ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hillock

HH IH1 L AH0 K   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hillock-, *hillock*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hillock[N] เนินเขาเล็กๆ, Syn. knoll, mound

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hillock(ฮิล'ลอด) n. เนินเขาเล็ก ๆ, See also: hillocky adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
hillock(n) ภูเขาน้อย,เนินเขา,โคก,ควน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, again, placed in the Alps, it wouldn't even be considered a hillock.แต่นั่นแหละ ถ้าเทียบกับเขาแอลป์ มันอาจจะเป็นแค่เนินธรรมดานะ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เนินเขา[N] hill, See also: hillock, mount, knoll, rise, height, mound, Syn. เนิน, Example: คนขี่ม้าต้อนฝูงแกะอยู่ที่เนินเขา, Thai definition: โคกขนาดใหญ่ที่ค่อยลาดสูงขึ้นจากระดับเดิม
เชิงเนิน[N] mound, See also: hillock, knoll, hummock, Example: เขารวมตัวกันเป็นกลุ่มอยู่ที่เชิงเนินฝากโน้น, Count unit: แห่ง, Thai definition: ส่วนฐานหรือส่วนด้านล่างของโคกที่ค่อยๆ ลาดสูงขึ้น
โขด[N] hillock, See also: knoll, Syn. เนิน, โคก, โขดหิน, Example: น้ำใสเย็นไหลรินผ่านโขดผ่านซอกลัดเลาะออกสู่แหล่งน้ำอันกว้างใหญ่, Thai definition: ดินหรือหินที่สูงขึ้นเป็นโคกเป็นเนิน, ดิน หิน หรือ ทรายที่เป็นจอมสูงขึ้นพ้นน้ำบ้าง อยู่ใต้น้ำบ้าง
มูน[N] hillock, See also: earth mound, heap, knoll, Syn. โขด, โคก, Example: ซากของเขาเน่าเปื่อยอยู่ใต้มูนดินนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โคก[n.] (khōk) EN: mound ; knoll ; hillock ; higland ; high ground ; elevated area ; height   FR: hauteur [f] ; plateau [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HILLOCK    HH IH1 L AH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hillock    (n) hˈɪlək (h i1 l @ k)
hillocks    (n) hˈɪləks (h i1 l @ k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hügelchen {n} | Hügelchen {pl}hillock | hillocks [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hillock \Hill"ock\, n.
   A small hill. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hillock
   n 1: a small natural hill [syn: {knoll}, {mound}, {hillock},
      {hummock}, {hammock}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top