ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gather together

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gather together-, *gather together*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gather together[PHRV] ออกันเข้ามา, See also: กรูกันเข้ามา, Syn. get together

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do they still gather together at sunrise?พวกเขายังมาชุมนุมกัน / ตอนพระอาทิดตย์อยู่มั้ย? City of Angels (1998)
When strangers of similar hearts gather together under one roof...เมื่อเหล่าหัวใจที่แตกต่าง มารวมกันอยู่ใต้หลังคาเดียวกัน Episode #1.1 (2006)
The ancient message comes, calling the kindred to take flight and to gather together.ข้อความจากอดีตมาถึง บอกให้คนเหล่านี้รวมตัวและหนีไปด้วยกัน Chapter Five 'Hiros' (2006)
please gather together for a picture!ทุกคน กรุณามายืนรวมกันเพื่อถ่ายภาพด้วยครับ! We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
To gather together, pool or collect with.มันก็เหมือนกันนั่นแหละ Spellbound (2011)
Tonight, every talent from every season will gather together to celebrate all the realms of Pixie Hollow.คืนนี้มีความสามารถทุกคน จากทุกฤดูกาล จะรวบรวมเข้าด้วยกัน เพื่อเฉลิมฉลองอาณาจักรทั้งหมด ของพิกซี่ฮอลโลว์ The Pirate Fairy (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gather togetherWe gather together every Friday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผสมผเส[V] put together, See also: gather together, mix, Syn. ปนเป, ผสม, ผสมผสาน, Example: แม้แต่คุณป้าภรรยาของแกเองก็ยังผสมผเสหัวเราะตามเขาไปด้วย, Thai definition: ปนเปกัน
รวมหมู่[V] gather together, See also: gather intergroup, Example: นกมารวมหมู่ทำอะไรกันอยู่ที่ใต้ต้นไม้
โซรม[V] gather together in a crowd, See also: combine with other, Syn. รุม, Example: ระหว่างเดินกลับบ้าน เขาโดนนักเลงรุมโทรม
รวมเล่ม[V] compile, See also: gather together, collect together, bind together, Example: สำนักพิมพ์รวมเล่มนิทานอีสปเพื่อนำออกจำหน่าย, Thai definition: นำเนื้อหามารวมไว้ในเล่มเดียวกัน
รวบ[V] gather together, See also: collect (together), muster, Ant. แยก, Example: โรงเรียนมัธยมทุกโรงเรียนมีกฎให้นักเรียนหญิงที่ไว้ผมยาวต้องรวบผม, Thai definition: ทำให้สิ่งหรือส่วนที่แยกกันรวมเข้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รวมกลุ่ม[v. exp.] (rūam klum) EN: group ; gather together ; assemble ; form a group/coalition ; coalesce   FR: agglomérer
รวมเล่ม[v. exp.] (rūam lem) EN: compile ; gather together ; collect together ; bind together   FR: compiler
รวมหมู่[v. exp.] (rūam mū) EN: gather together ; gather intergroup   
รวมพวก[v. exp.] (rūam phūak) EN: gather into a group ; form a group ; assemble ; join together ; gather together   
รวมตัว[v.] (rūamtūa) EN: assemble ; collect ; gather together ; gather into a group ; rally ; muster ; come together to ; combine into a group ; get together ; join together   FR: rassembler

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiū, ㄐㄧㄡ, / ] gather together; to investigate; to entangle; correct, #14,819 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
寄り集まる[よりあつまる, yoriatsumaru] (v5r,vi) to gather together; (P) [Add to Longdo]
吹き集める[ふきあつめる, fukiatsumeru] (v1) (obsc) to blow and gather together (by the wind) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top