Search result for

crowd

(91 entries)
(0.0244 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crowd-, *crowd*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
crowdsource (vt uniq ) เป็นการรวมกันของคำว่า Crowd + Outsourcing คือการกระจายปัญหาไปยังกลุ่มค้นเพื่อค้นหาคำตอบ และวิธีการในการแก้ปัญหาทางธุรกิจนั้นๆ บริษัทสามารถ broadcast คำถามหรือปัญหาที่ต้องการคำตอบไปยังกลุ่มคนขนาดใหญ่เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการใหม่ ๆ Crowd หรือ User ส่วนมากในการทำ Crowdsourcing เราจะหมายถึงกลุ่มชุมชน Online
Crowdsourcingการร่วมสร้างสรรค์ของกลุ่มคน (Crowd) เพื่อร่วมกันทำ หรือสร้างสิ่งต่างๆ รวมถึงแก้ไขปัญหาร่วมกัน จนกลายเป็นเทรนด์ฮิต ของการทำกิจกรรมในการตลาดออนไลน์ผ่าน Digital Campaign และการโฆษณาออนไลน์ Crowdsourcing ถอดออกมาเป็นคำว่า Crowd และ Outsourcing เป็นการกระจายปัญหาหรือวัตถุประสงค์บางอย่างเพื่อให้กลุ่มคนหรือชุมชนออนไลน์ มาร่วมกันแก้ปัญหาหรือทำอะไรตามวัตถุประสงค์นั้นๆ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crowd    [VT] กดดัน, See also: บังคับให้ทำ
crowd    [VI] ชุมนุม
crowd    [VI] เบียดเสียด
crowd    [VT] เบียดเสียด, Syn. jam, squeeze, throng
crowd    [VI] ผลักไปข้างหน้า
crowd    [VT] ผลักไปข้างหน้า
crowd    [N] ผู้ชม
crowd    [N] ฝูงชน, See also: กลุ่มคน, มวลชน, Syn. throng, mob
crowd    [VT] มัดรวมกัน
crowded    [ADJ] ซึ่งเต็มไปด้วยฝูงชน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crowd opinionมติฝูงชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
crowding toothฟันซ้อน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crowding Out การแย่งเงินกู้จากเอกชน
กระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อการเพิ่มขึ้นในการ กู้ยืม ของรัฐบาลจากประชาชนมีผลทำให้เอกชนในประเทศต้องลดการกู้ยืม และการใช้จ่ายลง จำนวนของการแย่งเงินกู้ยืมจากเอกชน จะมีมากน้อยแค่ไหน ขึ้นกับว่าการเพิ่มขึ้นในการกู้ยืมเงินของรัฐส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของ อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพียงใด หากส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดสูงขึ้นมาก การใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ของภาคเอกชนก็จะลดลงมาก หากการเพิ่มขึ้นในการกู้ยืมเงินของรัฐไม่ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของอัตรา ดอกเบี้ย ก็จะไม่มีผลกระทบต่อการใช้จ่ายของภาคเอกชน [สิ่งแวดล้อม]
Crowding out (financial)ผลหักลด (ทางการเงิน) [เศรษฐศาสตร์]
Crowdsกลุ่มคน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crowdTwo's company, but three's a crowd.
crowdA crowd of more than three thousand.
crowdThat place is always crowded but I reserved a table today so we don't have to worry.
crowdIs it always so crowded here?
crowdWhen the All Blacks came out onto the field a roar like 'woooaahh' swept over the crowd.
crowdKarl Lange's record breaking long jump took the crowd's breath away.
crowdNever have I seen such a crowd of people.
crowdDressed in a loud and peculiar outfit, she stood out in the crowd.
crowdIn the early part of my study, I allude to work that had already been done on the psychology of crowd-control.
crowdThe roads are very crowded at this time of the day.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crowd(เคราดฺ) {crowded,crowding,crowds} n. ฝูงชน,กลุ่มชน,คนมาก ๆ ,กลุ่มคนที่ชมการแสดงหรืออื่น ๆ vt. เบียดเสียด
crowded(เครา'ดิด) adj. อัดกันจนเต็ม,เบียดเสียดยัดเยียด,โชกโชน,ผ่านมามาก
crowdie(เครา'ดี) n. จานอาหาร,จานข้าว
crowdy(เครา'ดี) n. จานอาหาร,จานข้าว

English-Thai: Nontri Dictionary
crowd(n) ฝูงชน,มหาชน,กลุ่มคน,พวก,ฝูง
crowd(vi) มาชุมนุมกัน,ยัดเยียด,เบียดเสียด,อัด,เบียด
overcrowd(vt) เบียดเสียด,ยัดเยียด,แออัดเกินไป

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แออัด [ADJ] congested, See also: crowded, Syn. ยัดเยียด, อัดแอ, แน่น, Ant. โล่ง, เตียน
แน่นขนัด [V] crowd around (round), See also: gather, Syn. แน่น, คับคั่ง, เบียดเสียดยัดเยียด, Example: นักท่องเที่ยวแห่กันไปที่ชองเซลิเซ่ส์เสียแน่นขนัดจนแทบจะไม่มีทางจะเดิน, Thai definition: อาการที่แออัดยัดเยียด หรือเบียดเสียดจนแทบไม่มีที่ว่าง
มุง    [V] crowd around, See also: throng, gather around, Example: เมื่อมีคนเป็นลม อย่าให้คนมามุง เพราะจะทำให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก, Thai definition: รุมกันเข้าไปดูอย่างไม่มีระเบียบ
ออ    [V] crowd, See also: collect, gather around, throng, Example: คนดูพากันไปอออยู่ที่ทางออกเพื่อรอพบนักร้องชื่อดัง, Thai definition: รวมกันเป็นกลุ่ม, คั่งกันอยู่
เบียด [V] crowd, See also: flock, throng, congregate, swarm, mass, Syn. แออัด, ยัดเยียด, เบียดเสียด, Example: คนกลุ่มใหญ่ยืนเบียดตัวกันอยู่ภายใต้ร่มหลังคาที่พักผู้โดยสาร
เบียดเสียด [V] crowd, See also: flock, throng, congregate, swarm, mass, Syn. เบียดเสียดเยียดยัด, เบียด, แออัด, ยัดเยียด, Example: ผู้คนเบียดเสียดกันบังเสียจนไม่ได้เห็นอะไร
เกาะกลุ่ม    [V] crowd, See also: adhere, stick, cling, throng, gather, Syn. จับกลุ่ม, รวมกลุ่ม, Example: ที่บ้านครูศุข ดุริยประณีต ลูกหลานยังคงสืบทอดวิชาดนตรีภายในตระกูล เกาะกลุ่มแน่นหนามาจนถึงทุกวันนี้
โขยง [N] crowd, See also: horde, swarm, flock, Syn. ฝูง, พวก, หมู่, Example: เพื่อนๆ ยกโขยงไปเชียร์ฉันถึงขอบสนามทีเดียว
ความหนาแน่นของประชากร    [N] density of population, See also: crowd, Example: การจัดจำนวนส.ส.ในแต่ละเขตมักจะจัดโดยการดูความหนาแน่นของประชากรต่อขนาดของพื้นที่
กลุ่มคน    [N] crowd, See also: throng, group, community, Syn. ฝูงชน, กลุ่มชน, Example: อย่าไปสนใจกลุ่มคนพวกนั้นเลย เพราะมีแต่จะทำให้เรื่องเลวร้ายลงไปอีก, Count unit: กลุ่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded   FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
เบียด[v.] (bīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass   FR: entasser
เบียดเสียด[v.] (bīetsīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass   FR: entasser ; écraser
เบียดเสียดเยียดยัด[v. exp.] (bīetsīet yīetyat) EN: crowd ; be congested ; throng   
ชุมชน[n.] (chumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng   FR: communauté [f] ; agglomération [f] ; quartier [m]
ชุมนุมชน[n.] (chumnumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng ; mob   FR: communauté [f] ; foule [f]
ฝูง[n.] (fūng) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm   FR: groupe [m] ; troupeau [m] ; troupe [f] ; meute [f] ; vol [m] ; essaim [m] ; horde [f] ; harde [f]
ฝูงชน[n.] (fūngchon) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people   FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes (humaines) [fpl]
ฮือ[v.] (heū) EN: crowd ; stapede ; rally   
คั่ง[adj.] (khang) EN: congested ; jammed ; glutted ; crowded   FR: saturé ; surchargé ; congestionné

CMU English Pronouncing Dictionary
CROWD    K R AW1 D
CROWDS    K R AW1 D Z
CROWD'S    K R AW1 D Z
CROWDED    K R AW1 D AH0 D
CROWDEN    K R AW1 D AH0 N
CROWDER    K R AW1 D ER0
CROWDING    K R AW1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crowd    (v) (k r au1 d)
crowds    (v) (k r au1 d z)
crowded    (v) (k r au1 d i d)
crowding    (v) (k r au1 d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Massenszene {f}crowd scene [Add to Longdo]
Menge {f} | in der Menge verloren gehencrowd | to get lost in the crowd [Add to Longdo]
Menschenmenge {f}; Zuschauermenge {f}; Gedränge {n}; Menschenauflauf {m} | Menschenmengen {pl}; Zuschauermengen {pl} | Menschenmassen {pl}crowd | crowds | crowds of people [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がやがや(P);ガヤガヤ;かやかや;カヤカヤ[, gayagaya (P); gayagaya ; kayakaya ; kayakaya] (adv,adv-to,vs) (on-mim) noisily; in a crowd of people talking; clamorously; in a hubbub; (P) [Add to Longdo]
ごった返す[ごったがえす, gottagaesu] (v5s,vi) to be in confusion or commotion; to be in a turmoil; to be crowded or jammed with people [Add to Longdo]
どかどか[, dokadoka] (adv,adv-to) (1) (on-mim) noisily; with loud footsteps; (2) in a crowd; incessantly; all together [Add to Longdo]
なだれ込む;傾れ込む;雪崩れ込む[なだれこむ, nadarekomu] (v5m,vi) to rush or crowd into; to surge into [Add to Longdo]
びっしり[, bisshiri] (adv) closely packed; crowded close; (P) [Add to Longdo]
わんさ[, wansa] (adv-to) (See わんさガール) in swarms; in great crowds [Add to Longdo]
クラウディングアウト[, kuraudeinguauto] (n) crowding out [Add to Longdo]
クラウド[, kuraudo] (n) (1) cloud; (2) crowd [Add to Longdo]
一群[いちぐん, ichigun] (n) (1) group; flock; crowd; herd; (2) wide expanse (of flowers) [Add to Longdo]
一群れ[ひとむれ, hitomure] (n) (1) group; flock; crowd; herd; (2) wide expanse (of flowers) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人丛[rén cóng, ㄖㄣˊ ㄘㄨㄥˊ, / ] crowd of people [Add to Longdo]
[jǐ, ㄐㄧˇ, / ] crowded; to squeeze [Add to Longdo]
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, / ] crowd; multitude; abbr. for 眾議院|众议院 House of Representatives [Add to Longdo]
[cù, ㄘㄨˋ, ] crowded; framework for silkworms; gather foliage; bunch; classifier for bunched objects [Add to Longdo]
[qún, ㄑㄩㄣˊ, ] crowd; flock; group [Add to Longdo]
[chù, ㄔㄨˋ, ] crowd; transliteration of Sanskrit 'kso', e.g. 'aksobhya' [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
過密[かみつ, kamitsu] overcrowding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crowd \Crowd\, v. t.
   To play on a crowd; to fiddle. [Obs.] "Fiddlers, crowd on."
   --Massinger.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crowd \Crowd\, n. [W. crwth; akin to Gael. cruit. Perh. named
   from its shape, and akin to Gr. kyrto`s curved, and E. curve.
   Cf. {Rote}.]
   An ancient instrument of music with six strings; a kind of
   violin, being the oldest known stringed instrument played
   with a bow. [Written also {croud}, {crowth}, {cruth}, and
   {crwth}.]
   [1913 Webster]
 
      A lackey that . . . can warble upon a crowd a little.
                          --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crowd \Crowd\, v. i.
   1. To press together or collect in numbers; to swarm; to
    throng.
    [1913 Webster]
 
       The whole company crowded about the fire. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Images came crowding on his mind faster than he
       could put them into words.      --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To urge or press forward; to force one's self; as, a man
    crowds into a room.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crowd \Crowd\, n. [AS. croda. See {Crowd}, v. t. ]
   1. A number of things collected or closely pressed together;
    also, a number of things adjacent to each other.
    [1913 Webster]
 
       A crowd of islands.          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. A number of persons congregated or collected into a close
    body without order; a throng.
    [1913 Webster]
 
       The crowd of Vanity Fair.       --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       Crowds that stream from yawning doors. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. The lower orders of people; the populace; the vulgar; the
    rabble; the mob.
    [1913 Webster]
 
       To fool the crowd with glorious lies. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       He went not with the crowd to see a shrine.
                          --Dryden.
 
   Syn: Throng; multitude. See {Throng}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crowd \Crowd\ (kroud), v. t. [imp. & p. p. {Crowded}; p. pr. &
   vb. n. {Crowding}.] [OE. crouden, cruden, AS. cr[=u]dan; cf.
   D. kruijen to push in a wheelbarrow.]
   1. To push, to press, to shove. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To press or drive together; to mass together. "Crowd us
    and crush us." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To fill by pressing or thronging together; hence, to
    encumber by excess of numbers or quantity.
    [1913 Webster]
 
       The balconies and verandas were crowded with
       spectators, anxious to behold their future
       sovereign.              --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   4. To press by solicitation; to urge; to dun; hence, to treat
    discourteously or unreasonably. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   {To crowd out}, to press out; specifically, to prevent the
    publication of; as, the press of other matter crowded out
    the article.
 
   {To crowd sail} (Naut.), to carry an extraordinary amount of
    sail, with a view to accelerate the speed of a vessel; to
    carry a press of sail.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crowd
   n 1: a large number of things or people considered together; "a
      crowd of insects assembled around the flowers"
   2: an informal body of friends; "he still hangs out with the
     same crowd" [syn: {crowd}, {crew}, {gang}, {bunch}]
   v 1: cause to herd, drive, or crowd together; "We herded the
      children into a spare classroom" [syn: {herd}, {crowd}]
   2: fill or occupy to the point of overflowing; "The students
     crowded the auditorium"
   3: to gather together in large numbers; "men in straw boaters
     and waxed mustaches crowded the verandah" [syn: {crowd},
     {crowd together}]
   4: approach a certain age or speed; "She is pushing fifty" [syn:
     {push}, {crowd}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top