ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stockpile

S T AA1 K P AY2 L   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stockpile-, *stockpile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stockpile[VI] เก็บสะสมไว้ในคลังสินค้า, Syn. accumulate, hoard, store
stockpile[VT] เก็บสะสมไว้ในคลังสินค้า, Syn. accumulate, hoard, store
stockpile[N] คลังสินค้า, See also: คลังอาวุธ, Syn. heap, mass, store
stockpiler[N] ผู้เก็บสะสมของไว้ในคลังสินค้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stockpile(สทอค'ไพลฺ) n. คลังพัสดุ,คลังสินค้า,คลังแสง,คลังอาวุธยุทธภัณฑ์. vi. เก็บไว้ในคลังดังกล่าว -stockpiler n., Syn. stock,stock

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Supreme Leader Kim, when... the United States, which has an enormous stockpile of nuclear weapons, insists that countries like yours have none, does that feel hypocritical to you?ท่านผู้นำสูงสุด คิม ในเมื่อ.. ประเทศสหรัฐอเมริกา มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในครอบครอง จนแทบจะล้นคลังแสงออกมา The Interview (2014)
Meanwhile, panicked vampires across the country rush to stockpile the beverage.ระหว่างนั้น,แวมไพร์ เกิดความตระหนกข้ามประเทศ ต่างวิ่งไปยังเลือด\ ที่ถูกเก็บไว้ Everybody Wants to Rule the World (2012)
What happened to the girl who used to stockpile pudding cups so she could bribe sergeant cankles for a bottle of Tequila?ที่เคยแอบตุนขนมพุดดิ้ง และเธอก็ติดสินบนผู้คุม ด้วยเตกีล่าหนึ่งขวดกันนะ? Infamy (2012)
Emmett kept a stockpile in case the Russians attacked Red Dawn style.เอ็มเม็ตมีคลังแสงไว้เผื่อว่าพวกรัสเซียจะโจมตี Chuck Versus the Beard (2010)
I can tell you, you're a policeman... and have access to this information anyway, Northmoor's an important part... of the nation's nuclear stockpile and maintenance program.แอนนี่ : ได้ค่ะ - กรุณานั่งก่อน Edge of Darkness (2010)
Ηad We been able to follow proper procedure as outlined in the original schedule, the government medical stockpile could have been shipped anywhere in the U.S. Within 12 hours.เราคงดำเนินการได้ตามที่วางไว้ ถ้ากำหนดการถูกต้อง คลังเวชภัณฑ์ของรัฐ จะถูกขนส่งไปทั่วอเมริกาภายใน 12 ชั่วโมง Resident Evil: Degeneration (2008)
Dr. Neville has ordered local hospitals to stockpile antiviral drugs, and to begin preliminary quarantine protocol....ดร.เนวิล มีคำสั่งให้ รพ. ท้องถิ่น ตุนยาต้านเชื้อไวรัส I Am Legend (2007)
This is our private stockpile for the Ice age.นี่เป็นเสบียงส่วนตัวสำหรับยุคน้ำแข็ง. Ice Age (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stockpileYou should stockpile necessary supplies in case of a big earthquake.

CMU English Pronouncing Dictionary
STOCKPILE    S T AA1 K P AY2 L
STOCKPILED    S T AA1 K P AY2 L D
STOCKPILES    S T AA1 K P AY2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stockpile    (n) stˈɒkpaɪl (s t o1 k p ai l)
stockpiled    (n) stˈɒkpaɪld (s t o1 k p ai l d)
stockpiles    (n) stˈɒkpaɪlz (s t o1 k p ai l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
储存[chǔ cún, ㄔㄨˇ ㄘㄨㄣˊ, / ] stockpile; to store; to stockpile; storage, #8,707 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
核保有量[かくほゆうりょう, kakuhoyuuryou] (n) nuclear stockpile [Add to Longdo]
在庫[ざいこ, zaiko] (n) inventory; stock; stockpile; (P) [Add to Longdo]
溜め込む;貯め込む;ため込む;溜込む[ためこむ, tamekomu] (v5m,vt) to save up; to stockpile; to stash away; to hoard; to amass; to salt away [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stockpile
   n 1: something kept back or saved for future use or a special
      purpose [syn: {reserve}, {backlog}, {stockpile}]
   2: a storage pile accumulated for future use
   v 1: have on hand; "Do you carry kerosene heaters?" [syn:
      {stock}, {carry}, {stockpile}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top