ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลดน้อย

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลดน้อย-, *ลดน้อย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลดน้อยลง[V] decrease, See also: reduce, lower, subside, recede, cut down, diminish, bring down, lessen, Syn. ลดลง, Ant. เพิ่มขึ้น, เพิ่มมากขึ้น, Example: ไฟฟ้าสถิตบริเวณหน้าจอคอมพิวเตอร์ทำให้ฝุ่นผงลดน้อยลงไป, Thai definition: ลดปริมาณลงไป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It may take a little time for the grogginess to dissipate.มันจะใช้เวลาไม่นานให้อาการมึดลดน้อยลง Underworld (2003)
My strength desert me, I have to complete the most dangerous part of the trip:ความแข็งแรงของร่างกายลดน้อยไป ฉันต้องกัดฟัน สิ่งอันตรายที่สุด ของการเส้นทางนี้ March of the Penguins (2005)
The almost instantaneous benefits will then put everyone's concerns to rest.ผลประโยชน์ที่เกือบจะเห็นผลได้ในทันที จะทำให้ความกังวลของทุกคนลดน้อยลง Super Rookie (2005)
It just retreats every single year.มันลดน้อยถอยลงไปทุกปี An Inconvenient Truth (2006)
It has diminished by 40% in 40 years.มันลดน้อยถอยลง 40% ในช่วง 40 ปี An Inconvenient Truth (2006)
At the end of the Iast ice age, as the Iast glacier was receding from North America, the ice melted and a giant pool of fresh water formed in North America.ตอนสิ้นสุดยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้าย ขณะที่ธารน้ำแข็งสุดท้ายกำลังลดน้อยถอยลงในอเมริกาเหนือ ขณะที่ธารน้ำแข็งสุดท้ายกำลังลดน้อยถอยลง ในอเมริกาเหนือ An Inconvenient Truth (2006)
THE PRESSURES ARE NO LESS.ความกดดันก็ไม่ได้ลดน้อยลงไป Poison Ivy (2007)
The volunteer is slowing downความอาทร ลดน้อยลงทุกที Once (2007)
Innovative farmers, sculptors, exceptional navigators, they were caught in the vise of overpopulation and dwindling resources.ชาวนาผู้บุกเบิก, ประติมากร นักเดินเรือผู้เชี่ยวชาญ พวกเขาประสบปัญหาประชากรมากเกินไป กรอปกับทรัพยากรที่ลดน้อยลง Home (2009)
The new arrivals are mostly farmers forced off the land for economic or demographic reasons, or because of diminishing resources.ผู้ที่ย้ายมาใหม่ส่วนใหญ่ เป็นชาวนาซึ่งละทิ้งที่ดิน เหตุผลอาจเนื่องมาจากเศรษฐกิจ, ประชากร หรือทรัพยากรลดน้อยลง Home (2009)
In a common struggle that has brought about our emancipation and pushed back the frontier of racism the millions of our people say thank you and thank you again.ในความพยายามดิ้นรน.. ที่ทำให้ได้มาซึ่งการปลดแอก.. และการลดน้อยถอยลง.. Invictus (2009)
That will reduce our numbers here.นั้นจะทำจำนวนคนของเราที่นี้ลดน้อยลงนะ Incursion: Part 1 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลดน้อยลง[v. exp.] (lot nøi) EN: deteriorate   
ลดน้อยลง[v. exp.] (lot nøi long) EN: decrease ; reduce ; lower ; subside ; recede ; cut down ; diminish ; bring down ; lessen   FR: amoindrir ; atténuer ; diminuer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cool[VI] ลดน้อยลง (อารมณ์, ความโกรธ, ความกระตือรือร้น), Syn. cool down
evanesce[VI] ลดน้อยลงเรื่อยๆ จนไม่มีเหลืออยู่ (ทางวรรณคดี), Syn. disappear, fade, vanish
extenuate[VT] ลดน้อยลง (ความผิด, ข้อผิดพลาด), See also: บรรเทาเบาบาง, Syn. diminish, lessen, reduce
reduce from[PHRV] ลดลงจาก, See also: ลดน้อยลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abate(อะเบท') vt.,vi. ลดน้อยลง, บรรเทา, เลิกล้ม, เลิก, ระงับ, Syn. lessen, moderate
alleviative(อะลี' วิเอทิฟว, อะลี' วอะโทรี) adj. ซึ่งทำให้ลดน้อยลง, ซึ่งบรรเทา
belittle(บิลิท'เทิล) {belittled,belittling,belittles} vt. ดูถูก,ดูแคลน,ทำให้ความสำคัญลดน้อยลง, See also: belittler n. ดูbelittle, Syn. deride ###A. promote
cool(คูล) {cooled,cooling,cools} adj. เย็น,เย็นสบาย,เยือกเย็น,สุขุม,เฉยเมย,หน้าด้าน,หน้าหนา,ไร้ความกระตือรือร้น,ไร้อารมณ์,ดีเลิศ (แสลง) vi. เย็นลง,มีอารมณ์น้อยลง,กระตือรือร้นน้อยลง. vt. ทำให้เย็นลง,ทำให้สงบลง,ทำให้ลดน้อยลง (ความโกรธอารมณ์), See also: co
deplete(ดิพลีท') vt. ทำให้หมดสิ้นหรือลดน้อยลงมาก,ทำให้สูญเสีย,ทำให้ว่างเปล่า,บรรเทา, See also: depletion n. ดูdeplete depletive adj. ดูdeplete, Syn. empty ###A. fill
diminish(ดิมิน'นิช) vt. ทำให้ลดน้อยลง,ลดลง,ดูหมิ่น vi. ลดลง, See also: diminishable adj.
dwindle(ควิน'เดิล) {dwindled,dwindling,dwindles} vi. เล็กลง,หด,ลดน้อยลง,ทรุดโทรม,เสื่อมโทรม,สูญเสีย. vt. ทำให้เล็กลง,ทำให้หกลง, Syn. decrease,diminish,fade
fadeless(เฟด'ลิส) adj. สีไม่ตก,ไม่ร่วงโรย,ไม่ลดน้อยลง.
fritter(ฟริท'เทอะ) vi.,vt. (ทำให้) สูญสิ้น,สิ้นเปลือง,แตกหรือแยกออกเป็นชิ้น ๆ ,หดตัว,เสื่อม,ลดน้อยลง n. เศษเล็กเศษน้อย., See also: fritterer n., Syn. shrink,degenerate
mitigate(มิท'ทะเกท) v. ทำให้เบาบาง,ทำให้ลดน้อยลง,แบ่งเบา, See also: mitigable adj. mitigatedly adv. mitigation n. mitigator n. mitigative adj mitigatory adj., Syn. abate ###A. intensify

English-Thai: Nontri Dictionary
abate(vi) บรรเทา,ลดน้อยลง,เบาบาง
abatement(n) การหยุด,การเลิก,การระงับ,การลดน้อยลง
decrease(vi,vt) บรรเทา,ลดน้อยลง,สั้นลง
deplete(vt) ใช้หมด,ทำให้สูญเสีย,ทำให้สิ้นเปลือง,ทำให้ลดน้อยลง

German-Thai: Longdo Dictionary
senken(vt) |senkte, hat gesenkt, etw.(A)| ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งลดน้อยลง, ทำให้น้อยลง, ทำให้ต่ำลง เช่น Die Regierung hat die Steuern gesenkt. รัฐบาลลดภาษีลง , See also: S. herabsetzen, A. erhöhen, steigern, Related: sinken, verringern

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top