ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heap up

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heap up-, *heap up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heap up[PHRV] กองไว้เป็นจำนวนมาก, See also: สุมไว้เป็นจำนวนมาก, Syn. pile up
heap up[PHRV] สุม, See also: กอง, วางกอง, Syn. mound, pile, stack
heap upon[PHRV] ให้ (บางสิ่ง) อย่างมากกับ, Syn. heap with, pile on, pile onto, pile with

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุม[V] pile up, See also: heap up, accumulate, stack up, amass, assemble, Syn. ทับ, Example: เขาตักข้าวสุมลงไปจนเต็มจาน ทำเหมือนอดโซมาหลายวัน, Thai definition: วางทับซ้อนๆ กันลงไปจนสูงเป็นกอง
มูน[V] heap up, See also: accumulate, pile the earth up, increase, accrue, hoard up to a mound, Syn. พอกพูน, พอก, ถม, Example: ต้องมูนทรายให้สูงสักสามฟุตจึงจะกันน้ำได้
ลอม[V] pile up, See also: heap up, Thai definition: รวมตะล่อมกันขึ้นไปให้เป็นจอม
ตะล่อม[V] pile up, See also: heap up, gather, garner, Syn. กอง, รวม, Ant. เกลี่ย, Example: พวกเขาช่วยกันตะล่อมข้าวที่กระจัดกระจายอยู่เต็มลานเข้าด้วยกัน, Thai definition: ทำให้รวมกันเข้ามาเป็นกอง, ทำให้กลมเข้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พูน[v.] (phūn) EN: heap up ; pile up ; accumulate ; stack   FR: amasser ; entasser ; empiler
สุม[v.] (sum) EN: pile up ; heap up ; accumulate ; stack up ; amass ; assemble   FR: entasser ; empiler

Japanese-English: EDICT Dictionary
重ねる[かさねる, kasaneru] (v1,vt) to pile up; to put something on another; to heap up; to add; to repeat; (P) [Add to Longdo]
盛り上げる(P);盛りあげる[もりあげる, moriageru] (v1,vt) (1) to pile up; to heap up; (2) to stir up; to enliven; to bring to a climax; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  heap up
      v 1: arrange into piles or stacks; "She piled up her books in my
           living room" [syn: {pile up}, {heap up}, {stack up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top