Search result for

(61 entries)
(0.0253 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -編-, *編*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[へんしゅう, henshuu] (n vt) การเรียบเรียง, เรียบเรียง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[へんきょく, henkyoku] การเรียบเรียงเสียงประสานในการบรรเลงดนตรี

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[へんしゅう, henshuu] Thai: การรวบรวมเรียบเรียง
[へんしゅう, henshuu] Thai: รวบรวม English: compilation

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[編, biān, ㄅㄧㄢ] to knit, to weave; to arrange, to compile
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  扁 (biǎn ㄅㄧㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] thread,  Rank: 7,502

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);篇[へん, hen] (n,n-suf) (1) compilation (of a text); editing; (n,n-suf,ctr) (2) volume (of a text); (3) completed literary work; (P) [Add to Longdo]
み笠;[あみがさ, amigasa] (n) braided hat [Add to Longdo]
み機[あみき, amiki] (n) knitting machine [Add to Longdo]
み戸[あみど, amido] (n) door made of interlaced reeds, bamboo, etc. [Add to Longdo]
み合わせる[あみあわせる, amiawaseru] (v1) to knit together; to intertwine [Add to Longdo]
み込む;込む[あみこむ, amikomu] (v5m,vt) to weave within (hair, fabric, etc.) [Add to Longdo]
み出す;あみ出す[あみだす, amidasu] (v5s,vt) to work out; to think out [Add to Longdo]
み上げ;上げ[あみあげ, amiage] (n) high laced shoes or boots [Add to Longdo]
み上げる;みあげる[あみあげる, amiageru] (v1) (1) (See む) to knit; (2) to compile; to edit [Add to Longdo]
み針[あみばり, amibari] (n) knitting needle [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
编辑[biān jí, ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ, / ] edit; compile; (assistant) editor; compiler, #1,518 [Add to Longdo]
[biān, ㄅㄧㄢ, / ] weave; plait; organize; group; arrange; edit; compile; write; compose; fabricate, #2,316 [Add to Longdo]
编制[biān zhì, ㄅㄧㄢ ㄓˋ, / ] weave; plait; braid; work out; draw up; authorized strength; establishment, #3,241 [Add to Longdo]
编号[biān hào, ㄅㄧㄢ ㄏㄠˋ, / ] number; serial number, #7,622 [Add to Longdo]
编写[biān xiě, ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄝˇ, / ] compile, #8,685 [Add to Longdo]
编剧[biān jù, ㄅㄧㄢ ㄐㄩˋ, / ] to write a play; scenario; dramatist; screenwriter, #9,119 [Add to Longdo]
编译[biān yì, ㄅㄧㄢ ㄧˋ, / ] translate and edit, #10,049 [Add to Longdo]
编码[biān mǎ, ㄅㄧㄢ ㄇㄚˇ, / ] coding, #10,884 [Add to Longdo]
编织[biān zhī, ㄅㄧㄢ ㄓ, / ] weave; knit; plait; braid, #12,395 [Add to Longdo]
编排[biān pái, ㄅㄧㄢ ㄆㄞˊ, / ] to arrange; to lay out, #15,847 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Have you finished knitting that sweater?あのセーターもうんじゃった?
Anne has been knitting with patience.アンは根気よくみ物をしている。
Many a day did she spend knitting a sweater for him.いく日もいく日も、彼女は彼のセーターをむのに費やした。
This sweater is made by hand.このセーターは手みです。
It must have been difficult for her to knit this sweater.このセーターをむのは彼女には難しかったにちがいない。
This writer is at his best in his short stories.この作家が本領を発揮しているのは短小説だ。
The editor and publisher of this magazine was criticized by some readers.この雑誌の集者兼出版社が一部の読者から批判された。
This book contains a lot of short stories.この本には短小説がたくさん入っている。
This train is made up of seven cars.この列車は七両成です。
The end of which there were two little sketches of rhetoric and logic, the latter finishing with a specimen of a dispute in the Socratic method.その巻末には修辞学と論理学の技法についての2の短い大要があり、後者はソクラテス式論争方の見本で結ばれていた。
The piece was arranged for piano and orchestra.その曲はピアノ協奏曲に集された。
The girl is skillful at knitting.その少女は物が上手だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On the 20th, the underground paper editor, Nikitenko, was arrested.[CN] 20日地下新聞的輯者被捕了 A Slave of Love (1976)
you have taken much in doing crochet?[CN] 你常做織嗎? The Lacemaker (1977)
Then compile a name of it[CN] 那就個名字吧 Hra o jablko (1977)
Like I said, it's rough, but I'm betting it'll put an end to her Gold Star mom routine.[JA] さっき言ったように これは集中だ しかしきっと戦没者の母を 日常に戻すだろうな Alt.truth (2017)
No, no, no.[CN] 不,不,不,我可以輯和錄像 No, no, no. ABBA: The Movie (1977)
I don't plan on knitting by the fire while men fight for me.[JA] 男が戦っている間 暖炉の前でみ物するつもりはない Dragonstone (2017)
Maybe you can work on it while I'm gone.[JA] 続きをんで The Other Side (2017)
That's because as his editor, I am incompetent.[JA] それは... 担当集者としての 僕の力不足です Appeal (2017)
How about, "Dear mentals in charge of voting,[JA] 今のは集者だ 受賞スピーチを 考えるようにと The Widow Maker (2017)
Look, I talked to your editor, and he told me about the detective that you hired.[CN] 您主跟我說起一個私家偵探 Sisters (1972)
It's rough, but...[JA] 集中だが... Alt.truth (2017)
Ia. Grinberg Film Editing:[CN] Grinberg 電影輯: The White Bird Marked with Black (1971)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[へんさん, hensan] compilation [Add to Longdo]
[へんじゃ, henja] editor (abbr), compiler [Add to Longdo]
[へんしゅう, henshuu] edit (vs) [Add to Longdo]
集モード[へんしゅうモード, henshuu mo-do] edit mode [Add to Longdo]
集機能[へんしゅうきのう, henshuukinou] editor function [Add to Longdo]
集処理[へんしゅうしょり, henshuushori] editing process [Add to Longdo]
集用文字[へんしゅうようもじ, henshuuyoumoji] editing character [Add to Longdo]
[へんせい, hensei] organization (vs), forming, composition, compilation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
み物[あみもの, amimono] das_Stricken, das_Haekeln, Strickarbeit, Haekelarbeit [Add to Longdo]
[あむ, amu] stricken, haekeln, zusammenstellen, herausgeben [Add to Longdo]
[へんせい, hensei] Organisation, Einrichtung, Erstellung [Add to Longdo]
[へんしゅう, henshuu] Redaktion, Schriftleitung, Herausgabe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top