ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -慎-, *慎*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[慎, shèn, ㄕㄣˋ] cautious, prudent
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  真 (zhēn ㄓㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 1,765

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shèn, ㄕㄣˋ, ] cautious, #10,250 [Add to Longdo]
[jǐn shèn, ㄐㄧㄣˇ ㄕㄣˋ, / ] cautious; prudent, #4,490 [Add to Longdo]
[shèn zhòng, ㄕㄣˋ ㄓㄨㄥˋ, ] cautious; careful; prudent, #8,611 [Add to Longdo]
[shěn shèn, ㄕㄣˇ ㄕㄣˋ, / ] prudent; cautious, #20,005 [Add to Longdo]
石原太郎[Shí yuán Shèn tài láng, ㄕˊ ㄩㄢˊ ㄕㄣˋ ㄊㄞˋ ㄌㄤˊ, ] ISHIHARA Jintarō (1932-), Japanese novelist, right-wing political commentator and prominent holocaust denier, #79,733 [Add to Longdo]
[Xǔ Shèn, ㄒㄩˇ ㄕㄣˋ, / ] Xu Shen (-147) the compiler of the original Han dynasty dictionary Shuowen Jiezi 說文解字|说文解字, #80,401 [Add to Longdo]
[jiè shèn, ㄐㄧㄝˋ ㄕㄣˋ, ] prudence; vigilance, #87,711 [Add to Longdo]
行事[shěn shèn xíng shì, ㄕㄣˇ ㄕㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ, / ] to act prudently; steering a cautious course [Add to Longdo]
[kè shèn, ㄎㄜˋ ㄕㄣˋ, ] careful; reverently [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ましい[つつましい, tsutsumashii] (adj-i) (uk) modest; reserved; quiet; humble [Add to Longdo]
ましやか[つつましやか, tsutsumashiyaka] (adj-na) (See ましい) modest; reserved [Add to Longdo]
み;謹み;しみ(io);虔み;虔しみ(io)[つつしみ, tsutsushimi] (n) modesty; self-control; discretion [Add to Longdo]
み深い;虔み深い[つつしみぶかい, tsutsushimibukai] (adj-i) discreet; modest; cautious [Add to Longdo]
む(P);謹む;虔む[つつしむ, tsutsushimu] (v5m,vt) (1) (usu. む) to be careful; to be discreet; (2) (usu. む) to do in moderation; to refrain (from overdoing); to abstain; (3) (謹む only) to be reverent; (4) to be purified; to be chaste; (P) [Add to Longdo]
[しんちょう, shinchou] (adj-na,n) (ant [Add to Longdo]
重居士[しんちょうこじ, shinchoukoji] (n) very cautious person; very prudent person; very discreet person [Add to Longdo]
重吟味[しんちょうぎんみ, shinchouginmi] (n) scrutiny; careful (close) examination (investigation); careful inquiry; careful selection [Add to Longdo]
重論[しんちょうろん, shinchouron] (n) cautious theory; conservative theory [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You are asked to refrain from smoking until the sign is switched off.あなたはそのサインが消えるまでタバコをむように求められている。
You must do it much more carefully.あなたはもっと重にそれをしなければならない。
That boy's name is Shintaro Wada.あの少年の名前は和田太郎です。
The coup was meticulously executed.クーデターは重に遂行された。
You have to go over this project carefully.この計画を君は重に調べなければならない。 [M]
This situation requires nice handling.この事態は重な取り扱いを要する。
These problems must be deal with carefully.これらの問題は重に取り組まなければならない。
The doctor thinks carefully before deciding what medicine to give.その医者はどの薬を投与すべきかを決める前に重に考える。
They would think the person is modest or lazy.その人はみ深いのか、それとも怠惰なのかと人は思うだろう。
Industrialization of the region must be carried out very carefully to avoid environmental destruction.その地域の工業化は環境破壊を避けるため重に進められなければならない。
That requires careful consideration.それは重な考慮を要する。
It's a delicate problem.それは重を要する問題だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But if we're careful and clever, I believe that it can be done.[CN] 但如果我们机灵,谨,我相信能成功 The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
Be discrete.[CN] 谨 La nueva reina (2012)
Hitomi.[JA] ()ひとみちゃん Emotions (2017)
Wow.[JA] ()へえ〜 Emotions (2017)
I'm not allowed to have a pet here.[JA] () ここ ペット禁止のアパートだよ Emotions (2017)
You're tip-toeing, big man. You need to strut.[CN] 你太谨了 大块头 得张扬一点 The Avengers (2012)
We must keep an eye on everything.[CN] 我们必须得谨行事 Elecciones (2012)
You, of course.[JA] 君に決まってるでしょ Emotions (2017)
Please, Shin.[JA] ねえ  Emotions (2017)
But we know that the person is very careful.[CN] 他绝对是个十分谨的人 Episode #5.6 (2012)
Pious, prudent, very religious.[CN] 小心谨 非常虔诚 Elecciones (2012)
Excuse me.[JA] (ひとみ)失礼します ()あっ... Emotions (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
み深い[つつしみぶかい, tsutsushimibukai] besonnen, umsichtig, zurueckhaltend [Add to Longdo]
[つつしむ, tsutsushimu] besonnen_sein, umsichtig_sein, vorsichtig_sein, masshalten, sich_zurueckhalten, -meiden [Add to Longdo]
[しんちょう, shinchou] umsichtig, behutsam [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top