ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทุ่มเท

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทุ่มเท-, *ทุ่มเท*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุ่มเท[V] exert, See also: lavish, dedicate, apply, Thai definition: ยอมเสียสละให้อย่างล้นเหลือหรือเต็มกำลังความสามารถ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทุ่มเทก. ให้อย่างเต็มที่หรือเต็มกำลังความสามารถ เช่น ทุ่มเทเงินทอง ทุ่มเทกำลังความคิด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
'"Tell them to give it all they've got"บอกพวกเขาให้ทุ่มเททุกอย่างที่มี" Airplane! (1980)
So the truth is, after all your travels after all your efforts they've stopped the campaign and sent you back empty-handed.ความจริงก็คือ หลังจากที่เดินทางไป หลังจากที่ทุ่มเทอย่างหนัก พวกเขาก็ทำให้การรณรงค์ยุติ และส่งคุณกลับมามือเปล่า Gandhi (1982)
Great-grand Teacher spent so much effort to become the world's Number One in martial arts.ท่านปรมาจารย์ทุ่มเทความพยายามเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นอันดับหนึ่งในใต้หล้า. Return of the Condor Heroes (1983)
We pledge our devotion to her with an offering of flesh...เรามุ่งมั่นทุ่มเทของเราเพื่อเธอ ที่มีการเสนอขายเนื้อ ... Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
this afternoon, I buried my partner Jerry Hadley, perhaps the finest, most dedicated GLG-20 in the history of the service.บ่ายวันนี้ ฉันเพิ่งฝังศพคู่หูฉัน Jerry Hadley เขาอาจเป็นหนึ่งในสายลับ GLG-20 ที่เก่งที่สุดและทุ่มเทที่สุด เท่าที่เคยมีมา Spies Like Us (1985)
You're the first thing I've created in a really long time that made me feel like an artist.คุณเป็นสิ่งแรกที่ผมได้สร้างขึ้นมา ด้วยความทุ่มเทจริง ๆ ... ทำให้ผมรู้สึกถึงความเป็นศิลปิน. Mannequin (1987)
Dona Julia was 23 and married, the faithful and devoted wife of Don Alfonso... a man of 50.ดอนน่า จูเลียวัย 23 และแต่งงานแล้ว เป็นภรรยาที่ซื่อสัตย์และทุ่มเท ให้กับ ดอนอัลฟองโซ ชายวัย 50 Don Juan DeMarco (1994)
After all they've done?หลังจากพวกเขาได้ทุ่มเท The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
When his kid ran away, Sam put all he had into trying to find him.พอลูกชายของเขาหนีออกจากบ้าน แซมทุ่มเท ทุกอย่างตามหาเขา Jumanji (1995)
My poor, devoted Agador.ยากจน Agador ทุ่มเทของฉัน The Birdcage (1996)
He's joined the Musketeers. All the errors of my life are made right in him.เขาจะเป็นทหารเสือ ข้าทุ่มเทเพื่อเขา The Man in the Iron Mask (1998)
After all the time and energy you invested... it would be wrong to give it to another child.หลังจากที่คุณทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ คงเป็นการผิดที่จะยกมันให้คนอื่น ๆ The Red Violin (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทุ่มเท[v.] (thumthē) EN: lavish   
ทุ่มเท[v.] (thumthē) EN: dedicate oneself to sth   
ทุ่มเท[adj.] (thumthē) EN: unstinting   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
devote to[PHRV] ทุ่มเทให้กับ, See also: อุทิศให้กับ
give up to[PHRV] อุทิศให้กับ, See also: ทุ่มเทกับ, Syn. give over to
put to[PHRV] มุ่งมั่น, See also: ทุ่มเทกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dump(ดัมพฺ) vt. ทิ้งขยะ,ทิ้ง,เท,ทุ่มเท,ขับไล่,ยกเลิก vi. ตกลงมาอย่างกะทันหัน,ทิ้งขยะ. n. กองขยะ,ที่ทิ้งขยะ,การเท., See also: dumper n. ดูdump, Syn. throw
splurge(สเพลอจ) vi.,vt. (การ) ใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่าย,ทุ่มเทเงิน,อวดรวย,โอ้อวด

English-Thai: Nontri Dictionary
lavish(vt) ใช้ฟุ่มเฟือย,ใช้สุรุ่ยสุร่าย,ทุ่มเท,ใช้มากเกินจำเป็น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
buckle down (vi) ทุ่มเท

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
費やす[ついやす, tsuiyasu] Thai: ทุ่มเท English: to devote
注ぐ[そそぐ, sosogu] Thai: ทุ่มเท
打ち込む[うちこむ, uchikomu] Thai: ทุ่มเท English: to devote oneself to

French-Thai: Longdo Dictionary
consacrer(vt) |je consacre, tu consacres, il consacre, nous consacrons, vous consacrez, ils consacrent| อุทิศตัว, ทุ่มเทอย่างจริงจัง, See also: S. dédicacer

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top