Search result for

ทับ

(100 entries)
(0.077 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทับ-, *ทับ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
พื้นที่ทับซ้อน (n ) overlapping territorial claims area

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทับ[N] cottage, See also: hut, shack, Syn. กระท่อม, กระต๊อบ, ทับแพ เรือนแถว, เรือนแพ, เพิง, Count unit: หลัง, Thai definition: กระท่อมหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทำอยู่ชั่วคราว
ทับ[N] kind of drums, Syn. กลองทับ, โทน, Count unit: ใบ, ลูก
ทับ[V] overlay, See also: put on the top, place on top of, press, Syn. บี้, บด, อัด, กด, Example: สมศรีนำก้อนหินสวยๆ มาทับกระดาษ, Thai definition: วางข้างบน, ซ้อนข้างบน, อาการที่ของหนักๆ โค่นหรือล้มลงพาดบนสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแรง, อาการที่สิ่งที่มีล้อเคลื่อนไปด้วยกำลังเร็วแล้วปะทะกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วกดหรือบดลงไปโดยแรง
ทับถม[V] pile up, See also: pile charge upon, heap up, over whelm, Syn. พอก, โปะ, ถม, พูน, สุม, Example: แม่น้ำพาดินไปทับถมกันที่ปลายสาย, Thai definition: เพิ่มซับซ้อนกันเข้ามามากมาย
ทับถม[V] defame, See also: incriminate, criticize, defame, slander, Syn. ซ้ำเติม, Example: สมศรีทับถมเพื่อนเมื่อรู้ว่าเขาทำความผิด, Thai definition: กล่าวซ้ำเติมให้เขาเสียหายหนักขึ้น
ทับแพ[N] hut on the raft, Example: เราไปพักผ่อนกันที่ทับแพของเพื่อน, Count unit: หลัง, Thai definition: กระท่อมบนแพ
ทับกัน[ADV] overlap each other, See also: lie one upon another, Syn. ซ้อนกัน, Example: หินก้อนใหญ่และเล็กตั้งกองทับกัน โดยมีดินเป็นตัวแทรกประสาน
ทับที่[ADV] lying on the place of a dead body, Syn. นอนทับที่, Thai definition: อาการที่นอนตรงที่ของคนตาย
ทับทิม[N] pomegranate, See also: Punica granatum, Syn. ต้นทับทิม, ลูกทับทิม, Example: ทับทิมเป็นต้นไม้ที่ดี ตามความเชื่อของชาวจีน, Count unit: ต้น, ผล, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มชนิด Punica granatum Linn. ในวงศ์ Punicaceae เนื้อที่หุ้มเมล็ดสีแดงใสคล้ายพลอยทับทิม กินได้ เปลือกของต้น ของผล และของราก ใช้ทำยาได้
ทับทิม[N] ruby, See also: ruby red, Example: เธอสวมแหวนวงน้อยเป็นแหวนแถว มีมรกตเม็ดเล็กสลับทับทิม และบุษราคัม, Count unit: เม็ด, Thai definition: พลอยสีแดงชนิดหนึ่ง, Notes: (สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทับน. กระท่อมหรือเพิงพักที่ทำอยู่ชั่วคราว.
ทับก. วางข้างบน, ซ้อนข้างบน, อาการที่ของหนัก ๆ โค่นหรือล้มลงพาดบนสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแรง เช่น ต้นไม้ล้มทับบ้าน, อาการที่สิ่งที่มีล้อเคลื่อนไปด้วยกำลังเร็วแล้วปะทะกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วกดหรือบดลงไปโดยแรง เช่น รถทับคน
ทับร่วมเพศเพื่อสืบพันธุ์ (ใช้แก่สัตว์บางชนิด เช่น ม้า วัว ควาย)
ทับเรียกเครื่องหมายรูปดังนี้ / ที่ขีดหลังคำหรือจำนวนเลข ว่า ทับ.
ทับน. ชื่อแมลงพวกด้วงในวงศ์ Buprestidae มีตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ ลำตัวยาวโค้งนูนแข็ง หัวเล็กซ่อนอยู่ใต้อกปล้องแรกซึ่งโค้งมนเรียวไปทางหัวเชื่อมกับอกปล้องกลางซึ่งกว้างกว่าส่วนอื่น ๆ ท้องมนเรียวไปทางปลายหาง ปีกแข็งหุ้มส่วนท้องจนหมด มีสีเหลือบหลายสี ที่พบบ่อยมีสีเขียวเป็นมันเลื่อม ตัวเต็มวัยกินใบพืช ตัวหนอนเจาะลำต้น เช่น แมลงทับขาเขียว (Sternocera aequisignata Saunders ) แมลงทับขาแดง ( S. ruficornisSaunders).
ทับน. โทน, ชาวพื้นเมืองปักษ์ใต้ยังคงเรียกโทนชาตรีว่า ทับ เช่นที่ใช้ประโคมในการแสดงหนังตะลุง มโนราห์ และโต๊ะครึม.
ทับถมก. เพิ่มซับซ้อนกันเข้ามามากมาย
ทับถมโดยปริยายหมายความว่ากล่าวซํ้าเติมให้เขาเสียหายหนักขึ้น.
ทับทรวงน. เครื่องประดับหน้าอกแบบหนึ่ง รูปคล้ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ทำด้วยโลหะเป็นต้น ฝังเพชรพลอย ติดอยู่ตรงที่ไขว้สังวาลทับหน้าอก.
ทับทางขาวดู ทับสมิงคลา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coincideทับกันสนิท [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rubyทับทิม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lintelทับหลัง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ทับเกษตรอาคารที่ปลูกริมรั้วราชวัติ โดยสร้างเป็นอาคารโถงทรงไทยทับเกษตรนี้ใช้เป็นที่สำหรับข้าราชการที่มาในพระราชพิธีพักและฟังสวดพระอภิธรรม [ศัพท์พระราชพิธี]
Rubieทับทิม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Lintelsทับหลัง [TU Subject Heading]
Pomegranateทับทิม (ผลไม้) [TU Subject Heading]
Rubiesทับทิม [TU Subject Heading]
rubyทับทิม, แร่ชนิดหนึ่ง  เป็นผลึกของคอรันดัม (Al2O3) มีสีแดง ความแข็ง 9 ความถ่วงจำเพาะ 4.0 - 4.1 ใช้ทำเครื่องประดับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Raise.เกทับ Pilot (2011)
The rumor is, if your answer impresses the Dean enough,ข่าวลือก็คือ.. ถ้าเธอตอบคำถามได้ประทับใจท่านคณบดี New Haven Can Wait (2008)
I'm impressed.พ่อประทับใจ New Haven Can Wait (2008)
But you just said you were impressed.แต่ พ่อเพิ่งบอกว่าพ่อประทับใจนี่ New Haven Can Wait (2008)
Blair Waldorf. Enchant? Mademoiselle.ฉัน Blair Waldorfค่ะ น่าประทับใจนะ สาวน้อย New Haven Can Wait (2008)
I-i remain most impressed with you,ผมยังคงประทับใจคุณอยู่นะ New Haven Can Wait (2008)
And the coach is really impressed with your tryouts. Really?โค้ชประทับใจนายกับการคัดตัว จริงหรอ Chuck in Real Life (2008)
Impressive.น่าประทับใจมาก Chuck in Real Life (2008)
You know what was my favorite part of the evening?รู้รึเปล่าว่าคืนนี้ฉันประทับใจอะไรมากที่สุด? Committed (2008)
I'll bet that really impresses the babes.เด็กประทับใจฉันเสมอ Adverse Events (2008)
He doesn't whistle because he's impressed.เฮาส์ไม่เป่าปากเมื่อเขาประทับใจ Birthmarks (2008)
It's impressive that you didn't wait for the actual crying and nagging.น่าประทับใจ นั่นคุณไม่ต้องรอ ให้คร่ำครวญหรือบ่นจริงๆ Joy (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทับ[n.] (thap) EN: cottage ; living quarters   FR: taudis [m]
ทับ[v.] (thap) EN: lay on top (of) ; pile (up) ; be on top (of) ; overlay ; overlie ; lie on top of ; run over ; put on top ; cover ; overlap ; encroach upon   FR: superposer
ทับ[v.] (thap) EN: press ; weigh down ; run over   FR: presser ; tasser ; écraser
ทับถม[v.] (thapthom) EN: pile up ; pile charge upon charge ; attack persistently   FR: entasser ; empiler
ทับทิม[n.] (thapthim) EN: ruby   FR: rubis [m]
ทับทิม[n.] (thapthim) EN: pomegranate   FR: grenade [f]
ทับทิมกรอบ[n. exp.] (thapthim krøp) EN: crisp pomegranate seeds   
ทับศัพท์[n.] (thapsap) EN: transliteration   FR: translitération [f]
ทับศัพท์[n. exp.] (thapsap) EN: word borrowed (into the thai language)   FR: mot d'emprunt (de la langue thaïe)
ทับศัพท์[v.] (thapsap) EN: transliterate   FR: transcrire ; transposer

English-Thai: Longdo Dictionary
conflict of interest(n) ผลประโยชน์ทับซ้อน
siphon(n) การยักย้ายหรือตักตวงผลประโยชน์จากรัฐหรือจากบริษัทมาเป็นของตัวเอง(ในทางธุรกิจ-การเงิน) มักใช้ทับศัพท์ว่า ไซฟ่อน
advent calendar(n) ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
whoopee cushion(n) หมอนตด(มีไว้สำหรับแกล้งคน เวลาคนนั่งทับจะปรากฏมีเสียงเหมือนผายลม), S. poo-poo cushion, Razzberry cushion
larger than life(adj) น่าประทับใจมาก เช่น He was a larger than life man, not just an intellectual. , S. very impressive, imposed,
killer(adj slang ) มีประสิทธิภาพอย่างมาก, น่าประทับใจมาก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
block out[PHRV] ทับ (รูปภาพ, การพิมพ์), See also: ปิดทับ
coincide[VI] ทับกันสนิท (วัตถุสองสิ่ง)
deposit[VT] ทับถม, See also: สะสม, Syn. leave, lay down
ink over[PHRV] ทับด้วยหมึก
interlace with[PHRV] ไขว้กับ, See also: ทับกับ, พันกับ
iron[VT] รีด (เสื้อผ้า), See also: ทับให้เรียบ, Syn. press
lintel[N] ทับหลัง, See also: แผ่นที่วางตามแนวนอนบนหน้าต่างหรือประตู (ใช้รับน้ำหนักโครงสร้างส่วนบน), Syn. lintol
overlap[VI] ทับกัน, See also: ้เหลื่อมกัน
overlay[VT] วางทับ, See also: ทับ, ปิดคลุม
pile up[VI] ทับถม, See also: ทับถม, พอก, โปะ, ถม, พูน, Syn. heap up, stack up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affix(อะฟิคซฺ') vt. ติด, ติดกับ, ประทับ, เพิ่มใส่, ใส่ (ความ) -n. สิ่งที่ติดใส่, ส่วนผนวก, คำต่อท้าย, คำนำหน้า. -affixal, affixial adj. -affixer n., Syn. fasten, attach ###A. split)
alluvium(อะลู' เวียม) n. (pl. -viums, -via) ชั้นของดิน โคลนและอื่น ๆ ที่น้ำพัดพามา, สิ่งต่าง ๆ ที่นอนก้นทับถมอยู่เมื่อไม่นานมา.
append(อะเพนดฺ') vt. ผนวก,เพิ่มใส่,ติด,ห้อยท้าย, ประทับ, Syn. attach,add
bedsore(เบด'ซอร์) n. แผลบนร่างกายที่เนื่องจากการนอนหลับทับเป็นเวลานานบนเตียง
bottomlandn. พื้นดินที่เกิดจากดินทรายที่น้ำพัดมาทับถม
brand(แบรนดฺ) {branded,branding,brands} n. ตราประทับ,เหล็กตีตรา,ตราไฟนาบ,ชนิด,ตรา,เครื่องหมายผิดกฎหมาย,มลทิน,ยี่ห้อ,เครื่องหมายการค้า,ป้าย,ดาบ vt. ประทับตรา,นาบ,จารึก,ฝัง,ตราตรึง,ใส่ร้าย,ป้ายสี, See also: brander n., Syn. trad
cachet(เคเช?',แคช'เช?) n. ตราประทับ,สัญลักษณ์,เกียรติคุณ,คำขวัญที่พิมพ์บนซองหรือจดหมาย, Syn. mark
captivate(แคพ'ทิเวท) {captivated,captivating,captivates} vt. จับใจ,ประทับใจ., See also: captivation n. ดู captivate captivative adj. ดู captivate, captivator, captivate, Syn. charm
charm(ชาร์ม) {charmed,charming,charms} n. เสน่ห์,เครื่องราง,เวทมนตร์คาถา,สิ่งประดับกระจุ๋มกระจิ๋ม,การท่องคาถาอาคม -vt.ดึงดูดใจ,ใช้เวทมนตร์คาถา,ทำเสน่ห์ -vi. ประทับใจ,หลงเสน่ห์,ใช้เวทมนตร์คาถา., See also: charmedly adv. charmer n. คำที่มีความหมาย
clipboardคลิปบอร์ดกระดาษทดหมายถึง เนื้อที่ในหน่วยความจำที่กันไว้ใช้เก็บข้อมูลชั่วคราว มีใช้ทั้งในคอมพิวเตอร์แมคอินทอช และระบบวินโดว์ของพีซี เนื้อที่ที่กันเอาไว้ส่วนนี้ทำหน้าที่เหมือนกระดาษทด ที่หากใช้คำสั่ง cut หรือ copy (ใต้เมนู Edit) แล้ว คอมพิวเตอร์ก็จะนำข้อความหรือภาพที่ถูก cut หรือ copy นั้นไปเก็บไว้ที่นั่น ข้อความหรือภาพที่อยู่ในนั้น จะอยู่ในกระดาษทดหรือคลิปบอร์ดนี้จนกว่าจะมีข้อความหรือภาพใหม่ไปทับ เราสามารถนำข้อความหรือภาพที่อยู่บนกระดาษทดนี้ไปวางหรือ paste ลงในแฟ้มข้อมูลของโปรแกรมใดก็ได้ ดู copy, cut, paste ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
affix(vt) ติดต่อกัน,ประทับ(ตรา),ใส่ความ
brand(vt) ตีตรา,นาบ,จารึก,ฝัง,ประทับตรา
congruous(adj) ลงรอย,เหมาะสม,ทับกันสนิท
cumulative(adj) เพิ่มขึ้น,กองขึ้น,มากขึ้น,ทับทวี
deposition(n) การฝากเงิน,การสะสม,การปลดออกจากตำแหน่ง,การทับถม
entomb(vt) ฝังศพ,ทับไว้
heap(vt) รวมเป็นกอง,ทับถม,สุม,สะสม
imposing(adj) สง่างาม,ภูมิฐาน,โอ่อ่า,น่าประทับใจ
impress(n) รอยกด,ตรา,ความประทับใจ,รอยประทับ,รอยจารึก
impress(vt) กด,พิมพ์,ทำให้ซาบซึ้ง,ประทับตรา,ยึด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pomegranate (n ) ทับทิม

German-Thai: Longdo Dictionary
Scheiß drauf!(phrase slang) ช่างหัวมันเหอะ ลืมมันไปซะ (แปลตรงตัวคือ อุจจาระทับใส่มันไปเลย)
reizend(adj) น่ารัก, น่าอยู่, น่าสบาย เช่น Freiburg ist eine reizende Stadt. เมืองไฟรบวร์กเป็นเมืองที่น่ารัก, Der Abend ist reizend. ค่ำคืนนี้สวยงามน่าประทับใจ, See also: S. nett, hübsch,
prägen(vt) |prägte, hat geprägt| ประทับตราหรือสัญลักษณ์ เช่น geprägtes Gold ทองที่ถูกประทับตรา
Stempel(n) |der, pl. Stempel| ตรายางที่ใช้ปั๊มหรือประทับตราวันที่หรือชื่อลงบนกระดาษ
Stempel(n) |der, pl. Stempel| ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่ถูกประทับด้วยตรายาง เช่น ein Stempel auf einem Brief ตราประทับบนจดหมาย
Datumsstempel(n) |der, pl. Datumsstempel| ตราประทับวันที่, ตรายางที่ใช้ประทับตราวันที่
Poststempel(n) |der, pl. Poststempel| ตราประทับไปรษณีย์, ตรายางที่ใช้ประทับตราไปรษณีย์
freimachen(vt) |machte frei, hat freigemacht, etw.(A)| ประทับตราแสดงการยกเว้นการชำระค่าแสตมป์
Adventskalender(n) |der, pl. Adventskalender| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
Ablagerung(n) |die, pl. Ablagerungen| ตะกอน, สิ่งที่ทับถมกันเป็นตะกอน, See also: R. Niederschlag

French-Thai: Longdo Dictionary
calendrier de l'Avent(n) |m| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top