ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interpreter

IH2 N T ER1 P R AH0 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interpreter-, *interpreter*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interpreter(n) ล่าม, See also: ผู้แปลความ, Syn. translator

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interpreterตัวแปลภาษาเป็นโปรแกรมตัวแปลที่อ่านคำสั่งในโปรแกรมทีละคำสั่ง (ไม่รอจนจบโปรแกรมเหมือนตัวแปลอื่น) แปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้วปฏิบัติตามคำสั่งนั้นเลย เช่น ตัวแปลที่ใช้แปลโปรแกรมภาษาเบสิก (BASIC) การเรียนวิธีเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตัวแปลประเภทนี้ ผู้เรียนจะรู้สึกว่าง่ายและทันใจ เพราะพอใส่คำสั่งเข้าไป เครื่องก็จะรายงานได้ทันทีว่า คำสั่งนั้นถูกหรือผิด ถ้าสั่งให้ทำอะไร ก็จะทำให้เลย ข้อเสียของตัวแปลประเภทนี้ ก็คือ คอมพิวเตอร์จะไม่เก็บคำแปลไว้ หากจะต้องย้อนกลับไปทำคำสั่งนั้นอีก ก็จะต้องแปลใหม่อีกทุกครั้ง ดู compiler ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
interpreter(n) คนอธิบาย, นักเขียน, นักดนตรี, ตัวละคร, ผู้แปล, ล่าม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interpreter๑. โปรแกรมแปลคำสั่ง, อินเทอร์พรีเตอร์๒. ตัวแปลคำสั่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interpreter๑. โปรแกรมแปลคำสั่ง, อินเทอร์พรีเตอร์๒. ตัวแปลคำสั่ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interpreterตัวแปลคำสั่ง [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The interpreter is Hynkel's personal translator, reading from a prepared manuscript.ล่าม เป็นล่ามส่วนตัวของ เฮนเคิล ได้อ่านจากต้นฉบับดั่งเดิม The Great Dictator (1940)
Will you hire an interpreter before we all go crazy?ถ้าพวกคุณไม่หัดเข้าใจภาษากันเองต้องบ้าแน่ ๆ The Ramen Girl (2008)
Mr. Makarenko wishes to have his interpreters present.มิเตอร์ Makarenki ต้องการให้มีล่ามอยู่ด้วย 2012 (2009)
"My interpreter was burned alive and then hung from a bridge"?บอกว่าล่ามฉัน ถูกเผาทั้งเป็นแล้วก็ถูกแขวนไว้ที่สะพานงั้นเหรอ Q&A (2012)
I don't need an interpreter to know what this means.ฉันไม่จำเป็นต้องล่ามที่จะรู้ว่าสิ่ง นี้หมายความว่า Arrival (2016)
Look, when I was in Ethiopia, my interpreter tried to do something brave.ฟังนะ ตอนผมอยู่ที่เอธิโอเปีย ล่ามของผมได้ลองทำอะไรที่กล้าหาญดู Guernica (2016)
We know you left your interpreter in Ethiopia.เรารู้ว่าคุณทิ้งล่ามของคุณ ไว้ที่เอธิโอเปีย Guernica (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
interpreterDr. White acted as our interpreter.
interpreterHe engaged her as an interpreter.
interpreterHer dream is to become a simultaneous interpreter.
interpreterHe was destined to become a simultaneous interpreter.
interpreterI acted as a simultaneous interpreter.
interpreterI acted as interpreter at the meeting.
interpreterI am studying to be a translator or interpreter.
interpreterMy uncle made me serve as interpreter.
interpreterShe has a strong wish to work as an interpreter.
interpreterShe is working as a volunteer interpreter at the international conference.
interpreterShe spoke through an interpreter.
interpreterShe was engaged as an interpreter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่าม(n) interpreter, See also: commentator, translator, Example: นักท่องเที่ยวบอกผ่านล่ามตัวน้อยให้นักข่าวหยุดสัมภาษณ์, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้แปลคำพูดจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งโดยทันที
ผู้แปล(n) translator, See also: interpreter, Example: ผู้แปลให้ความหมายของคำยากไว้ที่เชิงอรรถ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ถ่ายความหมายจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง, ผู้ที่ทำให้เข้าใจความหมาย
นักแปล(n) translator, See also: interpreter, Example: นิดาเป็นนักแปลที่มีชื่อเสียงมาก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีความสามารถด้านการแปลจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล่าม[lām] (n) EN: interpreter ; commentator ; translator  FR: interprète [ m ]
นักแปล[nakplaē] (n, exp) EN: translator ; interpreter  FR: traducteur [ m ] ; interprète [ m ]
แปล[plaē] (v) EN: translate ; interprete ; render  FR: traduire ; interpréter ; déchiffrer
แปลความ[plaēkhwām] (v) EN: decode ; decipher ; interpret ; work out ; unscramble  FR: déchiffrer ; décoder ; interpréter
แปลความหมาย[plaē khwāmmāi] (v, exp) EN: interpret ; decode ; reveal ; translate  FR: interpréter ; traduire
ตีความ[tīkhwām] (v) EN: interpret ; define ; explain  FR: interpréter ; définir ; expliquer
ตีความข้อกฎหมาย[tīkhwām khøkotmāi] (v, exp) EN: interpret a law  FR: interpréter une loi
ตีความผิด[tīkhwām phit] (v, exp) EN: misinterpret  FR: mal interpréter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INTERPRETER IH2 N T ER1 P R AH0 T ER0
INTERPRETERS IH2 N T ER1 P R AH0 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interpreter (n) ˈɪntˈɜːʳprɪtər (i1 n t @@1 p r i t @ r)
interpreters (n) ˈɪntˈɜːʳprɪtəz (i1 n t @@1 p r i t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
译员[yì yuán, ㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] interpreter; translator (esp. oral) #67,288 [Add to Longdo]
翻译者[fān yì zhě, ㄈㄢ ㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] interpreter #104,548 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Interpreter { m }; Übersetzer { m }; Dolmetscher { m }interpreter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インタープリタ;インタープリター[inta-purita ; inta-purita-] (n) { comp } interpreter [Add to Longdo]
インタプリタ[intapurita] (n) (1) { comp } interpreter; (2) interpretive program [Add to Longdo]
グリフ手続きインタプリタ[グリフてつづきインタプリタ, gurifu tetsuduki intapurita] (n) { comp } glyph procedure interpreter [Add to Longdo]
バイトコードインタープリタ[baitoko-dointa-purita] (n) { comp } byte code interpreter [Add to Longdo]
メタファイル解釈系[メタファイルかいしゃくけい, metafairu kaishakukei] (n) { comp } metafile interpreter [Add to Longdo]
解釈実行プログラム[かいしゃくじっこうプログラム, kaishakujikkou puroguramu] (n) { comp } interpreter; interpretive program [Add to Longdo]
穿孔翻訳機[せんこうほんやくき, senkouhonyakuki] (n) { comp } interpreter (device) [Add to Longdo]
善意通訳[ぜんいつうやく, zen'itsuuyaku] (n) goodwill guide; volunteer guide and interpreter for foreign residents and tourists [Add to Longdo]
通弁[つうべん, tsuuben] (n, vs) interpreter (in the Edo period) [Add to Longdo]
通訳官[つうやくかん, tsuuyakukan] (n) official interpreter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インタプリタ[いんたぷりた, intapurita] interpreter, interpretive program [Add to Longdo]
グリフ手続きインタプリタ[ぐりふてつづきいんたぷりた, gurifutetsudukiintapurita] glyph procedure interpreter [Add to Longdo]
メタファイル解釈系[めたファイルかいしゃくけい, meta fairu kaishakukei] metafile interpreter [Add to Longdo]
解釈実行プログラム[かいしゃくじっこうプログラム, kaishakujikkou puroguramu] interpreter, interpretive program [Add to Longdo]
穿孔翻訳機[せんこうほんやくき, senkouhonyakuki] interpreter (device) [Add to Longdo]
転送穿孔翻訳機[てんそうせんこうほんやくき, tensousenkouhonyakuki] transfer interpreter [Add to Longdo]
翻訳解釈実行プログラム指示文[ほんやくかいしゃくじっこうプログラムしじぶん, honyakukaishakujikkou puroguramu shijibun] interpreter directive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interpreter \In*ter"pret*er\, n. [Cf. OF. entrepreteur, L.
   interpretator.]
   One who or that which interprets, explains, or expounds; a
   translator; especially, a person who translates orally
   between two parties.
   [1913 Webster]
 
      We think most men's actions to be the interpreters of
      their thoughts.             --Locke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interpreter
   n 1: someone who mediates between speakers of different
      languages [syn: {interpreter}, {translator}]
   2: someone who uses art to represent something; "his paintings
     reveal a sensitive interpreter of nature"; "she was famous as
     an interpreter of Shakespearean roles"
   3: an advocate who represents someone else's policy or purpose;
     "the meeting was attended by spokespersons for all the major
     organs of government" [syn: {spokesperson}, {interpreter},
     {representative}, {voice}]
   4: (computer science) a program that translates and executes
     source language statements one line at a time [syn:
     {interpreter}, {interpretive program}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Interpreter /intrpreːtr/ 
  interpreter

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 interpreter /intərpretər/
  interpreter

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top