ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

garner

G AA1 R N ER0   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -garner-, *garner*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
garner[VT] รวบรวม, See also: สะสม, เก็บเกี่ยว, Syn. gather, collect
garner[N] ยุ้งฉาง
garner in[PHRV] เก็บเกี่ยวพืชผล, See also: สะสม, เก็บเกี่ยว, Syn. gather in
garner up[PHRV] เก็บเกี่ยวพืชผล, See also: สะสม, เก็บเกี่ยว, Syn. gather in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
garner(การ์'เนอะ) vt. สะสม,เก็บรวบรวม,ได้. n. ยุ้ง,ฉาง,สิ่งที่เก็บสะสมไว้, Syn. gather

English-Thai: Nontri Dictionary
garner(n) ที่เก็บของ,ยุ้ง,ฉาง
garner(vt) เก็บไว้,รวบรวม,เก็บสะสม,สะสม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jack Garner?แจ๊ค การ์เนอร์เหรอ Match Point (2005)
- James Garner, that's it.-เจมส์ การ์เนอร์ ใช่เขาล่ะ Match Point (2005)
Would've garnered some benefit of the doubt.จะช่วยไขข้อสงสัยได้บ้าง The Dreamscape (2008)
Jensen Garner Ames. Moved to the states at twenty-four years old.เจนเซ่น การ์เนอร์ เอมส์, ย้ายมาที่สหรัฐเมื่ออายุ24 Death Race (2008)
But the sniper attack was a stunt, orchestrated by Anna to garner publicity.ที่มนุษย์พร้อมที่จะผสมพันธ์ การออกแบบของนายน่ายกย่อง V (2009)
Hey Garner!เฮ้ย กันน่าร์! The Expendables (2010)
The average Death Match fight garners a 50 share.สู้ตายค่าเฉลี่ยตรง gamers 50 หุ้น Death Race 2 (2010)
- [Saroyan] James Garner. - I see Booth.ใช่สิ The Proof in the Pudding (2010)
And when one's garnered a certain amount of wealth, one prefers to retain it, and...แล้วเมื่อคนใดมีทรัพย์สินมั่งคั่ง ก็ชอบที่จะเก็บรักษามันไว้มากว่า และ... Digging the Dirt (2010)
I'm Al Garner with the DFD.ผม อัล การ์เนอร์ จาก DFD Devil's Night (2010)
This is Lieutenant Al Garner, requesting available Fire and EMS Units.ผมร้อยโท อัล การ์เนอร์ ต้องการหน่วยดับเพลิงและหน่วยกู้ภัย Devil's Night (2010)
I think it would be a good idea for us to add a junior actor to the cast whose name is garnering fame.ฉันว่า เอานักแสดงหน้าใหม่ที่กำลังสร้างชื่อเสียงมาคัดตัวก็ดีนะค่ะ Oh! My Lady (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้รับ[v.] (dāirap) EN: receive ; obtain ; gain ; get ; take ; acquire ; garner   FR: recevoir ; obtenir ; récolter ; gagner ; remporter ; décrocher (fig. - fam.)
รวบรวมได้[v. exp.] (rūaprūam dāi) EN: garner   
ยุ้งฉาง[v.] (yung chāng) EN: garner   FR: engranger

CMU English Pronouncing Dictionary
GARNER    G AA1 R N ER0
GARNERS    G AA1 R N ER0 Z
GARNERED    G AA1 R N ER0 D
GARNERING    G AA1 R N ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
garner    (v) gˈaːnər (g aa1 n @ r)
garners    (v) gˈaːnəz (g aa1 n @ z)
garnered    (v) gˈaːnəd (g aa1 n @ d)
garnering    (v) gˈaːnərɪŋ (g aa1 n @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
呼ぶ(P);喚ぶ[よぶ, yobu] (v5b,vt) (1) to call out (to); to call; to invoke; (2) to summon (a doctor, etc.); (3) to invite; (4) to designate; to name; to brand; (5) to garner (support, etc.); to gather; (6) (arch) (See 娶る) to take as one's wife; (P) [Add to Longdo]
収蔵[しゅうぞう, shuuzou] (n,vs) garnering; collection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Garner \Gar"ner\, n. [OE. garner, gerner, greiner, OF. gernier,
   grenier, F. grenier, fr. L. granarium, fr. granum. See 1st
   {Grain}, and cf. {Granary}.]
   A granary; a building or place where grain is stored for
   preservation.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Garner \Gar"ner\, v. t. [imp. & p. p. {Garnered}; p. pr. & vb.
   n. {Garnering}.]
   To gather for preservation; to store, as in a granary; to
   treasure. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 garner
   n 1: a storehouse for threshed grain or animal feed [syn:
      {granary}, {garner}]
   v 1: acquire or deserve by one's efforts or actions [syn:
      {earn}, {garner}]
   2: store grain
   3: assemble or get together; "gather some stones"; "pull your
     thoughts together" [syn: {gather}, {garner}, {collect}, {pull
     together}] [ant: {distribute}, {spread}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top