ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เบียด

   
66 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เบียด-, *เบียด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบียด[V] jostle, See also: push through/into, press into, shove, Syn. แทรก, Example: เขาเบียดเข้าไปในฝูงชน, Thai definition: เบียดแทรกเข้าไป
เบียด[V] crowd, See also: flock, throng, congregate, swarm, mass, Syn. แออัด, ยัดเยียด, เบียดเสียด, Example: คนกลุ่มใหญ่ยืนเบียดตัวกันอยู่ภายใต้ร่มหลังคาที่พักผู้โดยสาร
เบียดกรอ[ADV] economically, Syn. ฝืดเคือง, กระเบียดกระเสียร, Ant. ฟุ่มเฟื่อย, สุรุ่ยสุร่าย, Thai definition: ใช้จ่ายอย่างจำกัดจำเขี่ย
เบียดบัง[V] misappropriate, See also: embezzle, Example: นักการเมืองบางคนเบียดบังงบประมาณแผ่นดินอย่างไม่ละอายใจ, Thai definition: ยักหรือเอาไว้เป็นประโยชน์ของตัว
เบียดเบียน[V] exploit, See also: molest, Syn. เอารัด, เอารัดเอาเปรียบ, Example: พวกโจรสลัดเริ่มเบียดเบียนคนชาติเดียวกันเอง, Thai definition: ทำให้เดือดร้อน
เบียดเสียด[V] crowd, See also: flock, throng, congregate, swarm, mass, Syn. เบียดเสียดเยียดยัด, เบียด, แออัด, ยัดเยียด, Example: ผู้คนเบียดเสียดกันบังเสียจนไม่ได้เห็นอะไร
เบียดเสียดเยียดยัด[V] crowd, See also: be congested, throng, Syn. แออัด, เบียดเสียด, แออัดยัดเยียด, Example: ผู้คนเบียดเสียดเยียดยัดกันมากในช่วงปลายเดือน โดยเฉพาะเย็นวันศุกร์, Thai definition: เบียดออกันแน่น, แออัดกันแน่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เบียดก. แทรกหรือเสียด เช่น เบียดเข้าไป, ชิดกันติดกันเกินไปในที่จำกัด เช่น ต้นไม้ขึ้นเบียดกัน ยืนเบียดกัน.
เบียดกรอ(-กฺรอ) ว. ฝืดเคือง, กระเบียดกระเสียร, เช่น ใช้จ่ายอย่างเบียดกรอ.
เบียดบังก. ยักเอาไว้เป็นประโยชน์ของตัว.
เบียดเบียนก. ทำให้เดือดร้อน เช่น เบียดเบียนสัตว์ โรคภัยเบียดเบียน เบียดเบียนเพื่อนให้สิ้นเปลือง.
เบียดเสียดก. ยัดเยียด, เบียดกันแน่น.
เบียดแว้งก. เฉลี่ยให้แห่งละเล็กละน้อย, เบียกบ้าย ก็ใช้.
รวนเบียดดันกันไปมา เช่น แถวรวน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
congestedเบียดกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We were all in a huddle.เราทุกคนยืนเบียดกันแน่น Clue (1985)
- Tumbleweed can't hold it as he gets pinned against the rail.- " ทัมเบิลวีด ไม่ไหวแล้ว มันโดนเบียดติดรั้ว " Cool Runnings (1993)
Let him out!ลย่าเบียดCool Runnings (1993)
Not only is he responsible for knowing every inch of every course he races, he's also responsible for the lives of the other three people in his sled.ไม่เพียงแค่เป็นความรับผิดชอบของเขา ที่ต้องรู้สภาพทางวิ่งทุกกระเบียดนิ้ว เขายังต้องรับผิดชอบต่อชีวิต ของอีกสามคนในสเลดอีกด้วย Cool Runnings (1993)
Decent hard-working Americans like my dad... are getting rubbed out by social parasites.คนอเมริกันดีๆ ทำงานหนัก อย่างพ่อฉัน... กำลังถูกเบียดเบียน จากกาฝากของสังคม American History X (1998)
How will your smooth, white skin, bear rubbing against the sweat of an old man, who never does anything without his mother's consent?ผิวที่ขาวนวลเนียนของคุณ... ทนเบียดสีกับเหงื่อผู้ชายแก่ อย่างนั้นได้ยังไง ผู้ชายที่ทำอะไรต้องขออนุญาตแม่เสมอ Malèna (2000)
And on this cold, cold night it's gonna be crowded and sweaty and stuff.และในคืนที่หนาวๆอย่างนี้ เราคงต้องนอนเบียดกันเหงื่อตก Love Actually (2003)
The thing that's gonna make it more crowded...แต่ว่า มีบางอย่างที่จะทำให้มัน เบียดขึ้นไปอีก Love Actually (2003)
We can't be lost. We followed the king's instructions exactly.เราจะหลงได้ยังไง.เราเดินตาม คำแนะนำพระราชาทุกกระเบียดนิ้ว. Shrek 2 (2004)
It's a mob scene here at Grand Central Station.ผู้คนเบียดเสียดกันอยู่ที่สถานีแกรนด์ เซ็นทรัล The Day After Tomorrow (2004)
Yeah. Yeah.ก็ไม่อยากมาเบียดนายหรอกนะ I Heart Huckabees (2004)
Hey, I want you to get pictures of this crowd.เฮ้ ผมอยากให้คุณตรวจดูภาพที่มีฝูงชนเบียดเสียดกันเยอะ Mr. Monk Takes His Medicine (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบียด[v.] (bīet) EN: jostle ; push through/into ; press into ; shove   FR: coudoyer ; bousculer ; pousser
เบียด[v.] (bīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass   FR: entasser
เบียดกรอ[v.] (bīetkrø) EN: be cheeseparing ; be frugal ; be stingy   FR: vivre chichement
เบียดกรอ[adv.] (bīetkrø) EN: economically   FR: frugalement ; chichement
เบียดบัง[v.] (bīetbang) EN: misappropriate ; embezzle   
เบียดเบียน[v.] (bīetbīen) EN: exploit ; molest   
เบียดเสียด[v.] (bīetsīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass   FR: entasser ; écraser
เบียดเสียดเยียดยัด[v. exp.] (bīetsīet yīetyat) EN: crowd ; be congested ; throng   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crowd[VI] เบียดเสียด
crowd[VT] เบียดเสียด, Syn. jam, squeeze, throng
cram into[PHRV] เบียดกันแน่น, See also: เบียดเสียด, Syn. crowd into
cram with[PHRV] อัดแน่นด้วย, See also: เบียดกันแน่นด้วย, Syn. jam with
crowd in[PHRV] เบียดเสียดเข้าไป, See also: แย่งกันเข้าไป, Syn. cram in, crush in
crowd into[PHRV] เบียดเสียดเข้าไป, See also: แย่งกันเข้าไป, Syn. cram into, crush into, jam into
crowd out[PHRV] เบียดเสียดกันออกไป, Syn. throng out
crush into[PHRV] เบียดเข้าไป, Syn. crowd into
fight one's way ot[IDM] เบียดเสียดออกมา, See also: แย่งกันออก, กรูกันออกมา
huddle together[PHRV] เบียดกันแนบแน่น, See also: กอดกันกลม, Syn. huddle up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chock-a-blockadv. อัดแน่นเบียดกันแน่น,รัดจนติ้ว
crowd(เคราดฺ) {crowded,crowding,crowds} n. ฝูงชน,กลุ่มชน,คนมาก ๆ ,กลุ่มคนที่ชมการแสดงหรืออื่น ๆ vt. เบียดเสียด
crowded(เครา'ดิด) adj. อัดกันจนเต็ม,เบียดเสียดยัดเยียด,โชกโชน,ผ่านมามาก
disketteแผ่นบันทึกหมายถึง จานบันทึกขนาดเล็ก เฉพาะที่ใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ มีลักษณะอ่อน จึงเรียกว่า แผ่นบันทึก บรรจุไว้ในซองกระดาษ ใช้เป็นที่เก็บข้อมูล เช่นเดียวกับจานบันทึกแม่เหล็ก ที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน มีขนาด 5.25x5.25 นิ้ว มีความจุประมาณ 360 เคไบต์ (K byte) หรือ 360,000 ตัวอักษร และ 1.2 เมกะไบต์ หรือ หนึ่งล้านสองแสนตัวอักษร บางทีเรียกกันว่า floppy disk นอกจากนั้น มีขนาด 3.5x3.5 นิ้ว บรรจุอยู่ในซองที่แข็งกว่า มีความจุประมาณ 720 เคไบต์ และ 1.44 เมกะไบต์ หรือ หนึ่งล้านสี่แสนตัวอักษร ในปัจจุบัน อาจใช้เก็บข้อมูลได้ทั้งสองหน้า ทำให้บรรจุข้อมูลได้มาก (เดิมบรรจุข้อมูลได้หน้าเดียว) หรือบางทีอาจทำให้ข้อมูลเบียดอัดมากขึ้น เรียกว่า double density (DD) ชนิดธรรมดาเรียกว่า single density (เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว) และหากเก็บข้อมูลได้หน้าเดียว เรียกว่า single sided (SS) ซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว หากเก็บข้อมูลได้ทั้งสองหน้า เรียกว่า double sided (DS) แผ่นบันทึกชนิดที่มีความจุพิเศษ คือจุได้ถึง 1.2 ล้านตัวอักษรสำหรับแผ่น 5.25 นิ้ว และจุได้ 1.44ล้านตัวอักษรสำหรับแผ่น 3.5 นิ้ว เรียกว่า high density (HD) ดู disk ประกอบ
graybeard(เกร'เบียด) n. คนที่เคราสีขาว,คนแก่,นักปราชญ์., See also: graybearded adj.
huddle(ฮัด'เดิล) {huddled,huddling.huddles} v. จับกลุ่ม,รวมกลุ่ม,เบียดเสียด,ทำอย่างรีบเร่ง,ใส่เสื้อผ้าอย่างเร่งรีบ,ประชุม,หดม้วน,กอดกันกลม. -n. กลุ่ม,ก้อน,กอง,ความวุ่นวาย,ความสับสน,การประชุม,การปรึกษาหารือ,การจับกลุ่มกัน., See also: huddler n. huddli
hurtle(เฮฮ'เทิล) v.,n. (การ) พุ่ง,เคลื่อนไปอย่างรวดเร็วมาก,เบียดและผลักอุตลุด,กระทบ,ชน., Syn. charge,rush,crash
hustle(ฮัส'เซิล) vi. เร่งรีบ,รีบ,เบียดดัน,ผลัก,หากินโดยวิธีไม่สุจริต vt. ดัน,ผลัก,ผลักไล่,เร่ง,กระตุ้น. -n. การกระทำที่กระฉับกระเฉง,คนทำเร็ว,คนโกง,คนหลอกลวง,หญิงโสเภณี,คนเดินถนน, Syn. jostle,push,goad
jam(แจม) {jammed,jamming,jams) v.,n. (การ) อัด,ยัด,เบียด,ดัน,อัดจนติดขัด,ออก,ส่งคลื่นวิทยุ,รบกวน,อัดแน่น,ติดขัด n. ผลไม้กวน, See also: jammer n. ดูjam, Syn. squeeze
jamb(แจมบ์) vt.,vi. อัด,ยัด,เบียด

English-Thai: Nontri Dictionary
crowd(vi) มาชุมนุมกัน,ยัดเยียด,เบียดเสียด,อัด,เบียด
encroach(vi) ล่วงล้ำ,รุกล้ำ,เบียดเบียน,ล่วงเกิน,บุกรุก
encroachment(n) การล่วงเกิน,การรุกล้ำ,การเบียดเบียน,การล่วงล้ำ,การบุกรุก
huddle(n) ความยัดเยียด,ความเบียดเสียด,การจับกลุ่มกัน,ความสับสนวุ่นวาย
huddle(vi,vt) ยัดเยียด,เบียดเสียด,ไล่ต้อน,รวมกลุ่ม
hustle(vi,vt) ผลัก,ดัน,ลาก,เบียดกระตุ้น,เร่งรัด,รีบ,เร่งรีบ
jam(n) การเบียด,ผลไม้กวน,แยม,การจราจรติดขัด,การแออัด,อุปสรรค
jam(vt) บีบ,อัด,แออัด,ออ,ติดขัด,เบียดเสียด,รบกวน
jostle(n) การกระทบกระแทก,การเบียด,การกระทุ้ง,การผลัก
jostle(vt) กระทบกระแทก,เบียด,ผลัก,ดัน,กระทุ้ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
目白押し[めじろおし, mejirooshi] (vt ) เบียด, กระแทก, ผลัก, แก่งแย่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top