ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stockpile

S T AA1 K P AY2 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stockpile-, *stockpile*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stockpile(vi) เก็บสะสมไว้ในคลังสินค้า, Syn. accumulate, hoard, store
stockpile(vt) เก็บสะสมไว้ในคลังสินค้า, Syn. accumulate, hoard, store
stockpile(n) คลังสินค้า, See also: คลังอาวุธ, Syn. heap, mass, store
stockpiler(n) ผู้เก็บสะสมของไว้ในคลังสินค้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stockpile(สทอค'ไพลฺ) n. คลังพัสดุ, คลังสินค้า, คลังแสง, คลังอาวุธยุทธภัณฑ์. vi. เก็บไว้ในคลังดังกล่าว -stockpiler n., Syn. stock, stock

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
stockpile the Expectane for when the F.D.A. does approve clinical trials.เราเก็บสะสมเอ็กซ์เพกเทนเผื่อเวลา อ.ย.อนุมัติ ให้คลีนิกทดลอง Junior (1994)
This is our private stockpile for the Ice age.นี่เป็นเสบียงส่วนตัวสำหรับยุคน้ำแข็ง. Ice Age (2002)
Dr. Neville has ordered local hospitals to stockpile antiviral drugs, and to begin preliminary quarantine protocol....ดร.เนวิล มีคำสั่งให้ รพ. ท้องถิ่น ตุนยาต้านเชื้อไวรัส I Am Legend (2007)
Ηad We been able to follow proper procedure as outlined in the original schedule, the government medical stockpile could have been shipped anywhere in the U.S. Within 12 hours.เราคงดำเนินการได้ตามที่วางไว้ ถ้ากำหนดการถูกต้อง คลังเวชภัณฑ์ของรัฐ จะถูกขนส่งไปทั่วอเมริกาภายใน 12 ชั่วโมง Resident Evil: Degeneration (2008)
I can tell you, you're a policeman... and have access to this information anyway, Northmoor's an important part... of the nation's nuclear stockpile and maintenance program.แอนนี่ : ได้ค่ะ - กรุณานั่งก่อน Edge of Darkness (2010)
Emmett kept a stockpile in case the Russians attacked Red Dawn style.เอ็มเม็ตมีคลังแสงไว้เผื่อว่าพวกรัสเซียจะโจมตี Chuck Versus the Beard (2010)
Yet Homeland Security is telling the CDC not to make any announcements until stockpiles of the drug could be secured.แต่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ได้บอก CDC ไม่ให้ออกประกาศ จนกว่าจำนวนยา จะมีมากพอ Contagion (2011)
What happened to the girl who used to stockpile pudding cups so she could bribe sergeant cankles for a bottle of Tequila?ที่เคยแอบตุนขนมพุดดิ้ง และเธอก็ติดสินบนผู้คุม ด้วยเตกีล่าหนึ่งขวดกันนะ? Infamy (2012)
Stories of stockpiles hoarded away, stashes in peoples' garages you could only purchase if you had a contact...มันมีที่เก็บของพวกนี้ ซ่อนเอาไว้ในโรงรถของคนอื่น จะซื้อได้ ก็ต่อเมื่อคุณมีคนรู้จักแนะนำ... Playtime (2012)
Meanwhile, panicked vampires across the country rush to stockpile the beverage.ระหว่างนั้น, แวมไพร์ เกิดความตระหนกข้ามประเทศ ต่างวิ่งไปยังเลือด\ ที่ถูกเก็บไว้ Everybody Wants to Rule the World (2012)
Those stockpiles left behind...เรายังมีอาวุธและสัมภาระที่ส่วนกลางอยู่ Dawn of the Planet of the Apes (2014)
Supreme Leader Kim, when... the United States, which has an enormous stockpile of nuclear weapons, insists that countries like yours have none, does that feel hypocritical to you?ท่านผู้นำสูงสุด คิม ในเมื่อ.. ประเทศสหรัฐอเมริกา มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในครอบครอง จนแทบจะล้นคลังแสงออกมา The Interview (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stockpileYou should stockpile necessary supplies in case of a big earthquake.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STOCKPILE S T AA1 K P AY2 L
STOCKPILED S T AA1 K P AY2 L D
STOCKPILES S T AA1 K P AY2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stockpile (n) stˈɒkpaɪl (s t o1 k p ai l)
stockpiled (n) stˈɒkpaɪld (s t o1 k p ai l d)
stockpiles (n) stˈɒkpaɪlz (s t o1 k p ai l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
储存[chǔ cún, ㄔㄨˇ ㄘㄨㄣˊ, / ] stockpile; to store; to stockpile; storage #8,707 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
在庫[ざいこ, zaiko] (n) inventory; stock; stockpile; (P) #17,236 [Add to Longdo]
核保有量[かくほゆうりょう, kakuhoyuuryou] (n) nuclear stockpile [Add to Longdo]
溜め込む;貯め込む;ため込む;溜込む[ためこむ, tamekomu] (v5m, vt) to save up; to stockpile; to stash away; to hoard; to amass; to salt away [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stockpile
   n 1: something kept back or saved for future use or a special
      purpose [syn: {reserve}, {backlog}, {stockpile}]
   2: a storage pile accumulated for future use
   v 1: have on hand; "Do you carry kerosene heaters?" [syn:
      {stock}, {carry}, {stockpile}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top