Search result for

pile

(132 entries)
(0.0354 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pile-, *pile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pile[VT] สุม, See also: ทับ, กอง, ซ้อน, รวมกันไว้, สุมไว้เป็นกอง, เอามาสุมไว้, วางซ้อนๆกันขึ้นไป, Syn. accumulate, amass, assemble
pile[VT] ชุมนุม, See also: แออัด, จับกลุ่ม, ยัด, อัด, เบียด, ดัน
pile[N] กอง, See also: กลุ่ม, Syn. batch, flock, mound
pile[N] จำนวนมาก, See also: ปริมาณมาก, Syn. quantity, mass, plenty
pile[N] กองเหล็กสำหรับหลอมเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู
pile[N] กลุ่มหรือสิ่งปลูกสร้างที่สูงใหญ่
pile[N] เงินจำนวนมาก
pile[VT] ใส่เสาเข็ม, See also: ลงเสาเข็ม
pile[N] ตอม่อสะพาน
pile[N] ขนกำมะหยี่, See also: ขนพรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pile(ไพล) n. กอง,กองไม้,จำนวนมาก,หม้อแบตเตอรี่แห้ง,หม้อไฟฟ้า,ตอม่อสะพาน,เสาเข็ม,เสาปัก,ขน,ขนนิ่ม,ขนสัตว์, (มักใช้ในรูปpiles) โรคริดสีดวงทวาร,หัวริดสีดวง vt. กอง,รวม,ถม,ทับถม,สะสม,เบียด,ทะลัก,ก่ายกอง,ใส่เสาเข็ม,ใส่ตอม่อ
pileous(ไพ'เลียส) adj. มีขนอ่อน,มีขนนิ่ม
piles(ไพลฺซ) n.,pl. หัวริดสีดวง
compile(คัมไพล์') {compiled,compiling,compiles} vt. รวบรวม,เรียบเรียง แปลโปรแกรมหมายถึง แปลโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาแนวมนุษย์ (human oriented language) ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาซี (C) ภาษา โคบอล (COBOL) ซึ่งเป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจ ให้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) ซึ่งเป็นภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจได้ การแปลนั้น คอมพิวเตอร์จะอ่านโปรแกรมทั้งหมดเข้าไปแล้วจึงจะลงมือแปล เมื่อเข้าใจแล้ว คอมพิวเตอร์จึงจะปฏิบัติตามคำสั่งในโปรแกรมได้
compile timeเวลาแปลโปรแกรมบางทีใช้ compilation time หมายถึงระยะเวลาที่เครื่องใช้ในการแปลโปรแกรมแต่ละโปรแกรมก่อนที่จะลงมือทำตามคำสั่งในโปรแกรมนั้นดู compile ประกอบ
compiler(คัมไพ'เลอะ) n. ผู้รวบรวม,ผู้เรียบเรียง ตัวแปลโปรแกรมคอมไพเลอร์หมายถึง โปรแกรมที่แปลโปรแกรมภาษาต่าง ๆ เช่นภาษา FORTRAN, COBOL ฯ เป็นภาษาเครื่อง (machine language) การแปลโดยใช้โปรแกรมแปลนี้ จะใช้วิธีแปลทั้งโปรแกรม นำคำแปลเก็บไว้ในหน่วยความจำ แล้วจึงลงมือปฏิบัติการ (execute) ไปทีละคำสั่ง ถ้ามีการสั่งให้ทำบางคำสั่งซ้ำ ก็ไม่จำเป็นต้องแปลใหม่ดู translator ประกอบดู interpreter เปรียบเทียบ
epilepsy(เอพ'พะเลพซี) n. โรคลมบ้าหมู, See also: epileptoid adj. ดูepilepsy
epilepticadj.,n. (คนที่) เกี่ยวกับอาการของโรคลมบ้าหมู
funeral pilen. กองฟืนสำหรับเผาศพ,เมรุเผาศพ
incremental compilerตัวแปลโปรแกรมส่วนเพิ่มหมายถึง โปรแกรมพิเศษที่ทำหน้าที่เป็นตัวแปลคำสั่งในโปรแกรมให้เป็นรหัสภาษาเครื่องในทันทีที่พิมพ์ข้อความที่เป็นคำสั่งเต็มบรรทัด ตัวแปลโปรแกรมส่วนเพิ่มตัวนี้จะทำหน้าที่แปลในขณะที่เราพิมพ์คำสั่งแต่ละคำสั่ง ผิดกับตัวแปลอื่นที่จะรอจนพิมพ์โปรแกรมเสร็จหมดจึงจะลงมือแปล การแปลแบบหลังนี้ เราจะต้องรอสักนิดหนึ่ง เมื่อการแปลเสร็จสิ้นแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์จึงจะลงมือทำงาน ดู interpreter ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
pile(n) กอง,กองไม้,เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู,เสาเข็ม,ตอม่อ
pile(vi,vt) กอง,รวม,ทับถม,สะสม
piles(n) โรคริดสีดวงทวาร
compile(vt) รวบรวม,รวม,เรียบเรียง
compiler(n) ผู้เรียบเรียง,ผู้รวบรวม
epilepsy(n) ลมบ้าหมู,โรคลมชัก
epileptic(adj) เป็นลมบ้าหมู,เป็นโรคลมชัก
epileptic(n) คนเป็นลมบ้าหมู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
piles; haemorrhoids; hemorrhoidsโรคริดสีดวงทวาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pileusหมวกเห็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pile Load กำลังแบกทานของเสาเข็ม
ความสามารถที่เสาเข็มจะรับน้ำหนักได้โดยมีการ ทรุดตัว ไม่เกินอัตราที่กำหนดใว้ในกฏกระทรวงนี้ [สิ่งแวดล้อม]
Pile Load กำลังแบกทานของดิน
ความสามารถที่ดินจะรับน้ำหนักได้ โดยมีการทรุดตัวขนาดที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร [สิ่งแวดล้อม]
Pileusไพลิอัส (pil) [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fine. Sit, pile it on. My night couldn't get any worse.เอาเลย ตามสบาย ยังไงค่ำคืนของชั้นก็คงไม่แย่ไปกว่านี้แล้วละ Chuck in Real Life (2008)
When I've gone - when I'm out of the way - who's going to be the bottom of the pile?ถ้าหากผมไปแล้ว ผมอยู่ห่างๆ แล้ว ใครจะเป็นที่โหล่ที่เค้าจะกำจัดก่อน Episode #1.5 (2008)
You sneaky little scrap pile.ไอ้เจ้าเศษเหล็กแอบมาทำลับๆล่อๆ Duel of the Droids (2008)
You're a walking scrap pile. What a mess.ท่านยังกะเศษเหล็กเดินได้ อะไรกันนี่ Lair of Grievous (2008)
Pile of poop.ยัยบ้าเซ่อซ่า Beethoven Virus (2008)
I'm not a pile of poop?ฉันไม่ใช่ยัยบ้าเซ่อซ่านะ? Beethoven Virus (2008)
Pile of poop!ยัยบ้าเซ่อซ่า Beethoven Virus (2008)
You told me that I was a pile of poop and to get out.คุณบอกฉันเป็นยัยป้าห่วยๆ และออกไปซะ Beethoven Virus (2008)
You're the real pile of poop! You!คนที่บ้าจริงๆอ่ะคือคุณต่างหาก คุณ! Beethoven Virus (2008)
Cello pile of poop.ยัยป้าเชลโล่หน่ะ Beethoven Virus (2008)
- It's a pile of skeletons.- มีโครงกระดูกเต็มไปหมด The Bank Job (2008)
A gigantic pile of money.แต่เป็นเงินที่เยอะมโหฬาร Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pileThe snow that had piled up on the roof at night came down with a thud.
pileKeiko deftly piles up the cutlery and takes them to the sink.
pileThe magazines are piled up next to the table.
pileWe spend piles of money on the things we don't really use.
pileI haven't had time to do the dishes for two days; they are in a pile in the kitchen sink.
pileThe comic books were piled on the desk.
pileThe bags were piled up behind him.
pileThey found out truth while examining a pile of relevant documents.
pileExamine the pile of documents in advance.
pileI ran after him with a pile of papers that he'd left behind.
pileSnow falls silently and piles up ... on top of me.
pileI reached into the pile and felt soft fabric.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กองพะเนินเทินทึก[V] pile up, See also: pile on, heap up, Syn. กองเป็นภูเขาเลากา, กองสุม, Example: โกดังเก็บของมีสินค้ากองพะเนินเทินทึก, Thai definition: สุมกันอยู่มากมาย
สุม[V] pile up, See also: heap up, accumulate, stack up, amass, assemble, Syn. ทับ, Example: เขาตักข้าวสุมลงไปจนเต็มจาน ทำเหมือนอดโซมาหลายวัน, Thai definition: วางทับซ้อนๆ กันลงไปจนสูงเป็นกอง
พอกพูน[V] accumulate, See also: pile up, amass, Ant. ลดน้อย, Example: หนี้สินของชาวนาพอกพูนขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ต้องขายที่ดินเพื่อใช้หนี้, Thai definition: เพิ่มขึ้นโดยลำดับ
พะเนิน[N] pile, See also: mound, heap, Syn. กองพะเนิน, พะเนินเทินทึก, Example: เด็กๆ ลิดก้านใบมะพร้าวได้กองพะเนินแล้วก็เอามาเสียบลูกชิ้นปิ้งกันอย่างเอาจริงเอาจัง, Thai definition: ของมากกองสุมกันขึ้นไปจนสูง
พูน[V] pile up, See also: heap, accumulate, Example: เขาพูนดินให้สูงขึ้นกว่าเดิมเพื่อกันน้ำท่วม, Thai definition: เพิ่มให้สูงขึ้นให้มากขึ้น
มูลดิน[N] earthwork, See also: pile of earth, mould, knoll, Syn. งานดิน, Example: ฉันเห็นตัวอ้นหยุดยืนอยู่ข้างมูลดิน, Thai definition: ดินที่สัตว์ขุดคุ้ยสูงขึ้นเป็นโขด
ลอม[V] pile up, See also: heap up, Thai definition: รวมตะล่อมกันขึ้นไปให้เป็นจอม
ตะล่อม[V] pile up, See also: heap up, gather, garner, Syn. กอง, รวม, Ant. เกลี่ย, Example: พวกเขาช่วยกันตะล่อมข้าวที่กระจัดกระจายอยู่เต็มลานเข้าด้วยกัน, Thai definition: ทำให้รวมกันเข้ามาเป็นกอง, ทำให้กลมเข้า
ตั้ง[CLAS] pile, See also: wad, pack, stack, slab, Syn. ปึก, กอง, Example: นักเรียนช่วยจัดเรียงหนังสือที่คนนำมาบริจาคให้ห้องสมุดเป็นตั้งๆ จำแนกตามหมวดหมู่, Thai definition: ลักษณนามเรียกของที่วางซ้อนกันมากๆ
ทับถม[V] pile up, See also: pile charge upon, heap up, over whelm, Syn. พอก, โปะ, ถม, พูน, สุม, Example: แม่น้ำพาดินไปทับถมกันที่ปลายสาย, Thai definition: เพิ่มซับซ้อนกันเข้ามามากมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาขนออก[v. exp.] (ao khon øk) FR: plumer ; épiler
แบตเตอรี่[n.] (baettoērī) EN: battery ; accumulator   FR: batterie (électrique) [f] ; pile [f]
บ้าหมู[n.] (bāmū) EN: epilepsy   
ชะนีเอี๊ยมดำ[n. exp.] (chanī īem dam) EN: Pileated Gibbon ; Crown Gibbon   
ชะนีมงกุฎ[n. exp.] (chanī mongkut) EN: Pileated Gibbon ; Crown Gibbon   
ด้านหลัง[adv.] (dān lang) FR: côté pile [m] ; côté inférieur [m] ; bas [m] ; verso [m]
หัวหรือก้อย[xp] (hūa reū køi) FR: pile ou face
จัดทำ[v.] (jattham) EN: make ; do ; create ; compile ; provide   FR: manier ; manoeuvrer
จูปิเลอร์[TM] (Jūpiloē) EN: Jupiler   FR: Jupiler [f]
โขลก[X] (khlōk) EN: pound ; stamp ; pulverize ; pestle   FR: broyer ; concasser ; piler ; pulvériser

CMU English Pronouncing Dictionary
PILE    P AY1 L
PILED    P AY1 L D
PILES    P AY1 L Z
PILEUP    P AY1 L AH2 P
PILECKI    P AH0 L EH1 K IY0
PILEGGI    P AH0 L EH1 JH IY0
PILEVSKY    P AH0 L EH1 V S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pile    (v) (p ai1 l)
piled    (v) (p ai1 l d)
piles    (v) (p ai1 l z)
pile-up    (n) - (p ai1 l - uh p)
pile-ups    (n) - (p ai1 l - uh p s)
pile-driver    (n) - (p ai1 l - d r ai v @ r)
pile-drivers    (n) - (p ai1 l - d r ai v @ z)
pile-dwelling    (n) - (p ai1 l - d w e l i ng)
pile-dwellings    (n) - (p ai1 l - d w e l i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Menge {f}; Masse {f}; Pulk {m} | eine Menge Arbeit | jede Menge Ärgerpile | a great pile of work | piles of trouble [Add to Longdo]
Sandhaufen {m}pile of sand [Add to Longdo]
Scheißhaufen {m} [ugs.]pile of shit [coll.] [Add to Longdo]
Scherbenhaufen {m}pile of broken ragments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エフェクトコンパイラ[, efekutokonpaira] (n) {comp} effect compiler [Add to Longdo]
クロスコンパイラ[, kurosukonpaira] (n) {comp} cross compiler [Add to Longdo]
コンクリートパイル[, konkuri-topairu] (n) concrete pile [Add to Longdo]
コンパイラ;コンパイラー[, konpaira ; konpaira-] (n) {comp} compiler [Add to Longdo]
コンパイラー言語[コンパイラーげんご, konpaira-gengo] (n) compiler language [Add to Longdo]
コンパイラによる最適化[コンパイラによるさいてきか, konpaira niyorusaitekika] (n) {comp} compiler optimization [Add to Longdo]
コンパイラの最適化能力[コンパイラのさいてきかのうりょく, konpaira nosaitekikanouryoku] (n) {comp} compiler efficiency [Add to Longdo]
コンパイラコンパイラ[, konpairakonpaira] (n) {comp} compiler-compiler [Add to Longdo]
コンパイラ型言語[コンパイラかたげんご, konpaira katagengo] (n) {comp} compiler language [Add to Longdo]
コンパイラ言語[コンパイラげんご, konpaira gengo] (n) {comp} compiler languages [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一堆[yī duī, ㄧ ㄉㄨㄟ, ] pile, #5,756 [Add to Longdo]
[luò, ㄌㄨㄛˋ, ] pile up, #18,308 [Add to Longdo]
堆满[duī mǎn, ㄉㄨㄟ ㄇㄢˇ, / 滿] pile up, #22,145 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] piles; hemorrhoid, #24,621 [Add to Longdo]
[duò, ㄉㄨㄛˋ, ] pile, #36,729 [Add to Longdo]
木柴堆[mù chái duī, ㄇㄨˋ ㄔㄞˊ ㄉㄨㄟ, ] pile of firewood; funeral pyre [Add to Longdo]
[lú, ㄌㄨˊ, ] pile of earth to keep wine jars [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クロスコンパイラ[くろすこんぱいら, kurosukonpaira] cross compiler [Add to Longdo]
コンパイラ[こんぱいら, konpaira] compiler [Add to Longdo]
コンパイラー[こんぱいらー, konpaira-] compiler [Add to Longdo]
コンパイラー言葉[コンパイラーことば, konpaira-kotoba] compiler language [Add to Longdo]
コンパイラによる最適化[コンパイラによるさいてきか, konpaira niyorusaitekika] compiler optimization [Add to Longdo]
コンパイラ指示命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] compiler-directing statement [Add to Longdo]
コンパイル[こんぱいる, konpairu] compile (vs) [Add to Longdo]
コンパイルエラー[こんぱいるえらー, konpairuera-] compiler error [Add to Longdo]
コンパイル済みモジュール[コンパイルすみモジュール, konpairu sumi moju-ru] precompiled module [Add to Longdo]
デコンパイラ[でこんぱいら, dekonpaira] decompiler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pile \Pile\, n. [L. pilum javelin. See {Pile} a stake.]
   The head of an arrow or spear. [Obs.] --Chapman.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pile \Pile\, n. [AS. p[imac]l arrow, stake, L. pilum javelin;
   but cf. also L. pila pillar.]
   1. A large stake, or piece of timber, pointed and driven into
    the earth, as at the bottom of a river, or in a harbor
    where the ground is soft, for the support of a building, a
    pier, or other superstructure, or to form a cofferdam,
    etc.
    [1913 Webster]
 
   Note: Tubular iron piles are now much used.
      [1913 Webster]
 
   2. [Cf. F. pile.] (Her.) One of the ordinaries or
    subordinaries having the form of a wedge, usually placed
    palewise, with the broadest end uppermost.
    [1913 Webster]
 
   {Pile bridge}, a bridge of which the roadway is supported on
    piles.
 
   {Pile cap}, a beam resting upon and connecting the heads of
    piles.
 
   {Pile driver}, or {Pile engine}, an apparatus for driving
    down piles, consisting usually of a high frame, with
    suitable appliances for raising to a height (by animal or
    steam power, the explosion of gunpowder, etc.) a heavy
    mass of iron, which falls upon the pile.
 
   {Pile dwelling}. See {Lake dwelling}, under {Lake}.
 
   {Pile plank} (Hydraul. Eng.), a thick plank used as a pile in
    sheet piling. See {Sheet piling}, under {Piling}.
 
   {Pneumatic pile}. See under {Pneumatic}.
 
   {Screw pile}, one with a screw at the lower end, and sunk by
    rotation aided by pressure.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pile \Pile\, n. [L. pilus hair. Cf. {Peruke}.]
   1. A hair; hence, the fiber of wool, cotton, and the like;
    also, the nap when thick or heavy, as of carpeting and
    velvet.
    [1913 Webster]
 
       Velvet soft, or plush with shaggy pile. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A covering of hair or fur.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pile \Pile\, v. t.
   To drive piles into; to fill with piles; to strengthen with
   piles.
   [1913 Webster]
 
   {To sheet-pile}, to make sheet piling in or around. See
    {Sheet piling}, under 2nd {Piling}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pile \Pile\, v. t. [imp. & p. p. {Piled}; p. pr. & vb. n.
   {Piling}.]
   1. To lay or throw into a pile or heap; to heap up; to
    collect into a mass; to accumulate; to amass; -- often
    with up; as, to pile up wood. "Hills piled on hills."
    --Dryden. "Life piled on life." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       The labor of an age in piled stones. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To cover with heaps; or in great abundance; to fill or
    overfill; to load.
    [1913 Webster]
 
   {To pile arms} {To pile muskets} (Mil.), to place three guns
    together so that they may stand upright, supporting each
    other; to stack arms.
    [1913 Webster] Pileate

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pile \Pile\, n. [F. pile, L. pila a pillar, a pier or mole of
   stone. Cf. {Pillar}.]
   1. A mass of things heaped together; a heap; as, a pile of
    stones; a pile of wood.
    [1913 Webster]
 
   2. A mass formed in layers; as, a pile of shot.
    [1913 Webster]
 
   3. A funeral pile; a pyre. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. A large building, or mass of buildings.
    [1913 Webster]
 
       The pile o'erlooked the town and drew the fight.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. (Iron Manuf.) Same as {Fagot}, n., 2.
    [1913 Webster]
 
   6. (Elec.) A vertical series of alternate disks of two
    dissimilar metals, as copper and zinc, laid up with disks
    of cloth or paper moistened with acid water between them,
    for producing a current of electricity; -- commonly called
    {Volta's pile}, {voltaic pile}, or {galvanic pile}.
    [1913 Webster]
 
   Note: The term is sometimes applied to other forms of
      apparatus designed to produce a current of electricity,
      or as synonymous with battery; as, for instance, to an
      apparatus for generating a current of electricity by
      the action of heat, usually called a thermopile.
      [1913 Webster]
 
   7. [F. pile pile, an engraved die, L. pila a pillar.] The
    reverse of a coin. See {Reverse}.
    [1913 Webster]
 
   {Cross and pile}. See under {Cross}.
 
   {Dry pile}. See under {Dry}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Piles \Piles\, n. pl. [L. pila a ball. Cf. {Pill} a medicine.]
   (Med.)
   The small, troublesome tumors or swellings about the anus and
   lower part of the rectum which are technically called
   {hemorrhoids}. See {Hemorrhoids}.
 
   Note: [The singular {pile} is sometimes used.]
      [1913 Webster]
 
   {Blind piles}, hemorrhoids which do not bleed.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pile
   n 1: a collection of objects laid on top of each other [syn:
      {pile}, {heap}, {mound}, {agglomerate}, {cumulation},
      {cumulus}]
   2: (often followed by `of') a large number or amount or extent;
     "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot of money";
     "he made a mint on the stock market"; "see the rest of the
     winners in our huge passel of photos"; "it must have cost
     plenty"; "a slew of journalists"; "a wad of money" [syn:
     {batch}, {deal}, {flock}, {good deal}, {great deal},
     {hatful}, {heap}, {lot}, {mass}, {mess}, {mickle}, {mint},
     {mountain}, {muckle}, {passel}, {peck}, {pile}, {plenty},
     {pot}, {quite a little}, {raft}, {sight}, {slew}, {spate},
     {stack}, {tidy sum}, {wad}]
   3: a large sum of money (especially as pay or profit); "she made
     a bundle selling real estate"; "they sank megabucks into
     their new house" [syn: {pile}, {bundle}, {big bucks},
     {megabucks}, {big money}]
   4: fine soft dense hair (as the fine short hair of cattle or
     deer or the wool of sheep or the undercoat of certain dogs)
     [syn: {down}, {pile}]
   5: battery consisting of voltaic cells arranged in series; the
     earliest electric battery devised by Volta [syn: {voltaic
     pile}, {pile}, {galvanic pile}]
   6: a column of wood or steel or concrete that is driven into the
     ground to provide support for a structure [syn: {pile},
     {spile}, {piling}, {stilt}]
   7: the yarn (as in a rug or velvet or corduroy) that stands up
     from the weave; "for uniform color and texture tailors cut
     velvet with the pile running the same direction" [syn:
     {pile}, {nap}]
   8: a nuclear reactor that uses controlled nuclear fission to
     generate energy [syn: {atomic pile}, {atomic reactor},
     {pile}, {chain reactor}]
   v 1: arrange in stacks; "heap firewood around the fireplace";
      "stack your books up on the shelves" [syn: {stack}, {pile},
      {heap}]
   2: press tightly together or cram; "The crowd packed the
     auditorium" [syn: {throng}, {mob}, {pack}, {pile}, {jam}]
   3: place or lay as if in a pile; "The teacher piled work on the
     students until the parents protested"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top