ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -紙-, *紙*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[紙, zhǐ, ㄓˇ] paper
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  氏 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] silk,  Rank: 7,200

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǐ, ㄓˇ, / ] paper, #1,412 [Add to Longdo]
报纸[bào zhǐ, ㄅㄠˋ ㄓˇ, / ] newspaper; newsprint, #2,867 [Add to Longdo]
纸条[zhǐ tiáo, ㄓˇ ㄊㄧㄠˊ, / ] slip of paper, #13,253 [Add to Longdo]
图纸[tú zhǐ, ㄊㄨˊ ㄓˇ, / ] blueprint; drawing; design plans; graph paper, #13,537 [Add to Longdo]
造纸[zào zhǐ, ㄗㄠˋ ㄓˇ, / ] paper-making, #13,833 [Add to Longdo]
纸巾[zhǐ jīn, ㄓˇ ㄐㄧㄣ, / ] paper napkin, #14,427 [Add to Longdo]
壁纸[bì zhǐ, ㄅㄧˋ ㄓˇ, / ] wallpaper, #15,744 [Add to Longdo]
纸张[zhǐ zhāng, ㄓˇ ㄓㄤ, / ] paper, #16,901 [Add to Longdo]
废纸[fèi zhǐ, ㄈㄟˋ ㄓˇ, / ] waste paper, #20,020 [Add to Longdo]
剪纸[jiǎn zhǐ, ㄐㄧㄢˇ ㄓˇ, / ] paper-cut; scissors-cut, #21,376 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かみ, kami] (n) กระดาษ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かみ, kami] (n) paper; (P) [Add to Longdo]
を破る[かみをやぶる, kamiwoyaburu] (exp,v5r) to tear (up) paper [Add to Longdo]
テープ[かみテープ, kami te-pu] (n) {comp} paper tape; paper streamer [Add to Longdo]
パック[かみパック, kami pakku] (n) drink box; carton (milk, juice, etc.); paper bag (for vacuum cleaners) [Add to Longdo]
ヤスリ;やすり;[かみヤスリ(ヤスリ);かみやすり(やすり;鑢), kami yasuri ( kami yasuri ); kamiyasuri ( kami yasuri ; kami yasuri )] (n) sandpaper; emery paper [Add to Longdo]
一重[かみひとえ, kamihitoe] (n) paper-thin (difference) [Add to Longdo]
一枚[かみいちまい, kamiichimai] (n) one sheet of paper [Add to Longdo]
[かみや, kamiya] (n) paper store; paper merchant; paper seller; papermaking; papermaker [Add to Longdo]
[しか, shika] (n) price of paper [Add to Longdo]
花;纏頭[かみばな, kamibana] (n) (1) (花 only) paper flowers; (2) (花 only) (arch) paper flowers for a funeral; (3) (See 小菊・こぎく・3) paper handed out as a means of congratulations in a red light district (as a promise of a future money donation) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Did he write a letter yesterday?" "Yes, he did."「彼は昨日手を書きましたか」「はい」
Give me five tens and the rest in ones.10ドル幣を5枚、残りは1ドル幣でお願いします。
I barely managed to finish the letter by eleven o'clock.11時までにかろうじてなんとかその手を書いた。
Thank you very much for your letter of January 7th.1月7日付けのお手、ありがとうございました。
Do you have a five-pound note?5ポンド幣をお持ちですか。
I received your letter of July 10.7月10日付のお手いただきました。
With regard to your letter of July 22nd, I enclose our most recent catalogue.7月22日付けのお手につきまして私共の最新の目録を同封します。
Thank you for your letter of July 25 and the fabric sample.7月25日付の御手と布地のサンプルありがとうございました。
I have just received your letter of the ninth.9日付のお手をただいま受け取りました。
Oh, just fill out this form.あぁ、この用に書き込むだけです。
Please remind me to write a letter tomorrow.あす手を書くのを忘れないように私に注意してください。
When I looked about, I found a letter on the desk.あたりを見回すと、机の上に手があるのに気づいた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All of these letters refer to our host as U N Owen.[JA] すべての手の主人は And Then There Were None (1945)
We've all received letters from old trusted friends inviting us to spend the weekend here as guests of their friends, the Owens.[JA] 私たちは皆信頼のおける友人から 週末をここで過ごす招待の 手を受け取った 彼らの友人である オウエン氏の客として And Then There Were None (1945)
It's a message.[JA] 手 Pinocchio (1940)
Look, Colonel, every newspaper and radio in the country is watching this riot.[CN] 聽好,克羅內爾 這個國家所有的報電台都在盯著這次暴亂 Riot in Cell Block 11 (1954)
These ads in the paper can't grow your hair back.[CN] 報上那些廣告都是騙人的 The Steel Helmet (1951)
May I have Your attention please.[JA] 皆さん、聞いてください ロジャースの手には And Then There Were None (1945)
I received a letter from Mr Owen, asking me to come here and spend the weekend and pretend to be a guest so that I might examine his wife who had refused to see a doctor.[JA] オウエン氏が手で依頼してきた 招待客を装いここで 週末を過ごすことを 彼の妻を診察するためです And Then There Were None (1945)
Change your mind, just rap on the door, Schuyler'll pick it up.[CN] 我就直接把筆和放這 Riot in Cell Block 11 (1954)
If newspapers didn't report the crimes that were committed the day before, they'd lose at least half their readers.[CN] 如果以往報不報道罪案的話 最少會損失一半的讀者 La Poison (1951)
I wanted to find out if Mr Owen's letter had anything to do with it.[JA] 僕はオウエンの手が それに関係するものかを 知りたかった And Then There Were None (1945)
A piece of paper crawling with germs.[JA] この汚い切れでは... Detour (1945)
I should think so. It had nursery wallpaper.[CN] 我想是的,那裏有些嬰兒貼 The Uninvited (1944)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テープ[かみテープ, kami te-pu] paper tape, paper streamer [Add to Longdo]
詰まり[かみつまり, kamitsumari] paper jam [Add to Longdo]
送り[かみおくり, kamiokuri] paper feed [Add to Longdo]
媒体[しばいたい, shibaitai] paper (as opposed to electronic) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かみ, kami] Papier [Add to Longdo]
一枚[かみいちまい, kamiichimai] ein_Blatt_Papier [Add to Longdo]
包み[かみづつみ, kamidutsumi] in_Papier_eingewickeltes_Paket [Add to Longdo]
[かみがた, kamigata] (Papier)Matritze, Gussform [Add to Longdo]
[しへい, shihei] Papiergeld [Add to Longdo]
[かみぶくろ, kamibukuro] Papiertuete [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top