Search result for

stilt

(44 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stilt-, *stilt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stilt[N] ไม้ต่อขา
stilt[N] เสาค้ำ, See also: สิ่งค้ำ, Syn. post, prop, support
stilt[VT] เดินบนไม้ต่อขา
stilted[ADJ] ซึ่งโอ้อวด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stilt(สทิลทฺ) n. ไม้ต่อขา,เสาค้ำ,สิ่งค้ำ,นกขายาวคอยาวปากยาว มักพบตามหนองน้ำ. vi. ยกไม้ต่อขา,โอหัง.
stilted(สทิล'ทิด) adj. โอ้อวด,หยิ่งทะนง,โอหัง., See also: stiltedly adv. stiltedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
stilt(n) เสาค้ำ,ไม้ต่อขาเดิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stilt root; brace root; prop rootรากค้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So you really think the sight of Olivia in fake fangs reciting stilted dialogue is gonna be a deal breaker, don't you?นายคิดว่า ภาพโอลิเวียร์ ใส่เขี้ยวปลอม บทสนทนาโอ้อวด ทำให้เกิดความแตกแยกได้มั้ย How to Succeed in Bassness (2009)
- Stiltskin!- สติลท์สกิน! Shrek Forever After (2010)
Mr. Stiltskin?ท่านสติลท์สกิน Shrek Forever After (2010)
- Yes, Mr. Stiltskin.- ครับ ท่านสติลท์สกิน Shrek Forever After (2010)
Mr. Stiltskin, please!ท่านสติลท์สกิน ได้โปรด! Shrek Forever After (2010)
Stiltskin!สติลท์สกิน! Shrek Forever After (2010)
Enjoy this while you can, Stiltskin, because when this day is up...เชิญหน้าชื่นตาบานไปก่อนเถอะ หมดวันนี้เมื่อไร... Shrek Forever After (2010)
Stiltskin is leading tonight's ogre hunt himself.สติลท์สกินจะเป็นผู้นำการล่ายักษ์ ในคืนนี้ด้วยตัวเอง Shrek Forever After (2010)
- Mr. Stiltskin!- คุณสติลท์สกิน! Shrek Forever After (2010)
Stiltskin!สติลท์สกิน! Shrek Forever After (2010)
Stiltskin, we had a deal!สติลท์สกิน เราตกลงกันแล้วนี่! Shrek Forever After (2010)
Well, you gotta stop wearing those stilts, and get a pair of Skechers, like normal broke-ass waitresses.เอาล่ะ เธอต้องเลิกใส่ รองเท้าส้นสูงพวกนั้น แล้วไปใส่รองเท้าแตะ(? ) เหมือนพนักงานเสิร์ฟถังแตกทั่วไป And Strokes of Goodwill (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะเกียบ[N] column, See also: stilt, Syn. เสา, Thai definition: ชื่อเสาคู่ที่ฝังลงดินสำหรับขนาบเสากลางซึ่งอยู่เหนือพื้นดินอย่างเสาพุ่ม เสาหงส์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกตีนเทียน[n. exp.] (nok tīnthīen) EN: stilt   
นกตีนเทียน[n. exp.] (nok tīnthīen) EN: Black-winged Stilt   FR: Échasse blanche [f] ; Échasse à manteau noir [f] ; Échasse aux pieds rouges [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
STILT    S T IH1 L T
STILTS    S T IH1 L T S
STILTED    S T IH1 L T AH0 D
STILTNER    S T IH1 L T N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stilt    (n) (s t i1 l t)
stilts    (n) (s t i1 l t s)
Stilton    (n) (s t i1 l t @ n)
stilted    (j) (s t i1 l t i d)
Stiltons    (n) (s t i1 l t @ n z)
stiltedly    (a) (s t i1 l t i d l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stelze {f} | Stelzen {pl}stilt | stilts [Add to Longdo]
Bindenstrandläufer {m} [ornith.]Stilt Sandpiper [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギクシャク;ぎくしゃく[, gikushaku ; gikushaku] (adv,n,vs) (1) jerkiness; awkwardness; stiltedness; (2) souring (of a relationship); strain (e.g. in relations) [Add to Longdo]
ジャンピングスティルト[, janpingusuteiruto] (n) (obsc) jumping stilts [Add to Longdo]
スティルトン[, suteiruton] (n) Stilton (blue cheese) [Add to Longdo]
脚細[あしぼそ;アシボソ, ashiboso ; ashiboso] (n) (uk) Japanese stilt grass (Microstegium vimineum) [Add to Longdo]
竹馬[たけうま;ちくば, takeuma ; chikuba] (n) (walk on) stilts; bamboo horse [Add to Longdo]
背高鷸[せいたかしぎ;セイタカシギ, seitakashigi ; seitakashigi] (n) (1) (uk) black-winged stilt (Himantopus himantopus); (2) stilt (any bird of family Recurvirostridae); avocet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stilt \Stilt\, n. [OE. stilte; akin to Dan. stylte, Sw. stylta,
   LG. & D. stelt, OHG. stelza, G. stelze, and perh. to E.
   stout.]
   1. A pole, or piece of wood, constructed with a step or loop
    to raise the foot above the ground in walking. It is
    sometimes lashed to the leg, and sometimes prolonged
    upward so as to be steadied by the hand or arm.
    [1913 Webster]
 
       Ambition is but avarice on stilts, and masked.
                          --Landor.
    [1913 Webster]
 
   2. A crutch; also, the handle of a plow. [Prov. Eng.]
    --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) Any species of limicoline birds belonging to
    {Himantopus} and allied genera, in which the legs are
    remarkably long and slender. Called also {longshanks},
    {stiltbird}, {stilt plover}, and {lawyer}.
    [1913 Webster]
 
   Note: The American species ({Himantopus Mexicanus}) is well
      known. The European and Asiatic stilt ({Himantopus
      candidus}) is usually white, except the wings and
      interscapulars, which are greenish black. The
      white-headed stilt ({Himantopus leucocephalus}) and the
      banded stilt ({Cladorhynchus pectoralis}) are found in
      Australia.
      [1913 Webster]
 
   {Stilt plover} (Zool.), the stilt.
 
   {Stilt sandpiper} (Zool.), an American sandpiper
    ({Micropalama himantopus}) having long legs. The bill is
    somewhat expanded at the tip.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stilt \Stilt\, v. t. [imp. & p. p. {Stilted}; p. pr. & vb. n.
   {Stilting}.]
   To raise on stilts, or as if on stilts.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stilt
   n 1: a column of wood or steel or concrete that is driven into
      the ground to provide support for a structure [syn: {pile},
      {spile}, {piling}, {stilt}]
   2: one of two stout poles with foot rests in the middle; used
     for walking high above the ground; "he was so tall I thought
     he was on stilts"
   3: long-legged three-toed wading bird of brackish marshes of
     Australia [syn: {stilt}, {Australian stilt}]
   4: long-legged three-toed black-and-white wading bird of inland
     ponds and marshes or brackish lagoons [syn: {stilt},
     {stiltbird}, {longlegs}, {long-legs}, {stilt plover},
     {Himantopus stilt}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top