ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epilepsy

EH1 P IH0 L EH2 P S IY0   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epilepsy-, *epilepsy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epilepsy[N] โรคลมบ้าหมู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
epilepsy(เอพ'พะเลพซี) n. โรคลมบ้าหมู, See also: epileptoid adj. ดูepilepsy

English-Thai: Nontri Dictionary
epilepsy(n) ลมบ้าหมู,โรคลมชัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
epilepsy; sickness, fallingโรคลมชัก, โรคลมบ้าหมู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Epilepsyโรคลมชัก [TU Subject Heading]
Epilepsyลมบ้าหมู,โรค,ลมชัก,โรค,ลมบ้าหมู,โรคลมชัก,โรคลมบ้าหมู,อาการชัก,ลมบ้าหมู,การชักกระตุก [การแพทย์]
Epilepsy, Childhoodโรคลมชักในเด็ก [การแพทย์]
Epilepsy, Essentialลมบ้าหมูชนิดไม่ทราบสาเหตุ [การแพทย์]
Epilepsy, Focalจุดที่ทำให้ชัก [การแพทย์]
Epilepsy, Grand Malโรคลมบ้าหมูชนิดรุนแรง [การแพทย์]
Epilepsy, Idiopathicลมบ้าหมูชนิดไม่ทราบสาเหตุ [การแพทย์]
Epilepsy, Psychomotorลมชักแบบไซโคมอเตอร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think this child has epilepsy.ผมว่าลูกคุณเป็นโรคลมชักนะ The Last King of Scotland (2006)
A history of epilepsy?คุณคงไม่เชื่อหนู Chapter Sixteen 'Unexpected' (2007)
From epilepsy, stroke, tias, any neurological disorder?ชัก,เป็นลม,ไม่มีสติ The Legend (2008)
Mm,sorry,no epilepsy drugs in her systemอืมม์, เสียใจด้วย ไม่มียาโรคลมบ้าหมูอยู่ในตัวเธอ Art Imitates Life (2008)
Uh,she had no medical history of epilepsyหือ, เธอไม่มีประวัติ เกี่ยวกับลมบ้าหมูด้วย Art Imitates Life (2008)
Does your friend have a history of epilepsy?เพื่อนเธอเคยเป็นลมบ้าหมูรึเปล่า Lucky Thirteen (2008)
Well, then it's epilepsy. Tell him to buy a hockey helmet--ยังงั้นมันก็เป็นโรคลมชัก บอกเขาให้ซื้อหมวกฮ๊อกกี้มาใส่ Joy (2008)
Cate Hale has epilepsy, and whoever abducted her didn't know to take the medicine.เคต เฮล เป็นโรคลมบ้าหมู และคนที่จับตัวเธอไป ไม่ได้เอายาไปด้วย Bloodline (2009)
The doctor told me that if the paramedics hadn't been alerted to her epilepsy, she might not have made it.หมอบอกว่าถ้าหน่วยฉุกเฉินไม่ได้รับการแจ้ง เรื่องอาการลมบ้าหมูของเธอ เธอคงไม่อยู่ตรงนี้แล้ว Bloodline (2009)
Because of her epilepsy leads us to believe that these are highly superstitious peopleทำให้เราเชื่อว่าคนพวกนี้เชื่อในโชคลางอย่างมาก Bloodline (2009)
Her epilepsy saved her life.โรคลมชักช่วยชีวิตเธอไว้ Bloodline (2009)
It's like cool epilepsy.เหมือนเป็นลมบ้าหมู Mattress (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลมบ้าหมู[N] epilepsy, Thai definition: อาการหมดสติเป็นครั้งคราว และมักมีอาการชักเกร็ง น้ำลายเป็นฟอง มือเท้ากำ เป็นผลเนื่องจากสมองทำงานผิดปกติ
บ้าหมู[N] epilepsy, Syn. ลมบ้าหมู, Example: บางครั้งน้องมีอาการลมบ้าหมู แม่เลยไม่ให้ไปเข้าค่าย, Thai definition: อาการหมดสติเป็นครั้งคราว และมักมีอาการชักเกร็ง น้ำลายเป็นฟอง มือเท้ากำ เป็นผลเนื่องจากสมองทำงานผิดปกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้าหมู[n.] (bāmū) EN: epilepsy   
ลมบ้าหมู[n.] (lombāmū) EN: epilepsy   FR: épilepsie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EPILEPSY    EH1 P IH0 L EH2 P S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
epilepsy    (n) ˈɛpɪlɛpsiː (e1 p i l e p s ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
癫痫[diān xián, ㄉㄧㄢ ㄒㄧㄢˊ, / ] epilepsy, #16,625 [Add to Longdo]
[xián, ㄒㄧㄢˊ, / ] epilepsy; insanity, #55,634 [Add to Longdo]
羊角风[yáng jiǎo fēng, ㄧㄤˊ ㄐㄧㄠˇ ㄈㄥ, / ] epilepsy, #186,031 [Add to Longdo]
惊痫[jīng xián, ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄢˊ, / ] epilepsy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャクソン癲癇[ジャクソンてんかん, jakuson tenkan] (n) (uk) Jacksonian epilepsy [Add to Longdo]
外傷性癲癇[がいしょうせいてんかん, gaishouseitenkan] (n) traumatic epilepsy [Add to Longdo]
癲癇[てんかん, tenkan] (n) (uk) epilepsy; epileptic fit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Epilepsy \Ep"i*lep`sy\, n. [L. epilepsia, Gr. ? a seizure, the
   "falling sickness," fr. ? to take besides, seize, attack;
   'epi` upon, besides + ? to take: cf. F. ['e]pilepsie. Cf.
   {Catalepsy}.] (Med.)
   The "falling sickness," so called because the patient falls
   suddenly to the ground; a disease characterized by paroxysms
   (or fits) occurring at interval and attended by sudden loss
   of consciousness, and convulsive motions of the muscles.
   --Dunglison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 epilepsy
   n 1: a disorder of the central nervous system characterized by
      loss of consciousness and convulsions

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top