ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -摞-, *摞*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[摞, luò, ㄌㄨㄛˋ] to pile up
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  累 (lèi ㄌㄟˋ) 
Etymology: [ideographic] To pile up 累 by hand 扌; 累 also provides the pronunciation,  Rank: 4,299

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[luò, ㄌㄨㄛˋ, ] pile up, #18,308 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The dice stuck up aren't counted, man.[CN] 起来不算,老兄 All's Well, Ends Well 1997 (1997)
Nice pile of bricks you got here.[CN] 好厚一 Clueless (1995)
There's a lot of stuff she has sent it she doesn't read.[CN] 这里有一大她订阅却根本没有读的东西 Separate Tables (1958)
If there's a stack of money in this house, and you know who has it, why do you need a partner?[CN] 如果这房子里有一票子,你又知道在哪 你干吗要找个人合伙呢? Dorm Daze (2003)
Oh, and Martin, let him find it near the bottom of the pile.[CN] 对了 马丁 让他在一文件的底部看到它 Oh, and Martin, let him find it near the bottom of the pile. Open Government (1980)
You didn't say they're not counted.[CN] 没说不准起来呀 All's Well, Ends Well 1997 (1997)
Let go of my hand[CN] 你别住我只手啊 Ngo ga yau yat chek hiu dung see (2002)
Whenever I see a deck of cards I lay my money down[CN] 无论何时,只要我看见一牌 我就下注 A Face in the Crowd (1957)
The fact that Laura Palmer sought medication, no matter how dubious, was actually a positive sign.[CN] 蹤嶺鰻鎖梑瓟汜堆坴 祥蹦坴腔雄儂衄嗣褫疶 饒飲岆竭淏醱腔 Episode #1.5 (1990)
A dozen of escargots to start with[CN] 先來一打田 The Forbidden Past (1979)
Suddenly we'll get a whole bunch of letters again.[CN] 也许一下子我们 又会收到一 The Bridge (1959)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top