ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slab

S L AE1 B   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slab-, *slab*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slab[N] แผ่นหนา, See also: แผ่นวัสดุหนา, แผ่นไม้หนา, แผ่นหินหนา, Syn. bit, chunk, slice
slab[VT] ทำให้เป็นแผ่น
slab[VT] ปูด้วยแผ่นวัสดุหนา, See also: ปูด้วยแผ่นไม้หนา, ปูด้วยแผ่นไม้หนา
slab[VT] เลื่อยไม้เป็นแผ่นหนา
slabber[VI] ปล่อยน้ำลายไหล, See also: ปล่อยให้อาหารร่วงจากปาก, Syn. drip, dribble, salivate, slobber

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slab(สแลบ) n. แผ่นแบนกว้างที่ค่อนข้างหนาที่ทำด้วยวัตถุแข็ง,แผ่นหนา,แผ่นไม้ซุงที่เลื่อยตามขวางและมีเปลือกติดอยู่รอบนอก vt. ทำให้เป็นแผ่น,ปูด้วยแผ่นดังกล่าว,เลื่อยไม้ซุงตามขวางออกมาเป็นแผ่นหนา, Syn. plank,slice

English-Thai: Nontri Dictionary
slab(n) แผ่นหิน,ปีกไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slab castเฝือกแผ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Slabsแผ่นพื้น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because Rosemead sits on a giant slab of granite, And that's exactly where you Want to be when an earthquake strikes.เราอยู่ในบล็อกของหินแกรนิต, มันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการเกิดแผ่นดินไหว San Andreas Quake (2015)
I don't know who put you up to this, fat boy, but I'm gonna cut a slab of bacon off your back.ฉันไม่รู้ว่าใครจ้างแกมานะไอ้อ้วน แต่ฉันจะตบแกให้ไขมันหลุดออกมาเลย The Cobbler (2014)
Well, you know the paving slabs in that whole area, even the exact ones that he landed on, you know they were all...ถ้างั้น คุณก็รู้ว่ามีคนเดินแถวนั้น ตอนที่เขากระโดดลงมา - คุณก็รู้ว่า... The Empty Hearse (2014)
They snatched me from this house, stripped me down, threw me on a metal slab and stuck metal probes inside of me.พวกมันเอาตัวฉันไปจากบ้านหลังนี้ เปลื้องผ้าฉัน โยนฉันไว้บนแผ่นโลหะ แล้วก็เอาเครื่องมือสอดเข้าไปในตัวฉันด้วย Continuum (2013)
Can someone tell me what two-thirds of my force is doing out here... firing rockets at a slab of beef?บอกทีสิว่าทำไม 2 ใน 3 ของหน่วยฉัน มายิงเนื้อวัวเล่นทำไมเนี่ย The Last Stand (2013)
And it was poetic justice that I would be meeting her for the first time on a slab in my gross anatomy class.และมันเป็นการตอบแทนที่ผมทำความดีไว้\ผมก็เลยได้พบกับเธอ เป็นครั้งแรกที่เตียงนั่น\\ในชั้นเรียนวิชามหกายวิภาคศาสตร์ The Origins of Monstrosity (2012)
And over here we have slab granite countertops in your gourmet kitchen.บริเวณนี้ เคาเตอร์ทั้งหมดปูด้วยแกรนิต ในครัวสุดหรู Black Cherry (2012)
4-bedroom, 3 1/2 bathrooms, slab granite countertops in your gourmet kitchen.4 ห้องนอน ห้องน้ำ 3 ห้องครึ่ง ห้องครัวสุดหรู เคาเตอร์ปูแกรนิต Black Cherry (2012)
It's nice not having a big slab of glass between us.มันเป็นเรื่องดีที่ไม่ได้มีอะไรมันกั้นระหว่างเรา This Is a Dark Ride (2012)
As with most electric cars, underneath here is a great big slab of batteries, and you can plug those into a socket at your house or your office and recharge them and then you have a range of 50 miles -เหมือนๆกับรถไฟฟ้าทั่วไป ข้างในรถจะเต็มไปด้วยแบตเตอร์รี่ และคุณสามารถเสียบปลั๊กได้ ตามบ้านและออฟฟิศของคุณ เมื่อชาร์จเต็มจะสามารถวิ่งได้ห้าสิบไมล์ Episode #18.4 (2012)
Every slab in the house is full.ทุกพื้นที่ในห้องเต็มหมดแล้ว There's No Place Like Home (2011)
Man, oh man. Chef put out a slab of meat, I swear it was bright orange.ทางนี้อีกนิด มาเร็วๆ Instinct (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slabWe call these slabs of the solid-rock layer 'plates'.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปีกไม้[N] slab, See also: wood slab, Example: ปีกไม้ เศษไม้ ปลายไม้ที่เลื่อยออกมาจะนำไปประกอบเป็นลังเพื่อบรรจุพืชผลทางการเกษตร, Count unit: แผ่น, Thai definition: ปีกทั้ง 4 ข้างของซุงที่เลื่อยเปิดออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยาตั้ง[n. exp.] (yātang) EN: tobacco in the form of slabs   

CMU English Pronouncing Dictionary
SLAB    S L AE1 B
SLABS    S L AE1 B Z
SLABY    S L EY1 B IY0
SLABAUGH    S L AE1 B AO0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slab    (n) slˈæb (s l a1 b)
slabs    (n) slˈæbz (s l a1 b z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
木板[mù bǎn, ㄇㄨˋ ㄅㄢˇ, ] slab; board; plank, #14,036 [Add to Longdo]
石板[shí bǎn, ㄕˊ ㄅㄢˇ, ] slab; flagstone; slate, #17,461 [Add to Longdo]
石片[shí piàn, ㄕˊ ㄆㄧㄢˋ, ] slab, #85,973 [Add to Longdo]
板皮[bǎn pí, ㄅㄢˇ ㄆㄧˊ, ] slab, #110,642 [Add to Longdo]
扁坯[biǎn pī, ㄅㄧㄢˇ ㄆㄧ, ] slab [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betonstraße {f}slab [Am.] [Add to Longdo]
Dämmblock {m}slab insulation [Add to Longdo]
Dämmplatte {f} mit Nut und Federslab with spigot and groove [Add to Longdo]
Platte {f}; Tafel {f}; Fliese {f} | geschlitzte Platteslab | slotted slab [Add to Longdo]
Plattenwalze {f}slab roller [Add to Longdo]
Plattenwand {f}slab wall [Add to Longdo]
dicke Scheibe {f} (Brot; Fleisch) | Scheiben {pl}slab | slabs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スラブ;スラヴ[, surabu ; suravu] (n) (1) Slav; Slavic; (2) (スラブ only) slab [Add to Longdo]
ワッフルスラブ[, waffurusurabu] (n) waffle slab [Add to Longdo]
一枚岩[いちまいいわ, ichimaiiwa] (n) monolith; large slab of rock; (P) [Add to Longdo]
岩盤風呂[がんばんぶろ, ganbanburo] (n) (See 岩盤浴) stone sauna; facility where one rests on towels laid on a slab of heated natural rock [Add to Longdo]
岩盤浴[がんばんよく, ganbanyoku] (n) stone sauna; facility where one rests on towels laid on a slab of heated natural rock [Add to Longdo]
句碑[くひ, kuhi] (n) slab with a haiku cut on it [Add to Longdo]
床板[ゆかいた;しょうばん, yukaita ; shouban] (n) (See 床の間) alcove slab; wooden board placed in a tokonoma; baseboard; base plate [Add to Longdo]
石抱き[いしだき, ishidaki] (n) form of torture in which the victim kneels on triangular wedges and stone slabs are placed on their lap [Add to Longdo]
鋳片[ちゅうへん, chuuhen] (n) slab (e.g. in metal casting, smelting, etc.) [Add to Longdo]
豆板[まめいた, mameita] (n) candied bean slab [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slab \Slab\, n. [OE. slabbe, of uncertain origin; perhaps
   originally meaning, a smooth piece, and akin to slape, Icel.
   sleipr slippery, and E. slip, v. i.]
   1. A thin piece of anything, especially of marble or other
    stone, having plane surfaces. --Gwilt.
    [1913 Webster]
 
   2. An outside piece taken from a log or timber in sawing it
    into boards, planks, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) The wryneck. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   4. (Naut.) The slack part of a sail.
    [1913 Webster]
 
   {Slab line} (Naut.), a line or small rope by which seamen
    haul up the foot of the mainsail or foresail. --Totten.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slab \Slab\, a. [Cf. Gael. & Ir. slaib mud, mire left on a river
   strand, and E. slop puddle.]
   Thick; viscous. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Make the gruel thick and slab.      --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slab \Slab\, n.
   That which is slimy or viscous; moist earth; mud; also, a
   puddle. [Obs.] --Evelyn.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slab
   n 1: block consisting of a thick piece of something

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 slab
 
 
   1. n. A continuous horizontal line of pixels, all with the same color.
 
   2. vi. To paint a slab on an output device. Apple's QuickDraw, like most
   other professional-level graphics systems, renders polygons and lines not
   with Bresenham's algorithm, but by calculating slab points for each scan
   line on the screen in succession, and then slabbing in the actual image
   pixels.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top