ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sediment

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sediment-, *sediment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sediment(n) ตะกอน, See also: สารตกตะกอน, Syn. grounds, settlings, deposit
sedimental(adj) ซึ่งเป็นตะกอน
sedimentary(adj) เป็นตะกอน, See also: ตกตะกอน, ทับถมเป็นตะกอน, Syn. deposited, indissoluble
sedimentous(adj) ซึ่งเป็นตะกอน
sedimentation(n) การทับถมของตะกอนเป็นชั้นหิน, See also: การตกตะกอน, Syn. deposit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sediment(เซด'ดะเมินทฺ) n. ตะกอน, See also: sedimentous adj., Syn. dregs
sedimentary(เซดดะเมน'ทะรี่) adj. เกี่ยวกับตะกอน, มีลักษณะเป็นตะกอน, See also: sedimentarily adj.
sedimentation(เซดดะเมนเท'เชิน) n. การตกตะกอน, การทับถมเป็นตะกอน

English-Thai: Nontri Dictionary
sediment(n) ตะกอน
sedimentary(adj) เป็นตะกอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sedimentตะกอน, สิ่งนอนก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sedimentตะกอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sediment, urinaryตะกอนปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sedimentary cycle; cycle of sedimentationวัฏจักรการตกตะกอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sedimentary rockหินชั้น, หินตะกอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sedimentary structureโครงสร้างหินชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sedimentationการนอนก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sedimentationการเกิดหินตะกอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sedimentation rateอัตรา(เลือด)นอนก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sedimentation, erythrocyteการนอนก้นของเม็ดเลือด(แดง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sedimentตะกอน, Example: หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง ของแข็งที่ตกจมจากสภาพการแขวนลอยในของเหลว / สสาร หรือสารอินทรีย์ที่เคลื่อนย้ายจากแหล่งเดิม เนื่องจากกระแสลมหรือกระแสน้ำพัดผ่านและตกอยู่ตามผิวโลกไม่ว่าจะอยู่สูงหรือต่ำกว่าระดับน้ำทะเล <br>หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง เศษหิน ดิน แร่ และอินทรียวัตถุที่เกิดจากกระบวนการผุสลายและพังทลาย วัสดุเหล่านี้ถูกน้ำ ลม หรือธารน้ำแข็งพามาสะสม </br> [สิ่งแวดล้อม]
sedimentsediment, ตะกอน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
sedimentตะกอน, สารที่ตกทับถมกันเนื่องจากการกระทำของน้ำหรือลม  เช่น ทราย กรวด หินที่สึกกร่อนตกทับถมอยู่ใต้น้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sediment (Geology)ตะกอน (ธรณีวิทยา) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
sediment catchersediment catcher, เครื่องดักตะกอน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
sediment controlsediment control, การควบคุมตะกอน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Sediment Dischargeปริมาณระบายตะกอน, Example: ปริมาณน้ำหนักของตะกอนในน้ำที่ไหลต่อหนึ่ง หน่วยเวลา [สิ่งแวดล้อม]
sediment loadsediment load, ตะกอน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
sediment runoffsediment runoff, ตะกอนพัดพา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Sediment transportการเคลื่อนที่ของตะกอน [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
sediment(n) matter that has been deposited by some natural process, Syn. deposit
sediment(v) deposit as a sediment
sediment(v) settle as sediment
sedimentary(adj) resembling or containing or formed by the accumulation of sediment

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Sediment

n. [ F. sédiment, L. sedimentum a settling, fr. sedere to sit, to settle. See Sit. ] 1. The matter which subsides to the bottom, from water or any other liquid; settlings; lees; dregs. [ 1913 Webster ]

2. (Geol.) The material of which sedimentary rocks are formed. [ 1913 Webster ]

Sedimental

a. Sedimentary. [ 1913 Webster ]

Sedimentary

a. [ Cf. F. sédimentaire. ] Of or pertaining to sediment; formed by sediment; containing matter that has subsided. [ 1913 Webster ]


Sedimentary rocks. (Geol.) See Aqueous rocks, under Aqueous.
[ 1913 Webster ]

Sedimentation

n. The act of depositing a sediment; specifically (Geol.), the deposition of the material of which sedimentary rocks are formed. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know the drill, Briggs. Give him a chance to read the sediment.นายรู้เรื่องการเจาะไหม บริ๊ค เขาให้เปลี่ยนไปอ่านสารตกตะกอนน่ะ The Cave (2005)
So the swab from the victim's damaged patellas show traces of sediment, but it's not cement.สิ่งที่ซับได้จากลูกสะบ้าของเหยื่อ มีตะกอนติดมา แต่ไม่ใช่ซีเมนต์ The X in the File (2010)
No, the sediment is gypsum, dating back to the Pleistocene and Holocene eras.ไม่ ตะกอนนั้นคือ ยิปซั่ม ในยุคที่ใช้ เพลสโทซีนและโฮโลซีนทำ The X in the File (2010)
Analysis revealed microscopic sediments in the water found only in the Northwestern part of Siberia.การวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์พบว่า/ ตะกอนในน้ำ พบเฉพาะในตะวันตกเฉียงเหนือ/ ส่วนหนึ่งของไซบีเรีย Strain (2011)
Each year, sand and sediment cover up the remains, creating layers on the ocean floor.ในแต่ละปี ทรายและตะกอน จะทับถมพวกซากต่างๆ ทำให้เกิดชั้นต่างๆของพื้นมหาสมุทร Big Sea (2011)
Some kind of sediment in there.มีตะกอนอยู่ในเหล้า Kame'e (2011)
I wouldn't even give you the rice sediment.ข้าไม่เคยให้แม้แต่น้ำข้าว The Duo (2011)
Whatever it is, it sure is collagenous. Some kind of sediment, perhaps. Impressive.แล้วเราจะแน่ใจมั้ยว่ามันจะสะอาดเนี่ย ประทับใจจัง Prometheus (2012)
In fact, the only thing that's settling here is the sediment at the bottom of your putrid water.ความจริงแล้ว สิ่งเดียวที่เราจะตกลงที่นี่ คือตะกอนที่ตกอยู่ใต้น้ำที่เน่าเหม็นของคุณ ได้มั้ย Discovery (2012)
When sediment impedes the flow of a river, it redirects... zigging and zagging instead of following a straight course.เมื่อตะกอนกีดขวาง ทางไหลของแม่น้ำ มันจะเปลี่ยนทิศทางใหม่ ...ซิกแซกไปตามทางที่ไปได้ Zone of Exclusion (2012)
Methane-rich ices that had been frozen in the sediments began to melt.ที่ได้รับการแช่แข็งใน ตะกอนเริ่มละลาย The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
Most of the rock layers in the walls of the Grand Canyon are made of sediments, deposited as fine grains in a time when this part of the world was a sea.ที่ทำจากตะกอนฝาก เป็นธัญพืชที่ดี ในช่วงเวลาส่วนหนึ่ง ของโลกนี้คือทะเล The Clean Room (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sedimentBy means of a super high-pressure water spray practically all the sediment is removed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะกอน(n) dregs, See also: sediment, precipitate, silt, refuse, deposit, lees, Syn. ขี้ตะกอน, กาก, Example: เราควรหลีกเลี่ยงดื่มน้ำที่มีตะกอนเพราะจะทำให้เป็นนิ่ว, Thai Definition: สิ่งที่ละลายปนอยู่ในน้ำหรือของเหลวอื่นแล้วตกลงจมนอนก้นภาชนะ
หินชั้น(n) sedimentary rock, Syn. หินตะกอน, Thai Definition: หินที่เกิดจากการทับถมของสิ่งตกจมจากหินอื่นๆ และจากซากชีวิตทั้งมวล
หินตะกอน(n) sedimentary rock, Syn. หินชั้น, Example: การสึกกร่อนพังทลายของหินตะกอนทำให้ดินพัง, Thai Definition: หินที่เกิดจากการทับถมของสิ่งตกจมจากหินอื่นๆ และจากซากชีวิตทั้งมวล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หินชั้น[hinchan] (n, exp) EN: sedimentary rock  FR: roche sédimentaire [ f ]
หินตะกอน[hintakøn] (n, exp) EN: sedimentary rock  FR: roche sédimentaire [ f ]
ขี้ตะกอน[khītakøn] (n) EN: dregs ; residue ; lees ; sediment
ก้นตะกอน[kontakøn] (n) EN: sediment
ตะกอน[takøn] (n) EN: sediment ; deposits ; dregs ; lees ; silt ; precipitate ; refuse  FR: sédiments [ mpl ] ; dépôt [ m ] ; vase [ f ] ; limon [ m ] ; précipité [ m ] ; lie [ f ]
ตกตะกอน[toktakøn] (v) EN: deposit ; precipitate ; have sediment ; silt ; settle ; subside  FR: précipiter ; sédimenter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
sediment
sediments
sedimentary
sedimentation

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sediment
sedimentary

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沉积[chén jī, ㄔㄣˊ ㄐㄧ,   /  ] sediment; deposit; sedimentation (geol.) #10,571 [Add to Longdo]
沉积物[chén jī wù, ㄔㄣˊ ㄐㄧ ㄨˋ,    /   ] sediment #35,720 [Add to Longdo]
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, / ] sediment; precipitate #42,842 [Add to Longdo]
沉积岩[chén jī yán, ㄔㄣˊ ㄐㄧ ㄧㄢˊ,    /   ] sedimentary rock (geol.) #70,792 [Add to Longdo]
沉积作用[chén jī zuò yòng, ㄔㄣˊ ㄐㄧ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ,     /    ] sedimentation (geol.) [Add to Longdo]
沉积带[chén jī dài, ㄔㄣˊ ㄐㄧ ㄉㄞˋ,    /   ] sedimentary belt (geol.) [Add to Longdo]
积物[jī wù, ㄐㄧ ㄨˋ,   /  ] sediment; deposit [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablagerung { f } | Ablagerungen { pl }sediment | sediments [Add to Longdo]
Feststoff-Bilanz-Modell { n }sediment budget model [Add to Longdo]
Feststoffdichte { f }sediment density [Add to Longdo]
Feststoffprobe { f } | Feststoffproben { pl }sediment sample | sediment samples [Add to Longdo]
Feststofftransport { m }sediment transport [Add to Longdo]
Schwebstoffprobennahme { f }sediment sampling [Add to Longdo]
Sediment { n } | Sedimente { pl } | Gehalt an Sedimentsediment | sediments | sediment content [Add to Longdo]
Sedimentation { f }; Sedimentbildung { f }sedimentation [Add to Longdo]
Sedimentation { f }; Ablagerung { f }sedimentary deposition [Add to Longdo]
Sedimenttransport { m }sediment transport [Add to Longdo]
sedimentär { adj }; Sediment...sedimentary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
堆積[たいせき, taiseki] (n, vs) pile (of things); depositing (in a pile); accumulation (sediment); (P) #11,931 [Add to Longdo]
さざれ石;細石;細れ石[さざれいし, sazareishi] (n) (1) pebbles; gravel; (2) boulder formed from gravel and sediment [Add to Longdo]
セジメント[sejimento] (n) sediment; sludge [Add to Longdo]
遠沈[えんちん, enchin] (n, vs) sediment; centrifuge [Add to Longdo]
血沈[けっちん, kecchin] (n) sedimentation (rate) of blood cells [Add to Longdo]
酒の澱[さけのおり, sakenoori] (n) lees; sediment of wine [Add to Longdo]
上澄み;上澄(io)[うわずみ, uwazumi] (n) the clear top of a liquid; the clear layer in a fluid, atop the sediment [Add to Longdo]
赤血球沈降速度[せっけっきゅうちんこうそくど, sekkekkyuuchinkousokudo] (n) erythrocyte sedimentation rate [Add to Longdo]
赤沈[せきちん, sekichin] (n) blood sedimentation rate [Add to Longdo]
堆積学[たいせきがく, taisekigaku] (n) sedimentology [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top