ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flock

F L AA1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flock-, *flock*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flock(n) ฝูงสัตว์, See also: กลุ่ม, โขยง, หมู่, Syn. herd, gaggle, skein
flock(n) ฝูงชน, See also: ขบวนประชาชน, หมู่ชน, Syn. group, company, crowd, Ant. solitary
flock(n) การชุมนุมในโบสถ์ของชาวคริสต์
flock(vi) ูแห่กันไปป, See also: จับกลุ่ม, กรู, รวมตัว, รวมกลุ่ม, Syn. gather, crowd, mass, Ant. spread, scatter
flock in(phrv) แห่กันมาถึง, See also: ตามมาถึง, Syn. flock into
flock to(phrv) ไปรวมตัวกันอยู่เพื่อ, See also: ชุมนุมกันเพื่อ
flock into(phrv) แห่กันมาถึง, See also: ตามมาถึง, Syn. flock in
flock after(phrv) แห่ตาม (อย่างชื่นชม), See also: พากันตาม
flock round(phrv) ล้อมรอบ, See also: แห่มาล้อม, เข้ามาล้อม
flock together(phrv) รวมตัวกันเพื่อ, See also: ชุมนุมกันเพื่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flock(ฟลอค) n. ฝูง, โขยง, กลุ่ม, หมู่, ผู้คนจำนวนมาก, ฝูงชน, ก้อน, กลุ่มก้อน. vi. รวมกลุ่ม, จับกลุ่ม, ออ, Syn. herd, group

English-Thai: Nontri Dictionary
flock(n) ฝูง, พวก, โขยง, กลุ่มคน, ฝูงชน, ก้อน
flock(vi) ชุมนุม, จับกลุ่ม, รวมหมู่, รวมกลุ่ม, ออ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can't, my flock of birds have flown away. - So?ผมไปไม่ได้ ฝูงนกของผมบินไปแล้ว The Little Prince (1974)
You. Flock of Seagulls. You know why we're here?คุณ ฝูงนกนางนวล คุณรู้ว่าทำไมเราอยู่ที่นี่? Pulp Fiction (1994)
It would take the whole flock and then some.มันเป็นโอกาสเดียวของเรา! James and the Giant Peach (1996)
"I see a flock of birds without wings"ฉันเห็นฝูงนกที่ไม่มีปีก Crows Zero (2007)
Flock of Seagulls...ฟล็อคออฟซีกัล Music and Lyrics (2007)
No, it's not a problem. I can definitely take Flock of Seagulls.ไม่ มันไม่ใช่ปัญหา ฉันจัดการกับเดอะฟล็อคได้แน่นอน Music and Lyrics (2007)
All right, play the piper and lead the flock out of here before someone gets their nuts stomped on.ได้เลยครับ รีบๆ กล่อมพวกนี้ออกไปซะ ก่อนที่ฉันจะเล่นงานพวกมันเร็ว Dead Space: Downfall (2008)
I'll look after your little flock of birds like they were my own.ผมจะคอยดูแลนกน้อยของคุณ เหมือนพวกเธอเป็นของผมเลยครับ The Bank Job (2008)
Some shit about how his flock got missing.กเรืองคนของเขาทีหายไปนันแหละ Rambo (2008)
And if the spectacle touches him, if it arouses interest and compassion, his feeling will be for those tender ones of the great human flock whom the shepherds shear and starve and sell and do not feed.และถ้าหากภาพที่ปรากฏที่เขามองเห็น ถ้ามันกระตุ้นความสนใจและจุดฉนวน เขาจะรู้สึกว่าตัวเองยิ่งใหญ่ในทันที Na Triobloidi (2009)
Birds of a feather flock together.นกมันจะอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน Episode #1.2 (2009)
Birds of a feather flock together, that saying is so true.พวกนั้นมันก็อยู่ในประเภทเดียวกันนั่นแหละ ยังไงมันก็คือความจริงไม่ใช่เหรอ Episode #1.7 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flockA boy was driving a flock of sheep.
flockA sheep dog drives the flock to the station.
flockBirds of a feather flock together.
flockI caught sight of a flock of sheep in the forest.
flockI saw a flock of birds flying aloft.
flockI saw a flock of sheep.
flockLater, those from many other countries flocked to the United States because they were attracted by reports of great economic opportunities and religious and political freedom.
flockShe looked at her flock hanging from the ceiling which her brother Masahiro had hung for her.
flockThe hunter aimed a shotgun at the flock of birds.
flockThere is a black sheep in every flock. [ Proverb ]
flockThere's a black sheep in every flock.
flockThere were flocks of people on the beach.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แห่(v) flock, See also: throng, crowd, mass, gather, congregate, huddle, Syn. กรู, Example: ชาวบ้านในละแวกนี้แห่กันมาดูรถของเขาราวกับว่ามันเป็นยานอวกาศ, Thai Definition: ไปกันเป็นพวกเป็นหมู่มากๆ
เบียด(v) crowd, See also: flock, throng, congregate, swarm, mass, Syn. แออัด, ยัดเยียด, เบียดเสียด, Example: คนกลุ่มใหญ่ยืนเบียดตัวกันอยู่ภายใต้ร่มหลังคาที่พักผู้โดยสาร
เบียดเสียด(v) crowd, See also: flock, throng, congregate, swarm, mass, Syn. เบียดเสียดเยียดยัด, เบียด, แออัด, ยัดเยียด, Example: ผู้คนเบียดเสียดกันบังเสียจนไม่ได้เห็นอะไร
พรู(v) flock, See also: throng, crowd, swarm, Syn. กรู, พรั่งพรู, Example: พอกีฬาเลิกคนก็พรูออกจากสนามแข่งขัน, Thai Definition: อาการที่เคลื่อนไหวมาพร้อมๆ กันเป็นจำนวนมาก
เฮ(v) flock, See also: swarm, crowd, throng, Syn. เฮโล, Example: ที่ห้องนายสถานีมีคนมุงกันอยู่กลุ่มใหญ่ ประเดี๋ยวก็ฮือแตกกระจายออกมา ประเดี๋ยวเฮกันเข้าไป, Thai Definition: อาการที่คนหมู่มากพรูกันไปยังที่แห่งเดียวกัน
เฮโล(v) flock, See also: swarm, crowd, throng, Syn. เฮ, Example: เมื่อร้านอาหารที่สนามมวยราชดำเนินเปิดขาย ผู้คนจึงเฮโลไปอุดหนุนกันอย่างคับคั่ง, Thai Definition: ฮือกันไป
แตกตื่น(v) stampede, See also: flock, Example: คนสมัยนี้แตกตื่นมากขึ้นเพราะศิลปะในการสร้างข่าวและปล่อยข่าวนั้นค่อนข้างจำเริญ, Thai Definition: แห่กันไปด้วยความตื่นเต้น ตกอกตกใจ หรืออยากรู้อยากเห็น เป็นต้น
คละคล่ำ(v) crowd, See also: flock, throng, mingle with, Syn. คละปน, ปน, คลาคล่ำ, Example: ปลาน้อยใหญ่คละคล่ำอยู่ในบึงกว้าง, Thai Definition: ปนกันไป, ดื่นไป
คลาคล่ำ(v) crowd, See also: flock, throng, mingle with, Syn. มากมาย, Example: ในงานนิทรรศการมีฝูงคนคลาคล่ำเต็มไปหมด, Thai Definition: เต็มไปด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบียด[bīet] (v) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass  FR: entasser
เบียดเสียด[bīetsīet] (v) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass  FR: entasser ; écraser
ฝูง[fūng] (n) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm  FR: groupe [ m ] ; troupeau [ m ] ; troupe [ f ] ; meute [ f ] ; vol [ m ] ; essaim [ m ] ; horde [ f ] ; harde [ f ]
ฝูง[fūng] (n) EN: [ classifier : flocks, herds ]  FR: [ classificateur : troupeaux ]
ฝูงชน[fūngchon] (n) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people  FR: foule [ f ] ; affluence [ f ] ; peuple [ m ] ; masse [ f ] ; populo [ m ] (fam.) ; multitude [ f ] ; troupe [ f ] ; grappes (humaines) [ fpl ]
ฝูงแกะ[fūng kae] (n, exp) EN: flock of sheep  FR: troupeau de moutons [ m ]
ฝูงนก[fūng nok] (n, exp) EN: flock of birds  FR: vol d'oiseaux [ m ]
ฝูงแพะ[fūng phae] (n, exp) EN: flock of goats ; herd of goats  FR: troupeau de chèvres [ m ]
โขยง[khayōng] (x) EN: horde ; army ; crowd ; group ; gang ; band ; swarm ; flock  FR: groupe de personnes [ nm ]
ล้อมรอบ[lømrøp] (v) EN: surround ; encircle ; enclose ; hem in ; encompass ; envelop ; ring ; flock around  FR: encercler ; entourer ; ceindre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FLOCK F L AA1 K
FLOCKS F L AA1 K S
FLOCKED F L AA1 K T
FLOCKING F L AA1 K IH0 NG
FLOCKHART F L AA1 K HH AA2 R T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flock (v) flˈɒk (f l o1 k)
flocks (v) flˈɒks (f l o1 k s)
flocked (v) flˈɒkt (f l o1 k t)
flocking (v) flˈɒkɪŋ (f l o1 k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
羊群[yáng qún, ㄧㄤˊ ㄑㄩㄣˊ,  ] flock of sheep #29,472 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Schneeflocke(n) |die, pl. Schneeflocken| เกล็ดหิมะ (โดยทั่วไป มีลักษณะเฉพาะ คือ มีหกแฉกหรือแกนที่สมมาตร)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flocke { f } | Flocken { pl }flake | flakes [Add to Longdo]
Flockenfutter { n }; Trockenfutter { n }flake food [Add to Longdo]
Flockigkeit { f }flakiness [Add to Longdo]
Flock- und Kammzugfärbung { f } [ textil. ]tops and stock dyeing [Add to Longdo]
Flockigkeit { f }; Flaumigkeit { f }fluffiness [Add to Longdo]
Flockungsmittel { n }; Flockungshilfsmittel { n }flocculant; flocculating agent [Add to Longdo]
Herde { f } (Schafherde); Schar { f } | Herden { pl } | in der Herde leben | mit der Herde laufenflock | flocks | to live in herds | (just) follow the herd [Add to Longdo]
Schafherde { f } | Schafherden { pl }flock of sheep | flocks of sheep [Add to Longdo]
flockigflaked [Add to Longdo]
flockigfloccose [Add to Longdo]
flockig { adj } | flockiger | am flockigstenflaky | flakier | flakiest [Add to Longdo]
flockigflocculent [Add to Longdo]
flockig machen; in Flocken fallento flake [Add to Longdo]
Harlekintaube { f } [ ornith. ]Flock Pigeon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
群れ[むれ, mure] (n) group; crowd; flock; herd; bevy; school; swarm; cluster (e.g. of stars); clump; pack (e.g. of dogs); (P) #12,048 [Add to Longdo]
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball [Add to Longdo]
フロック(P);フルーク[furokku (P); furu-ku] (n) (1) fluke; (2) (フロック only) frock; (3) (フロック only) flock; (P) [Add to Longdo]
一群[いちぐん, ichigun] (n) (1) group; flock; crowd; herd; (2) wide expanse (of flowers) [Add to Longdo]
一群の羊[いちぐんのひつじ, ichigunnohitsuji] (n) flock of sheep [Add to Longdo]
一群れ[ひとむれ, hitomure] (n) (1) group; flock; crowd; herd; (2) wide expanse (of flowers) [Add to Longdo]
群れる[むれる, mureru] (v1, vi) to crowd; to flock; to swarm; (P) [Add to Longdo]
群をなす;群を成す[ぐんをなす, gunwonasu] (exp, v5s) (See 群がる) to swarm; to crowd; to flock together [Add to Longdo]
群烏;群鴉[むらがらす, muragarasu] (n) (arch) flock of crows; murder of crows [Add to Longdo]
群雀[むらすずめ, murasuzume] (n) flock of sparrows [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flock \Flock\, v. i. [imp. & p. p. {Flocked}; p. pr. & vb. n.
   {Flocking}.]
   To gather in companies or crowds.
   [1913 Webster]
 
      Friends daily flock.           --Dryden.
   [1913 Webster]
 
   {Flocking fowl} (Zool.), the greater scaup duck.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flock \Flock\, v. t.
   To flock to; to crowd. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Good fellows, trooping, flocked me so.  --Taylor
                          (1609).
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flock \Flock\, n. [OE. flokke; cf. D. vlok, G. flocke, OHG.
   floccho, Icel. fl[=o]ki, perh. akin to E. flicker, flacker,
   or cf. L. floccus, F. floc.]
   1. A lock of wool or hair.
    [1913 Webster]
 
       I prythee, Tom, beat Cut's saddle, put a few flocks
       in the point [pommel].        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Woolen or cotton refuse (sing. or pl.), old rags, etc.,
    reduced to a degree of fineness by machinery, and used for
    stuffing unpholstered furniture.
    [1913 Webster]
 
   3. Very fine, sifted, woolen refuse, especially that from
    shearing the nap of cloths, used as a coating for wall
    paper to give it a velvety or clothlike appearance; also,
    the dust of vegetable fiber used for a similar purpose.
    [1913 Webster]
 
   {Flock bed}, a bed filled with flocks or locks of coarse
    wool, or pieces of cloth cut up fine. "Once a flock bed,
    but repaired with straw." --Pope.
 
   {Flock paper}, paper coated with flock fixed with glue or
    size.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flock \Flock\, n. [AS. flocc flock, company; akin to Icel.
   flokkr crowd, Sw. flock, Dan. flok; prob. orig. used of
   flows, and akin to E. fly. See {Fly}.]
   1. A company or collection of living creatures; -- especially
    applied to sheep and birds, rarely to persons or (except
    in the plural) to cattle and other large animals; as, a
    flock of ravenous fowl. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The heathen . . . came to Nicanor by flocks. --2
                          Macc. xiv. 14.
    [1913 Webster]
 
   2. A Christian church or congregation; considered in their
    relation to the pastor, or minister in charge.
    [1913 Webster]
 
       As half amazed, half frighted all his flock.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flock \Flock\, v. t.
   To coat with flock, as wall paper; to roughen the surface of
   (as glass) so as to give an appearance of being covered with
   fine flock.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flock
   n 1: a church congregation guided by a pastor
   2: a group of birds
   3: (often followed by `of') a large number or amount or extent;
     "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot of money";
     "he made a mint on the stock market"; "see the rest of the
     winners in our huge passel of photos"; "it must have cost
     plenty"; "a slew of journalists"; "a wad of money" [syn:
     {batch}, {deal}, {flock}, {good deal}, {great deal},
     {hatful}, {heap}, {lot}, {mass}, {mess}, {mickle}, {mint},
     {mountain}, {muckle}, {passel}, {peck}, {pile}, {plenty},
     {pot}, {quite a little}, {raft}, {sight}, {slew}, {spate},
     {stack}, {tidy sum}, {wad}]
   4: an orderly crowd; "a troop of children" [syn: {troop},
     {flock}]
   5: a group of sheep or goats [syn: {flock}, {fold}]
   v 1: move as a crowd or in a group; "Tourists flocked to the
      shrine where the statue was said to have shed tears"
   2: come together as in a cluster or flock; "The poets
     constellate in this town every summer" [syn: {cluster},
     {constellate}, {flock}, {clump}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top