ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wad

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wad-, *wad*, wa
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wade...เวด Deadpool (2016)
If we're gonna wade through that nonsense about the body...ถ้าเราจะลุยผ่านเรื่องไร้สาระเกี่ยวกับร่างกายที่ ... 12 Angry Men (1957)
I'm Wadsworth, sir.ผมวัดส์เวิร์ทครับท่าน Clue (1985)
Oh, Wadsworth, I was...โอ้ วัดส์เวิร์ท ผม... Clue (1985)
So, who is our host, Mr. Wadsworth?ถ้างั้นใครเป็นเจ้าภาพของพวกเราหล่ะ คุณวัดส์เวิร์ท? Clue (1985)
Wadsworth, where's our host, and why have we been brought here?วัดส์เวิร์ท เจ้าภาพเราอยู่ไหน และเขาให้เรามาที่นี่ทำไม? Clue (1985)
I'm not gonna wait for Wadsworth here to unmask me.ผมไม่อยากรอวัดส์เวิร์ท ที่จะเปิดโปงผม Clue (1985)
Wadsworth would be informing the police about it all.วัดส์เวิร์ทก็จะแจ้งตำรวจ เกี่ยวกับเรื่องทุกอย่าง Clue (1985)
But if one of you kills Wadsworth now, no one but the seven of us will ever know.แต่ถ้าใครคนหนึ่งฆ่าวัดส์เวิร์ทตอนนี้ ไม่มีใคร นอกจากพวกเราเจ็ดคนจะรู้ Clue (1985)
The only way to avoid finding yourselves on the front pages, is for one of you to kill Wadsworth now.วิธีเดียวที่จะหลีกเลี่ยง ไม่ให้ตัวเองขึ้นหน้าหนึ่ง คือใครซักคนฆ่าวัดส์เวิร์ทซะเดี๋ยวนี้ Clue (1985)
- It's not Wadsworth!- ไม่ใช่วัดส์เวิร์ทนี่! Clue (1985)
I think you'd better explain yourself, Wadsworth.ผมคิดว่าคุณน่าจะอธิบายมามากกว่านะ วัดส์เวิร์ท Clue (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wadShoot your wad.
wadShe has waded into one controversy after another.
wadWe shot our wad. [idiomatic]
wadEven though Mr Smith was very wealthy, he was a tight wad.
wadThat boy's name is Shintaro Wada.
wadShe pulled herself out of the water and waddled along the sand at the edge of the creek.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wade {f} [anat.]calf [Add to Longdo]
Wadenbein {n} [anat.]fibula; splinter bone [Add to Longdo]
Wadenstrumpf {m}half stocking [Add to Longdo]
Wattepropf {m} | Wattepfropfe {pl}wad | wads [Add to Longdo]
Wadenkrampf {m} [med.]cramp in the calf [Add to Longdo]
Wadenwickel {m} [med.]leg compress [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wad \Wad\, v. t. [imp. & p. p. {Waded}; p. pr. & vb. n.
   {Wadding}.]
   [1913 Webster]
   1. To form into a mass, or wad, or into wadding; as, to wad
    tow or cotton.
    [1913 Webster]
 
   2. To insert or crowd a wad into; as, to wad a gun; also, to
    stuff or line with some soft substance, or wadding, like
    cotton; as, to wad a cloak.
    [1913 Webster] Wad

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wad \Wad\, Wadd \Wadd\, n. (Min.)
    (a) An earthy oxide of manganese, or mixture of different
      oxides and water, with some oxide of iron, and often
      silica, alumina, lime, or baryta; black ocher. There
      are several varieties.
    (b) Plumbago, or black lead.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wad \Wad\, n. [See {Woad}.]
   Woad. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wad \Wad\, n. [Probably of Scand. origin; cf. Sw. vadd wadding,
   Dan vat, D. & G. watte. Cf. {Wadmol}.]
   [1913 Webster]
   1. A little mass, tuft, or bundle, as of hay or tow.
    --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically: A little mass of some soft or flexible
    material, such as hay, straw, tow, paper, or old rope
    yarn, used for retaining a charge of powder in a gun, or
    for keeping the powder and shot close; also, to diminish
    or avoid the effects of windage. Also, by extension, a
    dusk of felt, pasteboard, etc., serving a similar purpose.
    [1913 Webster]
 
   3. A soft mass, especially of some loose, fibrous substance,
    used for various purposes, as for stopping an aperture,
    padding a garment, etc.
    [1913 Webster]
 
   {Wed hook}, a rod with a screw or hook at the end, used for
    removing the wad from a gun.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Woad \Woad\, n. [OE. wod, AS. w[=a]d; akin to D. weede, G. waid,
   OHG. weit, Dan. vaid, veid, Sw. veide, L. vitrum.] [Written
   also {wad}, and {wade}.]
   [1913 Webster]
   1. (Bot.) An herbaceous cruciferous plant ({Isatis
    tinctoria}) of the family {Cruciferae} (syn.
    {Brassicaceae}). It was formerly cultivated for the blue
    coloring matter derived from its leaves. See {isatin}.
    [1913 Webster]
 
   2. A blue dyestuff, or coloring matter, consisting of the
    powdered and fermented leaves of the {Isatis tinctoria}.
    It is now superseded by indigo, but is somewhat used with
    indigo as a ferment in dyeing.
    [1913 Webster]
 
       Their bodies . . . painted with woad in sundry
       figures.               --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Wild woad} (Bot.), the weld ({Reseda luteola}). See {Weld}.
    
 
   {Woad mill}, a mill grinding and preparing woad.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wad
   n 1: a small mass of soft material; "he used a wad of cotton to
      wipe the counter"
   2: (often followed by `of') a large number or amount or extent;
     "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot of money";
     "he made a mint on the stock market"; "see the rest of the
     winners in our huge passel of photos"; "it must have cost
     plenty"; "a slew of journalists"; "a wad of money" [syn:
     {batch}, {deal}, {flock}, {good deal}, {great deal},
     {hatful}, {heap}, {lot}, {mass}, {mess}, {mickle}, {mint},
     {mountain}, {muckle}, {passel}, {peck}, {pile}, {plenty},
     {pot}, {quite a little}, {raft}, {sight}, {slew}, {spate},
     {stack}, {tidy sum}, {wad}]
   3: a wad of something chewable as tobacco [syn: {chew}, {chaw},
     {cud}, {quid}, {plug}, {wad}]
   v 1: compress into a wad; "wad paper into the box" [syn: {pack},
      {bundle}, {wad}, {compact}]
   2: crowd or pack to capacity; "the theater was jampacked" [syn:
     {jam}, {jampack}, {ram}, {chock up}, {cram}, {wad}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top