กลับคืน English: to move back
据える[すえる, sueru] Thai: เก็บปืน English: to place (gun)
秘める[ひめる, himeru] Thai: เก็บงำ English: to hide
秘める[ひめる, himeru] Thai: เก็บไว้ในใจ
拾う[ひろう, hirou] Thai: เก็บขึ้นมา English: to pick up
しまう[しまう, shimau] Thai: เก็บเข้าที่ English: to put away
採る[とる, toru] Thai: เก็บเอามา English: to take

German-Thai: Longdo Dictionary
zurückhaltend(adj) ค่อนข้างเก็บตัว ไม่ทำให้เป็นที่สนใจ, See also: bescheiden
Ordner(n) |der, pl. Ordner| ที่เก็บเอกสาร
Ordner(n) |der, pl. Ordner| กล่องเก็บไฟล์ข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์
Warmmiete(n) |die, pl. Warmmieten| ค่าเช่าบ้านที่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแก๊ส และค่าเก็บขยะ เป็นต้น , See also: die Kaltmiete
ersparen(vt) |ersparte, hat erspart| เก็บเงินเพื่อการออมทรัพย์ เช่น Ich kann mir monatlich 1000 Baht ersparen. ฉันสามารถเก็บเงินได้หนึ่งพันบาทต่อเดือน
lagern(vt) |lagerte, hat gelagert| เก็บ, เก็บตุน, สำรองเก็บไว้ เช่น Der Ersatzreifen muß in der Garage gelagert werden., See also: S. aufbewahren,
abbrennen(vt) |brannte ab, hat abgebrannt| เผาทำลาย เช่น Der Bauer hat das Feld nach der Ernte abgebrannt. ชาวนาเผาที่นาหลังจากการเก็บเกี่ยว
herunterladen(vt) |lädt herunter, lud herunter, hat heruntergeladen| ดาวน์โหลด, การถ่ายหรือบรรจุข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยเก็บของคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ ลงไปในหน่วยเก็บของไมโครคอมพิวเตอร์หรือในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เช่น eine Datei herunterladen, See also: S. laden,
Erhaltung(n) |die, nur Sg.| การเก็บรักษา เช่น Die Reinigungslösung wurde speziell zur Reinigung und zur Erhaltung der Benetzungsfähigkeit von Kontaktlinsen entwickelt.
speichern(vt) |speicherte, hat gespeichert| เก็บหรือบันทึกข้อมูล ส่วนใหญ่หมายถึงในคอมพิวเตอร์ เช่น Telefondaten dürfen zwei Jahre gespeichert werden.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top