ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interpreter

IH2 N T ER1 P R AH0 T ER0   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interpreter-, *interpreter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interpreter[N] ล่าม, See also: ผู้แปลความ, Syn. translator

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interpreterตัวแปลภาษาเป็นโปรแกรมตัวแปลที่อ่านคำสั่งในโปรแกรมทีละคำสั่ง (ไม่รอจนจบโปรแกรมเหมือนตัวแปลอื่น) แปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้วปฏิบัติตามคำสั่งนั้นเลย เช่น ตัวแปลที่ใช้แปลโปรแกรมภาษาเบสิก (BASIC) การเรียนวิธีเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตัวแปลประเภทนี้ ผู้เรียนจะรู้สึกว่าง่ายและทันใจ เพราะพอใส่คำสั่งเข้าไป เครื่องก็จะรายงานได้ทันทีว่า คำสั่งนั้นถูกหรือผิด ถ้าสั่งให้ทำอะไร ก็จะทำให้เลย ข้อเสียของตัวแปลประเภทนี้ ก็คือ คอมพิวเตอร์จะไม่เก็บคำแปลไว้ หากจะต้องย้อนกลับไปทำคำสั่งนั้นอีก ก็จะต้องแปลใหม่อีกทุกครั้ง ดู compiler ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
interpreter(n) คนอธิบาย,นักเขียน,นักดนตรี,ตัวละคร,ผู้แปล,ล่าม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interpreter๑. โปรแกรมแปลคำสั่ง, อินเทอร์พรีเตอร์๒. ตัวแปลคำสั่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interpreter๑. โปรแกรมแปลคำสั่ง, อินเทอร์พรีเตอร์๒. ตัวแปลคำสั่ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interpreterตัวแปลคำสั่ง [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The interpreter is Hynkel's personal translator, reading from a prepared manuscript.ล่าม เป็นล่ามส่วนตัวของ เฮนเคิล ได้อ่านจากต้นฉบับดั่งเดิม The Great Dictator (1940)
Ouda will be my interpreter.โออูดะจะเป็นล่ามให้ผมเอง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
In case you haven't been briefed, this is the minister's interpreter.ในฐานะที่คุณยังไม่ได้ฟังสรุป, นี่คือหุ่นการทูต Ghost in the Shell (1995)
Your people at Section 9 came across his work too in that ghost-hacking incident involving the Foreign Minister's interpreter.คนในแผนก 9 ของคุณ มีเอี่ยวในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน, ในการเจาะระบบจิตนั่น จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มันเข้ามาอยู่ในตัวของหุ่นการทูต Ghost in the Shell (1995)
It was the MOFA that wanted an excuse to deport Malles when that ghost-hacking incident happened with the Minister's interpreter.зǧ ͧ÷ū ǴѹԴТŢ鹾ѺҢͧ. Ghost in the Shell (1995)
Will you hire an interpreter before we all go crazy?ถ้าพวกคุณไม่หัดเข้าใจภาษากันเองต้องบ้าแน่ ๆ The Ramen Girl (2008)
Mr. Makarenko wishes to have his interpreters present.มิเตอร์ Makarenki ต้องการให้มีล่ามอยู่ด้วย 2012 (2009)
- And get the office to send me an interpreter. - Right.-ติดต่อกองบัญชาการส่งล่ามมาให้ฉันด้วย The Tourist (2010)
- Where's my interpreter?- ล่ามของฉันอยู่ที่ไหน? The Tourist (2010)
Commander Acheson, I'm the interpreter.ผู้การเอชสันครับ ผมคือล่าม The Tourist (2010)
Do I need an interpreter?Apparently. Mark of the Brotherhood (2010)
Geek Interpreter, what's that?"Geek Interpreter" (ล่ามผู้ไร้ประสบการณ์) อะไรน่ะ? A Scandal in Belgravia (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
interpreterDr. White acted as our interpreter.
interpreterHe engaged her as an interpreter.
interpreterHer dream is to become a simultaneous interpreter.
interpreterHe was destined to become a simultaneous interpreter.
interpreterI acted as a simultaneous interpreter.
interpreterI acted as interpreter at the meeting.
interpreterI am studying to be a translator or interpreter.
interpreterMy uncle made me serve as interpreter.
interpreterShe has a strong wish to work as an interpreter.
interpreterShe is working as a volunteer interpreter at the international conference.
interpreterShe spoke through an interpreter.
interpreterShe was engaged as an interpreter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่าม[N] interpreter, See also: commentator, translator, Example: นักท่องเที่ยวบอกผ่านล่ามตัวน้อยให้นักข่าวหยุดสัมภาษณ์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แปลคำพูดจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งโดยทันที
ผู้แปล[N] translator, See also: interpreter, Example: ผู้แปลให้ความหมายของคำยากไว้ที่เชิงอรรถ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ถ่ายความหมายจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง, ผู้ที่ทำให้เข้าใจความหมาย
นักแปล[N] translator, See also: interpreter, Example: นิดาเป็นนักแปลที่มีชื่อเสียงมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความสามารถด้านการแปลจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล่าม[n.] (lām) EN: interpreter ; commentator ; translator   FR: interprète [m]
นักแปล[n. exp.] (nakplaē) EN: translator ; interpreter   FR: traducteur [m] ; interprète [m]
แปล[v.] (plaē) EN: translate ; interprete ; render   FR: traduire ; interpréter ; déchiffrer
แปลความ[v.] (plaēkhwām) EN: decode ; decipher ; interpret ; work out ; unscramble   FR: déchiffrer ; décoder ; interpréter
แปลความหมาย[v. exp.] (plaē khwāmmāi) EN: interpret ; decode ; reveal ; translate   FR: interpréter ; traduire
ตีความ[v.] (tīkhwām) EN: interpret ; define ; explain   FR: interpréter ; définir ; expliquer
ตีความข้อกฎหมาย[v. exp.] (tīkhwām khøkotmāi) EN: interpret a law   FR: interpréter une loi
ตีความผิด[v. exp.] (tīkhwām phit) EN: misinterpret   FR: mal interpréter

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERPRETER    IH2 N T ER1 P R AH0 T ER0
INTERPRETERS    IH2 N T ER1 P R AH0 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interpreter    (n) ˈɪntˈɜːʴprɪtər (i1 n t @@1 p r i t @ r)
interpreters    (n) ˈɪntˈɜːʴprɪtəz (i1 n t @@1 p r i t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
译员[yì yuán, ㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] interpreter; translator (esp. oral), #67,288 [Add to Longdo]
翻译者[fān yì zhě, ㄈㄢ ㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] interpreter, #104,548 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Interpreter {m}; Übersetzer {m}; Dolmetscher {m}interpreter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インタープリタ;インタープリター[, inta-purita ; inta-purita-] (n) {comp} interpreter [Add to Longdo]
インタプリタ[, intapurita] (n) (1) {comp} interpreter; (2) interpretive program [Add to Longdo]
グリフ手続きインタプリタ[グリフてつづきインタプリタ, gurifu tetsuduki intapurita] (n) {comp} glyph procedure interpreter [Add to Longdo]
バイトコードインタープリタ[, baitoko-dointa-purita] (n) {comp} byte code interpreter [Add to Longdo]
メタファイル解釈系[メタファイルかいしゃくけい, metafairu kaishakukei] (n) {comp} metafile interpreter [Add to Longdo]
解釈実行プログラム[かいしゃくじっこうプログラム, kaishakujikkou puroguramu] (n) {comp} interpreter; interpretive program [Add to Longdo]
穿孔翻訳機[せんこうほんやくき, senkouhonyakuki] (n) {comp} interpreter (device) [Add to Longdo]
善意通訳[ぜんいつうやく, zen'itsuuyaku] (n) goodwill guide; volunteer guide and interpreter for foreign residents and tourists [Add to Longdo]
通弁[つうべん, tsuuben] (n,vs) interpreter (in the Edo period) [Add to Longdo]
通訳官[つうやくかん, tsuuyakukan] (n) official interpreter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インタプリタ[いんたぷりた, intapurita] interpreter, interpretive program [Add to Longdo]
グリフ手続きインタプリタ[ぐりふてつづきいんたぷりた, gurifutetsudukiintapurita] glyph procedure interpreter [Add to Longdo]
メタファイル解釈系[めたファイルかいしゃくけい, meta fairu kaishakukei] metafile interpreter [Add to Longdo]
解釈実行プログラム[かいしゃくじっこうプログラム, kaishakujikkou puroguramu] interpreter, interpretive program [Add to Longdo]
穿孔翻訳機[せんこうほんやくき, senkouhonyakuki] interpreter (device) [Add to Longdo]
転送穿孔翻訳機[てんそうせんこうほんやくき, tensousenkouhonyakuki] transfer interpreter [Add to Longdo]
翻訳解釈実行プログラム指示文[ほんやくかいしゃくじっこうプログラムしじぶん, honyakukaishakujikkou puroguramu shijibun] interpreter directive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interpreter \In*ter"pret*er\, n. [Cf. OF. entrepreteur, L.
   interpretator.]
   One who or that which interprets, explains, or expounds; a
   translator; especially, a person who translates orally
   between two parties.
   [1913 Webster]
 
      We think most men's actions to be the interpreters of
      their thoughts.             --Locke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interpreter
   n 1: someone who mediates between speakers of different
      languages [syn: {interpreter}, {translator}]
   2: someone who uses art to represent something; "his paintings
     reveal a sensitive interpreter of nature"; "she was famous as
     an interpreter of Shakespearean roles"
   3: an advocate who represents someone else's policy or purpose;
     "the meeting was attended by spokespersons for all the major
     organs of government" [syn: {spokesperson}, {interpreter},
     {representative}, {voice}]
   4: (computer science) a program that translates and executes
     source language statements one line at a time [syn:
     {interpreter}, {interpretive program}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Interpreter /intrpreːtr/ 
  interpreter

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 interpreter /intərpretər/
  interpreter

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top