ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

atomic reactor

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atomic reactor-, *atomic reactor*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atomic reactorเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู, ดู Nuclear reactor [นิวเคลียร์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู[N] nuclear reactor, See also: atomic reactor, Example: เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูสามารถให้พลังงานความร้อนและอนุภาครังสีต่างๆ ออกมาอย่างมากมาย, Thai definition: เครื่องที่ใช้สำหรับก่อให้เกิดปฏิกิริยาแตกสลายทางนิวเคลียร์อย่างสม่ำเสมอและควบคุมได้ เพื่อผลิตพลังงาน สารกัมมันตรังสี เครื่องชนิดนี้มีหลายแบบ และใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ซึ่งมักเป็นแท่งยูเรเนียม
ปฏิกรณ์ปรมาณู[N] atomic reactor, Syn. เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู, Example: ขีปนาวุธนำวิถีของสหรัฐจะถล่มเป้าหมายใหญ่คือฐานเรดาร์และศูนย์สื่อสารโรงไฟฟ้าปฏิกรณ์ปรมาณู, Thai definition: เครื่องที่ใช้สำหรับก่อให้เกิดปฏิกิริยาแตกสลายทางนิวเคลียร์อย่างสม่ำเสมอและควบคุมได้ เพื่อผลิตพลังงาน สารกัมมันตรังสี เครื่องชนิดนี้มีหลายแบบ และใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ซึ่งมักเป็นแท่งยูเรเนียม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปฏิกรณ์ปรมาณู[n. exp.] (patikøn paramānū) EN: atomic reactor   
เตาปรมาณู[n. exp.] (tao paramānū) EN: atomic reactor   FR: réacteur nucléaire [m]
เตาปฏิกรปรมาณู[n. exp.] (tao patikøn paramānū) EN: atomic reactor   FR: réacteur nucléaire [m]
เตาแยกปรมาณู[n. exp.] (tao yaēk paramānū) EN: atomic reactor   FR: réacteur nucléaire [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原子反应堆[yuán zǐ fǎn yìng duī, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ ㄉㄨㄟ, / ] atomic reactor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
原子炉[げんしろ, genshiro] (n) atomic reactor; nuclear reactor; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 atomic reactor
   n 1: a nuclear reactor that uses controlled nuclear fission to
      generate energy [syn: {atomic pile}, {atomic reactor},
      {pile}, {chain reactor}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top