ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hoard

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hoard-, *hoard*, hoar
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hoard(vt) กักตุน (อาหาร, เงิน), Syn. cache, stockpile, store, Ant. disburse, scatter, spend
hoard(vi) กักตุน (อาหาร, เงิน)
hoard(n) แหล่งกักตุน
hoard up(phrv) กักตุน, See also: เก็บรวบรวม, สะสม
hoarding(n) รั้วไม้ที่กั้นรอบตึกเป็นการชั่วคราวเมื่อมีการก่อสร้างหรือซ่อมแซมตึก
hoarding2(n) แผ่นไม้ปิดประกาศ, See also: กระดาน, ป้ายติดประกาศ, Syn. billboard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hoard(ฮอร์ด) n., vt. (การ) เก็บสะสม, สิ่งที่เก็บสะสม., See also: hoarder n., Syn. stockpile
hoarding(ฮอร์'ดิง) n. การเก็บสะสม, สิ่งที่เก็บสะสม
word-hoard(เวิร์ด'ฮอร์ด) n. ตารางคำศัพท์

English-Thai: Nontri Dictionary
hoard(n) ของที่สะสมไว้, กอง, บึก, การสะสม, การกักตุน
hoard(vt) สะสม, เก็บ(เงิน), รวบรวม, กักตุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hoardingการกักตุนสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
hoard(n) a secret store of valuables or money, Syn. stash, cache
hoard(v) save up as for future use, Syn. hive up, lay away, stash, cache, squirrel away
hoarder(n) a person who accumulates things and hides them away for future use

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Hoard

v. i. To lay up a store or hoard, as of money. [ 1913 Webster ]

To hoard for those whom he did breed. Spenser. [ 1913 Webster ]

Hoard

v. t. [ imp. & p. p. Hoarded; p. pr. & vb. n. Hoarding. ] [ AS. hordian. ] To collect and lay up; to amass and deposit in secret; to store secretly, or for the sake of keeping and accumulating; as, to hoard grain. [ 1913 Webster ]

Hoard

n. See Hoarding, 2. Smart. [ 1913 Webster ]

Hoard

n. [ OE. hord, AS. hord; akin to OS. hord, G. hort, Icel. hodd, Goth. huzd; prob. from the root of E. hide to conceal, and of L. custos guard, E. custody. See Hide to conceal. ] A store, stock, or quantity of anything accumulated or laid up; a hidden supply; a treasure; as, a hoard of provisions; a hoard of money. [ 1913 Webster ]

Hoarder

n. One who hoards. [ 1913 Webster ]

Hoarding

n. [ From OF. hourd, hourt, barrier, palisade, of German or Dutch origin; cf. D. horde hurdle, fence, G. horde, hürde; akin to E. hurdle. √16. See Hurdle. ] 1. (Arch.) A screen of boards inclosing a house and materials while builders are at work. [ Eng. ] [ 1913 Webster ]

Posted on every dead wall and hoarding. London Graphic. [ 1913 Webster ]

2. A fence, barrier, or cover, inclosing, surrounding, or concealing something. [ 1913 Webster ]

The whole arrangement was surrounded by a hoarding, the space within which was divided into compartments by sheets of tin. Tyndall. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Kapo has his own room, where he can hoard supplies and receive his young favourites in the evening.พวกคาโปว มีห้องนอนเป็นของตัวเอง มีที่เก็บของมีค่า และสำราญใจในยามเย็นได้ Night and Fog (1956)
You hoard your gasoline.พวกเจ้าหวงน้ำมันไว้ The Road Warrior (1981)
My, haven't we been hoarding the steroids.ตายจริง นี่เราคงต้องโดปสเตียรอยด์กันบ้างแล้วมั้ง Mannequin: On the Move (1991)
My secret hoard.นี่เงินเก็บฉัน Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Savour it and hoard it in the palm of your handปรุงแต่งและคอยเก็บมันเอาไว้ใต้ฝ่ามือ Like Stars on Earth (2007)
Food and fuel hoarding have led to shortages which erupted into looting incidents throughout Asia and South America.ซึ่งนำไปสู่ การปล้นสะดม ในเอเชีย The Day the Earth Stood Still (2008)
For all we know, she's hoarding kilos of it under her bed.ทั้งหมดที่เรารู้ เธอเก็บมันไว้เป็นกิโลซ่อนไว้ใต้เตียง Double Blind (2009)
So, what, they're hoarding it?งั้น , อะไร , พวกเขากำลังกักตุนมันหรือ? Water (2009)
Add to that the fact he was hoarding water and food, involved in several confrontations, บอกความจริงที่เขาต้องสะสมมันไว้ อาหารและน้ำ รวมถึงการเผชิญหน้าหลายๆแบบ Justice (2009)
You ever get back there, you hoard toilet paper.ถ้านายได้กลับไปที่นั่น ตุนกระดาษชำระไว้ด้วยนะ The End (2009)
Hoard it like it's made of gold.สะสมไว้ เหมือนมันทำมาจากทอง The End (2009)
He was hoarding bodies, innocent victims.เขาเอาร่างเหยื่อที่บริสุทธิ์ ไปกองสุ่มทิ้งเอาไว้ The Turning Point (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัดเก็บ(v) store, See also: hoard, gather, collect, stash, stockpile, accumulate, Example: การนำไมโครคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เป็นที่แพร่หลายอย่างมากทั้งนี้เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูลและบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและรวดเร็ว
เก็บเงิน(v) save, See also: hoard, accumulate, collect money, put aside, Syn. สะสมเงิน, ออมเงิน, Example: คนไทยเก็บเงินน้อยลงหลังจากประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ
ตุน(v) store, See also: hoard, stock up, Syn. เก็บ, กัก, กักตุน, Ant. ปล่อย, ระบาย, Example: ชาวบ้านตุนอาหารไว้มากมายเพื่อใช้ในยามสงคราม, Thai Definition: เก็บหรือกักไว้เพื่อกันขาดแคลน หรือหวังกำไรในการค้า
กักตุน(v) hoard, See also: corner, Syn. สะสม, Example: พ่อค้ากักตุนข้าวสาร, Thai Definition: เก็บสินค้าไว้เป็นจำนวนมากเพื่อเก็งกำไร
การกักตุน(n) hoard, Syn. การสะสม, การตุน, Example: การกักตุนสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
เก็บตุน(v) hoard, See also: corner, store, keep, uphold, Syn. กักตุน, Example: พ่อค้าเก็บตุนสินค้าเพื่อเกร็งกำไร, Thai Definition: เก็บหรือกักไว้เพื่อกันขาดแคลนหรือหวังกำไรในการค้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กักตุน[kaktun] (v) EN: hoard for speculation ; corner
กักตุนสินค้า[kaktun sinkhā] (v, exp) EN: hoard goods ; hold back goods from the market
การกักตุน[kān kaktun] (n) EN: hoard
เก็บเงิน[kep ngoen] (v, exp) EN: save ; hoard  FR: économiser ; thésauriser ; amasser de l'argent
เงินตาย[ngoen tāi] (n, exp) EN: money out of circulation ; unused money ; hoarded money ; frozen assets  FR: ancienne monnaie [ f ]
สะสม[sasom] (v) EN: accumulate ; collect ; gather ; amass ; hoard ; store ; increase ; save ; deposit  FR: accumuler ; collectionner ; amasser ; rassembler
ตุน[tun] (v) EN: store ; hoard ; corner ; put aside  FR: amasser ; stocker
ตุนข้าว[tun khāo] (v, exp) EN: hoard rice  FR: stocker du riz

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
hoard
hoards
hoarded
hoarding

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hoard
hoards
hoarded
hoarder
hoarders
hoarding
hoardings

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geldschatz { m }hoard of money [Add to Longdo]
Münzschatz { m }hoard of coins [Add to Longdo]
Vorrat { m }; Schatz { m } | Vorräte { pl }hoard | hoards [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
看板[かんばん, kanban] (n) (1) signboard; sign; billboard; hoarding; doorplate; (2) draw; attraction; feature; highlight; spokesman; figurehead; (3) reputation (of a shop); (4) appearance; look; (5) closing time; (P) #6,529 [Add to Longdo]
隠退蔵物資[いんたいぞうぶっし, intaizoubusshi] (n) secretly hoarded goods [Add to Longdo]
広告板[こうこくばん, koukokuban] (n) billboard; (advertising) hoarding [Add to Longdo]
仕舞い込む;しまい込む[しまいこむ, shimaikomu] (v5m, vt) to put away; to stow away; to tuck away; to hoard [Add to Longdo]
死蔵[しぞう, shizou] (n, vs) hoarding; storing away [Add to Longdo]
退蔵[たいぞう, taizou] (n, vs) hoarding [Add to Longdo]
退蔵品[たいぞうひん, taizouhin] (n) hoarded goods [Add to Longdo]
買いだめ;買い溜め;買溜め(io);買だめ(io);買い駄目(iK)[かいだめ, kaidame] (n, vs) stocking up on; hoarding [Add to Longdo]
溜め込む;貯め込む;ため込む;溜込む[ためこむ, tamekomu] (v5m, vt) to save up; to stockpile; to stash away; to hoard; to amass; to salt away [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top