Search result for

มูน

(39 entries)
(0.0442 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มูน-, *มูน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มูน[N] hillock, See also: earth mound, heap, knoll, Syn. โขด, โคก, Example: ซากของเขาเน่าเปื่อยอยู่ใต้มูนดินนี้
มูน[V] add coconut juice to glutinous rice, See also: mix coconut cream with steaming glutinous rice, Syn. ทา, Example: ข้าวเหนียวที่ใช้เป็นอาหารหวานใช้มูนกับกะทิเป็นข้าวเหนียวที่นำมารับประทานกับสังขยา, Thai definition: เอากะทิเคล้ากับข้าวเหนียวเพื่อให้มัน
มูน[V] heap up, See also: accumulate, pile the earth up, increase, accrue, hoard up to a mound, Syn. พอกพูน, พอก, ถม, Example: ต้องมูนทรายให้สูงสักสามฟุตจึงจะกันน้ำได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มูนน. เนิน, โคก, จอม, เช่น มูนดิน.
มูนก. พอกพูน, พูนขึ้น, มักใช้ว่า เกิดมูนพูนผล.
มูนว. มาก, มักใช้เข้าคู่กันเป็น มากมูน.
มูนก. เอากะทิเคล้ากับข้าวเหนียวเพื่อให้มัน.
มูนดินน. เนินดิน.
มูนดินก. พูนให้เป็นเนินเป็นโคก เช่น มูนดินขึ้นกันน้ำท่วม.
มูนมองว. มากมาย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
earth pillarมูนดินรูปเสา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unification Churchมูนิซึ่ม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What if it is autoimmune?จะเป็นอย่างไรถ้ามันเป็นออโตอิมมูน Not Cancer (2008)
Drug b is an autoimmune treatment.ยา บี ใช้รักษาออโตอิมมูน Adverse Events (2008)
That could signal autoimmune or some kind of dystrophy as the underlying cause.เป็นอาการของ ออโต้อิมมูน หรือdystrophyบางชนิด เหมือนเป็นอาการหลอก Lucky Thirteen (2008)
You, little pig Eat up, okay?นี่,หมูน้อย กินสิ Baby and I (2008)
"The Ancient Chronicle of Moonacre Valley"บันทึกแห่งหุบเขามูนนาครี The Secret of Moonacre (2008)
Welcome to Moonacre!ยินดีต้อนรับสู่มูนนาครี ! The Secret of Moonacre (2008)
Here, at Moonacre.\ ที่นี่ ที่มูนนาครี The Secret of Moonacre (2008)
As long as you promise to stay within the Moonacre boundary.นานเท่าที่เธอสัญญาว่าจะอยู่ภายในเขตของมูนนาครี The Secret of Moonacre (2008)
This is a Moonacre rabbit ...นี่คือกระต่ายน้อยแห่งมูนนาครี The Secret of Moonacre (2008)
Let Moonacre be your home and be your family.ให้มูนนาครีเป็นบ้านของเธอและครอบครัว The Secret of Moonacre (2008)
Because Moonacre is where you belong.เพราะมูนนาครี คือที่ที่เธอ เป็นเจ้าของ The Secret of Moonacre (2008)
Don't go near Moonacre...that house is damned!อย่าเข้าไปใกล้มูนนาครี คฤหาสน์บัดซบนั่น ! The Secret of Moonacre (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dike[N] เขื่อน, See also: มูนดิน, กำแพงกั้นน้ำ, ทำนบ, Syn. mole, breakwater, groin, embankment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
collective farmฟาร์มคอมมูน,ไร่นาของรัฐ
commune(คอม'มูน) {communed,communing,communes} n. สหคาม,ประชาคม,ชุมชน,ชุมนุมมการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น vi. คุยกันอย่างสนิทสนม
communicable(คะมูน'นะคะเบิล) adj. ซึ่งสามารถติดต่อกันได้,ช่างพูด., See also: communicability n. -S...
communist(คอม'มิวนิสทฺ) n. ผู้นิยมลัทธิคอมมิวนิสต์,สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์,สมาชิกของระบบคอมมูน commune) adj. เกี่ยวกับพรรคหรือลัทธิคอมมิวนิสต์, See also: communistic adj.
honeymoon(ฮัน'นีมูน) n. การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์,การทัศนาจรหรือพักผ่อนหย่อนใจของคู่สมรส. vi. ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์, See also: honeymooner n.
moon(มูน) n. ดวงจันทร์,พระจันทร์,เดือน,ดวงจันทร์ของดาวนพเคราะห์,สิ่งที่เป็นรูปเสี้ยวพระจันทร์
moonbeam(มูน'บีม) n. แสงจันทร์
moonlight(มูน'ไลทฺ) n.,adj. แสงจันทร์ vi. ฝึกทำงานเพิ่มเติมในเวลากลางคืน., See also: moonlighter n.
moonlit(มูน'ลิท) adj. ซึ่งสว่างไปด้วยแสงจันทร์
moonrise(มูน'ไรซ) n. การขึ้นของดวงจันทร์เหนือขอบฟ้า,เวลาที่ดวงจันทร์ขึ้นเหนือขอบฟ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
bunker(n) ที่เก็บถ่านหินในเรือ,มูนดิน
elevation(n) เนินเขา,มูนดิน,โคก,การยกระดับ,การเลื่อนฐานะ
embankment(n) เขื่อน,มูนดิน,ทำนบ,ตลิ่ง
heap(n) กอง,มูนดิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top