ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cumulus

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cumulus-, *cumulus*, cumulu
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cumulus(คิว'มิวลัส) n. กอง,สิ่งที่ซ้อนกัน,เมฆประเภทที่ซ้อนเป็นกองใหญ่ และค่อนข้างตั้งตรงขึ้นไป -pl. cumulus
altocumulus(แอลโทคิว' มิสลัส) n., (pl. -lus) ชั้นเมฆที่อยู่สูงปานกลางระดับ 8,000-20,000 ฟุต มีลักษณะเป็นก้อนกลุ่มที่กลม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cumulusเมฆคิวมูลัส (ค. - Cu) [อุตุนิยมวิทยา]
cumulusคิวมูลัส, เมฆที่มีรูปร่างเป็นก้อนมีลักษณะเป็นโดมคล้ายดอกกะหล่ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมฆอัลโตคิวมูลัส[n.] (mēk altōkhiūmūlas) EN: altocumulus   FR: altocumulus [m]
เมฆคิวมูลัส[n.] (mēk khiūmūlas) EN: cumulus   FR: cumulus [m]
เมฆสเตรโตคิวมูลัส[n.] (mēk satrētōkhiūmūlas) EN: stratocumulus   FR: stratocumulus [m]
เมฆเซอโรดิวมูลัส[n.] (mēk soērōkhiūmūlas) EN: cirrocumulus   FR: cirrocumulus

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cumulus (n) kjˈuːmjuləs (k y uu1 m y u l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
积云[jī yún, ㄐㄧ ㄩㄣˊ, / ] cumulus; heap cloud, #141,040 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さば雲;鯖雲[さばぐも, sabagumo] (n) (See 巻積雲) cirrocumulus cloud [Add to Longdo]
ひつじ雲;羊雲[ひつじぐも, hitsujigumo] (n) (See 高積雲) altocumulus cloud [Add to Longdo]
鰯雲;いわし雲[いわしぐも, iwashigumo] (n) cirro-cumulus; mackerel sky [Add to Longdo]
巻積雲[けんせきうん, kensekiun] (n) cirrocumulus [Add to Longdo]
絹積雲[けんせきうん, kensekiun] (n) cirrocumulus [Add to Longdo]
高積雲[こうせきうん, kousekiun] (n) altocumulus clouds [Add to Longdo]
積雲[せきうん, sekiun] (n,adj-no) cumulus clouds [Add to Longdo]
層積雲[そうせきうん, sousekiun] (n) stratocumulus [Add to Longdo]
綿雲[わたぐも, watagumo] (n) (See 積雲) fleecy clouds (esp. cumulus clouds) [Add to Longdo]
鱗雲[うろこぐも, urokogumo] (n) cirrocumulus clouds [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cumulus \Cu"mu*lus\ (k[=u]"m[-u]*l[u^]s), n.; pl. {Cumuli}
   (-l[imac]). [L., a heap. See {Cumber}.] (Meteor.)
   One of the four principal forms of clouds. See{Cloud}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cloud \Cloud\ (kloud), n. [Prob. fr. AS. cl[=u]d a rock or
   hillock, the application arising from the frequent
   resemblance of clouds to rocks or hillocks in the sky or
   air.]
   1. A collection of visible vapor, or watery particles,
    suspended in the upper atmosphere.
    [1913 Webster]
 
       I do set my bow in the cloud.     --Gen. ix. 13.
    [1913 Webster]
 
   Note: A classification of clouds according to their chief
      forms was first proposed by the meteorologist Howard,
      and this is still substantially employed. The following
      varieties and subvarieties are recognized:
    (a) {Cirrus}. This is the most elevated of all the forms
      of clouds; is thin, long-drawn, sometimes looking like
      carded wool or hair, sometimes like a brush or room,
      sometimes in curl-like or fleecelike patches. It is
      the cat's-tail of the sailor, and the mare's-tail of
      the landsman.
    (b) {Cumulus}. This form appears in large masses of a
      hemispherical form, or nearly so, above, but flat
      below, one often piled above another, forming great
      clouds, common in the summer, and presenting the
      appearance of gigantic mountains crowned with snow. It
      often affords rain and thunder gusts.
    (c) {Stratus}. This form appears in layers or bands
      extending horizontally.
    (d) {Nimbus}. This form is characterized by its uniform
      gray tint and ragged edges; it covers the sky in
      seasons of continued rain, as in easterly storms, and
      is the proper rain cloud. The name is sometimes used
      to denote a raining cumulus, or cumulostratus.
    (e) {Cirro-cumulus}. This form consists, like the cirrus,
      of thin, broken, fleecelice clouds, but the parts are
      more or less rounded and regulary grouped. It is
      popularly called mackerel sky.
    (f) {Cirro-stratus}. In this form the patches of cirrus
      coalesce in long strata, between cirrus and stratus.
    (g) {Cumulo-stratus}. A form between cumulus and stratus,
      often assuming at the horizon a black or bluish tint.
      -- {Fog}, cloud, motionless, or nearly so, lying near
      or in contact with the earth's surface. -- {Storm
      scud}, cloud lying quite low, without form, and driven
      rapidly with the wind.
      [1913 Webster]
 
   2. A mass or volume of smoke, or flying dust, resembling
    vapor. "A thick cloud of incense." --Ezek. viii. 11.
    [1913 Webster]
 
   3. A dark vein or spot on a lighter material, as in marble;
    hence, a blemish or defect; as, a cloud upon one's
    reputation; a cloud on a title.
    [1913 Webster]
 
   4. That which has a dark, lowering, or threatening aspect;
    that which temporarily overshadows, obscures, or
    depresses; as, a cloud of sorrow; a cloud of war; a cloud
    upon the intellect.
    [1913 Webster]
 
   5. A great crowd or multitude; a vast collection. "So great a
    cloud of witnesses." --Heb. xii. 1.
    [1913 Webster]
 
   6. A large, loosely-knitted scarf, worn by women about the
    head.
    [1913 Webster]
 
   {Cloud on a} (or the) {title} (Law), a defect of title,
    usually superficial and capable of removal by release,
    decision in equity, or legislation.
 
   {To be under a cloud}, to be under suspicion or in disgrace;
    to be in disfavor.
 
   {In the clouds}, in the realm of facy and imagination; beyond
    reason; visionary.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cumulus
   n 1: a globular cloud [syn: {cumulus}, {cumulus cloud}]
   2: a collection of objects laid on top of each other [syn:
     {pile}, {heap}, {mound}, {agglomerate}, {cumulation},
     {cumulus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top