ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

footing

F UH1 T IH0 NG   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -footing-, *footing*, foot
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
footing(ฟุท'ทิง) n. จุดยึดมั่น,รากฐาน,ที่วางเท้า,การเดินเท้า,ความมั่นคง,การลงเท้าอย่างมั่นคง,การย่างเข้าสู่ตำแหน่ง,การเข้ามีความสัมพันธ์,การเพิ่มเข้า, Syn. foundation,basis

English-Thai: Nontri Dictionary
footing(n) การทรงตัว,ตำแหน่งที่มั่น,ที่วางเท้า,การวางเท้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Footingการบวกแนวตั้ง [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not much out there, but a couple who heard about the job said Atticus Nevins was footing the bill.ไม่ได้ความมากนัก แต่ก็มีคนได้ยินเรื่องงานนี้บ้าง บอกว่าแอตติคัส เนวินส์ เป็นผู้ว่าจ้างงานนี้ The Sisters Mills (2015)
Someone else is footing the bill. Who?คนอื่นจะเรียกเก็บเงินฐานราก ใคร? White House Down (2013)
You want to show me, uh, what the heck a footing is?คุณอยากจะแสดงให้พ่อ เอ่อ ดูไหมว่าฐานที่มั่นคงคืออะไร? Kite Strings (2012)
With a reception hall in the back, new footings in the basement.ทำโถงแผนกต้อนรับที่ด้านหลัง ทำฐานที่มั่นคงใหม่ในชั้นใต้ดิน Kite Strings (2012)
You should choose footing more carefully.คุณควรเลือก ฐานรากอย่างระมัดระวังมากขึ้น Monsters (2012)
The Titan Prometheus wanted to give mankind equal footing with the gods and for that, he was cast from Olympus.ไททัน โพรมีธีอุส ต้องการ ให้มนุษยชาติเท่าเทียมกับพระเจ้า เพราะอย่างนั้นเขาถึงถูกขับจากโอลิมปัส Prometheus (2012)
SO WE'RE ON WAR FOOTING NOW.เราต้องเตรียมรับสงคราม Skyfall (2012)
Poor boy must have lost his footing on that wall.เด็กที่น่าสงสารต้องสูญเสียที่เกาะบนกำแพง The Hunter's Heart (2011)
(chuckles) a pregnant wife, and your business hasn't found its footing yet.ภรรยากำลังท้อง แล้วธุรกิจก็ยังไม่ได้ที่ Murder House (2011)
I think you're going to be the one footing this bill.ฉันว่า เธอนั่นเเหล่ะจะต้องจ่ายบิลนี้ The Jewel of Denial (2011)
♪ and your footingand your footing It's Alive (2011)
Obviously, we were on a war footing at the time,เป็นที่แน่ชัดว่า เราอยู่ในฐานที่มั่น สงครามในตอนนั้น To Keep Us Safe (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
footingHe wanted to be on equal footing with his mother.
footingIf you were footing the bill, you wouldn't say that.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รากฐาน[N] foundation, See also: footing, basis, bedrock, Syn. พื้นฐาน, Example: ความพยายามเป็นรากฐานของความสำเร็จ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไถล[v.] (thalai) EN: swerve ; slip ; slide ; be slippery ; lose one's footing   FR: glisser ; déraper ; traîner ; s'attarder ; muser (vx - litt.)
ตอม่อ[n.] (tømø) EN: footing ; foundation post ; post which supports a beam   FR: pilier [m[ ; socle [m] ; pieu [m] ; poteau [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FOOTING    F UH1 T IH0 NG
FOOTINGS    F UH1 T IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
footing    (v) fˈutɪŋ (f u1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基脚[jī jiǎo, ㄐㄧ ㄐㄧㄠˇ, / ] footing; pedestal, #149,494 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auflagebalken {m}footing beam [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イコールフッティング[, iko-rufutteingu] (n) equal footing [Add to Longdo]
クロスフッティング[, kurosufutteingu] (n) {comp} crossfooting [Add to Longdo]
フーチング[, fu-chingu] (n) footing [Add to Longdo]
ページ脚書き[ページあしがき, pe-ji ashigaki] (n) {comp} page footing [Add to Longdo]
基盤[きばん, kiban] (n) foundation; basis; base; footing; (P) [Add to Longdo]
脚書き領域[あしがきりょういき, ashigakiryouiki] (n) {comp} footing area [Add to Longdo]
交差合計検査[こうさごうけいけんさ, kousagoukeikensa] (n) {comp} crossfooting [Add to Longdo]
制御脚書き[せいぎょあしがき, seigyoashigaki] (n) {comp} control footing [Add to Longdo]
戦時体制[せんじたいせい, senjitaisei] (n) wartime regime; war footing [Add to Longdo]
足を滑らす[あしをすべらす, ashiwosuberasu] (exp,v5s) to lose one's footing; to slip [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クロスフッティング[くろすふっていんぐ, kurosufutteingu] crossfooting [Add to Longdo]
ページ脚書き[ページあしがき, pe-ji ashigaki] page footing [Add to Longdo]
脚書き領域[あしがきりょういき, ashigakiryouiki] footing area [Add to Longdo]
交差合計検査[こうさごうけいけんさ, kousagoukeikensa] crossfooting [Add to Longdo]
制御脚書き[せいぎょあしがき, seigyoashigaki] control footing [Add to Longdo]
報告書脚書き[ほうこくしょあしがき, houkokushoashigaki] report footing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foot \Foot\ (f[oo^]t), v. i. [imp. & p. p. {Footed}; p. pr. &
   vb. n. {Footing}.]
   1. To tread to measure or music; to dance; to trip; to skip.
    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To walk; -- opposed to ride or fly. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Footing \Foot"ing\, n.
   1. Ground for the foot; place for the foot to rest on; firm
    foundation to stand on.
    [1913 Webster]
 
       In ascent, every step gained is a footing and help
       to the next.             --Holder.
    [1913 Webster]
 
   2. Standing; position; established place; basis for
    operation; permanent settlement; foothold.
    [1913 Webster]
 
       As soon as he had obtained a footing at court, the
       charms of his manner . . . made him a favorite.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Relative condition; state.
    [1913 Webster]
 
       Lived on a footing of equality with nobles.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. Tread; step; especially, measured tread.
    [1913 Webster]
 
       Hark, I hear the footing of a man.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. The act of adding up a column of figures; the amount or
    sum total of such a column.
    [1913 Webster]
 
   6. The act of putting a foot to anything; also, that which is
    added as a foot; as, the footing of a stocking.
    [1913 Webster]
 
   7. A narrow cotton lace, without figures.
    [1913 Webster]
 
   8. The finer refuse part of whale blubber, not wholly
    deprived of oil. --Simmonds.
    [1913 Webster]
 
   9. (Arch. & Enging.) The thickened or sloping portion of a
    wall, or of an embankment at its foot.
    [1913 Webster]
 
   {Footing course} (Arch.), one of the courses of masonry at
    the foot of a wall, broader than the courses above.
 
   {To pay one's footing}, to pay a fee on first doing anything,
    as working at a trade or in a shop. --Wright.
 
   {Footing beam}, the tie beam of a roof.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 footing
   n 1: status with respect to the relations between people or
      groups; "on good terms with her in-laws"; "on a friendly
      footing" [syn: {footing}, {terms}]
   2: a relation that provides the foundation for something; "they
     were on a friendly footing"; "he worked on an interim basis"
     [syn: {footing}, {basis}, {ground}]
   3: a place providing support for the foot in standing or
     climbing [syn: {foothold}, {footing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top