Search result for

pot

(172 entries)
(0.006 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pot-, *pot*
English-Thai: Longdo Dictionary
potash preserved egg(n) ไข่เยี่ยวม้า
chamber pot(n) กระโถนฉี่ เช่น The history of the chamber pot predates that of indoor plumbing and flush toilets.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pot[N] หม้อ, See also: ภาชนะหุงต้ม, Syn. vessel, kettle, jar, mug;
pot[N] จำนวน 1 หม้อ
pot[N] ภาชนะดินเผา, See also: กระถางดินเผา
pot[N] เงินจำนวนมาก, Syn. packet, pile, tidy sum, wad
pot[VT] ปลูกลงกระถาง
pot[VT] ยิงสัตว์ (เพื่อเป็นอาหาร)
pot[VI] ยิงสัตว์ (เพื่อเป็นอาหาร)
pot[N] กัญชา (คำสแลง), Syn. marijuana
pot[SL] ดื่มหนัก
potty[ADJ] ซึ่งไม่ค่อยมีเหตุผล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pot(พอท) n. หลุมลึก,ภาชนะบรรจุ,หม้อ,กระปุก,เหยือก,กระถาง,กาน้ำ,เงินพนันกองกลางทั้งหมด,จำนวนมากมาย,กัญชา,ถ้วยรางวัล vt. บรรจุกระถาง,บรรจุขวด,แทงลูกลงหลุม. vi. ยิงกราดกระสุน,ยิง
pot cheesen. เนยแข็งชนิดหนึ่ง
potable(พอท'ทะเบิล) adj. เหมาะสำหรับดื่ม,เครื่องดื่ม,ของเหลวที่ดื่มได้., See also: potability,potableness n., Syn. drinkable
potash(พอท'แทช) n. potassium carbonate,potassium hydroxide,potassium oxide
potassium(พะแทส'เซียม) n. ธาตุโลหะสีขาวเหมือนเงิน;K
potato(พะเท'โท) n. มันฝรั่ง,ต้นมันฝรั่ง pl. potatoes, Syn. Irish potato,white potato
potato bean n.มันแกว, Syn. groundnut
potato boxn. ปาก
potato chipsn. มันที่หั่นเป็นแผ่นบาง ๆ แล้วทอด
potato headn. คนทึ่ม,คนโง่

English-Thai: Nontri Dictionary
pot(n) หม้อ,โหล,กระปุก,ไห,กระถาง,เหยือก,ถ้วยรางวัล
potation(n) สุรา,เหล้า,เครื่องดื่ม
potato(n) มันฝรั่ง
potency(n) อำนาจ,กำลัง,พลัง,สมรรถภาพ,ความเข้มแข็ง
potent(adj) มีอำนาจ,มีกำลัง,มีพลัง,แข็งแรง,สามารถ
potentate(n) ผู้ปกครอง,ผู้มีอำนาจ,กษัตริย์
potential(adj) ศักยะ,อาจเป็นไปได้,สามารถเป็นได้
potentiality(n) ศักยภาพ,ความเป็นไปได้,ขีดความสามารถ
pother(n) ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,ความอึกทึกครึกโครม
pother(vi) ยุ่งเหยิง,โกลาหล,อึกทึกครึกโครม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
potable-ดื่มได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
potashโพแทช [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
potassaemia; hyperkalaemia; hyperkalemia; hyperpotassaemia; hyperpotassemia; potassemiaภาวะเลือดมีโพแทสเซียมมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
potassemia; hyperkalaemia; hyperkalemia; hyperpotassaemia; hyperpotassemia; potassaemiaภาวะเลือดมีโพแทสเซียมมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
potboilerงานเขียนเพื่อเงิน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
potency๑. สมรรถภาพทางเพศ (ชาย)๒. ฤทธิ์ (ยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
potencyศักยภาวะ, พลัง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
potentateผู้ทรงอำนาจสูงสุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
potentialศักยะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
potentialศักย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Potashโพแทช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
potashโพแทช, แร่ชนิดหนึ่งมีธาตุโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบ เกิดปนอยู่ในชั้นของเกลือหินแร่ชนิดนี้ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมปุ๋ย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Potash industry and tradeอุตสาหกรรมโพแทช [TU Subject Heading]
Potash mines and miningเหมืองโพแทชและการทำเหมือง [TU Subject Heading]
Potassiumโพแทสเซียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Potassiumโพแทสเซียม [TU Subject Heading]
Potassium dichromateโพแทสเซียมไดโครเมต [TU Subject Heading]
Potassium fertilizersปุ๋ยโปแตสเซี่ยม [TU Subject Heading]
Potassium hydroxide numberจำนวนโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ หมายถึง จำนวนกรัมของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่สมมูลย์พอดีกับอนุมูลของกรดทั้งหมดที่ รวมกับแอมโมเนียในน้ำยาง ที่มีปริมาณของแข็งทั้งหมด 100 กรัม นั่นคือ จำนวนโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวระบุปริมาณของสบู่แอมโมเนียมที่เกิดขึ้น ระหว่างการเปลี่ยนแปลงในน้ำยาง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากการกระทำของแบคทีเรียต่อสารที่ไม่ใช่เนื้อยาง ในขณะก่อนการใส่แอมโมเนียลงในน้ำยาง และเกิดขึ้นจากการไฮโดรไลซิสของโปรตีนในระหว่างการเก็บน้ำยาง ค่า KOH ที่สูงแสดงถึง ความเปลี่ยนแปลงมากและอาจบ่งชี้ว่าน้ำยางข้นมีอายุหลังการผลิตนานอีกด้วย [เทคโนโลยียาง]
Potassium iodideโพแทสเซียมไอโอไดด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pot (n) กระชัง, กรง
Potato Potato[โพเทโท่ โพทาโท่] (slang ) เหมือนๆกัน เป็นสำนวนของภาษาอังกฤษที่เล่นกับการออกเสียง Potato ทั้งสองคำจะอ่านต่างกัน (เสียง แอ กับเสียง อา) ซึ่งทั้งสองล้วนแปลว่า มันฝรั่ง เหมือนกัน
See also: S. Same,
potsticker (n ) เกี๊ยวซ่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tomatoes and potatoes.มันฝรั่ง กับ มะเขือเทศ The Great Dictator (1940)
The potato man! I have to go.คนขายมันฝรั่ง ฉันต้องซื้อมันฝรั่ง The Great Dictator (1940)
It's no secret that children from slums are potential menaces to society. I think...มันเป็นความลับที่เด็กจากสลัมเป็น menaces ศักยภาพในสังคมไม่มี ผมคิดว่า ... 12 Angry Men (1957)
I got three garages going to pot. So let's get done and get outta here.ผมมีสามโรงรถไปหม้อ ดังนั้นขอให้ได้ทำและได้รับ outta ที่นี่ 12 Angry Men (1957)
I have a pot of yellow rice and some fish.ฉันมีหม้อข้าวสีเหลืองและปลา บาง The Old Man and the Sea (1958)
There was no pot of yellow rice and fish, and the boy knew this.มีหม้อข้าวสีเหลืองและปลาไม่ เป็น และเด็กรู้ว่าเรื่องนี้ เขาไม่ทราบว่า The Old Man and the Sea (1958)
This is the most potent weapon in war!นี่คืออาวุธร้ายแรงที่สุดในสงคราม The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I rallied to the flag in October 1939 and was immediately selected as officer potential.ฉันทำใจให้ธงในตุลาคม 1939 และได้รับเลือกทันที เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพ How I Won the War (1967)
What you've saved is my life and my honey pot.สิ่งที่คุณได้บันทึก ไว้เป็น ชีวิตและหม้อน้ำผึ้งของฉัน คุณ มีแน่นอน How I Won the War (1967)
Norman, did you just put a bag of potatoes on top of that white bread?นอร์แมน คุณเอามันฝรั่ง วางบนขนมปังเหรอ Oh, God! (1977)
Yes, never put a bag of potatoes on top of a white bread.ได้ยินครับ อย่าวางถุงมันฝรั่งบนขนมปัง Oh, God! (1977)
This is designated as a potential Code 3 Red Alert.ซึ่งจะกำหนดไว้ เป็นรหัสที่มีศักยภาพ 3 แดง Mad Max (1979)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
potAmerica is often referred as a melting pot.
potThere cannot be any tea left in the pot.
potHe is such a tidy person. Every pot and pan is in its place.
potDelightful shoestring potatoes.
potI like cold potato salad in the summertime.
potThe pottery was baked by fire.
potThey lived on corn, potatoes, and the meat of animals.
potA couch potato is something that I don't want to be.
potThis is the pot he treasures most of all.
potHaving hit a streak of bad luck, my fortune had gone to pot in no time.
potMay I have some more tea if there is any in the pot?
potThere must have been some more tea in the pot.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องดินเผา[N] pottery, Syn. เครื่องเคลือบดินเผา, Example: โอ่งมังกรและเครื่องดินเผาเป็นอุตสาหกรรมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงมากของจังหวัดราชบุรี
ยาน้ำ[N] potion, See also: liquid drug, Ant. ยาเม็ด, Example: เขากินยาเม็ดไม่เป็นเลยให้หมอสั่งยาน้ำให้, Thai definition: ยาที่มีลักษณะเป็นของเหลว
เป็ดพะโล้[N] pot-stewed duck, Example: ร้านตี่โภชนาอยู่ทางขวามือ มุมขวาของร้านมีตู้แขวนเป็ดย่าง เป็ดพะโล้ เอาไว้ให้ชมเพื่อเรียกนํ้าย่อย, Count unit: ตัว, Thai definition: อาหารคาวที่นำเป็ดมาต้มในน้ำพะโล้
มันฝรั่ง[N] potato, See also: Solanum tuberosum Linn., Example: ของขบเคี้ยวส่วนมากเป็นของทอด เช่น มันฝรั่งทอด ข้าวโพดอบเนย เป็นต้น, Count unit: หัว, Thai definition: ชื่อมันชนิด Solanum tuberosum Linn. ในวงศ์ Solanaceae ตาที่กำลังงอกจากหัวเป็นพิษ
ศักยภาพ[N] potential, See also: ability, capability, capacity, aptitude, power, potentiality, possibility, Example: ขบวนการขจก. ลดน้อยลงมากจึงไม่มีศักยภาพที่จะสั่นคลอนอำนาจรัฐได้แล้ว, Thai definition: อำนาจหรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยู่ในสิ่งต่างๆ อาจทำให้พัฒนาหรือให้ปรากฏเป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้
หม้อ[N] pot, Example: แม่ตักน้ำแกงจากหม้อมาใส่ชาม, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะประเภทหนึ่งสำหรับหุงต้ม และใส่ของบางอย่าง ทำด้วยดินเผาหรือโลหะต่างๆ
กุมภ[N] pot, See also: jar, water jug, pitcher, Syn. กุมภ์, เหยือก, หม้อ, Example: ธรรมดากุมภมีน้ำเต็มแล้วย่อมไม่มีเสียงดัง, Count unit: ใบ, ลูก
เครื่องปั้นดินเผา[N] pottery, See also: earthenware, crockery, Syn. เครื่องเคลือบ, เครื่องถ้วยชาม, Example: มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดได้ทำการขุดพบเครื่องปั้นดินเผาที่มีลายเขียนสีของสมัยหินใหม่, Count unit: ชิ้น, Thai definition: เรียกภาชนะที่ปั้นด้วยดินแล้วนำไปเผาไฟว่า เครื่องปั้นดินเผา
เครื่องว่าง[N] snack, See also: potluck, refreshments, simple meal, light meal, Syn. ของว่าง, อาหารว่าง
พุงพลุ้ย[ADJ] pot-bellied, See also: paunched, Example: ฉันเห็นผู้ชายพุงพลุ้ยแล้วนึกถึงพ่อมากกว่านึกถึงคนรัก, Thai definition: ที่มีหน้าท้องห้อยย้อยด้วยความอ้วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากรแสตมป์[n. exp.] (ākønsataēm) EN: revenue stamp   FR: timbre d'impôt [m]
อันดับ 1 = อันดับที่หนึ่ง [n. exp.] (andap neung) EN: top spot ; first   FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m]
ใบฝากเงิน[n. exp.] (bai fāk ngoen) EN: credit slip ; deposit slip ; pay-in slip   FR: formulaire de dépôt [m]
บีทรูท [n.] (bītrūt) EN: beetroot   FR: betterave potagère [f]
บอ[adj.] (bø) EN: slightly crazy ; potty ; foolish ; silly   FR: insensé ; déraisonnable
บ่อน[n.] (bǿn) EN: gambling house ; casino   FR: maison de jeu [f] ; tripot [m]
บ๊องส์[v.] (bøng ) EN: be half-crazy ; be unbalanced ; be cracked ; be potty   
ชะมดแผงสันหางดำ[n. exp.] (chamot phaēng san hāng dam) EN: Large-spotted Civet   
ฉาง[n.] (chāng) EN: barn ; granary ; silo ; storehouse ; bin   FR: grange [f] ; grenier [m] ; silo [m] ; entrepôt [m]
ช้างน้ำ[n.] (chāngnām) EN: hippopotamus ; hippo   FR: hippopotame [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
POT    P AA1 T
POTT    P AA1 T
POTH    P AA1 TH
POTE    P OW1 T
POTS    P AA1 T S
POTTY    P AA1 T IY0
POTTS    P AA1 T S
POTATO    P AH0 T EY1 T OW2
POTIER    P OW1 T IY0 ER0
POTION    P OW1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pot    (v) (p o1 t)
pots    (v) (p o1 t s)
potty    (n) (p o1 t ii)
potash    (n) (p o1 t a sh)
potato    (n) (p @1 t ei1 t ou)
potboy    (n) (p o1 t b oi)
poteen    (n) (p o1 t ii1 n)
potent    (j) (p ou1 t n t)
pother    (n) (p o1 dh @ r)
potion    (n) (p ou1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guō, ㄍㄨㄛ, / ] pot; pan; boiler, #2,413 [Add to Longdo]
潜力[qián lì, ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] potential; capacity, #3,319 [Add to Longdo]
土豆[tǔ dòu, ㄊㄨˇ ㄉㄡˋ, ] potato, #6,543 [Add to Longdo]
[bāo, ㄅㄠ, ] pot or saucepan; to boil; cook or heat, #7,585 [Add to Longdo]
陶瓷[táo cí, ㄊㄠˊ ㄘˊ, ] pottery and porcelain; ceramics, #7,717 [Add to Longdo]
[hú, ㄏㄨˊ, / ] pot; classifier for bottled liquid, #7,961 [Add to Longdo]
[shǔ, ㄕㄨˇ, ] potato; yam, #8,594 [Add to Longdo]
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, / ] potassium K, alkali metal 鹼性金屬|碱性金属 with atomic number 19, #9,022 [Add to Longdo]
[táo, ㄊㄠˊ, ] pottery; pleased; surname Tao, #9,510 [Add to Longdo]
潜能[qián néng, ㄑㄧㄢˊ ㄋㄥˊ, / ] potential; hidden capability, #11,270 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Potenzzahl(n) |die, pl. Potenzzahlen| เลขยกกำลัง, See also: A. Die Wurzelzahl
Apotheke(n) |die, pl. Apotheken| ร้านขายยา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kochtopf {m} | Kochtöpfe {pl}; Töpfe {pl}pot | pots [Add to Longdo]
Potentat {m}potentate [Add to Longdo]
Potentialdifferenz {f}driving head [Add to Longdo]
Potentiometer {n} [electr.]potentiometer [Add to Longdo]
Potenz {f}potency; virility [Add to Longdo]
Potenz {f} | zweite Potenz {f} | dritte Potenz {f}power | square | cube [Add to Longdo]
Potenz (n-te von x) {f} [math.](x to the) power (of n) [Add to Longdo]
Potenzialausgleich {m}; Potentialausgleich {m} [alt]potential equalization; equipotential bonding [Add to Longdo]
Potenzial {n}; Potential {n} [alt]potential [Add to Longdo]
Potenzierung {f}potentialization [Add to Longdo]
Potenzmenge {f} [math.]power set [Add to Longdo]
Potenzreihe {f} [math.]power series [Add to Longdo]
Potenzschreibweise {f}power mode [Add to Longdo]
Potpourri {n} | Potpourries {pl}potpourri | potpourries [Add to Longdo]
Pottasche {f}potash [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
feuille d'impôt(n) แบบฟอร์มเสียภาษี

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
Gスポット[ジースポット, ji-supotto] (n) Grafenberg spot (G-spot) [Add to Longdo]
NaK[ナック;ナク, nakku ; naku] (n) NaK (sodium-potassium alloy) [Add to Longdo]
うだつの上がらない;卯建のあがらない[うだつのあがらない, udatsunoagaranai] (exp,adj-i) (See うだつが上がらない) lacking potential for advancement; no-hoper [Add to Longdo]
お鍋;御鍋[おなべ, onabe] (n) (1) (pol) pot; (2) (arch) typical name for a female servant in the Edo-period; (3) working at night; (4) (uk) (sl) (often derog.) female with symptoms of gender identity disorder (i.e. a transvestite) [Add to Longdo]
お負け(P);御負け[おまけ, omake] (n,vs) (1) freebie (e.g. with a purchase); something additional; bonus; an extra; (2) (on the spot) price reduction; (3) exaggeration; (P) [Add to Longdo]
かご漁[かごりょう, kagoryou] (n) fishing baskets (esp. for crabs, lobsters, etc.); lobster pots [Add to Longdo]
ごった煮[ごったに, gottani] (n) various foods cooked together; hodgepodge; hotchpotch; mulligan stew [Add to Longdo]
さいの目;賽の目;采の目[さいのめ, sainome] (n) (1) pip (spot on a die); (2) small cube (esp. of food); die; dice [Add to Longdo]
じゃが芋(P);ジャガ芋(P);馬鈴薯[じゃがいも(じゃが芋;馬鈴薯)(P);ジャガいも(ジャガ芋)(P);ジャガイモ;ばれいしょ(馬鈴薯)(P), jagaimo ( jaga imo ; bareisho )(P); jaga imo ( jaga imo )(P); jagaimo ; bareisho ( ] (n) (uk) (See ジャガタラ芋) potato (Solanum tuberosum); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スポット[すぽっと, supotto] spot [Add to Longdo]
スポット光源[すぽっとこうげん, supottokougen] spot light source [Add to Longdo]
スポット穿孔機[すぽっとせんこうき, supottosenkouki] spot punch [Add to Longdo]
仮説の検定[かせつのけんてい, kasetsunokentei] hypothesis testing [Add to Longdo]
係数設定モード[けいすうせっていモード, keisuusettei mo-do] potentiometer set mode [Add to Longdo]
潜在受信者[せんざいじゅしんしゃ, senzaijushinsha] potential recipient [Add to Longdo]
地点[ちてん, chiten] spot, point [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pot \Pot\, n. [Akin to LG. pott, D. pot, Dan. potte, Sw. potta,
   Icel. pottr, F. pot; of unknown origin.]
   1. A metallic or earthen vessel, appropriated to any of a
    great variety of uses, as for boiling meat or vegetables,
    for holding liquids, for plants, etc.; as, a quart pot; a
    flower pot; a bean pot.
    [1913 Webster]
 
   2. An earthen or pewter cup for liquors; a mug.
    [1913 Webster]
 
   3. The quantity contained in a pot; a potful; as, a pot of
    ale. "Give her a pot and a cake." --De Foe.
    [1913 Webster]
 
   4. A metal or earthenware extension of a flue above the top
    of a chimney; a chimney pot.
    [1913 Webster]
 
   5. A crucible; as, a graphite pot; a melting pot.
    [1913 Webster]
 
   6. A wicker vessel for catching fish, eels, etc.
    [1913 Webster]
 
   7. A perforated cask for draining sugar. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   8. A size of paper. See {Pott}.
    [1913 Webster]
 
   9. marijuana. [slang]
    [PJC]
 
   10. The total of the bets at stake at one time, as in racing
     or card playing; the pool; also (Racing, Eng.) a horse
     heavily backed; a favorite. [Slang]
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   11. (Armor) A plain defensive headpiece; later, and perhaps
     in a jocose sense, any helmet; -- called also {pot
     helmet}.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   12. (Card Playing) The total of the bets at one time; the
     pool.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Jack pot}. See under 2d {Jack}.
 
   {Pot cheese}, cottage cheese. See under {Cottage}.
 
   {Pot companion}, a companion in drinking.
 
   {Pot hanger}, a pothook.
 
   {Pot herb}, any plant, the leaves or stems of which are
    boiled for food, as spinach, lamb's-quarters, purslane,
    and many others.
 
   {Pot hunter}, one who kills anything and everything that will
    help to fill has bag; also, a hunter who shoots game for
    the table or for the market.
 
   {Pot metal}.
     (a) The metal from which iron pots are made, different
       from common pig iron.
     (b) An alloy of copper with lead used for making large
       vessels for various purposes in the arts. --Ure.
     (c) A kind of stained glass, the colors of which are
       incorporated with the melted glass in the pot.
       --Knight.
 
   {Pot plant} (Bot.), either of the trees which bear the
    monkey-pot.
 
   {Pot wheel} (Hydraul.), a noria.
 
   {To go to pot}, to go to destruction; to come to an end of
    usefulness; to become refuse. [Colloq.] --Dryden. --J. G.
    Saxe.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pot \Pot\, v. t. [imp. & p. p. {Potted}; p. pr. & vb. n.
   {Potting}.]
   1. To place or inclose in pots; as:
    (a) To preserve seasoned in pots. "Potted fowl and fish."
      --Dryden.
    (b) To set out or cover in pots; as, potted plants or
      bulbs.
    (c) To drain; as, to pot sugar, by taking it from the
      cooler, and placing it in hogsheads, etc., having
      perforated heads, through which the molasses drains
      off. --B. Edwards.
    (d) (Billiards) To pocket.
      [1913 Webster]
 
   2. To shoot for the pot, i.e., cooking; to secure or hit by a
    pot shot; to shoot when no special skill is needed.
 
       When hunted, it [the jaguar] takes refuge in trees,
       and this habit is well known to hunters, who pursue
       it with dogs and pot it when treed.  --Encyc. of
                          Sport.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. To secure; gain; win; bag. [Colloq.]
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pot \Pot\, v. i.
   1. To tipple; to drink. [Obs. or Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
       It is less labor to plow than to pot it. --Feltham.
    [1913 Webster]
 
   2. To take a pot shot or shots, as at game or an enemy.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consolation game \Con`so*la"tion game\, match \match\, pot
 \pot\, race \race\, etc.
   A game, match, etc., open only to losers in early stages of
   contests.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pot
   n 1: metal or earthenware cooking vessel that is usually round
      and deep; often has a handle and lid
   2: a plumbing fixture for defecation and urination [syn:
     {toilet}, {can}, {commode}, {crapper}, {pot}, {potty},
     {stool}, {throne}]
   3: the quantity contained in a pot [syn: {pot}, {potful}]
   4: a container in which plants are cultivated [syn: {pot},
     {flowerpot}]
   5: (often followed by `of') a large number or amount or extent;
     "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot of money";
     "he made a mint on the stock market"; "see the rest of the
     winners in our huge passel of photos"; "it must have cost
     plenty"; "a slew of journalists"; "a wad of money" [syn:
     {batch}, {deal}, {flock}, {good deal}, {great deal},
     {hatful}, {heap}, {lot}, {mass}, {mess}, {mickle}, {mint},
     {mountain}, {muckle}, {passel}, {peck}, {pile}, {plenty},
     {pot}, {quite a little}, {raft}, {sight}, {slew}, {spate},
     {stack}, {tidy sum}, {wad}]
   6: the cumulative amount involved in a game (such as poker)
     [syn: {pot}, {jackpot}, {kitty}]
   7: slang for a paunch [syn: {pot}, {potbelly}, {bay window},
     {corporation}, {tummy}]
   8: a resistor with three terminals, the third being an
     adjustable center terminal; used to adjust voltages in radios
     and TV sets [syn: {potentiometer}, {pot}]
   9: street names for marijuana [syn: {pot}, {grass}, {green
     goddess}, {dope}, {weed}, {gage}, {sess}, {sens}, {smoke},
     {skunk}, {locoweed}, {Mary Jane}]
   v 1: plant in a pot; "He potted the palm"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 POT
     Plenty of Torrents
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 pot /po/ 
  jug; pot; vase; vessel

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 pot /pɔt/
  1. jug; pot
  2. jug; box; container; vessel
  3. vase; vessel

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top