ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

piled

P AY1 L D   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -piled-, *piled*, pil, pile
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
piled[ADJ] เป็นขน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A fearful lot of stuff piled up while Maxim was away.- มีงานสุมเป็นกองพะเนิน ตอนที่เเม็กซิมไม่อยู่ Rebecca (1940)
Bodies piled two, three feet high off the gutter.ซากศพกองทับกันตั้งสองสามฟุตเกลื่อนไปหมด In the Mouth of Madness (1994)
There's inventory piled up...มีสินค้ากองเป็นภูเขาเลากา... Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
They're clumsy beasts and the piled Persian dead are slippery.ประเสริฐ ตอนนี้ข้ายุ่งมาก รวมกลุ่ม ! 300 (2006)
Let him the piledriver agree, Treasure!ให้เขายอมรับอย่างลึกซึ้ง ที่รัก Meet the Spartans (2008)
The piledriver?อย่างลึกซึ้ง? Meet the Spartans (2008)
If clan-managed waste were piled it would reach 14,600 meters.If clan-managed waste were piled it would reach 14,600 meters. Gomorrah (2008)
The mail was all piled up.มีจดหมายมาเพียบ คุณนายกรีลี่บอกว่าคุณไม่ได้กลับบ้านมาเป็นอาทิตย์ The No-Brainer (2009)
So the next day, they piled into a car with two thermoses filled with coffee, a basket filled with bakedoods and an urn that was filled with...me.เพราะฉะนั้นวันต่อมา พวกเขานั่งกันมาในรถ กับกระป๋องใส่กาแฟสองใบ กับตะกร้าที่เต็มไปด้วยอาหารทำเอง Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Piled as high as the empty hair gel bottles In the dumpster outside your apartment!กองสูงเท่ากับ กองกระปุกเจลแต่งผม ในถังขยะข้างบ้านของนาย! Mattress (2009)
Some people locked themselves away, piled up food, didn't even pick up the phone.บางคนขังตัวเอง, ตุนสเบียง Carriers (2009)
That's why piled my own feelings and hopes onto you. I knew that they would burden you.และเมื่อฉันลองคิดกลับไปในมุมของเธอ \ ฉันก็ได้รู้ว่าเธอต้องแบกรับภาระเอาไว้มากมายแค่ไหน Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
piledI only missed one day of work because of a cold and my desk is piled high with papers.
piledThe bags were piled up behind him.
piledThe comic books were piled on the desk.
piledThe magazines are piled up next to the table.
piledThe race developed into a free-for-all but Shinomiya lapped the group and in the final stage steadily piled on points with good timing to achieve victory.
piledThe snow that had piled up on the roof at night came down with a thud.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รวบรวม[adj.] (rūaprūam) EN: compiled   

CMU English Pronouncing Dictionary
PILED    P AY1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
piled    (v) pˈaɪld (p ai1 l d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンパイル済みモジュール[コンパイルすみモジュール, konpairu sumi moju-ru] (n) {comp} precompiled module [Add to Longdo]
下積み[したづみ, shitadumi] (n) lowest social strata; goods piled beneath [Add to Longdo]
古風土記[こふどき, kofudoki] (n) (See 風土記) (as opposed to those compiled later) ancient fudoki compiled by imperial order in 713 CE [Add to Longdo]
載る[のる, noru] (v5r,vi) (1) (See 乗る・のる・2) to be placed on; to be set on; to be piled on; to be loaded on; (2) to appear (in print); to be mentioned; to be recorded; to be reported; to be given; (P) [Add to Longdo]
集輯;緝輯[しゅうしゅう, shuushuu] (n,vs) gathered together and compiled [Add to Longdo]
重なる[かさなる, kasanaru] (v5r,vi) (1) to be piled up; to lie on top of one another; (2) to come one after another; to happen over and over; to pile up (e.g. stress); to accumulate; (3) to overlap (each other); to occur at the same time; to happen simultaneously; (P) [Add to Longdo]
重ね[かさね, kasane] (n) (1) pile; heap; layers (e.g. of clothing); set (e.g. of boxes); course (e.g. of stones); (ctr) (2) counter for things that are stacked, piled up (or layered, etc.) (after a word from the "hito-futa-mi" counting system) [Add to Longdo]
重畳[ちょうじょう, choujou] (adj-t,adv-to) (1) placed one upon another; piled up; (2) excellent; splendid [Add to Longdo]
新撰;新選[しんせん, shinsen] (n,vs) newly compiled, selected or edited [Add to Longdo]
盛り上がる(P);盛りあがる;盛り上る;盛上がる;盛上る[もりあがる, moriagaru] (v5r,vi) (1) to swell; to rise; to bulge; to be piled up; (2) to rouse; to get excited; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンパイル済みモジュール[コンパイルすみモジュール, konpairu sumi moju-ru] precompiled module [Add to Longdo]
翻訳単位のプログラム[ほんやくたんいのプログラム, honyakutan'ino puroguramu] separately compiled program [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Piled \Piled\, a. [From 2d {Pile}.]
   Having a pile or point; pointed. [Obs.] "Magus threw a spear
   well piled." --Chapman.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Piled \Piled\, a. [From 1d {Pile}.]
   Having a pile or nap. "Three-piled velvet." --L. Barry
   (1611).
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pile \Pile\, v. t. [imp. & p. p. {Piled}; p. pr. & vb. n.
   {Piling}.]
   1. To lay or throw into a pile or heap; to heap up; to
    collect into a mass; to accumulate; to amass; -- often
    with up; as, to pile up wood. "Hills piled on hills."
    --Dryden. "Life piled on life." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       The labor of an age in piled stones. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To cover with heaps; or in great abundance; to fill or
    overfill; to load.
    [1913 Webster]
 
   {To pile arms} {To pile muskets} (Mil.), to place three guns
    together so that they may stand upright, supporting each
    other; to stack arms.
    [1913 Webster] Pileate

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Piled \Piled\, a. [From 6d {Pile}.] (Iron Manuf.)
   Formed from a pile or fagot; as, piled iron.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top