ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

raft

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -raft-, *raft*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
raft(n) แพ, Syn. float
raft(vi) ล่องแพ, See also: เดินทางโดยแพ, ขนส่งทางแพ
raft(n) จำนวนมาก
rafter(n) คานค้ำหลังคา, See also: จันทัน
rafting(n) การแข่งแพ, See also: การเดินทางด้วยแพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
raft(ราฟทฺ, แรฟทฺ) n., v. (ขนส่งทาง) แพ, แพชูชีพ, ซุงหรือกระดานที่ผูกติดกันเป็นแพ, คนจำนวนมาก
raft bridgen. สะพานแพ
rafter(ราฟ'เทอะ, แรฟ'เทอะ) n. คานค้ำหลังคา, จันทัน, ฝูง vt. ใส่จันทัน, กองเป็นคั่นดิน
adam and eve on a raftเนื้ออบใส่ไข่
aerocraft(แอ' โรคราฟทฺ) n. เครื่องบิน (plane)
aircraft(แอร์' คราฟทฺ) n., (pl. -craft) เครื่องบิน, Syn. airplane, aeroplane, plane
aircraft carrierเรือบรรทุกเครื่องบิน
allograft(แอล' โลกราฟทฺ' , -แกรฟทฺ) n. homograft, การย้ายปะตอนของเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะจากสิ่งมีชีวิตไปยังอีกสิ่งมีชีวิตที่เป็นพันธุ์เดียว (species) กัน
antiaircraft(แอนทีแอร์' คราฟทฺ) adj., n. ต่อต้านอากาศยาน, ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
arts and craftsศิลปะหัตถกรรม

English-Thai: Nontri Dictionary
raft(n) แพ
rafter(n) จันทัน, ขื่อ, คนล่องแพ, คนถ่อแพ
aircraft(n) เครื่องบิน, อากาศยาน
craft(n) ความเชี่ยวชาญ, ความชำนาญ, การช่าง, งานฝีมือ, เล่ห์กระเท่ห์, เรือ
craftiness(n) ความมีเล่ห์เหลี่ยม, ความเจ้าเล่ห์, ความเหลี่ยมจัด
craftsman(n) นายช่าง, ช่าง, ช่างฝีมือ
crafty(adj) เจ้าเล่ห์, เจ้ามารยา, เชี่ยวชาญ, มีฝีมือ, ชำนาญ
draft(n) ฉบับร่าง, การเกณฑ์ทหาร, การสเก็ตภาพ, ใบสั่งจ่ายเงินในต่างประเทศ
draft(vt) ร่าง, ยกร่าง, เกณฑ์ทหาร, ดึง, ลาก
draftsman(n) คนยกร่าง, การสเก็ตภาพ, คนร่างหนังสือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rafting (Sports)ล่องแพ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
raftingล่องแก่ง, การล่องแก่ง

WordNet (3.0)
raft(n) a flat float (usually made of logs or planks) that can be used for transport or as a platform for swimmers
raft(v) transport on a raft
raft(v) travel by raft in water
raft(v) make into a raft
rafter(n) one of several parallel sloping beams that support a roof, Syn. balk, baulk
rafter(v) provide (a ceiling) with rafters
raftsman(n) someone who travels by raft, Syn. raftman, rafter
batch(n) (often followed by `of') a large number or amount or extent, Syn. good deal, lot, spate, stack, deal, mess, pile, raft, flock, mountain, mickle, tidy sum, pot, mint, sight, muckle, passel, heap, quite a little, wad, great deal, slew, plenty, hatful, peck, mass

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Raft

obs. imp. & p. p. of Reave. Spenser. [ 1913 Webster ]

Raft

n. [ Originally, a rafter, spar, and fr. Icel. raptr a rafter; akin to Dan. raft, Prov. G. raff a rafter, spar; cf. OHG. rāfo, rāvo, a beam, rafter, Icel. rāf roof. Cf. Rafter, n. ] 1. A collection of logs, boards, pieces of timber, or the like, fastened together, either for their own collective conveyance on the water, or to serve as a support in conveying other things; a float. [ 1913 Webster ]

2. A collection of logs, fallen trees, etc. (such as is formed in some Western rivers of the United States), which obstructs navigation. [ U.S. ] [ 1913 Webster ]

3. [ Perhaps akin to raff a heap. ] A large collection of people or things taken indiscriminately. [ Slang, U. S. ] “A whole raft of folks.” W. D. Howells. [ 1913 Webster ]


Raft bridge. (a) A bridge whose points of support are rafts. (b) A bridge that consists of floating timbers fastened together. --
Raft duck. [ The name alludes to its swimming in dense flocks. ] (Zool.) (a) The bluebill, or greater scaup duck; -- called also flock duck. See Scaup. (b) The redhead. --
Raft port (Naut.), a large, square port in a vessel's side for loading or unloading timber or other bulky articles; a timber or lumber port.
[ 1913 Webster ]

Raft

v. t. [ imp. & p. p. Rafted; p. pr. & vb. n. Rafting. ] To transport on a raft, or in the form of a raft; to make into a raft; as, to raft timber. [ 1913 Webster ]

Rafte

obs. imp. of Reave. Chaucer. [ 1913 Webster ]

Rafter

n. A raftsman. [ 1913 Webster ]

Rafter

n. [ AS. ræfter; akin to E. raft, n. See Raft. ] (Arch.) Originally, any rough and somewhat heavy piece of timber. Now, commonly, one of the timbers of a roof which are put on sloping, according to the inclination of the roof. See Illust. of Queen-post. [ 1913 Webster ]

[ Courtesy ] oft is sooner found in lowly sheds,
With smoky rafters, than in tapestry halls. Milton. [ 1913 Webster ]

Rafter

v. t. 1. To make into rafters, as timber. [ 1913 Webster ]

2. To furnish with rafters, as a house. [ 1913 Webster ]

3. (Agric.) To plow so as to turn the grass side of each furrow upon an unplowed ridge; to ridge. [ Eng. ] [ 1913 Webster ]

Rafting

n. The business of making or managing rafts. [ 1913 Webster ]

Raftsman

n.; pl. Raftsmen A man engaged in rafting. [ 1913 Webster ]

Rafty

a. [ Perhaps akin to G. reif hoarfrost. ] Damp; musty. [ Prov. Eng. ] [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why, I, I even built a raft.ทำไมฉันฉันยังสร้างแพ แพ? Pinocchio (1940)
- A raft? That's it!แค่นั้นแหละ! Pinocchio (1940)
We'll take the raft, and when the whale opens its mouth--เราจะพาแพ และเมื่อวาฬเปิดปากของมัน Pinocchio (1940)
I'm going to get my raft and go back out in the water.ผมจะไปเอาเเพของผม เเล้วลงนํ้าต่อ Jaws (1975)
-We use you as a raft.- เราจะใช้นายเป็นแพ Stand by Me (1986)
He made the mistake of reaching out to a white folk's raft and they threw stones at him.เขาทำผิดพลาด เพราะไปจับแพของ คนขาว แล้วพวกนั้นเอาหินขว้างเขา. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
The raft!แพนั่น! Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
We gotta get to the raft.พวกเราต้องไปที่แพกันก่อน Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
- FYI, Bill, the raft is gone!- จะบอกให้, บิล, มันเอาแพนั่นไปแล้ว Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
We find that flower we find that raft.เราก็ต้องไปหากล้วยไม้ที่นั่น... ...เราจะไปตามหาแพของเรา Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
All I care about is that raft.แต่ฉันสนใจแพนั่นต่างหาก Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
We'll build a raft, and we can float all the way down to it.เราจะต่อแพ ล่องไปตามน้ำตลอดทาง Rescue Dawn (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
raftHe crossed the immense pacific on a raft.
raftI fainted from the heat, and when I came to, I was in a life raft.
raftIn my youth we used to float down the river on a raft.
raftIsland folklore still recounts the story of the raft.
raftIt was an adventure going down the river on a raft.
raftThe boy went down the river on a raft.
raftThe raft has drifted far off from the shore.
raftWe're filled to the rafters.
raftWhen our ship entered the port, she was no better than a raft.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะเข้(n) rafter, See also: the beam placed from the triangular and of the roof to the eaves, Syn. ไม้ยึดเสาเรือน, เสาเขื่อน
แพ(n) raft, Syn. เรือแพ, Example: ลุงก้าวขึ้นแพที่เทียบอยู่ริมฝั่งอย่างชำนาญ, Count Unit: แพ, ลำ, Thai Definition: ไม้หรือสิ่งอื่นที่เอามาผูกมัดติดกันมากๆ สำหรับใช้เป็นพาหนะทางน้ำ
แพ(n) raft, Syn. เรือแพ, Example: ลุงก้าวขึ้นแพที่เทียบอยู่ริมฝั่งอย่างชำนาญ, Count Unit: แพ, ลำ, Thai Definition: ไม้หรือสิ่งอื่นที่เอามาผูกมัดติดกันมากๆ สำหรับใช้เป็นพาหนะทางน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศยาน[ākātsayān] (n) EN: aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship  FR: avion [ m ]
แบบเครื่องบิน[baēp khreūangbin] (n, exp) EN: aircraft type  FR: type d'avion [ m ] ; type d'appareil [ m ] ; appareil [ m ]
ใบสั่งจ่ายเงิน[baisangjāi ngoen] (n, exp) EN: bank draft ; draft
ใบสั่งจ่ายเงินธนาคาร[baisangjāi ngoen thanākhān] (n, exp) EN: banker's draft
บัตรหมาย[batmāi] (n, exp) EN: official order ; call-up orders ; draft papers
เบียร์สด[bīa sot] (n, exp) EN: draught beer ; draft beer ; tap beer  FR: bière en fût [ f ] ; bière pression [ f ]
ฉบับร่าง[chabap rāng] (n, exp) EN: draft ; early version ; preliminary outline  FR: ébauche [ f ] ; brouillon [ m ]
ฉบับร่าง[chabap rāng] (adj) EN: draft ; draught
ชั้นเชิง[chanchoēng] (n) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill  FR: stratagème [ m ] ; moyen [ m ] ; artifice [ m ] ; finesse [ f ]
ช่าง[chang] (n) EN: worker ; craftsman ; artisan ; mecanic ; skilled manual worker  FR: artisan [ m ] ; ouvrier qualifié [ m ] ; technicien [ m ] ; mécanicien [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
raft
rafts
rafted
rafter
rafters
raftery
rafting

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
raft
rafts
rafted
rafter
rafters
rafting
raftered
raftsman
raftsmen

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fá, ㄈㄚˊ, ] raft (of logs) #42,561 [Add to Longdo]
飘流[piāo liú, ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ,   /  ] rafting; to float on the current; also written 漂流 #50,971 [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] rafter; malus toringo #71,320 [Add to Longdo]
[méng, ㄇㄥˊ, ] rafters supporting tiles #163,573 [Add to Longdo]
[pái, ㄆㄞˊ, ] raft; shield; stern of junk #791,876 [Add to Longdo]
[chā, ㄔㄚ, ] raft; boat [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Kaufkraft(n) |die, pl.-| กําลังซื้อ
in Kraft tretenเริ่มเป็นผล, เริ่มใช้ได้ เช่น Das neue Gesetz tritt übernächtes Jahr in Kraft.
Federkraft(n) |die, pl. Federkräfte| แรงดึงหรือผลัก ในสปริง (ฟิสิกส์)
kraftvoll(adj) มีแรงหรือพลังมาก, See also: A. kraftlos
kraftlos(adj) ปราศจากแรงหรือพลังงาน, See also: A. kraftvoll
übernatürliche Kräfte|pl.| อิทธิฤทธิ์
Kraftwerk(n) |das, pl. Kraftwerke| โรงไฟฟ้า, โรงกำเนิดไฟฟ้า
Straftat(n) |die, nur Sg.| อาชญากรรม เช่น Du bist Opfer einer Straftat.; Bist du durch eine Straftat verletzt?

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Floß { n } | Flöße { pl }raft | rafts [Add to Longdo]
Rafting { n }rafting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はた, hata] (n) (1) chance; opportunity; (2) machine; (3) aircraft; (ctr) (4) counter for aircraft; (5) counter for remaining lives (in video games) #270 [Add to Longdo]
[ふ, fu] (adj-no, adj-na, n, n-pref) (1) raw; uncooked; fresh; (2) natural; unedited; unprocessed; crude; (3) (col) unprotected (i.e. not wearing a condom); (4) live (i.e. not recorded); (5) inexperienced; unpolished; green; (6) (abbr) (See 御生, 生意気) impudence; sauciness; (7) (abbr) (See 生ビール) unpasteurized beer; draft beer; draught beer; (pref) (8) partially; somewhat; half-; semi-; (P) #547 [Add to Longdo]
技術[ぎじゅつ, gijutsu] (n) art; craft; technique; technology; engineering; skill; (P) #549 [Add to Longdo]
船(P);舟;槽[ふね, fune] (n) (1) (船, 舟 only) (舟 is often small and hand-propelled) ship; boat; watercraft; vessel; steamship; (2) tank; tub; vat; trough; (n-suf, ctr) (3) (船, 舟 only) counter for boat-shaped containers (e.g. of sashimi); (P) #950 [Add to Longdo]
[あん, an] (n, n-suf) (1) idea; plan; thought; (2) (See 原案) draft plan; motion; rough copy; (3) expectation; (P) #1,442 [Add to Longdo]
航空機[こうくうき, koukuuki] (n) aircraft; aeroplane; airplane; (P) #1,523 [Add to Longdo]
出来[でき, deki] (n) (1) workmanship; craftsmanship; execution; finish; (2) grades; results; score; record; (3) quality (e.g. of a crop); (4) dealings; transactions; (P) #1,530 [Add to Longdo]
魔法[まほう, mahou] (n) magic; witchcraft; sorcery; (P) #1,559 [Add to Longdo]
ドラフト[dorafuto] (n) draft; draught; (P) #1,979 [Add to Longdo]
[そう, sou] (n) (1) (abbr) draft; rough copy; (2) (See 草書) cursive script; "grass" kanji #2,996 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データクラフト[でーたくらふと, de-takurafuto] data craft [Add to Longdo]
ドラフトモード[どらふともーど, dorafutomo-do] draft mode [Add to Longdo]
技術[ぎじゅつ, gijutsu] craft, technique [Add to Longdo]
技術者[ぎじゅつしゃ, gijutsusha] crafts-person [Add to Longdo]
作図[さくず, sakuzu] drafting, drawing [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top