Search result for

flock

(97 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flock-, *flock*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flock    [N] ฝูงสัตว์, See also: กลุ่ม, โขยง, หมู่, Syn. herd, gaggle, skein
flock    [N] ฝูงชน, See also: ขบวนประชาชน, หมู่ชน, Syn. group, company, crowd, Ant. solitary
flock    [N] การชุมนุมในโบสถ์ของชาวคริสต์
flock    [VI] ูแห่กันไปป, See also: จับกลุ่ม, กรู, รวมตัว, รวมกลุ่ม, Syn. gather, crowd, mass, Ant. spread, scatter
flock in    [PHRV] แห่กันมาถึง, See also: ตามมาถึง, Syn. flock into
flock to    [PHRV] ไปรวมตัวกันอยู่เพื่อ, See also: ชุมนุมกันเพื่อ
flock into    [PHRV] แห่กันมาถึง, See also: ตามมาถึง, Syn. flock in
flock after    [PHRV] แห่ตาม (อย่างชื่นชม), See also: พากันตาม
flock round    [PHRV] ล้อมรอบ, See also: แห่มาล้อม, เข้ามาล้อม
flock together    [PHRV] รวมตัวกันเพื่อ, See also: ชุมนุมกันเพื่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flock(ฟลอค) n. ฝูง,โขยง,กลุ่ม,หมู่,ผู้คนจำนวนมาก,ฝูงชน,ก้อน,กลุ่มก้อน. vi. รวมกลุ่ม,จับกลุ่ม,ออ, Syn. herd,group

English-Thai: Nontri Dictionary
flock(n) ฝูง,พวก,โขยง,กลุ่มคน,ฝูงชน,ก้อน
flock(vi) ชุมนุม,จับกลุ่ม,รวมหมู่,รวมกลุ่ม,ออ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flockWolves stalked the flock.
flockThese clouds look like a flock of white sheep.
flockThere's a black sheep in every flock.
flockThere's a black sheep in every flock.
flockThe hunter aimed a shotgun at the flock of birds.
flockA boy was driving a flock of sheep.
flockI saw a flock of birds flying aloft.
flockLater, those from many other countries flocked to the United States because they were attracted by reports of great economic opportunities and religious and political freedom.
flockI saw a flock of sheep.
flockYoung people flocked to southern California.
flockThere were flocks of people on the beach.
flockI caught sight of a flock of sheep in the forest.
flockBirds of a feather flock together.
flockBirds of a feather flock together.
flockShe looked at her flock hanging from the ceiling which her brother Masahiro had hung for her.
flockA sheep dog drives the flock to the station.
flockThere is a black sheep in every flock. [Proverb]
flockThere were shepherds keeping watch over their flock.
flockBirds of a feather flock together.
flockBirds of a feather flock together.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
I can't, my flock of birds have flown away. - So?ผมไปไม่ได้ ฝูงนกของผมบินไปแล้ว The Little Prince (1974)
-There he is! One jump ahead of the hitmen One hit ahead of the flockกระโดดหนึ่งครั้งหนีผู้ทำร้าย การทำร้ายครั้ง เพื่อเิปิดทางฝูงแกะ Aladdin (1992)
We receive this child into the congregation of Christ's flock, and assign him to the sign of the cross, in token that, hereafter, he shall not be ashamed to confess the faith of Christ crucified,เราขอต้อนรับเด็กนี้ เข้าสู่กลุ่ม ของชาวคริสต์ และมอบเขา ต่อหน้าไม้กางเขน Wuthering Heights (1992)
I wanted to thank you, Woody, for saving my flock.ฉันอยากขอบคุณเธอ, วู้ดดี้, ที่ช่วยชีวิตแกะของฉัน. Toy Story (1995)
It would take the whole flock and then some.มันเป็นโอกาสเดียวของเรา! James and the Giant Peach (1996)
Hundreds of thousands have flocked to temples, synagogues, and churches. God be with us all. I'm going to get back to the windows.กันที่วัด สุเหร่า โบสถ์ ขอพระเจ้าคุ้มครอง ไปตอกหน้าต่างต่อดีกว่า Signs (2002)
That's why I disliked the saying "Birds of a feather flocked together".ฉันถึงได้เกลียดสุภาษิตที่ว่า "เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม" Smile Again (2006)
Lambs without a shepherd, shepherd without a flock.lambs ไม่มีเด็กเลี้ยงแกะ เด็กเลี้ยงแกะไม่มีพวก Silent Hill (2006)
It's my job to know what concerns my flock.มันเป็นหน้าที่ของพ่อที่จะรู้ สิ่งที่ลูกศิษย์พูดถึง Bandidas (2006)
"I see a flock of birds without wings"ฉันเห็นฝูงนกที่ไม่มีปีก Crows Zero (2007)
The wild crows flew in one great flock, toward Dorothy and her companions."กาป่าฝูงใหญ่ก็บินตรงไป Goodbye to All That (2008)
Father snaps, takes out the flock, puts any relative in the area in immediate danger.แยกพวกเขาออกจากกัน ทำให้ผู้คนที่นั่นเกิดความตื่นกลัว Memoriam (2008)
All right, play the piper and lead the flock out of here before someone gets their nuts stomped on.ได้เลยครับ รีบๆ กล่อมพวกนี้ออกไปซะ ก่อนที่ฉันจะเล่นงานพวกมันเร็ว Dead Space: Downfall (2008)
I'll look after your little flock of birds like they were my own.ผมจะคอยดูแลนกน้อยของคุณ เหมือนพวกเธอเป็นของผมเลยครับ The Bank Job (2008)
Some shit about how his flock got missing.กเรืองคนของเขาทีหายไปนันแหละ Rambo (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แห่ [V] flock, See also: throng, crowd, mass, gather, congregate, huddle, Syn. กรู, Example: ชาวบ้านในละแวกนี้แห่กันมาดูรถของเขาราวกับว่ามันเป็นยานอวกาศ, Thai definition: ไปกันเป็นพวกเป็นหมู่มากๆ
เบียด [V] crowd, See also: flock, throng, congregate, swarm, mass, Syn. แออัด, ยัดเยียด, เบียดเสียด, Example: คนกลุ่มใหญ่ยืนเบียดตัวกันอยู่ภายใต้ร่มหลังคาที่พักผู้โดยสาร
เบียดเสียด [V] crowd, See also: flock, throng, congregate, swarm, mass, Syn. เบียดเสียดเยียดยัด, เบียด, แออัด, ยัดเยียด, Example: ผู้คนเบียดเสียดกันบังเสียจนไม่ได้เห็นอะไร
พรู    [V] flock, See also: throng, crowd, swarm, Syn. กรู, พรั่งพรู, Example: พอกีฬาเลิกคนก็พรูออกจากสนามแข่งขัน, Thai definition: อาการที่เคลื่อนไหวมาพร้อมๆ กันเป็นจำนวนมาก
เฮ [V] flock, See also: swarm, crowd, throng, Syn. เฮโล, Example: ที่ห้องนายสถานีมีคนมุงกันอยู่กลุ่มใหญ่ ประเดี๋ยวก็ฮือแตกกระจายออกมา ประเดี๋ยวเฮกันเข้าไป, Thai definition: อาการที่คนหมู่มากพรูกันไปยังที่แห่งเดียวกัน
เฮโล [V] flock, See also: swarm, crowd, throng, Syn. เฮ, Example: เมื่อร้านอาหารที่สนามมวยราชดำเนินเปิดขาย ผู้คนจึงเฮโลไปอุดหนุนกันอย่างคับคั่ง, Thai definition: ฮือกันไป
แตกตื่น [V] stampede, See also: flock, Example: คนสมัยนี้แตกตื่นมากขึ้นเพราะศิลปะในการสร้างข่าวและปล่อยข่าวนั้นค่อนข้างจำเริญ, Thai definition: แห่กันไปด้วยความตื่นเต้น ตกอกตกใจ หรืออยากรู้อยากเห็น เป็นต้น
คละคล่ำ    [V] crowd, See also: flock, throng, mingle with, Syn. คละปน, ปน, คลาคล่ำ, Example: ปลาน้อยใหญ่คละคล่ำอยู่ในบึงกว้าง, Thai definition: ปนกันไป, ดื่นไป
คลาคล่ำ    [V] crowd, See also: flock, throng, mingle with, Syn. มากมาย, Example: ในงานนิทรรศการมีฝูงคนคลาคล่ำเต็มไปหมด, Thai definition: เต็มไปด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบียด[v.] (bīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass   FR: entasser
เบียดเสียด[v.] (bīetsīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass   FR: entasser ; écraser
ฝูง[n.] (fūng) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm   FR: groupe [m] ; troupeau [m] ; troupe [f] ; meute [f] ; vol [m] ; essaim [m] ; horde [f] ; harde [f]
ฝูง[n.] (fūng) EN: [classifier : flocks, herds]   FR: [classificateur : troupeaux]
ฝูงชน[n.] (fūngchon) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people   FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes (humaines) [fpl]
ฝูงแกะ [n. exp.] (fūng kae) EN: flock of sheep   FR: troupeau de moutons [m]
ฝูงนก[n. exp.] (fūng nok) EN: flock of birds   FR: vol d'oiseaux [m]
ฝูงแพะ[n. exp.] (fūng phae) EN: flock of goats ; herd of goats   FR: troupeau de chèvres [m]
โขยง[X] (khayōng) EN: horde ; army ; crowd ; group ; gang ; band ; swarm ; flock   FR: groupe de personnes [nm]
ล้อมรอบ[v.] (lømrøp) EN: surround ; encircle ; enclose ; hem in ; encompass ; envelop ; ring ; flock around   FR: encercler ; entourer ; ceindre

CMU English Pronouncing Dictionary
FLOCK    F L AA1 K
FLOCKS    F L AA1 K S
FLOCKED    F L AA1 K T
FLOCKING    F L AA1 K IH0 NG
FLOCKHART    F L AA1 K HH AA2 R T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flock    (v) (f l o1 k)
flocks    (v) (f l o1 k s)
flocked    (v) (f l o1 k t)
flocking    (v) (f l o1 k i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Schneeflocke(n) |die, pl. Schneeflocken| เกล็ดหิมะ (โดยทั่วไป มีลักษณะเฉพาะ คือ มีหกแฉกหรือแกนที่สมมาตร)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Harlekintaube {f} [ornith.]Flock Pigeon [Add to Longdo]
Schafherde {f} | Schafherden {pl}flock of sheep | flocks of sheep [Add to Longdo]
Herde {f} (Schafherde); Schar {f} | Herden {pl} | in der Herde leben | mit der Herde laufenflock | flocks | to live in herds | (just) follow the herd [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[, kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball [Add to Longdo]
フロック(P);フルーク[, furokku (P); furu-ku] (n) (1) fluke; (2) (フロック only) frock; (3) (フロック only) flock; (P) [Add to Longdo]
一群[いちぐん, ichigun] (n) (1) group; flock; crowd; herd; (2) wide expanse (of flowers) [Add to Longdo]
一群の羊[いちぐんのひつじ, ichigunnohitsuji] (n) flock of sheep [Add to Longdo]
一群れ[ひとむれ, hitomure] (n) (1) group; flock; crowd; herd; (2) wide expanse (of flowers) [Add to Longdo]
群れ[むれ, mure] (n) group; crowd; flock; herd; bevy; school; swarm; cluster (e.g. of stars); clump; pack (e.g. of dogs); (P) [Add to Longdo]
群れる[むれる, mureru] (v1,vi) to crowd; to flock; to swarm; (P) [Add to Longdo]
群をなす;群を成す[ぐんをなす, gunwonasu] (exp,v5s) (See 群がる) to swarm; to crowd; to flock together [Add to Longdo]
群烏;群鴉[むらがらす, muragarasu] (n) (arch) flock of crows; murder of crows [Add to Longdo]
群雀[むらすずめ, murasuzume] (n) flock of sparrows [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
羊群[yáng qún, ㄧㄤˊ ㄑㄩㄣˊ, ] flock of sheep [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flock \Flock\, v. i. [imp. & p. p. {Flocked}; p. pr. & vb. n.
   {Flocking}.]
   To gather in companies or crowds.
   [1913 Webster]
 
      Friends daily flock.           --Dryden.
   [1913 Webster]
 
   {Flocking fowl} (Zool.), the greater scaup duck.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flock \Flock\, v. t.
   To flock to; to crowd. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Good fellows, trooping, flocked me so.  --Taylor
                          (1609).
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flock \Flock\, n. [OE. flokke; cf. D. vlok, G. flocke, OHG.
   floccho, Icel. fl[=o]ki, perh. akin to E. flicker, flacker,
   or cf. L. floccus, F. floc.]
   1. A lock of wool or hair.
    [1913 Webster]
 
       I prythee, Tom, beat Cut's saddle, put a few flocks
       in the point [pommel].        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Woolen or cotton refuse (sing. or pl.), old rags, etc.,
    reduced to a degree of fineness by machinery, and used for
    stuffing unpholstered furniture.
    [1913 Webster]
 
   3. Very fine, sifted, woolen refuse, especially that from
    shearing the nap of cloths, used as a coating for wall
    paper to give it a velvety or clothlike appearance; also,
    the dust of vegetable fiber used for a similar purpose.
    [1913 Webster]
 
   {Flock bed}, a bed filled with flocks or locks of coarse
    wool, or pieces of cloth cut up fine. "Once a flock bed,
    but repaired with straw." --Pope.
 
   {Flock paper}, paper coated with flock fixed with glue or
    size.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flock \Flock\, n. [AS. flocc flock, company; akin to Icel.
   flokkr crowd, Sw. flock, Dan. flok; prob. orig. used of
   flows, and akin to E. fly. See {Fly}.]
   1. A company or collection of living creatures; -- especially
    applied to sheep and birds, rarely to persons or (except
    in the plural) to cattle and other large animals; as, a
    flock of ravenous fowl. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The heathen . . . came to Nicanor by flocks. --2
                          Macc. xiv. 14.
    [1913 Webster]
 
   2. A Christian church or congregation; considered in their
    relation to the pastor, or minister in charge.
    [1913 Webster]
 
       As half amazed, half frighted all his flock.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flock \Flock\, v. t.
   To coat with flock, as wall paper; to roughen the surface of
   (as glass) so as to give an appearance of being covered with
   fine flock.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flock
   n 1: a church congregation guided by a pastor
   2: a group of birds
   3: (often followed by `of') a large number or amount or extent;
     "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot of money";
     "he made a mint on the stock market"; "see the rest of the
     winners in our huge passel of photos"; "it must have cost
     plenty"; "a slew of journalists"; "a wad of money" [syn:
     {batch}, {deal}, {flock}, {good deal}, {great deal},
     {hatful}, {heap}, {lot}, {mass}, {mess}, {mickle}, {mint},
     {mountain}, {muckle}, {passel}, {peck}, {pile}, {plenty},
     {pot}, {quite a little}, {raft}, {sight}, {slew}, {spate},
     {stack}, {tidy sum}, {wad}]
   4: an orderly crowd; "a troop of children" [syn: {troop},
     {flock}]
   5: a group of sheep or goats [syn: {flock}, {fold}]
   v 1: move as a crowd or in a group; "Tourists flocked to the
      shrine where the statue was said to have shed tears"
   2: come together as in a cluster or flock; "The poets
     constellate in this town every summer" [syn: {cluster},
     {constellate}, {flock}, {clump}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top