ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

superimpose

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -superimpose-, *superimpose*
Possible hiragana form: すぺりんぽせ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
superimpose(vt) วางซ้อน, See also: วางทับ, วางทาบ, Syn. overlay
superimpose(vt) เพิ่มเติม, See also: เพิ่ม, ใส่เติม, เสริม, Syn. add, heap on, pile on
superimpose on(phrv) เสริมบน, See also: เติมแต่งบน, เพิ่มใน
superimpose on(phrv) บังคับให้ยอมรับความคิด (บางอย่าง) เพิ่ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
superimpose(ซูเพออิมโพซ') vt. เพิ่ม, ใส่, เสริม, เติม., See also: superimposition n.

English-Thai: Nontri Dictionary
superimpose(vt) เติม, เพิ่ม, ใส่, วางซ้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
superimposeซ้อนทับสนิท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll superimpose it over this one.ฉันกำลังจะเน้นให้ชัดเจนเปรียบเทียบกับอันนี้ Akira (1988)
But once we superimpose weather patterns for the past 10 years and then extrapolate...นี่เป็นครั้งเดียวในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ที่เราจะกะเกณฑ์สภาพดินฟ้าอากาศได้ ...และนี่ มันสุดขั้วเลยเชียว Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Past, present and future are superimposed, and cross.อดีต, ปัจจุบัน, อนาคต จะมาทาบทับกัน และสามารถข้ามไปมาได้ The Orphanage (2007)
When we superimpose the patterns of those three small drums, we'll see that they're not quite exactly the same.เมื่อเราเติมรูปแบบของทั้งสามกลอง ขนาดเล็ก เราจะเห็นว่าพวกเขาไม่ได้ค่อนข้าง ตรงเดียวกัน Is There an Edge to the Universe? (2011)
He may have an overly developed sense of morality and feels the need to superimpose this on others.เขาอาจจะมีความรู้สึกด้านมโนธรรมมากเกินไป และรู้สึกว่าต้องการจะให้คนอื่นมีมันด้วย อันซับจะยิงเหยื่อตรงไหนก็ได้ The Inspiration (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
superimpose
superimposed

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
superimpose
superimposed
superimposes

WordNet (3.0)
superimpose(v) place on top of, Syn. superpose, lay over

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Superimpose

v. t. [ imp. & p. p. Superimposed p. pr. & vb. n. Superimposing. ] To lay or impose on something else; as, a stratum of earth superimposed on another stratum. -- Su`per*im`po*si"tion n. [1913 Webster]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スーパー(P);スーパ[su-pa-(P); su-pa] (n) (1) super; (2) (abbr) supermarket; (3) (abbr) superimpose; (4) (abbr) superheterodyne; (5) (film with) subtitles; (P) #888 [Add to Longdo]
スーパーインポーズ[su-pa-inpo-zu] (n) superimpose [Add to Longdo]
円記号[えんきごう, enkigou] (n) yen symbol ("Y" with "=" superimposed) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top