ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

piles

P AY1 L Z   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -piles-, *piles*, pile
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
piles[N] ริดสีดวงทวาร, Syn. hemorrhoids

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
piles(ไพลฺซ) n.,pl. หัวริดสีดวง

English-Thai: Nontri Dictionary
piles(n) โรคริดสีดวงทวาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
piles; haemorrhoids; hemorrhoidsโรคริดสีดวงทวาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tomorrow morning, we're going inside that corral, and we ain't comin' out... till every one of those rotten piles of garbage has been wasted.พรุ่งนี้เช้า เราจะเข้าไปข้างในนั้น และจะไม่ออกมา จนกว่าผีดิบทั้งหมด จะถูกกำจัด Day of the Dead (1985)
It looks like piles of poop. - lt looks like Zippy´s walking around, ju-- just crapping all over the place.เหมือนซิปปี้เดินลากอึเรี่ยราด Nothing to Lose (1997)
I heard the crashing sound of money falling on me in piles.ฉันได้ยินเสียงเงินหล่นใส่เราเป็นกำๆ The Illusionist (2006)
when i was a kid, every boy i knew had piles of dinosaur toys.ตอนที่ผมยังเด็ก เพื่อนทุกคนของผมมีของเล่นไดโนเสาร์ The Instincts (2008)
Why are there two piles?ทำไมมี 2 กองล่ะ Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
Piles of silks and sacks of jewels.ผ้าไหมกองโต และกระสอบอัญมณี Inkheart (2008)
Just piles of bodies;มีแต่ศพ Changeling (2008)
Does your heart quicken when you see new merchandise in neatly stacked piles?หัวใจของคุณเต้นเร็วขึ้นรึไม่เวลาคุณเห็นสินค้าชิ้นใหม่ เรียงเป็นตั้งๆบนชั้น Confessions of a Shopaholic (2009)
Maybe under one of these piles or something.อาจจะอยู่ข้างล่างนี่ ในกองนี้หรืออะไรซักอย่าง The Pickle Jar (2009)
Instead of going crazy buying piles of crap we could give you special things that would mean something to you.แทนที่เราจะซื้อของบ้านั่น เราน่าจะให้บางสิ่งที่มี ความหมายต่อลูก A Simple Christmas (2010)
Rotten piles of hard to follow nonsense.กลายเป็นกองพะเนินเน่าๆของความเหลวแหลก The Psychology of Letting Go (2010)
DAVID AND HIS TEAM CRUNCH PILES OF NUMBERSเกือบสมบูรณ์แบบสม่ำ เสมอและเรียบเนียน Beyond the Darkness (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pilesKeiko deftly piles up the cutlery and takes them to the sink.
pilesSnow falls silently and piles up ... on top of me.
pilesWe spend piles of money on the things we don't really use.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กอง[n.] (køng) EN: [classifier : piles or heaps of things (stones, rocks ...), divisions in the Thai army]   FR: [classificateur : piles ou tas]
ริดสีดวงทวาร[n.] (ritsīdūang thawān) EN: haemorrhoids ; hemorrhoids (Am.) ; piles   FR: hémorroïde [f] ; hémorroïdes [fpl]
เยอะ[adv.] (yoe) EN: much ; much more ; far more ; plenty of ; lots ; heaps ; piles   FR: beaucoup ; plein (de)

CMU English Pronouncing Dictionary
PILES    P AY1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
piles    (v) pˈaɪlz (p ai1 l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhì, ㄓˋ, ] piles; hemorrhoid, #24,621 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
幾重;いく重[いくえ, ikue] (n) multiple layers; many piles [Add to Longdo]
山積[さんせき, sanseki] (n,vs) lying in piles; form into piles; forming a (huge) pile; (P) [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) hemorrhoids; piles [Add to Longdo]
盛り塩;盛塩[もりじお, morijio] (n) placing salt by the entrance to one's establishment to bring good luck; such piles of salt [Add to Longdo]
盛り砂;盛砂[もりずな, morizuna] (n) ceremonial piles of sand (placed on both sides of an entrance to greet an important personage) [Add to Longdo]
雪山[せつざん;ゆきやま;せっさん, setsuzan ; yukiyama ; sessan] (n) (1) snowy mountains; (2) piles of snow [Add to Longdo]
千重[ちえ, chie] (n) many layers; many piles [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Piles \Piles\, n. pl. [L. pila a ball. Cf. {Pill} a medicine.]
   (Med.)
   The small, troublesome tumors or swellings about the anus and
   lower part of the rectum which are technically called
   {hemorrhoids}. See {Hemorrhoids}.
 
   Note: [The singular {pile} is sometimes used.]
      [1913 Webster]
 
   {Blind piles}, hemorrhoids which do not bleed.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 piles
   n 1: pain caused by venous swelling at or inside the anal
      sphincter [syn: {hemorrhoid}, {haemorrhoid}, {piles}]
   2: a large number or amount; "made lots of new friends"; "she
     amassed stacks of newspapers" [syn: {tons}, {dozens},
     {heaps}, {lots}, {piles}, {scores}, {stacks}, {loads},
     {rafts}, {slews}, {wads}, {oodles}, {gobs}, {scads},
     {lashings}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top