ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stash

S T AE1 SH   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stash-, *stash*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stash[SL] หนวด
stash away[PHRV] ซ่อน (คำไม่เป็นทางการ), See also: เอาหลบไว้, เก็บไว้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cowboys always stash away a few bucks.คาวบอยมักชอบซ่อนเศษเงินไว้ The Space Between Us (2017)
I raided my stash of wisdom tooth Percocet... and I am orbiting fucking Saturn right now.ผมคุ้ยหาเพอร์โซเซ็ตที่กินตอนถอนฟันคุด ตอนนี้เลยมึนลอยไปบินรอบดาวเสาร์แล้ว Deadpool (2016)
That we weren't too far off about you keeping a stash of dirty money, and that with enough time, we will find it.เราเริ่มได้กลิ่น ที่มีคนแอบซุกเงินสกปรกไว้น่ะสิ Green Light (2015)
You expect us to believe you got a signed warrant to clear your own stash house?นายหวังให้เราเชื่อ หมายค้นที่ลงนามเพื่อเซฟเฮ้าส์ของตนเองเหรอ Welcome Back, Jim Gordon (2015)
Prime spot for a stash house.จุดสำคัญของบ้านหลบซ่อน Welcome Back, Jim Gordon (2015)
The stash houses could give us evidence linking Flass to Littlefield's murder.บ้านหลบซ่อนจะมีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงแฟลส กับการฆาตกรรมลิตเติ้ลฟิลด์ได้ Welcome Back, Jim Gordon (2015)
These stash houses..., think you can get me a location on them?บ้านหลบซ่อนเหล่านี้ นายคิดว่าจะหาที่ตั้งมันเจอเหรอ Welcome Back, Jim Gordon (2015)
A few years ago, Flass and his people... started busting drug dealers, taking over their stash houses, running them themselves.สองสามปีก่อน แฟลสและคนของพวกเขา ได้เริ่มกวาดล้างพวกพ่อค้ายา ยึดแหล่งซ่องสุมของพวกเขา แล้วก็เป็นเจ้าของซะเอง Welcome Back, Jim Gordon (2015)
Where did you stash it?- แกซ่อนมันไว้ตรงไหน? Nothing Gold Can Stay (2015)
We gotta stash these pelts and get rid of the boat, let's go.เราต้องซ่อนหนังพวกนี้ และกำจัดเรือ ไปกันเถอะ The Revenant (2015)
Stash is in the back.สะสมอยู่ในด้านหลัง Jupiter Ascending (2015)
You know that stash of candy that your parents keep in the cupboard above the fridge?นายรู้ขนมที่นายซ่อน พ่อแม่ของนายจะเก็บไว้บนหลังตู้เย็น The Magician (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เร้น[v.] (ren = rēn) EN: hide ; conceal ; secrete ; stash ; cover up   FR: cacher ; dissimuler

CMU English Pronouncing Dictionary
STASH    S T AE1 SH
STASHED    S T AE1 SH T
STASHING    S T AE1 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stash    (v) stˈæʃ (s t a1 sh)
stashed    (v) stˈæʃt (s t a1 sh t)
stashes    (v) stˈæʃɪz (s t a1 sh i z)
stashing    (v) stˈæʃɪŋ (s t a1 sh i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
潜む(P);濳む[ひそむ, hisomu] (v5m,vi) to lurk; to lie dormant; to be hidden; to be concealed; to be stashed; (P) [Add to Longdo]
溜め込む;貯め込む;ため込む;溜込む[ためこむ, tamekomu] (v5m,vt) to save up; to stockpile; to stash away; to hoard; to amass; to salt away [Add to Longdo]
臍繰り;綜麻繰[へそくり, hesokuri] (n) (uk) secret savings; stash [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stash
   n 1: a secret store of valuables or money [syn: {hoard},
      {cache}, {stash}]
   v 1: save up as for future use [syn: {hoard}, {stash}, {cache},
      {lay away}, {hive up}, {squirrel away}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top