Search result for

จู่โจม

(48 entries)
(0.0081 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จู่โจม-, *จู่โจม*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
บวก (vt ) จู่โจม ปะทะ โจมตี มักใช้กันในกลุ่มผู้เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ บ้างก็ว่ามาจากวงการมวย คือ จังหวะบวกสวน เอาแรงชกของคู่ต่อสู้ที่ชกมาแล้วพลาด สะท้อนสวนกลับไปให้แรงยิ่งขึ้น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จู่โจม[V] attack, See also: burst into, intrude, assault, Syn. โจมตี, รุกราน, เล่นงาน, Example: เมื่อตอนชุมนุมประท้วงผมเคยถูกตำรวจจู่โจมเข้าจับถึงกับต้องกระโดดหน้าต่างหนี, Thai definition: เข้ากระทำการโดยไม่ให้รู้ตัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จู่โจมก. ตรงเข้าไปถึงตัวอย่างรวดเร็ว เช่น สกัดกั้นทันนางกลางโพยม จู่โจมจับเป็นไม่เข่นฆ่า (รามเกียรติ์ ร. ๒ ตอนนางลอย)
จู่โจมเข้ากระทำการโดยไม่ให้รู้ตัว เช่น ตำรวจจู่โจมจับบ่อนพนัน, โจมจู่ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is it true that most people get attacked by sharks in three feet of water about 10 feet from the beach?มันจริงมั้ยที่คนส่วนใหญ่จะถูกจู่โจม โดยฉลามในนํ้าลึกหนึ่งเมตร... - ประมาณ 3 เมรตจากชายหาด Jaws (1975)
Round and round, attack, attack like angry ants, mad with the smell of gasoline.วิ่งวนไปรอบ จู่โจมอยู่นั่น ...เหมือนฝูงมดบ้าได้กลิ่นน้ำมัน The Road Warrior (1981)
Pervert, stop your nonsense, strike!เจ้าโจรราคะ, หยุดพูดไร้สาระ, จู่โจมReturn of the Condor Heroes (1983)
When did the Count attack you?เคานท์จู่โจมเธอเมื่อไหร่? Vampire Hunter D (1985)
Legend had it that Milo had trained Chopper not just to sic, but to sic specific parts of the human anatomy.ว่ากันว่า ไมโลไม่ได้ฝึกหมาเขาให้โจมตีมั่วๆ แต่จะจู่โจม เฉพาะบางส่วน ของร่างกายมนุษย์ Stand by Me (1986)
You assaulted her. She nearly drowned.คุณจู่โจมเธอ เธอเกือบจะจมน้ำ Basic Instinct (1992)
"Fair" means you haven't the courage to attack him."ยุติธรรม" หมายถึงคุณไม่กล้า พอจะจู่โจมเขา Wuthering Heights (1992)
Threat.จู่โจม The Lawnmower Man (1992)
Striking young men in their prime, turning them into big...จู่โจมร่างกายชายหนุ่มให้ตัวใหญ่ขึ้น Junior (1994)
It's only used by our people, rangers in Section 4 and by Section 6.คนที่ใช้มันได้จะต้องเป็นคนในแน่ๆ, เพราะมีแค่แผนก 4 กับแผนก 6 ที่มีพวกจู่โจมGhost in the Shell (1995)
Is there any news on the attack squad?มีข่าวจากหน่วยจู่โจมบ้างมั้ย? Ghost in the Shell (1995)
- In the dark of the night, terror will strike her- ในความมืดยามราตรี ความหวาดกลัวจะจู่โจมนาง Anastasia (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จู่โจม [v.] (jūjōm) EN: attack ; burst into ; intrude ; assault ; make a sudden and violent attack   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assault[VT] โจมตี, See also: จู่โจม, เล่นงาน, Syn. attack, assail
assail with[PHRV] จู่โจมด้วย (มักใช้รูป passive voice), See also: โจมตีด้วย, รุกรานด้วย
bulldog[VT] จู่โจม
charge[VT] โจมตี, See also: จู่โจม, Syn. bear down, attack, assault
charge at[PHRV] พุ่งชน, See also: จู่โจม
descend on[PHRV] จู่โจม, Syn. descend upon, swoop on
descend upon[PHRV] จู่โจม, Syn. descend upon, swoop on
do over[PHRV] จู่โจมและทำร้าย, Syn. beat up
fall on[PHRV] โจมตี, See also: จู่โจม
fall upon[PHRV] โจมตี, See also: จู่โจม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assault(อะซอลทฺ') n. การโจมตีอย่างรุนแรง,การจู่โจม,การข่มขืน,การทำลาย (ชื่อเสียง) -vt. โจมตี,จู่โจม,ทำลาย,ข่มขืน -assaulter n., Syn. attack,abuse,rape)
commando(คะมาน'โด) n. หน่วยจู่โจมที่ได้รับการฝึกเป็นพิเศษ,หน่วยคอมมานโด,สมาชิกของหน่วยดังกล่าวนี้ -pl. commandos,commandoes
forage(ฟอ'ริจฺ) n. อาหารปศุสัตว์,การหามาซึ่งอาหารปศุสัตว์,การออกหาเสบียงอาหาร,การตรวจค้น. vi. หาอาหาร,ตรวจค้น,ค้นหา,จู่โจม. vt. ค้นหา,หาอาหาร,จู่โจม,ปล้นสะดม, See also: forager n., Syn. search
foray(ฟอ'เร) n. การจู่โจมอย่างรวดเร็ว (มักเพื่อปล้นสะดม) ,การโจมตีอย่างรวดเร็ว. vi. โจมตี,จู่โจม,ปล้นสะดม,ทำลาย,ล้างผลาญ -forayer n., Syn. raid,invade,destroy
inroad(อิน'โรด) n. การรุกล้ำ,การบุกรุก,การจู่โจม, Syn. incursion
insult(อิน'ซัลทฺ) vt.,ดูถูก,สบประมาท,โจมตี,จู่โจม. n. การสบประมาท,การโจมตี,สิ่งที่สบประมาท,บาดแผล., See also: insulter n. insultingly adv., Syn. abuse
jump(จัมพฺ) {jumped,jumping,jumps} vi.,n. (การ) กระโดด,กระดก,โลดเต้น,ไปอย่างรวดเร็ว,จู่โจม n. การกระโดด,สิ่งกีดขวาง,การกระโดดร่ม,การขึ้นพรวดขึ้นอย่างกะทันหัน (เช่นราคา) ,การเปลี่ยนอย่างกะทันหัน,การกระโดดแข่งขัน adj. (ดนตรีแจ๊ช) เล่นจังหวะเขย่า,adv. แน่ชัด,แม่นยำ
leap(ลีพ) {leapt/leaped,leaping,leaps} vi. กระโดด,เผ่น,โจน,ข้าม,จู่โจม. vt. กระโดดข้าม,ผ่านข้าม,ทำให้กระโดด. n. การกระโดด,การเผ่น,การโจน,การข้าม,ระยะที่กระโดดได้,ที่ที่กระโดดจาก,ที่ที่ กระโดดถึง,การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน,การเพิ่มขึ้น อย่างกะทันหันและแน่นอน. -Phr. (by leaps and bounds รวรดเร็วมาก) -S...spring,skip,jump
onslaught(ออน'สลอท) n. การโจมตี,การจู่โจม, Syn. incursion
pounce(เพาซฺ) vi. โฉบลงอย่างรวดเร็ว,โจมตี,จู่โจม. vt. โฉบตะครุบ. n. อุ้งเล็บของสัตว์ประเภทเหยี่ยว

English-Thai: Nontri Dictionary
assault(n) การเข้าทำร้าย,การจู่โจม,การโจมตี,การข่มขืน
assault(vt) ทำร้าย,โจมตี,จู่โจม,ข่มขืน
attack(vt) ต่อสู้,โจมตี,จู่โจม,ทำร้าย,เล่นงาน
beset(vt) โจมตี,กลุ้มรุม,จู่โจม,ห้อมล้อม,ทำให้จนแต้ม
commando(n) หน่วยจู่โจม,หน่วยคอมมานโด
forage(vt) หาอาหาร,ค้น,ปล้นสะดม,จู่โจม
foray(n) การปล้นสะดม,การจู่โจม,การโจมตี,การล้างผลาญ
foray(vt) ปล้นสะดม,จู่โจม,โจมตี,ทำลายล้าง,ล้างผลาญ
incursion(n) การบุกรุก,การจู่โจม,การโจมตี
irruption(n) การบุกรุก,การระเบิด,การไหลบ่า,การจู่โจม

German-Thai: Longdo Dictionary
bewaffnet(adj) mit etw. bewaffnet ที่พกด้วยอาวุธหนึ่งๆ เช่น Mit einem Messer bewaffnet ging er auf mich los. = เขา(ซึ่งพกอาวุธด้วยมีดหนึ่งด้าม)ตรงเข้าจู่โจมฉัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top