ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

translator

T R AE0 N S L EY1 T ER0   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -translator-, *translator*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
translator[N] นักแปล, See also: ผู้แปล
translator[N] โปรแกรมแปลภาษา

English-Thai: Nontri Dictionary
translator(n) ผู้แปล,ล่าม,นักแปล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
translator๑. โปรแกรมแปล(ภาษา) ๒. เครื่องแปล(ภาษา)๓. ผู้แปล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
translator๑. โปรแกรมแปล(ภาษา)๒. เครื่องแปล(ภาษา)๓. ผู้แปล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
translatory movement; translation movement; translational movementการเคลื่อนแบบเลื่อนที่ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Translatorผู้แปล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Translatorผู้แปล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Translatorsนักแปล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Translator : wingyeeแปล : wingyee My Lovely Sam-Soon (2005)
They said... I've been working hard as a translator and ask me to eat while I work...เขาบอกว่า ฉันทำงานหนักมาก และให้ฉันทานอาหารได้ตอนทำงาน My Girl (2005)
Yes, Sir. This time the translator isn't the previous one, they feel pretty sad.ใช่ครับ แต่เวลานี้ล่ามคนก่อนไม่อยู่ พวกเขารู้สึกไม่ค่อยดีเลย My Girl (2005)
Spot Translator TeamP2Spot Translator TeamP2 Episode #1.41 (2006)
Translator TeamP2Translator TeamP2 Episode #1.43 (2006)
Translator MrsKoreaTranslator Eng-sub MrsKorea Thai-sub Nattie13 Episode #1.8 (2006)
Translator jozzie mineowynTranslator Eng-sub: jozzie mineowyn Thai-sub: Nattie13 Episode #1.9 (2006)
Boss, the translator also saw it all.หัวหน้า ยายล่ามก็เห็นทั้งหมด My Wife Is a Gangster 3 (2006)
Translator iluxxxTranslator iluxxx If in Love... Like Them (2007)
Translator FleurTranslator Fleur Flowers for My Life (2007)
Spot Translator purpletiger86Spot Translator purpletiger86 Flowers for My Life (2007)
Main Translator Timer:Main Translator Timer: Hong Gil Dong, the Hero (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
translatorBecause I want to be a translator.
translatorI am studying to be a translator or interpreter.
translatorThe translator found it impossible to explain what he meant.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้แปล[N] translator, See also: interpreter, Example: ผู้แปลให้ความหมายของคำยากไว้ที่เชิงอรรถ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ถ่ายความหมายจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง, ผู้ที่ทำให้เข้าใจความหมาย
นักแปล[N] translator, See also: interpreter, Example: นิดาเป็นนักแปลที่มีชื่อเสียงมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความสามารถด้านการแปลจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล่าม[n.] (lām) EN: interpreter ; commentator ; translator   FR: interprète [m]
นักแปล[n. exp.] (nakplaē) EN: translator ; interpreter   FR: traducteur [m] ; interprète [m]
ผู้แปล[n.] (phūplaē) EN: translator   FR: traducteur [m] ; traductrice [f] ; interprète [m, f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRANSLATOR T R AE0 N S L EY1 T ER0
TRANSLATOR T R AE0 N Z L EY1 T ER0
TRANSLATORS T R AE0 N S L EY1 T ER0 Z
TRANSLATORS T R AE0 N Z L EY1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
translator (n) trˈænzlˈɛɪtər (t r a1 n z l ei1 t @ r)
translators (n) trˈænzlˈɛɪtəz (t r a1 n z l ei1 t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
译者[yì zhě, ㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] translator (of writing), #29,544 [Add to Longdo]
翻译家[fān yì jiā, ㄈㄢ ㄧˋ ㄐㄧㄚ, / ] translator (of writings) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übersetzer {m} | Übersetzer {pl} | vereidigter Übersetzertranslator | translators | sworn translator [Add to Longdo]
translatorisch {adj}translational [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドレス変換機構[アドレスへんかんきこう, adoresu henkankikou] (n) {comp} address translator [Add to Longdo]
トランスレータ;トランスレーター[, toransure-ta ; toransure-ta-] (n) translator [Add to Longdo]
共訳者[きょうやくしゃ, kyouyakusha] (n) joint translators [Add to Longdo]
言語トランスレータ[げんごトランスレータ, gengo toransure-ta] (n) {comp} language translator [Add to Longdo]
中継局[ちゅうけいきょく, chuukeikyoku] (n) relay station; translator station [Add to Longdo]
添える(P);副える[そえる, soeru] (v1,vt) (1) to garnish; to accompany (as a card does a gift); (2) to add to as support; to prop up; (3) to accompany (as an aid, guide, translator, etc.); (4) (arch) to mimic; to imitate; (5) (arch) to draw something near to oneself; to approach nearby; (P) [Add to Longdo]
傍点訳者[ぼうてんやくしゃ, boutenyakusha] (exp) markings put on a passage by a translator; reading(s) added by translator [Add to Longdo]
翻訳プログラム[ほんやくプログラム, honyaku puroguramu] (n) {comp} translator; translation program [Add to Longdo]
翻訳プログラム指示文[ほんやくプログラムしじぶん, honyaku puroguramu shijibun] (n) {comp} translator directive [Add to Longdo]
翻訳家[ほんやくか, honyakuka] (n) translator [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス変換機構[アドレスへんかんきこう, adoresu henkankikou] address translator [Add to Longdo]
言語トランスレータ[げんごトランスレータ, gengo toransure-ta] language translator [Add to Longdo]
翻訳プログラム[ほんやくプログラム, honyaku puroguramu] translator, translation program [Add to Longdo]
翻訳プログラム指示文[ほんやくプログラムしじぶん, honyaku puroguramu shijibun] translator directive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Translator \Trans*lat"or\, n. [L. translator: cf. F.
   translateur.]
   1. One who translates; esp., one who renders into another
    language; one who expresses the sense of words in one
    language by equivalent words in another.
    [1913 Webster]
 
   2. (Teleg.) A repeating instrument. [Eng.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 translator
   n 1: a person who translates written messages from one language
      to another [syn: {translator}, {transcriber}]
   2: someone who mediates between speakers of different languages
     [syn: {interpreter}, {translator}]
   3: a program that translates one programming language into
     another [syn: {translator}, {translating program}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top