ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

compile

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compile-, *compile*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compile(vt) แปลให้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์
compile(vt) รวบรวม, Syn. collect, gather, amass
compiler(n) ผู้แปล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compile(คัมไพล์') { compiled, compiling, compiles } vt. รวบรวม, เรียบเรียง แปลโปรแกรมหมายถึง แปลโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาแนวมนุษย์ (human oriented language) ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาซี (C) ภาษา โคบอล (COBOL) ซึ่งเป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจ ให้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) ซึ่งเป็นภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจได้ การแปลนั้น คอมพิวเตอร์จะอ่านโปรแกรมทั้งหมดเข้าไปแล้วจึงจะลงมือแปล เมื่อเข้าใจแล้ว คอมพิวเตอร์จึงจะปฏิบัติตามคำสั่งในโปรแกรมได้
compile timeเวลาแปลโปรแกรมบางทีใช้ compilation time หมายถึงระยะเวลาที่เครื่องใช้ในการแปลโปรแกรมแต่ละโปรแกรมก่อนที่จะลงมือทำตามคำสั่งในโปรแกรมนั้นดู compile ประกอบ
compiler(คัมไพ'เลอะ) n. ผู้รวบรวม, ผู้เรียบเรียง ตัวแปลโปรแกรมคอมไพเลอร์หมายถึง โปรแกรมที่แปลโปรแกรมภาษาต่าง ๆ เช่นภาษา FORTRAN, COBOL ฯ เป็นภาษาเครื่อง (machine language) การแปลโดยใช้โปรแกรมแปลนี้ จะใช้วิธีแปลทั้งโปรแกรม นำคำแปลเก็บไว้ในหน่วยความจำ แล้วจึงลงมือปฏิบัติการ (execute) ไปทีละคำสั่ง ถ้ามีการสั่งให้ทำบางคำสั่งซ้ำ ก็ไม่จำเป็นต้องแปลใหม่ดู translator ประกอบดู interpreter เปรียบเทียบ
incremental compilerตัวแปลโปรแกรมส่วนเพิ่มหมายถึง โปรแกรมพิเศษที่ทำหน้าที่เป็นตัวแปลคำสั่งในโปรแกรมให้เป็นรหัสภาษาเครื่องในทันทีที่พิมพ์ข้อความที่เป็นคำสั่งเต็มบรรทัด ตัวแปลโปรแกรมส่วนเพิ่มตัวนี้จะทำหน้าที่แปลในขณะที่เราพิมพ์คำสั่งแต่ละคำสั่ง ผิดกับตัวแปลอื่นที่จะรอจนพิมพ์โปรแกรมเสร็จหมดจึงจะลงมือแปล การแปลแบบหลังนี้ เราจะต้องรอสักนิดหนึ่ง เมื่อการแปลเสร็จสิ้นแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์จึงจะลงมือทำงาน ดู interpreter ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
compile(vt) รวบรวม, รวม, เรียบเรียง
compiler(n) ผู้เรียบเรียง, ผู้รวบรวม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
compileแปลโปรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
compiler๑. ตัวแปลโปรแกรม๒. โปรแกรมแปลโปรแกรม, คอมไพเลอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
compiler๑. ตัวแปลโปรแกรม๒. โปรแกรมแปลโปรแกรม, คอมไพเลอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compiler diagnosticsข้อวินิจฉัยโดยตัวแปลโปรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
compiler-compilerคอมไพเลอร์-คอมไพเลอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compilerตัวแปลโปรแกรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Compilerผู้รวบรวม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Compilerคอมไพเลอร์, คอมไพเลอร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Compilerโปรแกรมแปลโปรแกรม [เศรษฐศาสตร์]
compilerโปรแกรมแปลภาษา, โปรแกรมที่ทำหน้าที่แปลโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ให้เป็นรหัสที่อยู่ในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ ตัวอย่างของโปรแกรมแปลภาษา เช่น ตัวแปลภาษาจาวา ตัวแปลภาษาซี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Compiler (computer program)คอมไพเลอร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [คอมพิวเตอร์]
Compilers (Computer programs)ตัวแปลชุดคำสั่ง (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Compile a family-and-friends list. Closest relative first.ดูครอบครัว เพื่อนสนิทก่อน. National Treasure (2004)
But in Abe's mind he was already compiling the list.แต่ในหัวของเอ๊บ เขาเริ่มนึกรายการของที่ต้องใช้ Primer (2004)
Everything is not all right. Voice mask is still compiling.ยังไม่เรียบร้อย กำลังประมวลเสียงอยู่ Mission: Impossible III (2006)
I compiled all the death certification for the burn victims, like you asked.ฉันรวบรวมใบมรณะบัตรของเหยื่อ ที่ถูกเผาอย่างที่คุณขอแล้ว The Key and the Clock (2006)
Beside the memories Eri and Tsuru had compiled... were the unforgettable memories with Rei.ในขณะที่ความทรงจำระหว่างซึรุกับเอริถูกรวบรวม แต่ความทรงจำเกี่ยวกับเรย์กลับถูกลืม Operation Proposal (2007)
LOOKS LIKE SHE WAS COMPILING EMPIRICAL DATA ABOUT HOMICIDE TRENDS IN CLEVELAND.ข้อมูลเกี่ยวกับฆาตกรรมที่เกิดขึ้นระยะนี้ในคลิฟแลนด์ Zoe's Reprise (2009)
After the first two abductions, cherry hill compiled a list of registered sex offenders in Camden county.หลังจากเกิดการลักพาตัวสองครั้งแรก ทางเชอร์รี่ ฮิลล์ก็ รวบรวมรายชื่อคนที่ก่อคดีทางเพศในแคมเดน เคาน์ตี้ A Shade of Gray (2009)
We've also compiled a list of local rehabilitation facilitiesเรายังได้รวบรวมรายชื่อสถานบำบัดในท้องถิ่น Roadkill (2009)
Have Janis compile a list.ให้ Janis รวบรวมข้อมูลมา No More Good Days (2009)
You only have to compile evidence to prove your hunch, after all.เพียงแค่คุณต้องรวบรวมหลักฐานเพื่อพิสูจน์ ลางสังหรณ์ของคุณหลังจากนั้น Episode #1.8 (2009)
I have before me a complete report on the Iron Man weapon, compiled by Colonel Rhodes.ก่อนผมจะรายงานเรื่องอาวุธของ ไอรอนแมนที่สมบูรณ์ ซึ่งเรียบเรียงโดยพันโท Rhodes Iron Man 2 (2010)
We're compiling data.เรากำลังประมวลผล Jacksonville (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
compileHe compiled a Japanese folklore anthology for use in schools.
compileI have tried to compile the ideas that you proposed prior to the meeting, so that we can use them as the base for the discussion.
compileJapan's national budget for a new fiscal year is normally compiled in December.
compileThe data hasn't been compiled yet.
compileWe used to compile survey results using spreadsheet programs but recently we feel that database software's summing methods are quicker so we use databases to total them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอมพายเลอร์(n) compiler, Syn. เครื่องแปล, ตัวแปล, Example: คอมไพล์เลอร์ ต้องแปลทุกคำสั่งในโปรแกรมให้เป็นภาษาเครื่อง, Thai Definition: โปรแกรมพิเศษที่ใช้แปลโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาระดับสูง ให้เป็นโปรแกรมภาษาของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะแปลโปรแกรมทั้งโปรแกรมได้ในครั้งเดียว, โปรแกรมที่ใช้แปลภาษา ซึ่งดัดแปลงไปจากภาษาของเครื่องคอมพิวเตอร์, Notes: (อังกฤษ)
คอมไพล์(v) compile, See also: gather, collect, arrange, organize, Syn. รวบรวม, เรียบเรียง, Example: ถ้าหากคุณต้องการที่จะสามารถคอมไพล์โปรแกรมที่มีขนาดใหญ่แล้วละก็ควรจะมี RAM เพิ่ม, Notes: (อังกฤษ)
รวบรวม(v) compile, See also: gather, collect, accumulate, put together, amass, Syn. สะสม, เก็บ, Example: หอวรรณกรรมรวบรวมผลงานวรรณกรรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน, Thai Definition: นำสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจเอามารวมกันได้มากๆ มารวมกันไว้
ตัวแปลภาษา(n) compiler, See also: collector, editor, translator, interpreter, Example: ตัวแปลภาษาจะช่วยให้ความสะดวกรวดเร็วในการแปลภาษาได้มากขึ้น
ตัวแปลภาษา(n) compiler, Example: ตัวแปลภาษาจะช่วยให้ความสะดวกรวดเร็วในการแปลภาษาได้มากขึ้น
ตัวแปลภาษา(n) compiler, Example: ตัวแปลภาษาจะช่วยให้ความสะดวกรวดเร็วในการแปลภาษาได้มากขึ้น
รจิต(v) arrange, See also: compile, Syn. เรียบเรียง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รวมเล่ม(v) compile, See also: gather together, collect together, bind together, Example: สำนักพิมพ์รวมเล่มนิทานอีสปเพื่อนำออกจำหน่าย, Thai Definition: นำเนื้อหามารวมไว้ในเล่มเดียวกัน
เรียบเรียง(v) compile, See also: write, edit, compose, Syn. รจิต, แต่ง, Example: ในพ.ศ.2430 ม.ร.ว.เปียมาลากุลได้เรียบเรียงพระราชพงศาวดารย่อสำหรับนักเรียนขึ้น, Thai Definition: เขียนโดยอาศัยข้อมูลต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัดทำ[jattham] (v) EN: make ; do ; create ; compile ; provide  FR: manier ; manoeuvrer
คอมไพล์[khømphāi] (v) EN: compile ; gather ; collect ; arrange ; organize  FR: compiler
คอมไพเลอร์ = คอมไพล์เลอร์[khømphailoē] (n) EN: compiler  FR: compilateur [ m ]
ผู้จัดทำ[phūjattham] (n) EN: organizer ; manager ; producer ; creator ; compiler
แปลโปรแกรม[plaē prōkraēm] (v) EN: compile  FR: compiler
ประมวล[pramūan] (v) EN: codify ; collect ; compile ; combine ; gather ; systematize  FR: compiler ; codifier ; rassembler
เรียบเรียง[rīeprīeng] (v) EN: compile ; edit ; write ; compose  FR: composer ; écrire ; éditer
รวมเล่ม[rūam lem] (v, exp) EN: compile ; gather together ; collect together ; bind together  FR: compiler
รวบรวม[rūaprūam] (v) EN: compile ; gather ; collect ; accumulate ; put together ; amass ; save up ; mobilise  FR: rassembler ; collectionner ; accumuler ; amasser ; collecter ; réunir ; regrouper ; compiler ; mobiliser
รวบรวม[rūaprūam] (adj) EN: compiled

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
compile
compiled
compiler
compiles
compilers

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
compile
compiled
compiler
compiles
compilers

WordNet (3.0)
compile(v) use a computer program to translate source code written in a particular programming language into computer-readable machine code that can be executed
compiler(n) a person who compiles information (as for reference purposes)
compiler(n) (computer science) a program that decodes instructions written in a higher order language and produces an assembly language program, Syn. compiling program
compose(v) put together out of existing material, Syn. compile

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Compile

v. t. [ imp. & p. p. Compiled p. pr. & vb. n. Compiling. ] [ F. compiler, fr.L. compilare to plunder, pillage; com- + pilare to plunder. See Pill, v. t., Pillage. ] 1. To put together; to construct; to build. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Before that Merlin died, he did intend
A brazen wall in compass to compile. Spenser. [ 1913 Webster ]

2. To contain or comprise. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Which these six books compile. Spenser. [ 1913 Webster ]

3. To put together in a new form out of materials already existing; esp., to put together or compose out of materials from other books or documents. [ 1913 Webster ]

He [ Goldsmith ] compiled for the use of schools a History of Rome. Macaulay. [ 1913 Webster ]

4. To write; to compose. [ Obs. ] Sir W. Temple. [ 1913 Webster ]

5. (Computers) to process (computer program source code) with a compiler{ 2 } to produce an assembly-language program or an executable program in machine language. [ PJC ]

Compilement

n. Compilation. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Compiler

n. [ OE. compiluor; cf. OF. compileor, fr. L. compilator. ] 1. One who compiles; esp., one who makes books by compilation. [ 1913 Webster ]

2. (Computers) a computer program that decodes instructions written in a higher-level computer language to produce an assembly-language program or an executable program in machine language. [ WordNet 1.5 +PJC ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
编写[biān xiě, ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄝˇ,   /  ] compile #8,685 [Add to Longdo]
编造[biān zào, ㄅㄧㄢ ㄗㄠˋ,   /  ] compile; draw up; work out; fabricate; invent; concoct; make up; cook up; create out of the imagination #18,734 [Add to Longdo]
编纂[biān zuǎn, ㄅㄧㄢ ㄗㄨㄢˇ,   /  ] compile #26,647 [Add to Longdo]
编印[biān yìn, ㄅㄧㄢ ㄧㄣˋ,   /  ] compile and print; publish #37,735 [Add to Longdo]
[zuǎn, ㄗㄨㄢˇ, ] compile #41,736 [Add to Longdo]
编译器[biān yì qì, ㄅㄧㄢ ㄧˋ ㄑㄧˋ,    /   ] compiler #89,810 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Compiler { m } [ comp. ] | Compiler { pl }compiler | compilers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
新撰;新選[しんせん, shinsen] (n, vs) newly compiled, selected or edited #14,998 [Add to Longdo]
コンパイル[konpairu] (n, vs) { comp } compile #17,195 [Add to Longdo]
コンパイラ;コンパイラー[konpaira ; konpaira-] (n) { comp } compiler #19,841 [Add to Longdo]
エフェクトコンパイラ[efekutokonpaira] (n) { comp } effect compiler [Add to Longdo]
クロスコンパイラ[kurosukonpaira] (n) { comp } cross compiler [Add to Longdo]
コンパイラー言語[コンパイラーげんご, konpaira-gengo] (n) compiler language [Add to Longdo]
コンパイラによる最適化[コンパイラによるさいてきか, konpaira niyorusaitekika] (n) { comp } compiler optimization [Add to Longdo]
コンパイラの最適化能力[コンパイラのさいてきかのうりょく, konpaira nosaitekikanouryoku] (n) { comp } compiler efficiency [Add to Longdo]
コンパイラコンパイラ[konpairakonpaira] (n) { comp } compiler-compiler [Add to Longdo]
コンパイラ型言語[コンパイラかたげんご, konpaira katagengo] (n) { comp } compiler language [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クロスコンパイラ[くろすこんぱいら, kurosukonpaira] cross compiler [Add to Longdo]
コンパイラ[こんぱいら, konpaira] compiler [Add to Longdo]
コンパイラー[こんぱいらー, konpaira-] compiler [Add to Longdo]
コンパイラー言葉[コンパイラーことば, konpaira-kotoba] compiler language [Add to Longdo]
コンパイラによる最適化[コンパイラによるさいてきか, konpaira niyorusaitekika] compiler optimization [Add to Longdo]
コンパイラ指示命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] compiler-directing statement [Add to Longdo]
コンパイル[こんぱいる, konpairu] compile (vs) [Add to Longdo]
コンパイルエラー[こんぱいるえらー, konpairuera-] compiler error [Add to Longdo]
コンパイル済みモジュール[コンパイルすみモジュール, konpairu sumi moju-ru] precompiled module [Add to Longdo]
デコンパイラ[でこんぱいら, dekonpaira] decompiler [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top